IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
9

Isiprofetho ngokuthunjwa

91Ungajabuli, Israyeli,

kube ngukuthokoza njengokwabezizwe,

ngokuba umukile kuNkulunkulu wakho ngokufeba,

wathanda inkokhelo kuzo zonke izibuya zamabele.

2

9:2
Am. 5:11
Zef. 1:13
Isibuya nesikhamo sewayini akuyikubafunza,

iwayini elisha liyakumkhohlisa.

3

9:3
Dut. 28:68
2 AmaKh. 25:26
Dan. 1:8
Abayikuhlala ezweni likaJehova;

u-Efrayimi uyakubuyela eGibithe,

nase-Asiriya bayakudla okungcolileyo.

4

9:4
Jer. 16:7
Abayikuthululela uJehova iwayini;

imihlatshelo yabo ayiyikuba mihle kuye,

isinkwa sabo sibe njengesinkwa sabalilayo;

bonke abasidlayo bayakungcola,

ngokuba isinkwa sabo siyakuba ngesephango,

singangeni endlini kaJehova.

5Niyakwenze njani ngosuku lomhlangano

nangosuku lomkhosi kaJehova na?

6

9:6
Isaya 32:13
34:13
Jer. 42:16
Bhekani,

ngokuba bemukile ekuchithweni

iGibithe liyakubabutha,

iNofi libembele;

izinto zabo zamagugu zesiliva ziyakudliwa yizimbabazane,

kube ngameva ematendeni abo.

7

9:7
Mika 3:7
Ziyafika izinsuku zokuhanjelwa,

izinsuku zempindiselo zisondele;

u-Israyeli uyakukwazi.

Umprofethi uyakuba njengesiwula,

umuntu onomoya ahlanye ngenxa yobuningi bobubi bakho

nangobutha obukhulu;

8

9:8
Hos. 5:1
umprofethi engumlindi ka-Efrayimi kanye noNkulunkulu wami,

ugibe lomthiyi wezinyoni lukuzo zonke izindlela zakhe,

nobutha busendlini kaNkulunkulu wakhe.

9

9:9
AbAhl. 19:22
20:1
Hos. 8:13
10:9
Bazonakalisile ngokujulileyo njengasezinsukwini zaseGibeya;

uyakhumbula ububi babo,

uyabahambela ngezono zabo.

10

9:10
Num. 25:3
AmaH. 106:28
Jer. 3:24
“Ngamfumana u-Israyeli njengezithelo zomvini ehlane,

ngabona oyihlo njengolibo emkhiwaneni

ngesikhathi sawo sokuqala.

Kepha bafika eBali Peyori,

bazahlukanisela okunezinhloni,

baba yizinengiso njengalokho abakuthandayo.

11Udumo luka-Efrayimi luyakundiza,

lumuke njengenyoni,

kungabikho ukuzala, nonesisu,

nokukhulelwa.

12Noma bekhulisa abantwana babo,

nokho ngiyakubaphuca bona kungasali muntu;

yebo, maye kubo,

lapho ngimuka kubo!

13U-Efrayimi, njengalokho ngibone eTire,

utshalwe endaweni emnandi,

kepha u-Efrayimi uyakukhiphela umbulali abantwana bakhe.

14“Banike, Jehova uyakunikani?

Banike isisu esiphuphumayo namabele omileyo.

15

9:15
Isaya 1:23
Hos. 4:15
12:11
“Bonke ububi babo buseGiligali;

ngalokho ngabazonda khona;

ngenxa yobubi bezenzo zabo ngiyakubaxosha endlini yami,

angisayikubathanda;

zonke izikhulu zabo zingabahlubuki.

16U-Efrayimi ushayiwe,

impande yabo yomile,

abayikuthela izithelo.

Noma bezala,

ngiyakubulala okuthandekayo kwesisu sabo.”

17UNkulunkulu wami uyakubalahla,

ngokuba abamlalelanga,

babe ngabazulazulayo phakathi kwabezizwe.