IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Ukuhlwanyela umoya nokuvuna isivunguvungu

81

8:1
Dut. 28:49
Isaya 58:1
Jer. 4:13
48:40
49:22
“Beka icilongo emlonyeni wakho;

onjengokhozi wehlela indlu kaJehova;

ngokuba beqile isivumelwano sami,

baphambuka emthethweni wami.

2Bakhala kimi ngokuthi:

‘Nkulunkulu wethu,

thina Israyeli siyakwazi.’

3U-Israyeli ukulahlile okuhle;

isitha siyakumxosha.

4

8:4
Hos. 2:8
Bona bazibekela amakhosi engavelanga kimi;

bamisa izikhulu, ngingazi;

isiliva labo negolide labo bakwenza kwaba yizithombe zabo,

ukuze banqunywe.

5

8:5
1 AmaKh. 12:28
Ithole lakho, Samariya, linengekile;

intukuthelo yami iyabavuthela;

koze kube nini bengakwazi ukuba msulwa na?

6

8:6
Eks. 32:20
Ngokuba livela ku-Israyeli;

umkhandi walenza, alisiye uNkulunkulu;

yebo, ithole laseSamariya liyakuba yizihlephu.

7

8:7
Hag. 1:6
Gal. 6:7
“Ngokuba bahlwanyele umoya,

bayakuvuna isivunguvungu;

izele alinahlumela, alivezi impuphu;

uma liyiveza,

iyakuqedwa ngabafokazi.

8U-Israyeli uyagwinywa;

manje sebephakathi kwabezizwe

njengesitsha okungekho intokozo kuso.

9

8:9
Jobe 39:8
Ngokuba benyukele e-Asiriya

bezihambele njengezimbongolo zasendle;

u-Efrayimi uyaqasha ngenkokhelo yothando.

10Noma beqasha phakathi kwabezizwe,

manje sengiyakubabutha,

bakhululwe kancane emthwalweni wenkosi yezikhulu.

11

8:11
Hos. 10:1
“Ngokuba u-Efrayimi wandisile ama-altare aba ngukona;

ama-altare ayakuba ngukona kuye.

12Noma ngimlobela imithetho yami kaningi,

iyashaywa okungaziwayo.

13

8:13
IzA. 15:8
21:27
Isaya 1:11
66:3
Jer. 14:10
Hos. 9:9
Am. 5:22
Imihlatshelo yeminikelo yami bayihlaba,

bayidle inyama,

kepha uJehova akayenameli.

Useyakhumbula ububi babo,

abahambele ngezono zabo,

babuyele eGibithe.

14Ngokuba u-Israyeli ukhohliwe uMdali wakhe,

wakha izindlu zamakhosi,

noJuda wandisile imizi ebiyelweyo,

ngiyakuthuma umlilo emizini yakhe,

uqede izindlu zayo zobukhosi.”