IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ukungazisoli kuka-Israyeli

71“Lapho bengiyakumphulukisa u-Israyeli,

bambulelwa ububi buka-Efrayimi nokubi kweSamariya,

ngokuba benza inkohliso,

amasela ayafohla,

nabaphangi baphanga ngaphandle.

2Abacabangi ezinhliziyweni zabo

ukuthi ngiyakhumbula konke okubi kwabo;

sebezungeziwe yizenzo zabo,

ziphambi kobuso bami.

3“Ngobubi babo bayathokozisa inkosi,

nezikhulu ngamanga abo.

4Bayiziphingi bonke;

banjengeziko elishiswa ngumphekisinkwa

oyeka ukukhwezela kusukela ekuxovweni kwenhlama

kuze kube sekubileni kwayo.

5

7:5
Isaya 5:11
Ngosuku lwenkosi yethu

izikhulu zazigulisa ngokushisa kwewayini;

yona yayiselulela izideleli isandla.

6Lapho sebeshisile izinhliziyo zabo ngamacebo zibe njengeziko,

umphekisinkwa wabo ulala ubusuku bonke;

ekuseni liyavutha njengomlilo wamalangabi.

7Bonke bashisa njengeziko,

badla abahluleli babo;

onke amakhosi abo ayawa,

kungekho phakathi kwabo ongibizayo.

8

7:8
AmaH. 106:35
“U-Efrayimi uyazihlanganisa nabanye abantu:

u-Efrayimi uyiqebelengwane elingaphendulwanga.

9Abafokazi badlile amandla akhe,

kepha yena akazi;

izimvi zikhahlele kuye,

kepha yena akazi.

10

7:10
Hos. 5:5
Ukuzidla kuka-Israyeli kuyafakaza ebusweni bakhe,

nokho ababuyelanga kuJehova uNkulunkulu wabo,

abamfunanga kukho konke lokhu.

11

7:11
2 AmaKh. 15:19
16:7
17:4
Hos. 5:13
12:1
“U-Efrayimi unjengejuba elidukiswayo lingenangqondo;

bayabiza iGibithe, baya e-Asiriya.

12Lapho sebehamba,

ngiyabenekela inetha lami,

ngibehlise njengezinyoni zezulu,

ngibajezise njengokuzwakeleyo ebandleni labo.

13

7:13
Dut. 28:15
Maye kubo, ngokuba bangibalekele!

Makube ngukuchithwa kubo,

ngokuba baphambukile kimi!

Bengiyakubahlenga mina

labo abakhulume amanga ngami na?

14Abakhalanga kimi ngezinhliziyo zabo,

kepha bahhewula emibhedeni yabo;

banovalo ngamabele abo nangewayini labo,

kepha mina bayangihlubuka.

15Mina-ke ngafundisa,

ngaqinisa izingalo zabo,

nokho baceba okubi ngami.

16

7:16
AmaH. 78:57
Kol. 3:1
Bayabuyela, kepha hhayi kongaPhezulu,

bafana nomnsalo ogejayo;

izikhulu ziyakuwa ngenkemba

ngenxa yolaka lolimi lwabo.

Lokhu kuyakuba yinhlekiso yabo ezweni laseGibithe.

8

Ukuhlwanyela umoya nokuvuna isivunguvungu

81

8:1
Dut. 28:49
Isaya 58:1
Jer. 4:13
48:40
49:22
“Beka icilongo emlonyeni wakho;

onjengokhozi wehlela indlu kaJehova;

ngokuba beqile isivumelwano sami,

baphambuka emthethweni wami.

2Bakhala kimi ngokuthi:

‘Nkulunkulu wethu,

thina Israyeli siyakwazi.’

3U-Israyeli ukulahlile okuhle;

isitha siyakumxosha.

4

8:4
Hos. 2:8
Bona bazibekela amakhosi engavelanga kimi;

bamisa izikhulu, ngingazi;

isiliva labo negolide labo bakwenza kwaba yizithombe zabo,

ukuze banqunywe.

5

8:5
1 AmaKh. 12:28
Ithole lakho, Samariya, linengekile;

intukuthelo yami iyabavuthela;

koze kube nini bengakwazi ukuba msulwa na?

6

8:6
Eks. 32:20
Ngokuba livela ku-Israyeli;

umkhandi walenza, alisiye uNkulunkulu;

yebo, ithole laseSamariya liyakuba yizihlephu.

7

8:7
Hag. 1:6
Gal. 6:7
“Ngokuba bahlwanyele umoya,

bayakuvuna isivunguvungu;

izele alinahlumela, alivezi impuphu;

uma liyiveza,

iyakuqedwa ngabafokazi.

8U-Israyeli uyagwinywa;

manje sebephakathi kwabezizwe

njengesitsha okungekho intokozo kuso.

9

8:9
Jobe 39:8
Ngokuba benyukele e-Asiriya

bezihambele njengezimbongolo zasendle;

u-Efrayimi uyaqasha ngenkokhelo yothando.

10Noma beqasha phakathi kwabezizwe,

manje sengiyakubabutha,

bakhululwe kancane emthwalweni wenkosi yezikhulu.

11

8:11
Hos. 10:1
“Ngokuba u-Efrayimi wandisile ama-altare aba ngukona;

ama-altare ayakuba ngukona kuye.

12Noma ngimlobela imithetho yami kaningi,

iyashaywa okungaziwayo.

13

8:13
IzA. 15:8
21:27
Isaya 1:11
66:3
Jer. 14:10
Hos. 9:9
Am. 5:22
Imihlatshelo yeminikelo yami bayihlaba,

bayidle inyama,

kepha uJehova akayenameli.

Useyakhumbula ububi babo,

abahambele ngezono zabo,

babuyele eGibithe.

14Ngokuba u-Israyeli ukhohliwe uMdali wakhe,

wakha izindlu zamakhosi,

noJuda wandisile imizi ebiyelweyo,

ngiyakuthuma umlilo emizini yakhe,

uqede izindlu zayo zobukhosi.”

9

Isiprofetho ngokuthunjwa

91Ungajabuli, Israyeli,

kube ngukuthokoza njengokwabezizwe,

ngokuba umukile kuNkulunkulu wakho ngokufeba,

wathanda inkokhelo kuzo zonke izibuya zamabele.

2

9:2
Am. 5:11
Zef. 1:13
Isibuya nesikhamo sewayini akuyikubafunza,

iwayini elisha liyakumkhohlisa.

3

9:3
Dut. 28:68
2 AmaKh. 25:26
Dan. 1:8
Abayikuhlala ezweni likaJehova;

u-Efrayimi uyakubuyela eGibithe,

nase-Asiriya bayakudla okungcolileyo.

4

9:4
Jer. 16:7
Abayikuthululela uJehova iwayini;

imihlatshelo yabo ayiyikuba mihle kuye,

isinkwa sabo sibe njengesinkwa sabalilayo;

bonke abasidlayo bayakungcola,

ngokuba isinkwa sabo siyakuba ngesephango,

singangeni endlini kaJehova.

5Niyakwenze njani ngosuku lomhlangano

nangosuku lomkhosi kaJehova na?

6

9:6
Isaya 32:13
34:13
Jer. 42:16
Bhekani,

ngokuba bemukile ekuchithweni

iGibithe liyakubabutha,

iNofi libembele;

izinto zabo zamagugu zesiliva ziyakudliwa yizimbabazane,

kube ngameva ematendeni abo.

7

9:7
Mika 3:7
Ziyafika izinsuku zokuhanjelwa,

izinsuku zempindiselo zisondele;

u-Israyeli uyakukwazi.

Umprofethi uyakuba njengesiwula,

umuntu onomoya ahlanye ngenxa yobuningi bobubi bakho

nangobutha obukhulu;

8

9:8
Hos. 5:1
umprofethi engumlindi ka-Efrayimi kanye noNkulunkulu wami,

ugibe lomthiyi wezinyoni lukuzo zonke izindlela zakhe,

nobutha busendlini kaNkulunkulu wakhe.

9

9:9
AbAhl. 19:22
20:1
Hos. 8:13
10:9
Bazonakalisile ngokujulileyo njengasezinsukwini zaseGibeya;

uyakhumbula ububi babo,

uyabahambela ngezono zabo.

10

9:10
Num. 25:3
AmaH. 106:28
Jer. 3:24
“Ngamfumana u-Israyeli njengezithelo zomvini ehlane,

ngabona oyihlo njengolibo emkhiwaneni

ngesikhathi sawo sokuqala.

Kepha bafika eBali Peyori,

bazahlukanisela okunezinhloni,

baba yizinengiso njengalokho abakuthandayo.

11Udumo luka-Efrayimi luyakundiza,

lumuke njengenyoni,

kungabikho ukuzala, nonesisu,

nokukhulelwa.

12Noma bekhulisa abantwana babo,

nokho ngiyakubaphuca bona kungasali muntu;

yebo, maye kubo,

lapho ngimuka kubo!

13U-Efrayimi, njengalokho ngibone eTire,

utshalwe endaweni emnandi,

kepha u-Efrayimi uyakukhiphela umbulali abantwana bakhe.

14“Banike, Jehova uyakunikani?

Banike isisu esiphuphumayo namabele omileyo.

15

9:15
Isaya 1:23
Hos. 4:15
12:11
“Bonke ububi babo buseGiligali;

ngalokho ngabazonda khona;

ngenxa yobubi bezenzo zabo ngiyakubaxosha endlini yami,

angisayikubathanda;

zonke izikhulu zabo zingabahlubuki.

16U-Efrayimi ushayiwe,

impande yabo yomile,

abayikuthela izithelo.

Noma bezala,

ngiyakubulala okuthandekayo kwesisu sabo.”

17UNkulunkulu wami uyakubalahla,

ngokuba abamlalelanga,

babe ngabazulazulayo phakathi kwabezizwe.