IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ukungazisoli kuka-Israyeli

71“Lapho bengiyakumphulukisa u-Israyeli,

bambulelwa ububi buka-Efrayimi nokubi kweSamariya,

ngokuba benza inkohliso,

amasela ayafohla,

nabaphangi baphanga ngaphandle.

2Abacabangi ezinhliziyweni zabo

ukuthi ngiyakhumbula konke okubi kwabo;

sebezungeziwe yizenzo zabo,

ziphambi kobuso bami.

3“Ngobubi babo bayathokozisa inkosi,

nezikhulu ngamanga abo.

4Bayiziphingi bonke;

banjengeziko elishiswa ngumphekisinkwa

oyeka ukukhwezela kusukela ekuxovweni kwenhlama

kuze kube sekubileni kwayo.

5

7:5
Isaya 5:11
Ngosuku lwenkosi yethu

izikhulu zazigulisa ngokushisa kwewayini;

yona yayiselulela izideleli isandla.

6Lapho sebeshisile izinhliziyo zabo ngamacebo zibe njengeziko,

umphekisinkwa wabo ulala ubusuku bonke;

ekuseni liyavutha njengomlilo wamalangabi.

7Bonke bashisa njengeziko,

badla abahluleli babo;

onke amakhosi abo ayawa,

kungekho phakathi kwabo ongibizayo.

8

7:8
AmaH. 106:35
“U-Efrayimi uyazihlanganisa nabanye abantu:

u-Efrayimi uyiqebelengwane elingaphendulwanga.

9Abafokazi badlile amandla akhe,

kepha yena akazi;

izimvi zikhahlele kuye,

kepha yena akazi.

10

7:10
Hos. 5:5
Ukuzidla kuka-Israyeli kuyafakaza ebusweni bakhe,

nokho ababuyelanga kuJehova uNkulunkulu wabo,

abamfunanga kukho konke lokhu.

11

7:11
2 AmaKh. 15:19
16:7
17:4
Hos. 5:13
12:1
“U-Efrayimi unjengejuba elidukiswayo lingenangqondo;

bayabiza iGibithe, baya e-Asiriya.

12Lapho sebehamba,

ngiyabenekela inetha lami,

ngibehlise njengezinyoni zezulu,

ngibajezise njengokuzwakeleyo ebandleni labo.

13

7:13
Dut. 28:15
Maye kubo, ngokuba bangibalekele!

Makube ngukuchithwa kubo,

ngokuba baphambukile kimi!

Bengiyakubahlenga mina

labo abakhulume amanga ngami na?

14Abakhalanga kimi ngezinhliziyo zabo,

kepha bahhewula emibhedeni yabo;

banovalo ngamabele abo nangewayini labo,

kepha mina bayangihlubuka.

15Mina-ke ngafundisa,

ngaqinisa izingalo zabo,

nokho baceba okubi ngami.

16

7:16
AmaH. 78:57
Kol. 3:1
Bayabuyela, kepha hhayi kongaPhezulu,

bafana nomnsalo ogejayo;

izikhulu ziyakuwa ngenkemba

ngenxa yolaka lolimi lwabo.

Lokhu kuyakuba yinhlekiso yabo ezweni laseGibithe.