IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Abakwa-Israyeli bayabizwa ukuba baphenduke

61

6:1
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Jobe 5:18
Isaya 26:16
“Wozani sibuyele kuJehova,

ngokuba yena usidwengulile;

uyakusiphulukisa;

usishayile, uyakusibopha.

2Uyakusiphilisa ngezinsuku ezimbili,

asivuse ngosuku lwesithathu,

siphile phambi kwakhe.

3Masimazi, sijonge ukumazi uJehova;

ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokusa;

uyakufika kithi njengemvula,

njengemvula yamuva enethisa umhlaba.

4

6:4
Hos. 13:3
“Ngiyakwenzani kuwe Efrayimi,

ngiyakwenzani kuwe Juda, na?

Uthando lwenu lunjengefu lokusa nanjengamazolo amuka ekuseni.

5Ngalokho ngiyabashaya ngabaprofethi,

ngibabulale ngamazwi omlomo wami,

ukwahlulelwa kwakho kuqhame ekukhanyeni.

6

6:6
1 Sam. 15:22
AmaH. 50:13
Math. 9:13
12:7
Ngokuba ngifuna uthando,

hhayi umhlatshelo;

ngifuma ukumazi uNkulunkulu kuneminikelo yokushiswa.

7Kepha baseqile isivumelwano njengo-Adamu;

bangikhohlisa ngalokho.

8

6:8
Hos. 12:11
IGileyadi lingumuzi wabenza okubi,

linemikhondo yegazi.

9Njengabaphangi beqamekela umuntu,

isigaba sabapristi siyabulala endleleni eya eShekemi,

yebo, benza okunengekayo.

10

6:10
1 AmaKh. 12:28
2 AmaKh. 17:7
Endlini yakwa-Israyeli ngibonile into eyesabekayo:

kukhona ubufebe kwa-Efrayimi,

u-Israyeli ungcolile.

11“Nawe Juda ulungiselwe ukuvunwa,

lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwabantu bami.