IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Ukukhohlisa kuka-Israyeli

51

5:1
1 AmaKh. 12:32
“Yizwani lokhu nina bapristi,

nilalele nina ndlu ka-Israyeli,

nibeke indlebe nina ndlu yenkosi,

ngokuba ukwahlulela kukinina,

lokhu nanilugibe eMispa nenetha elenekwe eThabori.

2Abahlubuki bashone phansi ngokuhlaba kwabo,

kepha ngingumlayi wabo bonke.

3Ngiyamazi mina u-Efrayimi,

u-Israyeli akafihlekile kimi,

ngokuba manje, Efrayimi, ufebile,

u-Israyeli uzingcolisile.

4“Abenzi izenzo zokuba babuyele kuNkulunkulu,

ngokuba umoya wobufebe uphakathi kwabo,

noJehova abamazi.

5

5:5
Hos. 7:10
Ukuzidla kuka-Israyeli kuyafakaza ebusweni bakhe;

o-Israyeli no-Efrayimi bayakukhubeka ngobubi babo;

naye uJuda uyakukhubeka kanye nabo.

6Bayakuhamba nezimvu zabo nezinkomo zabo

ukuyofuna uJehova;

kepha abayikumfumana;

umonyukile kubo.

7

5:7
Hos. 2:4
Bamkhohlisile uJehova,

ngokuba bazalile abantwana abangabafokazi;

manje inyanga eyethwasayo iyakubadla kanye nezabelo zabo.

8“Bethani umtshingo eGibeya necilongo eRama;

hlabani umkhosi eBeti Aveni:

basemva kwakho, Benjamini!

9U-Efrayimi uyakuba yincithakalo ngosuku lokujeziswa,

ngazisile izizwe zakwa-Israyeli okuqinisekileyo.

10

5:10
Dut. 19:14
27:17
Izikhulu zakwaJuda zinjengabasusa imincele;

ngiyakuthulula phezu kwazo intukuthelo yami njengamanzi.

11U-Efrayimi ucindezelekile,

uchotshoziwe ekwahlulelweni,

ngokuba wavuma ukulandela umyalo oyize.

12Mina-ke senginjengenundu ku-Efrayimi,

nanjengokubola kuyo indlu yakwaJuda.

13

5:13
2 AmaKh. 15:19
16:7
Hos. 10:6
12:1
“Lapho u-Efrayimi abona isifo sakhe

noJuda isilonda sakhe,

u-Efrayimi waya e-Asiriya,

wathumela enkosini uJarebi;

kepha ingeniphulukise,

ayinakusipholisa isilonda senu.

14

5:14
Hos. 13:7
Ngokuba ngiyakuba njengengonyama ku-Efrayimi,

nebhongo lengonyama kuyo indlu yakwaJuda;

mina yebo, mina ngiyakudwengula,

besengimuka;

ngiyakususa, kungekho owophulayo.

15Ngiyakuhamba, ngibuyele endaweni yami,

baze bazithwese icala labo,

bafune ubuso bami;

osizini lwabo bayakungifunisisa.”