IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Ukusolwa kwabantu bakwa-Israyeli

41Yizwani izwi likaJehova

nina bantwana bakwa-Israyeli,

ngokuba uJehova unokuphikisana nabakhileyo ezweni,

lokhu kungekho qiniso, namusa,

nakumazi uNkulunkulu ezweni.

2

4:2
Jer. 7:9
“Kukhona ukufunga nokuqamba amanga,

nokubulala, nokweba, nokuphinga;

bayafohla, izingazi zilandele izingazi.

3

4:3
Jer. 12:4
Zef. 1:3
Ngalokho izwe liyakudabuka,

bonke abakhe kulo badangale kanye nezilwane zasendle

nezinyoni zezulu;

yebo, nezinhlanzi zolwandle ziyakususwa.

4“Makungabikho ophikisana nomunye,

asole omunye;

nokho abantu bakho bayakuphikisana nabapristi.

5Mpristi, uyakukhubeka emini,

kukhubeke umprofethi kanye nawe ebusuku;

nonyoko ngiyakumbhubhisa.

6

4:6
Eks. 20:5
Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi;

ngokuba ukulahlile ukwazi nami ngiyakukulahla wena,

ungabi ngumpristi wami;

lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho

nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho.

7Njengokwanda kwabo,

kanjalo bona kimi;

udumo lwabo ngiyakulwenana ngehlazo.

8Badla izono zabantu bami,

babhekisa umphefumulo wabo ebubini babo.

9

4:9
Isaya 24:2
Kuyakuthi njengabantu abe njalo umpristi:

ngiyakubahambela ngenxa yezindlela zabo,

ngibuyisele kubo izenzo zabo.

10

4:10
Lev. 26:26
Mika 6:14
Hag. 1:6
“Bayakudla, bangasuthi kodwa;

bayakufeba, bangandi kodwa,

ngokuba bayekile ukumnakekela uJehova.

11

4:11
IzA. 20:1
Ubufebe newayini newayini elisha kususa umqondo.

12

4:12
Hos. 5:4
Abantu bami babuza emthini,

induku yabo ibatshele,

ngokuba umoya wobufebe ubadukisile,

basuka phansi kukaNkulunkulu wabo ngokufeba.

13

4:13
Isaya 57:5
Hez. 6:13
Bayahlabela eziqongweni zezintaba,

bashisa impepho emagqumeni,

phansi kwama-oki* nemipopula* nemitherebinte,*

ngokuba umthunzi wakho muhle;

kungalokho amadodakazi enu ayafeba,

nawomakoti benu bayaphinga.

14

4:14
Dut. 23:17
“Angiyikuwajezisa amadodakazi enu,

lapho efeba,

nawomakoti benu lapho bephinga,

ngokuba namadoda achezukela iziphingi,

ahlaba kanye nezifebe zethempeli.

Kanjalo abantu abangenangqondo bayakuwiswa.

15

4:15
Dut. 6:13
1 AmaKh. 12:29
Hos. 9:15
10:5
12:11
Am. 5:5
“Noma wena Israyeli ufeba,

uJuda makangazitholeli icala;

ningayi eGiligali,

ningenyukeli eBeti Aveni,

ningafungi ngokuthi:

‘Kuphila kukaJehova.’

16Ngokuba u-Israyeli unenkani njengesithole;

uJehova angabelusa njengemvana endaweni ebanzi na?

17U-Efrayimi uhlangene nezithombe;

myeke.

18Ukuphuza kwabo sekuphelile;

bayafeba nokufeba;

izikhulu zabo zithandisisa ihlazo.

19Umoya ubasongile ngamaphiko awo;

bayakujabha ngemihlatshelo yabo.