IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Umfazi ongathembekile

21“Bese nibiza abafowenu ngokuthi u-Ami, nawodadewenu ngokuthi uRuhama.

2

2:2
Jer. 13:27
“Phikisanani nonyoko, niphikisane,

ngokuba akasiye umkami,

nami angisiyo indoda yakhe;

makasuse ubufebe bakhe ebusweni bakhe,

nokuphinga kwakhe phakathi kwamabele akhe,

3

2:3
Hez. 16:39
funa ngimhlubule abe nqunu,

ngimenze njengasosukwini lokuzalwa kwakhe,

ngimenze ihlane,

ngimbeke abe njengezwe elomileyo,

ngimbulale ngokoma.

4Angiyikuhawukela abantwana bakhe,

ngokuba bangabantwana bobufebe.

5

2:5
Hez. 16:15
Ngokuba unina ufebile,

ngokuba wathi: ‘Ngiyakulandela izithandwa zami

ezinginika isinkwa sami namanzi ami,

uboya bami bezimvu nefilakisi* lami,

amafutha ami nokuphuza kwami.’

6Ngalokho bhekani, ngiyakuvimbela indlela yakho ngameva,

ngakhe ugange ngakuye,

ukuze angafumani imikhondo yakhe.

7Uyakulandela izithandwa zakhe,

kepha akayikuzifica;

uyakuzifuna, kepha akayikuzifumana;

abesethi: ‘Ngiyakuhamba ngibuyele endodeni yami yokuqala,

ngokuba kwakukuhle kimi lapho kunamanje.’

8Kepha akazanga ukuthi yimina

engamnika amabele, newayini elisha, namafutha,

ngamandisela isiliva

negolide abenza ngakho uBali.

9“Ngalokho ngiyakubuye ngithabathe amabele ami ngesikhathi sawo,

newayini lami elisha ngenkathi yalo,

ngisuse uboya bami bezimvu nefilakisi* lami

lokusibekela ubunqunu bakhe.

10Sengiyakwambula ihlazo lakhe

emehlweni ezithandwa zakhe;

akuyikubakho omophula esandleni sami.

11Ngiyakwenza ukuba iphele yonke intokozo yakhe,

imikhosi yakhe,

nokwethwasa kwenyanga,

namasabatha akhe,

nayo yonke imikhosi yakhe emisiweyo.

12

2:12
Dut. 23:17
AmaH. 80:12
Isaya 5:5
Ngiyakuchitha imivini yakhe nemikhiwane yakhe

ashilo ngakho, wathi:

‘Kuyinkokhelo yami ezinginikile yona izithandwa zami;’

ngiyakukwenza kube yihlathi,

izilwane zasendle zikudle.

13

2:13
Jer. 44:18
Ngiyakumhambela ngenxa yezinsuku zawoBali

owabashisela ngazo impepho,

wahloba ngamacici akhe nangezinto zakhe ezinhle,

wazilandela izithandwa zakhe,

wangikhohlwa, usho uJehova.

14

2:14
Isaya 40:1
“Ngalokho bhekani, ngiyakumyenga,

ngimyise ehlane, ngimqunge isibindi.

15

2:15
Eks. 15:1
Josh. 7:24
Isaya 65:10
Lapho ngiyakumnika izivini zakhe,

nesigodi sase-Akori* sibe ngumnyango wethemba;

uyakuphendula lapho njengasezinsukwini zobusha bakhe

nasosukwini lokukhuphuka kwakhe ezweni laseGibithe.

16“Kuyakuthi ngalolo suku,” usho uJehova,

“ungibize ngokuthi: ‘YiNdoda yami,’

ungasangibizi ngokuthi:

‘NguBali wami.’

17

2:17
Eks. 23:13
AmaH. 16:4
Zak. 13:2
Ngiyakususa amagama awoBali emlonyeni wakhe,

bangabe besakhunjulwa ngamagama abo.

18

2:18
Jobe 5:22
Isaya 11:6
65:25
Hez. 34:25,28
Ngalolo suku ngiyakubenzela isivumelwano nezilwane zasendle,

nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni,

ngaphule umnsalo nenkemba nokulwa ukuba kusuke ezweni,

ngibalalise belondekile.

19Ngiyakuzimisela wena ube ngumkami kuze kube phakade,

ngizimisele wena ngokulunga,

nangokwahlulela, nangomusa,

nangobubele.

20

2:20
Jer. 31:34
Ngiyakuzimisela wena ngokuthembeka ube ngumkami;

uyakumazi uJehova.

21“Kuyakuthi ngalolo suku ngiphendule,” usho uJehova,

“ngiphendule amazulu,

wona aphendule umhlaba.

22Umhlaba uyakuphendula amabele,

newayini elisha, namafutha,

khona kuphendule uJizreyeli.

23

2:23
Hos. 1:10
Zak. 13:9
Rom. 9:25
1 Pet. 2:10
Ngiyakuzitshalela yena ezweni,

ngihawukele ongahawukelwanga,

ngithi kwababengesibo abantu bami:

‘Ningabantu bami,’

bona bathi:

‘UnguNkulunkulu wethu.’ ”

3

31UJehova wathi kimi: “Hamba futhi, umthande owesifazane othandwa ngumngane wakhe, eyisiphingikazi, njengalokhu uJehova ethanda abantwana bakwa-Israyeli, noma bephendukela kwabanye onkulunkulu, bethanda izigaxa zezithelo zomvini ezomileyo.”

2Ngase ngizithengela yena ngezinhlamvu eziyishumi nanhlanu zesiliva, nangehomere* lebhali,* nangenxenye yehomere lebhali, 3ngathi kuye: “Uyakuhlala kimi izinsuku eziningi, ungafebi, ungabi ngowomunye, nami ngibe njalo kuwe.”

4Ngokuba izinsuku eziningi abantwana bakwa-Israyeli bayakuhlala bengenankosi, bengenasikhulu, bengenamhlatshelo, bengenansika, bengenangubo yamahlombe namatherafi.* 5

3:5
Isaya 2:2
Jer. 30:9
31:12
Hez. 34:23
Mika 4:1
Zak. 8:20
Ngasemuva abantwana bakwa-Israyeli bayakubuya, bamfune uJehova uNkulunkulu wabo noDavide inkosi yabo, babuyele kuJehova benovalo nakukho okuhle kwakhe ngezinsuku ezizayo.

4

Ukusolwa kwabantu bakwa-Israyeli

41Yizwani izwi likaJehova

nina bantwana bakwa-Israyeli,

ngokuba uJehova unokuphikisana nabakhileyo ezweni,

lokhu kungekho qiniso, namusa,

nakumazi uNkulunkulu ezweni.

2

4:2
Jer. 7:9
“Kukhona ukufunga nokuqamba amanga,

nokubulala, nokweba, nokuphinga;

bayafohla, izingazi zilandele izingazi.

3

4:3
Jer. 12:4
Zef. 1:3
Ngalokho izwe liyakudabuka,

bonke abakhe kulo badangale kanye nezilwane zasendle

nezinyoni zezulu;

yebo, nezinhlanzi zolwandle ziyakususwa.

4“Makungabikho ophikisana nomunye,

asole omunye;

nokho abantu bakho bayakuphikisana nabapristi.

5Mpristi, uyakukhubeka emini,

kukhubeke umprofethi kanye nawe ebusuku;

nonyoko ngiyakumbhubhisa.

6

4:6
Eks. 20:5
Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi;

ngokuba ukulahlile ukwazi nami ngiyakukulahla wena,

ungabi ngumpristi wami;

lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho

nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho.

7Njengokwanda kwabo,

kanjalo bona kimi;

udumo lwabo ngiyakulwenana ngehlazo.

8Badla izono zabantu bami,

babhekisa umphefumulo wabo ebubini babo.

9

4:9
Isaya 24:2
Kuyakuthi njengabantu abe njalo umpristi:

ngiyakubahambela ngenxa yezindlela zabo,

ngibuyisele kubo izenzo zabo.

10

4:10
Lev. 26:26
Mika 6:14
Hag. 1:6
“Bayakudla, bangasuthi kodwa;

bayakufeba, bangandi kodwa,

ngokuba bayekile ukumnakekela uJehova.

11

4:11
IzA. 20:1
Ubufebe newayini newayini elisha kususa umqondo.

12

4:12
Hos. 5:4
Abantu bami babuza emthini,

induku yabo ibatshele,

ngokuba umoya wobufebe ubadukisile,

basuka phansi kukaNkulunkulu wabo ngokufeba.

13

4:13
Isaya 57:5
Hez. 6:13
Bayahlabela eziqongweni zezintaba,

bashisa impepho emagqumeni,

phansi kwama-oki* nemipopula* nemitherebinte,*

ngokuba umthunzi wakho muhle;

kungalokho amadodakazi enu ayafeba,

nawomakoti benu bayaphinga.

14

4:14
Dut. 23:17
“Angiyikuwajezisa amadodakazi enu,

lapho efeba,

nawomakoti benu lapho bephinga,

ngokuba namadoda achezukela iziphingi,

ahlaba kanye nezifebe zethempeli.

Kanjalo abantu abangenangqondo bayakuwiswa.

15

4:15
Dut. 6:13
1 AmaKh. 12:29
Hos. 9:15
10:5
12:11
Am. 5:5
“Noma wena Israyeli ufeba,

uJuda makangazitholeli icala;

ningayi eGiligali,

ningenyukeli eBeti Aveni,

ningafungi ngokuthi:

‘Kuphila kukaJehova.’

16Ngokuba u-Israyeli unenkani njengesithole;

uJehova angabelusa njengemvana endaweni ebanzi na?

17U-Efrayimi uhlangene nezithombe;

myeke.

18Ukuphuza kwabo sekuphelile;

bayafeba nokufeba;

izikhulu zabo zithandisisa ihlazo.

19Umoya ubasongile ngamaphiko awo;

bayakujabha ngemihlatshelo yabo.