IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
14

Ukuphenduka nomusa

141Buyela kuJehova uNkulunkulu wakho, Israyeli,

ngokuba ukhubekile ngobubi bakho.

2

14:2
Joweli 2:12
Zak. 1:3
Mal. 3:7
Thabathani amazwi,

nibuyele kuJehova,

nithi kuye:

“Susa konke okubi,

wamukele okuhle,

sinikele ngemilomo yethu njengangezinkunzi.

3

14:3
Heb. 13:15
I-Asiriya aliyikusisindisa,

asisayikukhwela amahhashi,

singasasho kuyo imisebenzi yezandla zethu ukuthi ngonkulunkulu bethu,

ngokuba intandane iphiwa umusa kuwe.”

4“Ngiyakuphulukisa ukuhlehla kwabo,

ngibathande ngesihle,

ngokuba intukuthelo yami ibuyile kubo.

5Ngiyakuba njengamazolo ku-Israyeli;

uyakukhahlela njengomnduze,

enabise izimpande zakhe njengeLebanoni.

6Imixhantela yakhe iyakuxhantela,

ubuhle bakhe bube njengomnqumo,

iphunga lakhe libe njengeLebanoni.

7

14:7
AmaH. 52:8
IsiHlab. 4:11
Bayakubuya, bahlale emthunzini wakhe,

babuye baphile njengamabele,

bakhahlele njengomvini,

igama lakhe lodumo libe njengomvini waseLebanoni.

8

14:8
AmaH. 91:1
IsiHlab. 1:2
Isaya 4:6
Efrayimi, ngisenendabani nezithombe na?

Mina ngiyakumphendula, ngimbheke;

nginjengomsayipuresi* oluhlaza,

kimina izithelo zakho ziyafunyanwa.”

9

14:9
Dut. 10:12
AmaH. 25:9
107:43
Isaya 8:14
Ngubani ohlakaniphile, aqonde lezi zinto;

ngubani onomqondo, azazi, na?

Ngokuba izindlela zikaJehova zilungile;

abalungileyo bayakuhamba ngazo,

kepha abaphambukayo bayakukhubeka ngazo.