IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

UNkulunkulu ulusizo olulodwa luka-Israyeli

131Lapho u-Efrayimi ekhuluma,

kwavela ukuthuthumela;

wayephakeme kwa-Israyeli,

kepha wazitholela icala ngoBali, wafa.

2

13:2
Hos. 2:8
8:4
Manje benezela ekoneni,

bazenzele imifanekiso ebunjiweyo ngesiliva labo

nezithombe ngokuqonda kwabo,

zonke ziyimisebenzi yezinyanga;

bakhuluma ngabo, bathi:

“Bahlaba abantu,

kepha banga amathole.”

3

13:3
AmaH. 1:4
Dan. 2:35
Hos. 6:4
Ngalokho bayakuba njengamafu okusa,

nanjengamazolo amuka ekuseni,

nanjengamakhoba aphephethwa esibuyeni

nomusi ophuma ngefasitele.

4

13:4
2 Sam. 22:32
AmaH. 18:31
Isaya 43:11
45:18
Hos. 12:9
“Nokho nginguJehova uNkulunkulu wakho

kwasezweni laseGibithe;

ngaphandle kwami awazi Nkulunkulu,

nomsindisi akakho ngaphandle kwami.

5

13:5
Dut. 8:15
32:10
Mina ngakwazi ehlane ezweni lokoma.

6

13:6
Dut. 8:12
32:15
Basutha njengamadlelo abo;

basutha, nenhliziyo yabo yaphakama;

ngalokho bangikhohliwe.

7

13:7
IsiLilo 3:10
Hos. 5:14
Ngase ngiba njengengonyama kubo,

ngiqamekela endleleni njengengwe.

8

13:8
2 Sam. 17:8
IzA. 17:12
Jer. 5:6
Ngitheleka phezu kwabo njengebhere*

elaphuciwe amawundlu alo,

ngidwengula ubhedu lwenhliziyo,

ngibadle njengengonyamakazi,

isilwane sasendle sibaqaqe.

9“Ngukuchithwa kwakho, Israyeli,

ngokuba uphambene nami,

usizo lwakho.

10

13:10
1 Sam. 8:5
Iphi inkosi yakho manje

ukuba ikusindise emizini yakho yonke;

nabahluleli bakho, wena owathi:

‘Ngiphe inkosi nezikhulu’?

11

13:11
1 Sam. 8:7
Ngikunike inkosi ngentukuthelo yami,

ngayisusa ngolaka lwami.

12

13:12
Dut. 32:34
Ububi buka-Efrayimi buboshiwe,

isono sakhe sibekelelwe.

13

13:13
2 AmaKh. 19:3
Isaya 37:3
Imihelo yobelethayo iyakumehlela;

uyindodana engahlakaniphile,

ngokuba kuyisikhathi sokuba angemi lapho kuqhamuka abantwana.

14“Ngiyakubahlenga esandleni sendawo yabafileyo,

ngibahlawulele ekufeni;

ziphi izifo zakho, kufa,

kuphi ukuchitha kwakho,

ndawo yabafileyo, na?

Ukuguquka kufihlekile emehlweni ami.

15

13:15
Hez. 19:12
“Noma enezithelo phakathi kwabafowabo,

kuyakufika umoya wasempumalanga,

umoya kaJehova ovela ehlane;

besewujabha umthombo,

isiphethu sishe;

uyakuphanga ingcebo yakhe,

zonke izinto ezinxanelekayo.

16ISamariya liyakuthwala icala lalo,

ngokuba lihlubukile uNkulunkulu walo;

bayakuwa ngenkemba,

izingane zabo zichotshozwe,

abakhulelweyo babo baqaqwe.”