IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

Ukungathembeki kuka-Efrayimi

121

12:1
Isaya 57:9
Hos. 5:13
7:11
U-Efrayimi uyadla umoya,

ulandela umoya wasempumalanga;

uyandisa imihla yonke amanga nencithakalo;

benza isivumelwano ne-Asiriya,

namafutha ayiswa eGibithe.

2UJehova unokuphikisana noJuda futhi;

uyakuhambela uJakobe ngenxa yezindlela zakhe,

ambuyisele ngokwezenzo zakhe.

3

12:3
Gen. 25:26
32:24
Esiswini wabamba umfowabo ngesithende,

nasebudodeni bakhe walwa noNkulunkulu;

4

12:4
Gen. 28:19
35:7
walwa nengelosi, wanqoba;

wakhala, wanxusa kuyo;

yamfumana eBethele,

yakhuluma naye lapho.

5

12:5
Eks. 3:14
AmaH. 83:18
Isaya 42:8
NguJehova uNkulunkulu Sebawoti,

nguJehova igama lakhe lodumo.

6Ngalokho buyela wena kuNkulunkulu wakho,

ugcine umusa nokulunga,

ulindele uNkulunkulu wakho njalonjalo.

7IKhanani linesilinganiso esikhohlisayo esandleni salo,

lithanda ukukhahlameza.

8

12:8
IsAmb. 3:17
U-Efrayimi uthi:

“Impela ngicebile, ngithole imfuyo;

kukho konke ukuzuza kwami abayikufumana bubi obuyisono.”

9

12:9
Hos. 13:4
“Kepha mina nginguJehova uNkulunkulu wakho kwasezweni laseGibithe;

ngisezakukuhlalisa ematendeni

njengasezinsukwini zemikhosi emisiweyo.

10

12:10
Heb. 1:1
Ngikhulumile kubaprofethi,

ngandisile imibono,

ngifanekisile ngesandla sabaprofethi.”

11

12:11
Hos. 4:15
6:8
Uma iGileyadi linobubi,

impela bayakuba ngabachithiwe;

uma behlabela izinkunzi eGiligali,

ama-altare abo ayakuba njengezinqwaba

ngasemiseleni yamasimu.

12

12:12
Gen. 27:43
28:5
29:20
UJakobe wabalekela ezweni lase-Aramu,

u-Israyeli wakhonzela umfazi,

walusa umhlambi ngenxa yomfazi.

13

12:13
Eks. 12:37
14:26
AmaH. 77:20
UJehova wakhuphula u-Israyeli eGibithe ngomprofethi,

wagcinwa ngomprofethi.

14U-Efrayimi ucunulile ngokubabisayo;

icala lakhe legazi liyakuphonswa phezu kwakhe;

iNkosi yakhe ibuyisele kuye ihlazo lakhe.