IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

UKristu usenguye umpristi omkhulu nasezulwini

81

8:1
AmaH. 110:1
Ef. 1:20
Kol. 3:1
Heb. 1:3
Kepha okuyindikimba kwesikushoyo yilokhu: sinompristi omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi soMkhulu emazulwini, 2
8:2
Heb. 9:11
isikhonzi sokungcwele nesetabernakele* lempela elamiswa yiNkosi kungemuntu.

3

8:3
Ef. 5:2
Heb. 5:1
Ngokuba yilowo nalowo mpristi omkhulu umiselwa ukunikela ngeminikelo nemihlatshelo; ngakho-ke kuyadingeka ukuba naye lo abe nakho okuthile kokunikela. 4Ngokuba uma ebesemhlabeni, ubengayikuba ngumpristi nakanye, ngokuba bakhona abapristi abanikela ngeminikelo ngomthetho, 5
8:5
Eks. 25:40
Kol. 2:17
Heb. 10:1
bekhonza okungumfanekiso nesithunzi sokwasezulwini, njengokuba uMose wayalwa esezakwenza itabernakele* ngokuthi: “Bheka, wokwenza konke ngesifanekiso owaboniswa sona entabeni,” 6
8:6
2 Kor. 3:6
Heb. 7:22
kepha kalokhu unikiwe inkonzo enhle kakhulu, njengalokhu engumlamuleli wesivumelwano esihle kakhulu, esimisiwe ngokwezithembiso ezinhle kakhulu.

Isivumelwano esisha sikhulu kunesidala

7Ngokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki, bekungayikufunwa indawo yesibili. 8

8:8
Jer. 31:31
Ngokuba lapho ebasolayo, uthi kubo:

“Bhekani, izinsuku ziyeza, isho iNkosi,

lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli,

nendlu kaJuda,

9

8:9
Eks. 19:5
kungenjengesivumelwano engasenzayo nawoyise

mhla ngibabamba ngesandla

ukubakhipha ezweni laseGibithe,

ngokuba abahlalanga esivumelwaneni sami,

nami angibanakanga, isho iNkosi.

10

8:10
Jer. 24:7
Zak. 8:8
Heb. 10:16
Ngokuba yilesi esiyisivumelwano engiyakusenza nendlu ka-Israyeli

emva kwalezo zinsuku, isho iNkosi:

ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo,

ngiyilobe ezinhliziyweni zabo,

ngibe nguNkulunkulu wabo,

bona babe ngabantu bami.

11

8:11
Isaya 54:13
Joh. 6:45
1 Joh. 2:27
Abasayikufundisa kube yilowo nalowo owakubo,

nalowo umfowabo, ngokuthi:

‘Yazi INkosi;’

ngokuba bonke bayakungazi,

kusukela komncane kuze kufike komkhulu wabo.

12Ngokuba ngiyakuba nesihawu ngokungalungi kwabo,

nezono zabo angisayikuzikhumbula.”

13

8:13
Rom. 10:4
Ngokusho lokho ukuthi: “Esisha,” uthe esokuqala sigugile; kepha okugugayo osekukudala kuseduze nokunyamalala.

9

Umsebenzi wobupristi wesivumelano esidala

91

9:1
Eks. 19:5
Kepha nesivumelwano sokuqala kambe sasinezimiso zenkonzo nendlu engcwele yasezweni. 2
9:2
Lev. 24:2
Ngokuba kwakhiwa itabernakele* lokuqala okwakukhona kulo uthi lwezibani, netafula, nezinkwa zokubukwa, okuthiwa elingcwele; 3
9:3
Eks. 26:31
ngasemva kwesihenqo sesibili kwakukhona itabernakele* elithiwa elingcwelengcwele, 4
9:4
Eks. 16:33
Num. 17:8
1 AmaKh. 8:9
eline-altare legolide lokuthunqisa nomphongolo wesivumelwano umboziwe ngegolide nxazonke, okwakukhona kuwo isitsha segolide esiphethe imana*, nenduku ka-Aroni eyahlumayo, nezibhebhe zesivumelwano; 5phezu kwawo kwakukhona amakherubi* enkazimulo engamele isihlalo somusa, okungenakukhulunywa ngakho ngakunye manje.

6

9:6
Num. 18:3
Kepha lezo zinto zilungisiwe ngokunjalo, abapristi bangena njalo etabernakele* lokuqala befeza izinkonzo, 7
9:7
Eks. 30:10
Lev. 16:2
Heb. 5:3
kodwa kwelesibili kungena umpristi omkhulu yedwa kanye ngomnyaka, kungengaphandle kwegazi anikela ngalo ngenxa yakhe uqobo nangenxa yezono zabantu, 8
9:8
Joh. 14:6
Heb. 10:19
uMoya oNgcwele etshengisa lokhu ukuthi ayikabonakaliswa indlela eya endaweni engcwele, lisemi itabernakele* lokuqala, 9elona lingumfanekiso kulesi sikhathi samanje, okulethwa ngawo iminikelo nemihlatshelo engenakumenza okhonzayo aphelele maqondana nonembeza, 10
9:10
Eks. 29:4
30:18
Lev. 11:1
kodwa yona kanye nokudla nokuphuza nokugeza okuyizinhlobonhlobo iyizimiso zenyama kuphela ezibekiweyo, kuze kufike isikhathi sokupheleliswa kwezinto.

Umsebenzi kaKristu wobupristi obukhulu

11

9:11
Heb. 8:1
Kepha lokhu uKristu esefikile, engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, wadabula itabernakele* elikhulu neliphelele kunalelo, elingenziwanga ngezandla, okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa, 12
9:12
IzE. 20:28
Heb. 10:10
1 Pet. 1:18
wangena kanye kuphela endaweni engcwele, kungengegazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe, ezuzile ukukhululwa okuphakade. 13
9:13
Num. 19:2
Ngokuba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo, kuhlambulula kube ngukuhlanzeka kwenyama, 14
9:14
Luk. 1:74
Rom. 6:13
Gal. 1:4
1 Thes. 1:9
Thith. 2:14
1 Pet. 3:21
1 Joh. 1:7
IsAmb. 1:5
kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngoMoya ophakade engenacala lizakuhlanza unembeza wethu emisebenzini efileyo, ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo.

UKristu ungumlamuleli wesivumelwano esisha ngegazi lakhe

15

9:15
Rom. 3:25
1 Thim. 2:5
Heb. 12:24
1 Pet. 3:18
Ngalokho-ke ungumlamuleli wesivumelwano esisha, kuze kuthi ngokufa okungenxa yokukhululwa eziphambekweni zesivumelwano sokuqala ababiziweyo bazuze ifa eliphakade elathenjiswayo.

16Ngokuba lapho kukhona itestamente*, kufuneka ukuba kubikwe ukufa kowalenzayo; 17ngokuba itestamente* lisebenza sekufiwe, ngokuba alize lingaba namandla esekhona owalenzayo. 18Ngalokho-ke isivumelwano sokuqala asimiswanga ngaphandle kwegazi. 19

9:19
Eks. 24:3
Lev. 14:4
Ngokuba isikhulunyiwe imiyalelo yonke ngokomthetho nguMose kubantu bonke, wayesethatha igazi lamathole nelezimbuzi kanye namanzi noboya obubomvu nehisopi*, wafafaza incwadi nabantu bonke, 20
9:20
Eks. 24:8
ethi: “Lokhu kuyigazi lesivumelwano aniyale ngaso uNkulunkulu.” 21
9:21
Eks. 29:12,36
Lev. 8:15,19
Netabernakele* futhi, nezitsha zonke zenkonzo wakufafaza kanjalo ngegazi. 22
9:22
Lev. 17:11
Ef. 1:7
Yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho; ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa.

23Njalo-ke kwakudingekile ukuba imifanekiso yokusezulwini ihlanzwe ngalokho, kepha okusezulwini uqobo lwakho kuhlanzwe ngeminikelo emihle kunalena. 24

9:24
Rom. 8:34
1 Joh. 2:1
Ngokuba uKristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla, engumfanekiso waleyo okuyiyo ngempela, kepha wangena ezulwini uqobo ukuba manje abonakale ebusweni bukaNkulunkulu ngenxa yethu, 25
9:25
Heb. 7:27
kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi, njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka, ephethe igazi elingesilo elakhe; 26uma kwakunjalo wayemelwe ukuhlupheka kaningi selokhu kwasekelwa izwe; kodwa kalokhu ubonakalisiwe kanye ekupheleni kwezikhathi ukuba asuse izono ngokuzinikela kwakhe. 27
9:27
Gen. 3:19
Futhi njengalokhu kumiselwe abantu ukuba bafe kanye, emva kwalokhu ukwahlulelwa, 28
9:28
Isaya 53:12
Math. 26:28
Rom. 5:6
Fil. 3:20
1 Pet. 2:24
kunjalo noKristu, esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi, uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo, kube ngukusindiswa.

10

Inkonzo yobupristi endala nentsha

101

10:1
Kol. 2:17
Heb. 7:19
8:5
Ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, ungesiwo umfanekiso wazo uqobo, ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalonjalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo; 2uma kwakungenjalo, nga ingayekwanga ukunikelwa na? lokhu phela abakhonzayo sebehlanjululwe kanye babengasayikuba novalo ngezono. 3
10:3
Lev. 16:21
Kodwa kuleyo mihlatshelo kukhona ukukhunjulwa kwezono iminyaka ngeminyaka; 4ngokuba akunakwenzeka ukuba igazi lezinkunzi nelezimbuzi lisuse izono.

5

10:5
AmaH. 40:6
Isaya 1:11
Jer. 7:22
Am. 5:21
Ngalokho-ke esefika ezweni uthi:

“Umhlatshelo nomnikelo awuwuthandanga,

kodwa ungilungisele umzimba.

6Iminikelo yokushiswa nemihlatshelo

ngenxa yesono awuyithokozelanga.

7Ngase ngithi: ‘Bheka, ngiyeza –

emqulwini wencwadi kulotshiwe ngami –

ukuba ngiyenze, Nkulunkulu,

intando yakho.’ ”

8Eseshilo ngasenhla ukuthi: “Imihlatshelo, neminikelo, neminikelo yokushiswa, nemihlatshelo ngenxa yezono awuyithandanga, awuyithokozelanga,” eyona ilethwa ngokomthetho, 9ubuye wathi: “Bheka, ngiyeza ukwenza intando yakho.” Ususa okokuqala, ukuze amise okwesibili. 10
10:10
Heb. 9:12
Ngaleyo ntando singcwelisiwe ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela.

11

10:11
Eks. 29:38
Abapristi bonke kambe bemi bekhonza imihla ngemihla, benikela kaningi ngayona leyo mihlatshelo engasoze yaba namandla okususa izono; 12
10:12
AmaH. 110:1
Heb. 1:3
kepha yena, esenikele ngomhlatshelo waba munye ngenxa yezono, wahlala phakade ngakwesokunene sikaNkulunkulu, 13
10:13
Heb. 9:26
usalindele izitha zakhe zize zenziwe isenabelo sezinyawo zakhe. 14Ngokuba ngomnikelo munye uphelelise njalonjalo labo abangcwelisiweyo.

15Kepha noMoya oNgcwele uyafakaza kithina, ngokuba emva kokusho kwakhe ukuthi:

16

10:16
Jer. 31:33
Rom. 11:27
Heb. 8:10
“Yilesi sivumelwano engizakusenza nabo,

emva kwalezo zinsuku, isho iNkosi:

Ngiyakufaka imithetho yami ezinhliziyweni zabo,

ngiyilobe engqondweni yabo,

17nezono zabo nobubi babo

angisoze ngakukhumbula futhi.”

18Kepha lapho kukhona ukuthethelelwa kwalokho, akusadingeki ukunikela ngenxa yesono.

Umyalo wokukholwa nokuthembeka

19

10:19
Math. 27:51
Joh. 10:9
Ef. 2:13
Heb. 9:7
Ngakho-ke, bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu 20ngendlela asivulela yona, indlela entsha ephilayo, edabula isihenqo, okungukuthi inyama yakhe, 21
10:21
Heb. 4:14
sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu, 22
10:22
Hez. 36:25
Ef. 5:26
Heb. 12:24
Jak. 1:6
masisondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa, zifafaziwe izinhliziyo zethu kungasekho valo lokubi, umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo; 23
10:23
1 Kor. 1:9
masibambisise isivumo sethemba lethu singaxegi, ngokuba ukholekile lowo owethembisayo; 24
10:24
Heb. 13:1
masiqaphelane, ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle, 25
10:25
Rom. 13:11
1 Kor. 10:11
Kol. 3:16
Heb. 3:13
singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane, ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondela.

26

10:26
Num. 15:30
Heb. 6:4
Ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso, akusekho umnikelo ngezono, 27
10:27
Isaya 26:11
Zef. 1:18
3:8
kepha kuphela ukulindela okwesabekayo ukwahlulelwa nomlilo oshisayo ozakuqeda amaphikankani. 28
10:28
Num. 35:30
Dut. 17:6
19:15
Odelele umthetho kaMose uyakufa engahawukelwa ngezwi lawofakazi ababili noma bebathathu; 29
10:29
1 Kor. 11:25
Heb. 2:3
12:25
pho, nithi ufanele ukushaywa kangakanani kunalokho lowo onyathele phansi iNdodana kaNkulunkulu, wadelela igazi lesivumelwano angcweliswa ngalo, wahlambalaza uMoya womusa, na? 30
10:30
Dut. 32:36
Rom. 12:19
Ngokuba siyamazi owathi: “Ngeyami impindiselo, yimina engiyakubuyisela,” futhi-ke: “INkosi iyakubahlulela abantu bayo.” 31Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo.

32

10:32
Fil. 1:29
Kepha khumbulani izinsuku zakuqala okwathi ngazo senikhanyisiwe nakhuthazela empini enkulu yezinhlupheko, 33
10:33
1 Kor. 4:9
kokunye ngokuba ngumbukwane ngezinhlamba nangezimbandezeko, kokunye ngokuba ngabahlanganyeli nababephathwa kanjalo. 34
10:34
Math. 5:12
IzE. 5:41
Ngokuba nazwelana nababoshiweyo, navuma ngokuthokoza ukuphangwa kwempahla yenu, nazi ukuthi nina ninempahla enhle kunaleyo, nemiyo njalo.

35

10:35
Math. 10:32
Ngakho-ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu. 36
10:36
Luk. 21:19
Heb. 6:12
Jak. 5:8
Ngokuba nidinga ukubekezela, ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukele isithembiso. 37
10:37
Hab. 2:3
2 Pet. 3:9
Ngokuba kuse yisikhashana nje, ozayo uyeza, akayikulibala; 38
10:38
Rom. 1:17
kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa; kepha uma ehlehla nyovane, umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. 39Kepha thina asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa, kuze kube ngukusindiswa komphefumulo.