IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

UKristu ongumpristi omkhulu ngokukaMelkisedeki

71

7:1
Gen. 14:17
Ngokuba uMelkisedeki lo, inkosi yaseSalema, umpristi kaNkulunkulu oPhezukonke, owahlangabeza u-Abrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi, wambusisa; 2u-Abrahama wamabela okweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala ukuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga, bese kuba yinkosi yaseSalema, okungukuthi inkosi yokuthula, 3engenayise, engenanina, engenaluzalo, engenakuqala kwezinsuku nakuphela kokuphila, kepha efaniswe neNdodana kaNkulunkulu, uhlala engumpristi njalonjalo.

4Qondani-ke ukuthi ungakanani yena owanikwa okweshumi kwempango ngu-Abrahama ukhokho. 5

7:5
Num. 18:21,26
Dut. 18:1
Nalabo bamadodana kaLevi abamukeliswa ubupristi banomyalo wokuthatha okweshumi kubantu ngokomthetho, okungukuthi kubafowabo, ingani baphume okhalweni luka-Abrahama; 6kepha yena ongabalwa ozalweni lwabo uthathile okweshumi ku-Abrahama, wambusisa lowo onezithembiso. 7Kepha akunakuphikwa ukuthi omncinyane ubusiswa ngomkhulu. 8Lapha-ke abantu abafayo bamukeliswa okweshumi, kepha lapho ngofakazelwa ukuthi uyaphila. 9Futhi kungathiwa noLevi owamukela okweshumi watheliswa okweshumi ngaye u-Abrahama, 10ngokuba wayesesokhalweni lukayise mzukwana uMelkisedeki emhlangabeza.

11

7:11
Gal. 2:21
Uma-ke kwakukhona ukuphelela ngobupristi bukaLevi ngokuba isizwe samiselwa bona ngomthetho – kwakusaswelekelani ukuba kuvele omunye umpristi ngokukaMelkisedeki engabizwa ngokokuma kuka-Aroni na? 12Ngokuba uma ubupristi buguquliwe, kuyadingeka ukuba kuguqulwe nomthetho. 13Kepha lowo okushiwo lokho ngaye ungowesinye isizwe okungabanga bikho kuso umuntu owake wakhonza e-altare. 14
7:14
Isaya 11:1
Math. 1:1
Ngokuba kusobala ukuthi iNkosi yethu ivele kuJuda, isizwe uMose angakhulumanga lutho ngaso ngobupristi. 15Ikakhulu kusobala lokho, uma kumiswa omunye umpristi ofana noMelkisedeki, 16ongamiswanga ngomthetho womyalo wenyama kodwa ngamandla okuphila okungabhubhiyo. 17
7:17
AmaH. 110:4
Heb. 5:6
Ngokuba kufakazwa ngaye ukuthi: “Wena ungumpristi kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki.”

18

7:18
Rom. 8:3
Gal. 4:9
Ngokuba umthetho wokuqala uyachithwa ngenxa yobuthakathaka bawo nokungasizi kwawo, 19
7:19
Joh. 1:17
IzE. 13:38
Rom. 3:20
Ef. 2:18
3:11
Heb. 9:9
lokhu umthetho awuphelelisanga lutho, kepha sekungeniswa ithemba elingcono, esisondela ngalo kuNkulunkulu.

20Futhi ngalokho ukuthi akubanga ngaphandle kokufunga – ngokuba labo kambe babekwa babe ngabapristi ngaphandle kokufunga, 21kepha yena wabekwa ngokufunga nguye owasho kuye ukuthi:

“INkosi yafunga, ayiyikuzisola, yathi:

‘Wena ungumpristi kuze kube phakade.’ ”

22
7:22
Heb. 8:6
12:24
Ngokungakho-ke uJesu waba yisiboniso sesivumelwano esingcono.

23Kulabo-ke baba baningi ababekwa babe ngabapristi, ngokuba bathiyeka ngenxa yokufa ukuba baqhube njalo; 24

7:24
Heb. 9:24
kepha yena, ngenxa yokuba ehlala phakade, unobupristi obungenakuguquka; 25
7:25
Rom. 8:34
1 Joh. 2:1
ngakho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela.

26

7:26
Heb. 4:14
Ngokuba umpristi omkhulu onjalo usifanele thina, ongcwele, ongenacala, ongenabala, owahlukanisiwe nezoni, owenziwa aphakame phezu kwamazulu, 27
7:27
Heb. 5:3
ongadingi imihla ngemihla njengalabo bapristi abakhulu ukunikela ngemihlatshelo ngenxa yezakhe izono kuqala nangasemuva ngenxa yezabantu; ngokuba wenza lokho kanye mhla ezinikela yena. 28
7:28
Heb. 5:1
Ngokuba umthetho umisa abantu babe ngabapristi abakhulu abanobuthakathaka, kepha izwi lesifungo elalandela umthetho limisa iNdodana epheleliswe kuze kube phakade.

8

UKristu usenguye umpristi omkhulu nasezulwini

81

8:1
AmaH. 110:1
Ef. 1:20
Kol. 3:1
Heb. 1:3
Kepha okuyindikimba kwesikushoyo yilokhu: sinompristi omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi soMkhulu emazulwini, 2
8:2
Heb. 9:11
isikhonzi sokungcwele nesetabernakele* lempela elamiswa yiNkosi kungemuntu.

3

8:3
Ef. 5:2
Heb. 5:1
Ngokuba yilowo nalowo mpristi omkhulu umiselwa ukunikela ngeminikelo nemihlatshelo; ngakho-ke kuyadingeka ukuba naye lo abe nakho okuthile kokunikela. 4Ngokuba uma ebesemhlabeni, ubengayikuba ngumpristi nakanye, ngokuba bakhona abapristi abanikela ngeminikelo ngomthetho, 5
8:5
Eks. 25:40
Kol. 2:17
Heb. 10:1
bekhonza okungumfanekiso nesithunzi sokwasezulwini, njengokuba uMose wayalwa esezakwenza itabernakele* ngokuthi: “Bheka, wokwenza konke ngesifanekiso owaboniswa sona entabeni,” 6
8:6
2 Kor. 3:6
Heb. 7:22
kepha kalokhu unikiwe inkonzo enhle kakhulu, njengalokhu engumlamuleli wesivumelwano esihle kakhulu, esimisiwe ngokwezithembiso ezinhle kakhulu.

Isivumelwano esisha sikhulu kunesidala

7Ngokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki, bekungayikufunwa indawo yesibili. 8

8:8
Jer. 31:31
Ngokuba lapho ebasolayo, uthi kubo:

“Bhekani, izinsuku ziyeza, isho iNkosi,

lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli,

nendlu kaJuda,

9

8:9
Eks. 19:5
kungenjengesivumelwano engasenzayo nawoyise

mhla ngibabamba ngesandla

ukubakhipha ezweni laseGibithe,

ngokuba abahlalanga esivumelwaneni sami,

nami angibanakanga, isho iNkosi.

10

8:10
Jer. 24:7
Zak. 8:8
Heb. 10:16
Ngokuba yilesi esiyisivumelwano engiyakusenza nendlu ka-Israyeli

emva kwalezo zinsuku, isho iNkosi:

ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo,

ngiyilobe ezinhliziyweni zabo,

ngibe nguNkulunkulu wabo,

bona babe ngabantu bami.

11

8:11
Isaya 54:13
Joh. 6:45
1 Joh. 2:27
Abasayikufundisa kube yilowo nalowo owakubo,

nalowo umfowabo, ngokuthi:

‘Yazi INkosi;’

ngokuba bonke bayakungazi,

kusukela komncane kuze kufike komkhulu wabo.

12Ngokuba ngiyakuba nesihawu ngokungalungi kwabo,

nezono zabo angisayikuzikhumbula.”

13

8:13
Rom. 10:4
Ngokusho lokho ukuthi: “Esisha,” uthe esokuqala sigugile; kepha okugugayo osekukudala kuseduze nokunyamalala.

9

Umsebenzi wobupristi wesivumelano esidala

91

9:1
Eks. 19:5
Kepha nesivumelwano sokuqala kambe sasinezimiso zenkonzo nendlu engcwele yasezweni. 2
9:2
Lev. 24:2
Ngokuba kwakhiwa itabernakele* lokuqala okwakukhona kulo uthi lwezibani, netafula, nezinkwa zokubukwa, okuthiwa elingcwele; 3
9:3
Eks. 26:31
ngasemva kwesihenqo sesibili kwakukhona itabernakele* elithiwa elingcwelengcwele, 4
9:4
Eks. 16:33
Num. 17:8
1 AmaKh. 8:9
eline-altare legolide lokuthunqisa nomphongolo wesivumelwano umboziwe ngegolide nxazonke, okwakukhona kuwo isitsha segolide esiphethe imana*, nenduku ka-Aroni eyahlumayo, nezibhebhe zesivumelwano; 5phezu kwawo kwakukhona amakherubi* enkazimulo engamele isihlalo somusa, okungenakukhulunywa ngakho ngakunye manje.

6

9:6
Num. 18:3
Kepha lezo zinto zilungisiwe ngokunjalo, abapristi bangena njalo etabernakele* lokuqala befeza izinkonzo, 7
9:7
Eks. 30:10
Lev. 16:2
Heb. 5:3
kodwa kwelesibili kungena umpristi omkhulu yedwa kanye ngomnyaka, kungengaphandle kwegazi anikela ngalo ngenxa yakhe uqobo nangenxa yezono zabantu, 8
9:8
Joh. 14:6
Heb. 10:19
uMoya oNgcwele etshengisa lokhu ukuthi ayikabonakaliswa indlela eya endaweni engcwele, lisemi itabernakele* lokuqala, 9elona lingumfanekiso kulesi sikhathi samanje, okulethwa ngawo iminikelo nemihlatshelo engenakumenza okhonzayo aphelele maqondana nonembeza, 10
9:10
Eks. 29:4
30:18
Lev. 11:1
kodwa yona kanye nokudla nokuphuza nokugeza okuyizinhlobonhlobo iyizimiso zenyama kuphela ezibekiweyo, kuze kufike isikhathi sokupheleliswa kwezinto.

Umsebenzi kaKristu wobupristi obukhulu

11

9:11
Heb. 8:1
Kepha lokhu uKristu esefikile, engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, wadabula itabernakele* elikhulu neliphelele kunalelo, elingenziwanga ngezandla, okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa, 12
9:12
IzE. 20:28
Heb. 10:10
1 Pet. 1:18
wangena kanye kuphela endaweni engcwele, kungengegazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe, ezuzile ukukhululwa okuphakade. 13
9:13
Num. 19:2
Ngokuba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo, kuhlambulula kube ngukuhlanzeka kwenyama, 14
9:14
Luk. 1:74
Rom. 6:13
Gal. 1:4
1 Thes. 1:9
Thith. 2:14
1 Pet. 3:21
1 Joh. 1:7
IsAmb. 1:5
kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngoMoya ophakade engenacala lizakuhlanza unembeza wethu emisebenzini efileyo, ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo.

UKristu ungumlamuleli wesivumelwano esisha ngegazi lakhe

15

9:15
Rom. 3:25
1 Thim. 2:5
Heb. 12:24
1 Pet. 3:18
Ngalokho-ke ungumlamuleli wesivumelwano esisha, kuze kuthi ngokufa okungenxa yokukhululwa eziphambekweni zesivumelwano sokuqala ababiziweyo bazuze ifa eliphakade elathenjiswayo.

16Ngokuba lapho kukhona itestamente*, kufuneka ukuba kubikwe ukufa kowalenzayo; 17ngokuba itestamente* lisebenza sekufiwe, ngokuba alize lingaba namandla esekhona owalenzayo. 18Ngalokho-ke isivumelwano sokuqala asimiswanga ngaphandle kwegazi. 19

9:19
Eks. 24:3
Lev. 14:4
Ngokuba isikhulunyiwe imiyalelo yonke ngokomthetho nguMose kubantu bonke, wayesethatha igazi lamathole nelezimbuzi kanye namanzi noboya obubomvu nehisopi*, wafafaza incwadi nabantu bonke, 20
9:20
Eks. 24:8
ethi: “Lokhu kuyigazi lesivumelwano aniyale ngaso uNkulunkulu.” 21
9:21
Eks. 29:12,36
Lev. 8:15,19
Netabernakele* futhi, nezitsha zonke zenkonzo wakufafaza kanjalo ngegazi. 22
9:22
Lev. 17:11
Ef. 1:7
Yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho; ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa.

23Njalo-ke kwakudingekile ukuba imifanekiso yokusezulwini ihlanzwe ngalokho, kepha okusezulwini uqobo lwakho kuhlanzwe ngeminikelo emihle kunalena. 24

9:24
Rom. 8:34
1 Joh. 2:1
Ngokuba uKristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla, engumfanekiso waleyo okuyiyo ngempela, kepha wangena ezulwini uqobo ukuba manje abonakale ebusweni bukaNkulunkulu ngenxa yethu, 25
9:25
Heb. 7:27
kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi, njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka, ephethe igazi elingesilo elakhe; 26uma kwakunjalo wayemelwe ukuhlupheka kaningi selokhu kwasekelwa izwe; kodwa kalokhu ubonakalisiwe kanye ekupheleni kwezikhathi ukuba asuse izono ngokuzinikela kwakhe. 27
9:27
Gen. 3:19
Futhi njengalokhu kumiselwe abantu ukuba bafe kanye, emva kwalokhu ukwahlulelwa, 28
9:28
Isaya 53:12
Math. 26:28
Rom. 5:6
Fil. 3:20
1 Pet. 2:24
kunjalo noKristu, esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi, uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo, kube ngukusindiswa.