IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Umpristi omkhulu ufanele abe ngumuntu obiziwe nguNkulunkulu

51

5:1
Eks. 28:1
Heb. 8:3
Ngokuba yilowo nalowo mpristi omkhulu okhethwa kubantu umiselwa abantu kokukaNkulunkulu, ukuze anikele izipho nemihlatshelo ngenxa yezono; 2
5:2
Heb. 2:17
4:15
angabekezelela abangazi lutho nabadukayo, lokhu naye uzungeziwe ngubuthakathaka; 3
5:3
Lev. 4:3
9:7
Heb. 7:27
9:7
ngenxa yabo kufanele ukuba, njengalokhu enikela ngezono zabantu, anikele kanjalo nangezakhe. 4Akukho muntu ozithathela leso sikhundla, kuphela obizelwa kuso nguNkulunkulu njengo-Aroni.

UKristu ungumpristi obiziweyo

5

5:5
AmaH. 2:7
Joh. 8:54
Kanjalo noKristu akazidumisanga yena aze abe ngumpristi omkhulu, kepha wadunyiswa nguye owakhuluma kuye, wathi:

“UyiNdodana yami wena,

namuhla ngikuzele,”

6
5:6
Gen. 14:18
AmaH. 110:4
Heb. 7:17
njengokuba esho nakwenye indawo ngokuthi:

“Wena ungumpristi kuze kube phakade

ngokokuma kukaMelkisedeki,”

7
5:7
Math. 26:37
Mark. 14:33
Luk. 22:42
Joh. 12:27
owathi esenikele emihleni yenyama yakhe ngemikhuleko, nokunxusa, nokudazuluka okukhulu, nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni, wezwiwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu. 8
5:8
Fil. 2:8
Noma eyiNdodana, wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho; 9
5:9
Isaya 45:17
Rom. 1:5
Heb. 2:11
esephelelisiwe waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo, 10ebizwa nguNkulunkulu ukuthi umpristi omkhulu ngokokuma kukaMelkisedeki.

Basengabantwana ekukholweni

11Sinokuningi esingakusho ngalokho, okulukhuni ukuchasisela, lokhu senaba buthuntu ekuzweni. 12

5:12
1 Kor. 3:1
Heb. 6:1
1 Pet. 2:2
Ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi, uma kuya ngesikhathi, nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu; senaba ngabadinga ubisi, kungesikho ukudla okuqinileyo. 13
5:13
1 Kor. 14:20
Ef. 4:14
Ngokuba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga, ngokuba uyingane. 14
5:14
Rom. 16:19
Fil. 1:10
Kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileyo, abathi ngokujwayela ukuwusebenzisa umqondo, sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi.

6

Kuhle baqhubeke ekwazini kokukholwa; ukusilela kulokho kunengozi

61Ngakho-ke masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu, siqhubekele kokupheleleyo, singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo, nokukholwa nguNkulunkulu, 2nesifundiso sombhapathizo nokubeka izandla, nokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakade. 3Siyakukwenza lokho, uma uNkulunkulu evuma.

4

6:4
Math. 12:31,45
Heb. 10:26
1 Joh. 5:16
Ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini, benziwa abahlanganyeli kuMoya oNgcwele, 5
6:5
1 Pet. 2:3
banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, 6
6:6
2 Pet. 2:20
babuye bahlubuka – akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe, baphenduke, lokhu sebezibethelela iNdodana kaNkulunkulu, bayithela ngehlazo obala.

7Ngokuba umhlabathi, ophuze imvula efika kaningi phezu kwawo, umilisa imifino ebasizayo abawulinyelwayo, uyabusiswa nguNkulunkulu; 8

6:8
Math. 21:19
kepha uma uveza ameva nekhakhasi, uyaleka, useduze nokuqalekiswa, ukuphela kwawo ngukushiswa.

9Kepha siyethemba ngani bathandekayo okuhle kunalokho, ngisho okuqondene nokusindiswa, noma sikhuluma kanje. 10

6:10
IzA. 14:31
Math. 10:42
25:40
Mark. 9:41
Joh. 13:20
1 Kor. 15:58
Heb. 10:32
Ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba akhohlwe umsebenzi wenu nothando enalubonakalisa ngakulo igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele, nisabakhonza.

Mabafane nawokhokho ababambelela esithenjisweni

11

6:11
Fil. 1:6
Heb. 3:6
Kepha sinxanela ukuba yilowo nalowo kini abonakalise lokho kukhuthalela, lize liphelele ithemba kuze kube sekupheleni, 12ukuba ningabi buthuntu, kodwa nibalingise labo abadla ifa lesithembiso ngokukholwa nangokubekezela.

13

6:13
Gen. 22:16
AmaH. 105:8
Luk. 1:73
Ngokuba lapho uNkulunkulu wamthembisa u-Abrahama, wazifunga yena, lokhu kungekho omkhulu kunaye angamfunga, 14wathi: “Impela ngiyakukubusisa nokukubusisa, ngiyakukwandisa nokukwandisa,” 15
6:15
Heb. 10:36
kanjalo kwathi esebekezele, wakuzuza okwathenjiswayo.

16

6:16
Eks. 22:10
Ngokuba abantu bafunga omkhulu kunabo; kubona isifungo siyaqeda ukuphikisana konke, siqinise. 17Kulokhu-ke uNkulunkulu, ethanda kakhulu impela ukubonisa izindlalifa zesithembiso ukungaguquleki kwecebo lakhe, walamula ngesifungo, 18
6:18
Num. 23:19
Thith. 1:2
ukuze ngezinto ezimbili ezingeguquleke, uNkulunkulu angeqambe amanga ngazo, sibe nenduduzo enamandla thina esibalekele ekulibambeni ithemba esilimiselweyo, 19esinalo njengehange* lomphefumulo, liqinile, ligxilile, lingena kokungaphakathi kwesihenqo, 20
6:20
Heb. 3:1
4:14
lapho uJesu eyisigijimi sokusandulela wangena khona, esewaba ngumpristi omkhulu kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki.

7

UKristu ongumpristi omkhulu ngokukaMelkisedeki

71

7:1
Gen. 14:17
Ngokuba uMelkisedeki lo, inkosi yaseSalema, umpristi kaNkulunkulu oPhezukonke, owahlangabeza u-Abrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi, wambusisa; 2u-Abrahama wamabela okweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala ukuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga, bese kuba yinkosi yaseSalema, okungukuthi inkosi yokuthula, 3engenayise, engenanina, engenaluzalo, engenakuqala kwezinsuku nakuphela kokuphila, kepha efaniswe neNdodana kaNkulunkulu, uhlala engumpristi njalonjalo.

4Qondani-ke ukuthi ungakanani yena owanikwa okweshumi kwempango ngu-Abrahama ukhokho. 5

7:5
Num. 18:21,26
Dut. 18:1
Nalabo bamadodana kaLevi abamukeliswa ubupristi banomyalo wokuthatha okweshumi kubantu ngokomthetho, okungukuthi kubafowabo, ingani baphume okhalweni luka-Abrahama; 6kepha yena ongabalwa ozalweni lwabo uthathile okweshumi ku-Abrahama, wambusisa lowo onezithembiso. 7Kepha akunakuphikwa ukuthi omncinyane ubusiswa ngomkhulu. 8Lapha-ke abantu abafayo bamukeliswa okweshumi, kepha lapho ngofakazelwa ukuthi uyaphila. 9Futhi kungathiwa noLevi owamukela okweshumi watheliswa okweshumi ngaye u-Abrahama, 10ngokuba wayesesokhalweni lukayise mzukwana uMelkisedeki emhlangabeza.

11

7:11
Gal. 2:21
Uma-ke kwakukhona ukuphelela ngobupristi bukaLevi ngokuba isizwe samiselwa bona ngomthetho – kwakusaswelekelani ukuba kuvele omunye umpristi ngokukaMelkisedeki engabizwa ngokokuma kuka-Aroni na? 12Ngokuba uma ubupristi buguquliwe, kuyadingeka ukuba kuguqulwe nomthetho. 13Kepha lowo okushiwo lokho ngaye ungowesinye isizwe okungabanga bikho kuso umuntu owake wakhonza e-altare. 14
7:14
Isaya 11:1
Math. 1:1
Ngokuba kusobala ukuthi iNkosi yethu ivele kuJuda, isizwe uMose angakhulumanga lutho ngaso ngobupristi. 15Ikakhulu kusobala lokho, uma kumiswa omunye umpristi ofana noMelkisedeki, 16ongamiswanga ngomthetho womyalo wenyama kodwa ngamandla okuphila okungabhubhiyo. 17
7:17
AmaH. 110:4
Heb. 5:6
Ngokuba kufakazwa ngaye ukuthi: “Wena ungumpristi kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki.”

18

7:18
Rom. 8:3
Gal. 4:9
Ngokuba umthetho wokuqala uyachithwa ngenxa yobuthakathaka bawo nokungasizi kwawo, 19
7:19
Joh. 1:17
IzE. 13:38
Rom. 3:20
Ef. 2:18
3:11
Heb. 9:9
lokhu umthetho awuphelelisanga lutho, kepha sekungeniswa ithemba elingcono, esisondela ngalo kuNkulunkulu.

20Futhi ngalokho ukuthi akubanga ngaphandle kokufunga – ngokuba labo kambe babekwa babe ngabapristi ngaphandle kokufunga, 21kepha yena wabekwa ngokufunga nguye owasho kuye ukuthi:

“INkosi yafunga, ayiyikuzisola, yathi:

‘Wena ungumpristi kuze kube phakade.’ ”

22
7:22
Heb. 8:6
12:24
Ngokungakho-ke uJesu waba yisiboniso sesivumelwano esingcono.

23Kulabo-ke baba baningi ababekwa babe ngabapristi, ngokuba bathiyeka ngenxa yokufa ukuba baqhube njalo; 24

7:24
Heb. 9:24
kepha yena, ngenxa yokuba ehlala phakade, unobupristi obungenakuguquka; 25
7:25
Rom. 8:34
1 Joh. 2:1
ngakho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela.

26

7:26
Heb. 4:14
Ngokuba umpristi omkhulu onjalo usifanele thina, ongcwele, ongenacala, ongenabala, owahlukanisiwe nezoni, owenziwa aphakame phezu kwamazulu, 27
7:27
Heb. 5:3
ongadingi imihla ngemihla njengalabo bapristi abakhulu ukunikela ngemihlatshelo ngenxa yezakhe izono kuqala nangasemuva ngenxa yezabantu; ngokuba wenza lokho kanye mhla ezinikela yena. 28
7:28
Heb. 5:1
Ngokuba umthetho umisa abantu babe ngabapristi abakhulu abanobuthakathaka, kepha izwi lesifungo elalandela umthetho limisa iNdodana epheleliswe kuze kube phakade.