IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Mababambisise ezwini levangeli, baze bathole ukungena ekuphumuleni

41Ngakho-ke masesabe ukuba, kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. 2Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo; kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. 3

4:3
Heb. 3:11
Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo njengokusho kwakhe ukuthi:

“Kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami,

ngathi: ‘Abayikungena ekuphumuleni kwami,’ ”

nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe. 4
4:4
Gen. 2:2
Ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi: “UNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke,” 5nakule ndawo uthi futhi: “Abayikungena ekuphumuleni kwami.”

6

4:6
Heb. 3:18
Ngakho-ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli, 7uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa Namuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka njengokushiwo kuqala ukuthi:

“Namuhla, uma nilizwa izwi lakhe,

ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu.”

8
4:8
Dut. 31:7
Josh. 22:4
Ngokuba uma uJoshuwa wayebaphumuzile, wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. 9Ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. 10
4:10
IsAmb. 14:13
Ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe.

11Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula, ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli.

Izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla

12

4:12
Shum. 12:11
Isaya 49:2
Jer. 23:29
Joh. 12:48
Ef. 6:17
1 Pet. 1:23
IsAmb. 1:16
Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomnkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo; 13
4:13
AmaH. 33:13
futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe esiyakuzilanda kuye.

SinomPristi omkhulu ongasisiza

14

4:14
Heb. 3:1
6:20
Ngakho-ke lokhu sinomPristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu iNdodana kaNkulunkulu, masibambelele kuso isivumo sethu. 15
4:15
Math. 4:1
Luk. 4:1
2 Kor. 5:21
Heb. 2:17
1 Pet. 2:22
Ngokuba asinaye umPristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi, engenasono. 16
4:16
Ef. 3:12
Heb. 10:19
1 Joh. 3:21
Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo.

5

Umpristi omkhulu ufanele abe ngumuntu obiziwe nguNkulunkulu

51

5:1
Eks. 28:1
Heb. 8:3
Ngokuba yilowo nalowo mpristi omkhulu okhethwa kubantu umiselwa abantu kokukaNkulunkulu, ukuze anikele izipho nemihlatshelo ngenxa yezono; 2
5:2
Heb. 2:17
4:15
angabekezelela abangazi lutho nabadukayo, lokhu naye uzungeziwe ngubuthakathaka; 3
5:3
Lev. 4:3
9:7
Heb. 7:27
9:7
ngenxa yabo kufanele ukuba, njengalokhu enikela ngezono zabantu, anikele kanjalo nangezakhe. 4Akukho muntu ozithathela leso sikhundla, kuphela obizelwa kuso nguNkulunkulu njengo-Aroni.

UKristu ungumpristi obiziweyo

5

5:5
AmaH. 2:7
Joh. 8:54
Kanjalo noKristu akazidumisanga yena aze abe ngumpristi omkhulu, kepha wadunyiswa nguye owakhuluma kuye, wathi:

“UyiNdodana yami wena,

namuhla ngikuzele,”

6
5:6
Gen. 14:18
AmaH. 110:4
Heb. 7:17
njengokuba esho nakwenye indawo ngokuthi:

“Wena ungumpristi kuze kube phakade

ngokokuma kukaMelkisedeki,”

7
5:7
Math. 26:37
Mark. 14:33
Luk. 22:42
Joh. 12:27
owathi esenikele emihleni yenyama yakhe ngemikhuleko, nokunxusa, nokudazuluka okukhulu, nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni, wezwiwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu. 8
5:8
Fil. 2:8
Noma eyiNdodana, wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho; 9
5:9
Isaya 45:17
Rom. 1:5
Heb. 2:11
esephelelisiwe waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo, 10ebizwa nguNkulunkulu ukuthi umpristi omkhulu ngokokuma kukaMelkisedeki.

Basengabantwana ekukholweni

11Sinokuningi esingakusho ngalokho, okulukhuni ukuchasisela, lokhu senaba buthuntu ekuzweni. 12

5:12
1 Kor. 3:1
Heb. 6:1
1 Pet. 2:2
Ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi, uma kuya ngesikhathi, nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu; senaba ngabadinga ubisi, kungesikho ukudla okuqinileyo. 13
5:13
1 Kor. 14:20
Ef. 4:14
Ngokuba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga, ngokuba uyingane. 14
5:14
Rom. 16:19
Fil. 1:10
Kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileyo, abathi ngokujwayela ukuwusebenzisa umqondo, sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi.

6

Kuhle baqhubeke ekwazini kokukholwa; ukusilela kulokho kunengozi

61Ngakho-ke masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu, siqhubekele kokupheleleyo, singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo, nokukholwa nguNkulunkulu, 2nesifundiso sombhapathizo nokubeka izandla, nokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakade. 3Siyakukwenza lokho, uma uNkulunkulu evuma.

4

6:4
Math. 12:31,45
Heb. 10:26
1 Joh. 5:16
Ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini, benziwa abahlanganyeli kuMoya oNgcwele, 5
6:5
1 Pet. 2:3
banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, 6
6:6
2 Pet. 2:20
babuye bahlubuka – akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe, baphenduke, lokhu sebezibethelela iNdodana kaNkulunkulu, bayithela ngehlazo obala.

7Ngokuba umhlabathi, ophuze imvula efika kaningi phezu kwawo, umilisa imifino ebasizayo abawulinyelwayo, uyabusiswa nguNkulunkulu; 8

6:8
Math. 21:19
kepha uma uveza ameva nekhakhasi, uyaleka, useduze nokuqalekiswa, ukuphela kwawo ngukushiswa.

9Kepha siyethemba ngani bathandekayo okuhle kunalokho, ngisho okuqondene nokusindiswa, noma sikhuluma kanje. 10

6:10
IzA. 14:31
Math. 10:42
25:40
Mark. 9:41
Joh. 13:20
1 Kor. 15:58
Heb. 10:32
Ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba akhohlwe umsebenzi wenu nothando enalubonakalisa ngakulo igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele, nisabakhonza.

Mabafane nawokhokho ababambelela esithenjisweni

11

6:11
Fil. 1:6
Heb. 3:6
Kepha sinxanela ukuba yilowo nalowo kini abonakalise lokho kukhuthalela, lize liphelele ithemba kuze kube sekupheleni, 12ukuba ningabi buthuntu, kodwa nibalingise labo abadla ifa lesithembiso ngokukholwa nangokubekezela.

13

6:13
Gen. 22:16
AmaH. 105:8
Luk. 1:73
Ngokuba lapho uNkulunkulu wamthembisa u-Abrahama, wazifunga yena, lokhu kungekho omkhulu kunaye angamfunga, 14wathi: “Impela ngiyakukubusisa nokukubusisa, ngiyakukwandisa nokukwandisa,” 15
6:15
Heb. 10:36
kanjalo kwathi esebekezele, wakuzuza okwathenjiswayo.

16

6:16
Eks. 22:10
Ngokuba abantu bafunga omkhulu kunabo; kubona isifungo siyaqeda ukuphikisana konke, siqinise. 17Kulokhu-ke uNkulunkulu, ethanda kakhulu impela ukubonisa izindlalifa zesithembiso ukungaguquleki kwecebo lakhe, walamula ngesifungo, 18
6:18
Num. 23:19
Thith. 1:2
ukuze ngezinto ezimbili ezingeguquleke, uNkulunkulu angeqambe amanga ngazo, sibe nenduduzo enamandla thina esibalekele ekulibambeni ithemba esilimiselweyo, 19esinalo njengehange* lomphefumulo, liqinile, ligxilile, lingena kokungaphakathi kwesihenqo, 20
6:20
Heb. 3:1
4:14
lapho uJesu eyisigijimi sokusandulela wangena khona, esewaba ngumpristi omkhulu kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki.