IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Umpristi omkhulu ufanele abe ngumuntu obiziwe nguNkulunkulu

51

5:1
Eks. 28:1
Heb. 8:3
Ngokuba yilowo nalowo mpristi omkhulu okhethwa kubantu umiselwa abantu kokukaNkulunkulu, ukuze anikele izipho nemihlatshelo ngenxa yezono; 2
5:2
Heb. 2:17
4:15
angabekezelela abangazi lutho nabadukayo, lokhu naye uzungeziwe ngubuthakathaka; 3
5:3
Lev. 4:3
9:7
Heb. 7:27
9:7
ngenxa yabo kufanele ukuba, njengalokhu enikela ngezono zabantu, anikele kanjalo nangezakhe. 4Akukho muntu ozithathela leso sikhundla, kuphela obizelwa kuso nguNkulunkulu njengo-Aroni.

UKristu ungumpristi obiziweyo

5

5:5
AmaH. 2:7
Joh. 8:54
Kanjalo noKristu akazidumisanga yena aze abe ngumpristi omkhulu, kepha wadunyiswa nguye owakhuluma kuye, wathi:

“UyiNdodana yami wena,

namuhla ngikuzele,”

6
5:6
Gen. 14:18
AmaH. 110:4
Heb. 7:17
njengokuba esho nakwenye indawo ngokuthi:

“Wena ungumpristi kuze kube phakade

ngokokuma kukaMelkisedeki,”

7
5:7
Math. 26:37
Mark. 14:33
Luk. 22:42
Joh. 12:27
owathi esenikele emihleni yenyama yakhe ngemikhuleko, nokunxusa, nokudazuluka okukhulu, nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni, wezwiwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu. 8
5:8
Fil. 2:8
Noma eyiNdodana, wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho; 9
5:9
Isaya 45:17
Rom. 1:5
Heb. 2:11
esephelelisiwe waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo, 10ebizwa nguNkulunkulu ukuthi umpristi omkhulu ngokokuma kukaMelkisedeki.

Basengabantwana ekukholweni

11Sinokuningi esingakusho ngalokho, okulukhuni ukuchasisela, lokhu senaba buthuntu ekuzweni. 12

5:12
1 Kor. 3:1
Heb. 6:1
1 Pet. 2:2
Ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi, uma kuya ngesikhathi, nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu; senaba ngabadinga ubisi, kungesikho ukudla okuqinileyo. 13
5:13
1 Kor. 14:20
Ef. 4:14
Ngokuba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga, ngokuba uyingane. 14
5:14
Rom. 16:19
Fil. 1:10
Kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileyo, abathi ngokujwayela ukuwusebenzisa umqondo, sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi.