IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Mababambisise ezwini levangeli, baze bathole ukungena ekuphumuleni

41Ngakho-ke masesabe ukuba, kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. 2Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo; kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. 3

4:3
Heb. 3:11
Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo njengokusho kwakhe ukuthi:

“Kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami,

ngathi: ‘Abayikungena ekuphumuleni kwami,’ ”

nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe. 4
4:4
Gen. 2:2
Ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi: “UNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke,” 5nakule ndawo uthi futhi: “Abayikungena ekuphumuleni kwami.”

6

4:6
Heb. 3:18
Ngakho-ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli, 7uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa Namuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka njengokushiwo kuqala ukuthi:

“Namuhla, uma nilizwa izwi lakhe,

ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu.”

8
4:8
Dut. 31:7
Josh. 22:4
Ngokuba uma uJoshuwa wayebaphumuzile, wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. 9Ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. 10
4:10
IsAmb. 14:13
Ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe.

11Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula, ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli.

Izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla

12

4:12
Shum. 12:11
Isaya 49:2
Jer. 23:29
Joh. 12:48
Ef. 6:17
1 Pet. 1:23
IsAmb. 1:16
Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomnkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo; 13
4:13
AmaH. 33:13
futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe esiyakuzilanda kuye.

SinomPristi omkhulu ongasisiza

14

4:14
Heb. 3:1
6:20
Ngakho-ke lokhu sinomPristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu iNdodana kaNkulunkulu, masibambelele kuso isivumo sethu. 15
4:15
Math. 4:1
Luk. 4:1
2 Kor. 5:21
Heb. 2:17
1 Pet. 2:22
Ngokuba asinaye umPristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi, engenasono. 16
4:16
Ef. 3:12
Heb. 10:19
1 Joh. 3:21
Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo.