IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukudelela izwi likaKristu lensindiso kunesijeziso esikhulu

21

2:1
Heb. 3:1
Ngalokho kakhulu nga siqaphelisisa esikuzwileyo, funa mhlawumbe sikhukhulwe. 2
2:2
Dut. 27:26
IzE. 7:38,53
Gal. 3:19
Ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka, nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo, 3
2:3
Mark. 1:14
Heb. 10:29
thina siyakuphunyuka kanjani, uma sidebesela ukusindiswa okungaka na? – okwakhulunywa kuqala ngeNkosi, kwaqiniswa kithina yilabo abamuzwayo, 4
2:4
Mark. 16:20
IzE. 2:22
2 Kor. 12:12
uNkulunkulu futhi efakaza kanye nabo ngezibonakaliso, nangezimangaliso, nangemisebenzi yamandla eyizinhlobo nhlobo, nangokwabelwa kukaMoya oNgcwele ngokwentando yakhe.

UKristu waba mncane kunezingelosi esasebenza umsebenzi wensindiso emhlabeni

5Ngokuba kwakungesizo izingelosi athobisela phansi kwazo izwe elizayo esikhuluma ngalo. 6

2:6
AmaH. 8:4
144:3
Kepha omunye ufakazile endaweni ethile ngokuthi:

“Umuntu uyini ukuba umkhumbule,

noma indodana yomuntu ukuba uyinake, na?

7

2:7
Heb. 1:13
Isikhashana wamenza waba mncinyane kunezingelosi;

wambeka umqhele wenkazimulo nodumo,

wammisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho,

izinto zonke wazibeka phansi kwezinyawo zakhe.”

8
2:8
Math. 28:18
1 Kor. 15:27
Ngokuba ekubekeni izinto zonke phansi kwakhe kashiyanga lutho olungabekwanga phansi kwakhe. Kepha kalokhu asikaziboni izinto zonke zibekiwe phansi kwakhe; 9
2:9
Fil. 2:8
kodwa siyambona owenziwe waba mncinyane isikhashana kunezingelosi, uJesu, ebekiwe umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa, ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke.

10

2:10
Luk. 24:26
Ngokuba kwakumfanele yena, okukhona konke ngenxa yakhe nokukhona konke ngaye, ukuba, lapho eyisa amadodana amaningi enkazimulweni, amphelelise ngezinhlupheko yena oyinkosi yokusindiswa kwabo. 11
2:11
Math. 12:50
25:40
Heb. 13:12
Ngokuba ongcwelisayo nabangcweliswayo bonke baphuma kumunye; ngakho-ke akananhloni ukubabiza ngokuthi: Ngabafowethu, 12
2:12
AmaH. 22:22,25
ethi:

“Ngizakushumayeza abafowethu igama lakho,

ngihlabelele ngawe phakathi kwebandla,”

13
2:13
2 Sam. 22:3
Isaya 8:17
Joh. 10:29
futhi:

“Ngiyakubeka ithemba lami kuye,”

futhi:

“Bheka mina nabantwana uNkulunkulu anginike bona.”

14

2:14
Isaya 25:8
Joh. 1:14
1 Kor. 15:26,54
Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obe nawo amandla okufa onguSathane, 15
2:15
Luk. 1:74
Rom. 8:15
abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni. 16
2:16
Isaya 41:8
Ngokuba akahlangulisi izingelosi, kodwa uhlangulisa inzalo ka-Abrahama. 17
2:17
Fil. 2:7
Heb. 4:15
Ngakho-ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke, ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu, kube yinhlawulo yezono zabantu. 18
2:18
Math. 4:1
Ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa, unamandla okusiza abalingwayo.

3

UKristu mkhulu kunoMose, eyindodana yasendlini

31

3:1
Heb. 4:14
Ngakho-ke, bazalwane abangcwele, enihlanganyela ukubiza kwasezulwini, qaphelani umPhostoli nomPristi omkhulu wesivumo sethu uJesu, 2
3:2
Num. 12:7
owayethembeka kuyena owammisayo, njengoMose naye wayenjalo endlini yakhe yonke. 3
3:3
2 Kor. 3:7
Ngokuba lowo kwathiwa ufanele inkazimulo enkulu kunoMose, njengalokhu oyakhileyo indlu unodumo olukhulu kunendlu. 4Ngokuba yileyo ndlu yakhiwa ngothile; kepha owakha konke nguNkulunkulu. 5UMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku, kuze kube ngubufakazi balokho obekuzakukhulunywa, 6
3:6
Math. 24:13
1 Kor. 3:16
Ef. 2:20
Kol. 1:23
1 Thim. 3:15
kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe, esiyindlu yakhe thina, uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqine kuze kube sekupheleni.

Abakholwayo mabangadeleli izwi lakhe

7

3:7
AmaH. 95:7
Ngalokho njengokusho kukaMoya oNgcwele ukuthi:

“Namuhla, uma nilizwa izwi lakhe,

8

3:8
Eks. 17:1
Num. 14:21
Dut. 33:8
ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunuleni

ngosuku lokulingwa ehlane,

9lapho oyihlo bangilinga bengihlola,

noma bebona imisebenzi yami iminyaka engamashumi amane;

10ngalokho nganengwa yileso sizukulwane,

ngathi: ‘Bayaduka njalonjalo enhliziyweni yabo,

abazazanga izindlela zami,’

11ngaze ngafunga ekuthukutheleni kwami,

ngathi: ‘Abayikungena ekuphumuleni kwami.’ ”

12

3:12
Heb. 12:15
Xwayani, bazalwane, ukuba nakoyedwa kini kungabikho nhliziyo embi, engakholwayo, emhlubukisa kuNkulunkulu ophilayo; 13kepha yalanani imihla ngemihla kusathiwa namuhla, ukuze kungabikho kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono, 14
3:14
Heb. 6:11
IsAmb. 2:10,25
ngokuba sesingabahlanganyela kuKristu, uma sibambisisa ithemba lethu lokuqala kuze kube sekupheleni. 15Uma kuthiwa:

“Namuhla, uma nilizwa izwi lakhe,

ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu

njengasekucunuleni,”

16pho-ke, yibaphi abezwayo bacunula na? Akusibo bonke abaphuma eGibithe ngoMose na? 17
3:17
Num. 14:28
1 Kor. 10:10
Yibaphi-ke anengwa yibo iminyaka engamashumi amane na? Kwakungesibo abonayo, abazidumbu zabo zawa ehlane na? 18
3:18
Dut. 1:34
Yibaphi afunga kubo ngokuthi abayikungena ekuphumuleni kwakhe, uma kungesibo abangalalelanga na? 19Siyabona-ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo.
4

Mababambisise ezwini levangeli, baze bathole ukungena ekuphumuleni

41Ngakho-ke masesabe ukuba, kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. 2Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo; kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. 3

4:3
Heb. 3:11
Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo njengokusho kwakhe ukuthi:

“Kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami,

ngathi: ‘Abayikungena ekuphumuleni kwami,’ ”

nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe. 4
4:4
Gen. 2:2
Ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi: “UNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke,” 5nakule ndawo uthi futhi: “Abayikungena ekuphumuleni kwami.”

6

4:6
Heb. 3:18
Ngakho-ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli, 7uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa Namuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka njengokushiwo kuqala ukuthi:

“Namuhla, uma nilizwa izwi lakhe,

ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu.”

8
4:8
Dut. 31:7
Josh. 22:4
Ngokuba uma uJoshuwa wayebaphumuzile, wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. 9Ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. 10
4:10
IsAmb. 14:13
Ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe.

11Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula, ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli.

Izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla

12

4:12
Shum. 12:11
Isaya 49:2
Jer. 23:29
Joh. 12:48
Ef. 6:17
1 Pet. 1:23
IsAmb. 1:16
Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomnkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo; 13
4:13
AmaH. 33:13
futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe esiyakuzilanda kuye.

SinomPristi omkhulu ongasisiza

14

4:14
Heb. 3:1
6:20
Ngakho-ke lokhu sinomPristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu iNdodana kaNkulunkulu, masibambelele kuso isivumo sethu. 15
4:15
Math. 4:1
Luk. 4:1
2 Kor. 5:21
Heb. 2:17
1 Pet. 2:22
Ngokuba asinaye umPristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi, engenasono. 16
4:16
Ef. 3:12
Heb. 10:19
1 Joh. 3:21
Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo.