IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukudelela izwi likaKristu lensindiso kunesijeziso esikhulu

21

2:1
Heb. 3:1
Ngalokho kakhulu nga siqaphelisisa esikuzwileyo, funa mhlawumbe sikhukhulwe. 2
2:2
Dut. 27:26
IzE. 7:38,53
Gal. 3:19
Ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka, nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo, 3
2:3
Mark. 1:14
Heb. 10:29
thina siyakuphunyuka kanjani, uma sidebesela ukusindiswa okungaka na? – okwakhulunywa kuqala ngeNkosi, kwaqiniswa kithina yilabo abamuzwayo, 4
2:4
Mark. 16:20
IzE. 2:22
2 Kor. 12:12
uNkulunkulu futhi efakaza kanye nabo ngezibonakaliso, nangezimangaliso, nangemisebenzi yamandla eyizinhlobo nhlobo, nangokwabelwa kukaMoya oNgcwele ngokwentando yakhe.

UKristu waba mncane kunezingelosi esasebenza umsebenzi wensindiso emhlabeni

5Ngokuba kwakungesizo izingelosi athobisela phansi kwazo izwe elizayo esikhuluma ngalo. 6

2:6
AmaH. 8:4
144:3
Kepha omunye ufakazile endaweni ethile ngokuthi:

“Umuntu uyini ukuba umkhumbule,

noma indodana yomuntu ukuba uyinake, na?

7

2:7
Heb. 1:13
Isikhashana wamenza waba mncinyane kunezingelosi;

wambeka umqhele wenkazimulo nodumo,

wammisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho,

izinto zonke wazibeka phansi kwezinyawo zakhe.”

8
2:8
Math. 28:18
1 Kor. 15:27
Ngokuba ekubekeni izinto zonke phansi kwakhe kashiyanga lutho olungabekwanga phansi kwakhe. Kepha kalokhu asikaziboni izinto zonke zibekiwe phansi kwakhe; 9
2:9
Fil. 2:8
kodwa siyambona owenziwe waba mncinyane isikhashana kunezingelosi, uJesu, ebekiwe umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa, ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke.

10

2:10
Luk. 24:26
Ngokuba kwakumfanele yena, okukhona konke ngenxa yakhe nokukhona konke ngaye, ukuba, lapho eyisa amadodana amaningi enkazimulweni, amphelelise ngezinhlupheko yena oyinkosi yokusindiswa kwabo. 11
2:11
Math. 12:50
25:40
Heb. 13:12
Ngokuba ongcwelisayo nabangcweliswayo bonke baphuma kumunye; ngakho-ke akananhloni ukubabiza ngokuthi: Ngabafowethu, 12
2:12
AmaH. 22:22,25
ethi:

“Ngizakushumayeza abafowethu igama lakho,

ngihlabelele ngawe phakathi kwebandla,”

13
2:13
2 Sam. 22:3
Isaya 8:17
Joh. 10:29
futhi:

“Ngiyakubeka ithemba lami kuye,”

futhi:

“Bheka mina nabantwana uNkulunkulu anginike bona.”

14

2:14
Isaya 25:8
Joh. 1:14
1 Kor. 15:26,54
Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obe nawo amandla okufa onguSathane, 15
2:15
Luk. 1:74
Rom. 8:15
abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni. 16
2:16
Isaya 41:8
Ngokuba akahlangulisi izingelosi, kodwa uhlangulisa inzalo ka-Abrahama. 17
2:17
Fil. 2:7
Heb. 4:15
Ngakho-ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke, ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu, kube yinhlawulo yezono zabantu. 18
2:18
Math. 4:1
Ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa, unamandla okusiza abalingwayo.