IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

UKristu mkhulu kunezingelosi zonke

11

1:1
Num. 12:6
Luk. 1:70
UNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi, 2
1:2
Joh. 1:3
Gal. 4:4
Kol. 1:15
ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngeNdodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke, owadala ngayo futhi izwe. 3
1:3
Mark. 16:19
2 Kor. 4:4
Heb. 8:1
Yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene soMkhulu kweliphezulu, 4
1:4
Fil. 2:9
seyaba nkulu kunezingelosi, njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo.

UKristu uyiNdodana kaNkulunkulu

5

1:5
2 Sam. 7:14
AmaH. 2:7
IzE. 13:33
Heb. 5:5
Ngokuba yiyiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi:

“UyiNdodana yami wena,

namuhla ngikuzele,” na?

nokuthi:

“Ngiyakuba nguYise kuyona,

yona ibe yiNdodana kimina,” na?

6
1:6
AmaH. 97:7
Rom. 8:29
Futhi mhla engenisa oyizibulo emhlabeni uthi:

“Nezingelosi zonke zikaNkulunkulu mazikhuleke kuye.”

7
1:7
AmaH. 104:4
Ngezingelosi uthi:

“Owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya,

izikhonzi zakhe zibe ngamalangabi omlilo.”

8
1:8
AmaH. 45:6
Kepha ngeNdodana uthi:

“Isihlalo sakho sobukhosi, Nkulunkulu,

singesaphakade naphakade;

intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho.

9

1:9
IzE. 10:38
Uthandile ukulunga,

wazonda ububi;

ngalokho-ke uNkulunkulu,

uNkulunkulu wakho,

ukugcobile ngamafutha enjabulo

ngaphezu kwabafowenu,”

10
1:10
AmaH. 102:25
nokuthi:

“Wena Nkosi,

ekuqaleni wabeka isisekelo somhlaba;

amazulu angumsebenzi wezandla zakho.

11

1:11
Isaya 51:6
Luk. 21:33
Wona ayakubhubha,

kepha wena umi njalo;

wona onke ayakuguga njengengubo.

12Njengesambatho uyakuwagoqonga,

njengengubo ayakuguquka.

Kepha wena unguye njalo,

iminyaka yakho ayiyukuphela.”

13
1:13
AmaH. 110:1
Ef. 1:20
Kepha yiyiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi:

“Hlala ngakwesokunene sami,

ngize ngenze izitha zakho

zibe yisenabelo sezinyawo zakho,” na?

14
1:14
AmaH. 34:7
Dan. 7:10
Azisibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabayakudla ifa lokusindiswa na?
2

Ukudelela izwi likaKristu lensindiso kunesijeziso esikhulu

21

2:1
Heb. 3:1
Ngalokho kakhulu nga siqaphelisisa esikuzwileyo, funa mhlawumbe sikhukhulwe. 2
2:2
Dut. 27:26
IzE. 7:38,53
Gal. 3:19
Ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka, nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo, 3
2:3
Mark. 1:14
Heb. 10:29
thina siyakuphunyuka kanjani, uma sidebesela ukusindiswa okungaka na? – okwakhulunywa kuqala ngeNkosi, kwaqiniswa kithina yilabo abamuzwayo, 4
2:4
Mark. 16:20
IzE. 2:22
2 Kor. 12:12
uNkulunkulu futhi efakaza kanye nabo ngezibonakaliso, nangezimangaliso, nangemisebenzi yamandla eyizinhlobo nhlobo, nangokwabelwa kukaMoya oNgcwele ngokwentando yakhe.

UKristu waba mncane kunezingelosi esasebenza umsebenzi wensindiso emhlabeni

5Ngokuba kwakungesizo izingelosi athobisela phansi kwazo izwe elizayo esikhuluma ngalo. 6

2:6
AmaH. 8:4
144:3
Kepha omunye ufakazile endaweni ethile ngokuthi:

“Umuntu uyini ukuba umkhumbule,

noma indodana yomuntu ukuba uyinake, na?

7

2:7
Heb. 1:13
Isikhashana wamenza waba mncinyane kunezingelosi;

wambeka umqhele wenkazimulo nodumo,

wammisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho,

izinto zonke wazibeka phansi kwezinyawo zakhe.”

8
2:8
Math. 28:18
1 Kor. 15:27
Ngokuba ekubekeni izinto zonke phansi kwakhe kashiyanga lutho olungabekwanga phansi kwakhe. Kepha kalokhu asikaziboni izinto zonke zibekiwe phansi kwakhe; 9
2:9
Fil. 2:8
kodwa siyambona owenziwe waba mncinyane isikhashana kunezingelosi, uJesu, ebekiwe umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa, ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke.

10

2:10
Luk. 24:26
Ngokuba kwakumfanele yena, okukhona konke ngenxa yakhe nokukhona konke ngaye, ukuba, lapho eyisa amadodana amaningi enkazimulweni, amphelelise ngezinhlupheko yena oyinkosi yokusindiswa kwabo. 11
2:11
Math. 12:50
25:40
Heb. 13:12
Ngokuba ongcwelisayo nabangcweliswayo bonke baphuma kumunye; ngakho-ke akananhloni ukubabiza ngokuthi: Ngabafowethu, 12
2:12
AmaH. 22:22,25
ethi:

“Ngizakushumayeza abafowethu igama lakho,

ngihlabelele ngawe phakathi kwebandla,”

13
2:13
2 Sam. 22:3
Isaya 8:17
Joh. 10:29
futhi:

“Ngiyakubeka ithemba lami kuye,”

futhi:

“Bheka mina nabantwana uNkulunkulu anginike bona.”

14

2:14
Isaya 25:8
Joh. 1:14
1 Kor. 15:26,54
Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obe nawo amandla okufa onguSathane, 15
2:15
Luk. 1:74
Rom. 8:15
abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqileni. 16
2:16
Isaya 41:8
Ngokuba akahlangulisi izingelosi, kodwa uhlangulisa inzalo ka-Abrahama. 17
2:17
Fil. 2:7
Heb. 4:15
Ngakho-ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke, ukuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu, kube yinhlawulo yezono zabantu. 18
2:18
Math. 4:1
Ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa, unamandla okusiza abalingwayo.

3

UKristu mkhulu kunoMose, eyindodana yasendlini

31

3:1
Heb. 4:14
Ngakho-ke, bazalwane abangcwele, enihlanganyela ukubiza kwasezulwini, qaphelani umPhostoli nomPristi omkhulu wesivumo sethu uJesu, 2
3:2
Num. 12:7
owayethembeka kuyena owammisayo, njengoMose naye wayenjalo endlini yakhe yonke. 3
3:3
2 Kor. 3:7
Ngokuba lowo kwathiwa ufanele inkazimulo enkulu kunoMose, njengalokhu oyakhileyo indlu unodumo olukhulu kunendlu. 4Ngokuba yileyo ndlu yakhiwa ngothile; kepha owakha konke nguNkulunkulu. 5UMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku, kuze kube ngubufakazi balokho obekuzakukhulunywa, 6
3:6
Math. 24:13
1 Kor. 3:16
Ef. 2:20
Kol. 1:23
1 Thim. 3:15
kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe, esiyindlu yakhe thina, uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqine kuze kube sekupheleni.

Abakholwayo mabangadeleli izwi lakhe

7

3:7
AmaH. 95:7
Ngalokho njengokusho kukaMoya oNgcwele ukuthi:

“Namuhla, uma nilizwa izwi lakhe,

8

3:8
Eks. 17:1
Num. 14:21
Dut. 33:8
ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunuleni

ngosuku lokulingwa ehlane,

9lapho oyihlo bangilinga bengihlola,

noma bebona imisebenzi yami iminyaka engamashumi amane;

10ngalokho nganengwa yileso sizukulwane,

ngathi: ‘Bayaduka njalonjalo enhliziyweni yabo,

abazazanga izindlela zami,’

11ngaze ngafunga ekuthukutheleni kwami,

ngathi: ‘Abayikungena ekuphumuleni kwami.’ ”

12

3:12
Heb. 12:15
Xwayani, bazalwane, ukuba nakoyedwa kini kungabikho nhliziyo embi, engakholwayo, emhlubukisa kuNkulunkulu ophilayo; 13kepha yalanani imihla ngemihla kusathiwa namuhla, ukuze kungabikho kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono, 14
3:14
Heb. 6:11
IsAmb. 2:10,25
ngokuba sesingabahlanganyela kuKristu, uma sibambisisa ithemba lethu lokuqala kuze kube sekupheleni. 15Uma kuthiwa:

“Namuhla, uma nilizwa izwi lakhe,

ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu

njengasekucunuleni,”

16pho-ke, yibaphi abezwayo bacunula na? Akusibo bonke abaphuma eGibithe ngoMose na? 17
3:17
Num. 14:28
1 Kor. 10:10
Yibaphi-ke anengwa yibo iminyaka engamashumi amane na? Kwakungesibo abonayo, abazidumbu zabo zawa ehlane na? 18
3:18
Dut. 1:34
Yibaphi afunga kubo ngokuthi abayikungena ekuphumuleni kwakhe, uma kungesibo abangalalelanga na? 19Siyabona-ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo.