IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

Ukubekezela ezinhluphekweni

121

12:1
Rom. 7:21
1 Kor. 9:24
Fil. 3:13
1 Pet. 2:1
Ngalokho-ke nathi, lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisihaqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo, 2
12:2
Heb. 1:3
2:10
sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. 3
12:3
Luk. 2:34
Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka yizoni, ukuze ningakhathali, niphele amandla emiphefumulweni yenu.

4Anikamelani nezono nilwa kuze kube segazini; 5

12:5
Jobe 5:17
IzA. 3:11
IsAmb. 3:19
senikhohliwe umyalo okhuluma kinina njengakubantwana wokuthi:

“Ndodana yami,

ungadeleli ukulaya kweNkosi,

uphele amandla, nxa usolwa yiyo,

6ngokuba iNkosi iyamlaya emthandayo

ishaye yileyo naleyo ndodana eyamukelayo.”

7Bekezelani ekulayweni; uNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana, ngokuba yiyiphi indodana engalaywa nguyise na? 8Kepha uma ningalaywa, abathe bonke benziwa abahlanganyeli kukho, khona-ke ningabesihlahla, anisiwo amadodana. 9

12:9
Num. 16:22
Isaya 57:16
Futhi-ke sasinawobaba bethu benyama abasilayayo, sabazisa; pho, asiyikuthobela uYise wawomoya kakhulu kunalokho, siphile, na? 10Ngokuba bona kambe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo, kepha yena kube yinsizakalo, size sithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe. 11
12:11
2 Kor. 4:17
Ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho okwentokozo, kepha kungokosizi, kodwa ngasemuva kuyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho.

Qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo

12

12:12
Isaya 35:3
Ngakho-ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo, 13
12:13
IzA. 4:26
nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuba okuqhugayo kungaphinyizeki, kepha kunalokho kuphulukiswe.

14

12:14
AmaH. 34:14
Math. 5:8
Rom. 12:18
2 Thim. 2:22
Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongenakho angeyibone iNkosi; 15
12:15
Dut. 29:18
2 Kor. 6:1
Heb. 3:12
niqaphelisise kungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu, funa kumile impande imbe ebabayo, inixobise, kungcoliswe abaningi yiyo, 16
12:16
Gen. 25:31
Ef. 5:3
kungabikho oyisifebe noma odumazayo njengo-Esawu owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. 17
12:17
Gen. 27:30
Ngokuba niyazi ukuthi, nokuba ngasemuva ethanda ukudla ifa lesibusiso, waliwa, ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka, noma ekufunisisa ngezinyembezi.

18

12:18
Eks. 19:12
Dut. 4:11
Ngokuba anizanga entabeni ephathekayo nesha umlilo, nasekufiphaleni, nasebumnyameni, nasesivunguvungwini, 19
12:19
Eks. 20:18
nasekukhaleni kwecilongo, nasekuzwakaleni kwamazwi, abathe ukukuzwa, bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kubo, 20ngokuba babengenakukuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi: “Ngisho nesilwane, uma sithinta intaba, siyakukhandwa ngamatshe,” 21
12:21
Dut. 9:19
yebo, umbono wesabeka kangaka, waze wathi uMose: “Nginovalo olukhulu, ngiyathuthumela,” 22
12:22
Isaya 2:2
Dan. 7:10
Gal. 4:26
IsAmb. 3:12
5:11
14:1
21:2
kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, 23
12:23
Gen. 18:26
Luk. 10:20
nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu, uMahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, 24
12:24
Gen. 4:10
1 Thim. 2:5
Heb. 8:6
9:15
10:22
11:4
1 Pet. 1:2
nakuJesu, umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika-Abela.

25

12:25
Heb. 2:1
10:28
Bhekani, ningamali okhulumayo; ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lowo owabaxwayisa emhlabeni, kakhulu asiyikuphunyuka thina esimfulathelayo oxwayisa esezulwini, 26
12:26
Hag. 2:7
ozwi lakhe lanyakazisa umhlaba ngaleso sikhathi, kepha manje uthembisile wathi: “Kusezakuba kanye ngizamazamise kungabi ngumhlaba wodwa, kepha nezulu futhi.” 27
12:27
AmaH. 102:25
Math. 24:35
2 Pet. 3:10
Lokho kokuthi: “Kusezakuba kanye” kutshengisa ukuguqulwa kwezinto ezinyakaziswayo, njengokuba zenziwe, ukuze lezo ezinganyakaziswayo zime.

28

12:28
Fil. 2:12
Ngakho-ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakunyakaziswa, masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa, nangokumhlonipha, nangokuthuthumela, 29
12:29
Dut. 4:24
9:3
Isaya 30:27
33:14
ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo.

13

Imiyalo eyizinhlobonhlobo

131

13:1
Joh. 13:34
Rom. 12:10
1 Pet. 1:22
3:8
2 Pet. 1:7
Malume njalo uthando lobuzalwane. 2
13:2
Gen. 18:1
Rom. 12:13
1 Pet. 4:9
Ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. 3
13:3
Math. 25:36
Rom. 12:15
Kol. 4:18
Bakhumbuleni ababoshiweyo kungathi niboshiwe kanye nabo, nabaphethwe kabi, njengalokhu nani nisemzimbeni.

4

13:4
1 Kor. 6:9
Ukuganana makuhlonishwe yibo bonke, umbhede ungabi nasisihla, ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. 5
13:5
Dut. 31:6
Josh. 1:5
Math. 6:25
Fil. 4:11
1 Thim. 6:6
Ukwenza kwenu makungabi ngokokufisa imali; yaneliswani ngeninakho; ngokuba yena ushilo wathi: “Angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya,” 6
13:6
AmaH. 56:4
118:6
ukuze sisho ngesibindi, sithi:

“INkosi ingumsizi wami, angiyikwesaba;

umuntu angangenzani na?”

7

13:7
1 Kor. 4:16
Bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini, niqonda ukuphela kokuhamba kwabo, nilingise ukukholwa kwabo. 8
13:8
IsAmb. 1:17
UJesu Kristu nguyena izolo nanamuhla, yebo, naphakade.

9

13:9
Jer. 29:8
Math. 24:4
Joh. 6:27
Rom. 14:17
2 Kor. 1:21
Ef. 4:14
Ningadukiswa yizifundiso eziyizinhlobonhlobo nezingaziwayo; ngokuba kuhle ukuba inhliziyo iqiniswe ngomusa, kungabi ngokudla, abangasizakalanga ngakho abahamba ngakho. 10
13:10
1 Kor. 9:13
Sine-altare thina, abangenalungelo lokudla kulo abakhonza etabernakele*.

11

13:11
Eks. 29:14
Lev. 4:11
16:27
Ngokuba izidumbu zalezo zilwane ezigazi lazo lingeniswa ngumpristi omkhulu endaweni engcwele ngenxa yezono zishiswa ngaphandle kwekamu*. 12
13:12
Math. 27:32
Joh. 19:17
Ngakho-ke naye uJesu, ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe, wahlupheka ngaphandle kwesango. 13Masiphumele kuye ngaphandle kwekamu*, sithwale ihlazo lakhe. 14
13:14
Fil. 3:20
Heb. 11:10
1 Pet. 2:11
Ngokuba lapha asinamuzi omiyo, kepha siyawufuna ozayo.

15

13:15
Lev. 7:12
AmaH. 50:14
51:17
Isaya 57:19
Hos. 14:3
Ef. 5:20
1 Pet. 2:5
Masinikele njalonjalo kuNkulunkulu ngaye umhlatshelo wokubonga, okungukuthi isithelo sezindebe ezivuma igama lakhe. 16
13:16
Rom. 12:13
Fil. 4:18
Kepha maningakhohlwa ukwenza okuhle nokuphana, ngokuba iminikelo enjalo uNkulunkulu uthokoziswa yiyo.

17

13:17
Hez. 3:17
33:2
Fil. 2:29
Lalelani abaniholayo, nibathobele, ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabazakulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bangabubuli, ngokuba lokhu akunakunisiza.

Isigcino

18

13:18
IzE. 24:16
2 Kor. 1:12
Ef. 6:18
Sikhulekeleni, ngokuba siyethemba ukuthi sinonembeza omuhle, sithanda ukuhamba kahle ezintweni zonke. 19Ngiyaniyala kakhulu ukuba nenze lokho, ukuze ngibuyiselwe kini masinyane.

20

13:20
Isaya 55:3
63:11
Jer. 32:40
Zak. 9:11
Joh. 10:11
1 Pet. 2:25
Kepha uNkulunkulu wokuthula owakhuphula kwabafileyo umalusi omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwano esimiyo njalo, iNkosi yethu uJesu, 21
13:21
2 Kor. 3:5
makaniphelelise kukho konke okuhle, ukuze nenze intando yakhe, esebenza phakathi kwethu khona lokho okuthokozisayo emehlweni akhe ngoJesu Kristu; makube kuye inkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen.

22Ngiyaniyala, bazalwane, lamukeleni kahle izwi lokuyala, ngokuba nginilobele ngokufushane.

23Yazini ukuthi umfowethu uThimothewu ukhululiwe; uma efika masinyane, ngiyakunibona sinaye.

24Khonzani kubo bonke abaniholayo nakubo bonke abangcwele. Abase-Italiya bayakhonza kini.

25Umusa mawube nani nonke. Amen.