IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Imiyalo eyizinhlobonhlobo

131

13:1
Joh. 13:34
Rom. 12:10
1 Pet. 1:22
3:8
2 Pet. 1:7
Malume njalo uthando lobuzalwane. 2
13:2
Gen. 18:1
Rom. 12:13
1 Pet. 4:9
Ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. 3
13:3
Math. 25:36
Rom. 12:15
Kol. 4:18
Bakhumbuleni ababoshiweyo kungathi niboshiwe kanye nabo, nabaphethwe kabi, njengalokhu nani nisemzimbeni.

4

13:4
1 Kor. 6:9
Ukuganana makuhlonishwe yibo bonke, umbhede ungabi nasisihla, ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. 5
13:5
Dut. 31:6
Josh. 1:5
Math. 6:25
Fil. 4:11
1 Thim. 6:6
Ukwenza kwenu makungabi ngokokufisa imali; yaneliswani ngeninakho; ngokuba yena ushilo wathi: “Angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya,” 6
13:6
AmaH. 56:4
118:6
ukuze sisho ngesibindi, sithi:

“INkosi ingumsizi wami, angiyikwesaba;

umuntu angangenzani na?”

7

13:7
1 Kor. 4:16
Bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini, niqonda ukuphela kokuhamba kwabo, nilingise ukukholwa kwabo. 8
13:8
IsAmb. 1:17
UJesu Kristu nguyena izolo nanamuhla, yebo, naphakade.

9

13:9
Jer. 29:8
Math. 24:4
Joh. 6:27
Rom. 14:17
2 Kor. 1:21
Ef. 4:14
Ningadukiswa yizifundiso eziyizinhlobonhlobo nezingaziwayo; ngokuba kuhle ukuba inhliziyo iqiniswe ngomusa, kungabi ngokudla, abangasizakalanga ngakho abahamba ngakho. 10
13:10
1 Kor. 9:13
Sine-altare thina, abangenalungelo lokudla kulo abakhonza etabernakele*.

11

13:11
Eks. 29:14
Lev. 4:11
16:27
Ngokuba izidumbu zalezo zilwane ezigazi lazo lingeniswa ngumpristi omkhulu endaweni engcwele ngenxa yezono zishiswa ngaphandle kwekamu*. 12
13:12
Math. 27:32
Joh. 19:17
Ngakho-ke naye uJesu, ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe, wahlupheka ngaphandle kwesango. 13Masiphumele kuye ngaphandle kwekamu*, sithwale ihlazo lakhe. 14
13:14
Fil. 3:20
Heb. 11:10
1 Pet. 2:11
Ngokuba lapha asinamuzi omiyo, kepha siyawufuna ozayo.

15

13:15
Lev. 7:12
AmaH. 50:14
51:17
Isaya 57:19
Hos. 14:3
Ef. 5:20
1 Pet. 2:5
Masinikele njalonjalo kuNkulunkulu ngaye umhlatshelo wokubonga, okungukuthi isithelo sezindebe ezivuma igama lakhe. 16
13:16
Rom. 12:13
Fil. 4:18
Kepha maningakhohlwa ukwenza okuhle nokuphana, ngokuba iminikelo enjalo uNkulunkulu uthokoziswa yiyo.

17

13:17
Hez. 3:17
33:2
Fil. 2:29
Lalelani abaniholayo, nibathobele, ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabazakulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bangabubuli, ngokuba lokhu akunakunisiza.

Isigcino

18

13:18
IzE. 24:16
2 Kor. 1:12
Ef. 6:18
Sikhulekeleni, ngokuba siyethemba ukuthi sinonembeza omuhle, sithanda ukuhamba kahle ezintweni zonke. 19Ngiyaniyala kakhulu ukuba nenze lokho, ukuze ngibuyiselwe kini masinyane.

20

13:20
Isaya 55:3
63:11
Jer. 32:40
Zak. 9:11
Joh. 10:11
1 Pet. 2:25
Kepha uNkulunkulu wokuthula owakhuphula kwabafileyo umalusi omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwano esimiyo njalo, iNkosi yethu uJesu, 21
13:21
2 Kor. 3:5
makaniphelelise kukho konke okuhle, ukuze nenze intando yakhe, esebenza phakathi kwethu khona lokho okuthokozisayo emehlweni akhe ngoJesu Kristu; makube kuye inkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen.

22Ngiyaniyala, bazalwane, lamukeleni kahle izwi lokuyala, ngokuba nginilobele ngokufushane.

23Yazini ukuthi umfowethu uThimothewu ukhululiwe; uma efika masinyane, ngiyakunibona sinaye.

24Khonzani kubo bonke abaniholayo nakubo bonke abangcwele. Abase-Italiya bayakhonza kini.

25Umusa mawube nani nonke. Amen.