IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

Amaqhawe enkolo esivumelwaneni esidala

111

11:1
2 Kor. 5:7
Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. 2Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho.

3

11:3
Gen. 1:1
AmaH. 33:6
2 Pet. 3:5
Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu, kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo.

4

11:4
Gen. 4:4
Ngokukholwa u-Abela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKayini, athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile, uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe; nangakho usakhuluma, noma efile.

5

11:5
Gen. 5:24
Ngokukholwa u-Enoke wathathwa, ukuze angaboni ukufa, akabe esafunyanwa, ngokuba uNkulunkulu wayemthabathile. Ngokuba engakathathwa ufakazelwe ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu; 6
11:6
Heb. 10:35
kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa; ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo.

7

11:7
Gen. 6:8
Ngokukholwa uNowa exwayisiwe ngezinto ebezingakabonwa, esaba uNkulunkulu, wakha umkhumbi wokusindisa indlu yakhe, okungakho walahla izwe, waba yindlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa.

8

11:8
Gen. 12:1
Ngokukholwa u-Abrahama walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abezakuyamukeliswa ibe yifa lakhe; waphuma engazi lapho eya khona. 9Ngokukholwa waba ngumfokazi ezweni lesithembiso kwangathi ngelezizwe, ehlala ematendeni, beno-Isaka noJakobe, beyizindlalifa kanye naye zaleso sithembiso, 10
11:10
AmaH. 87:2
Heb. 12:22
IsAmb. 21:2
ngokuba wayebheke umuzi onezisekelo, omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu.

11

11:11
Gen. 17:19
Rom. 4:19
Ngokukholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe yisikhathi, ngokuba wathi ukholekile owethembisayo. 12
11:12
Gen. 15:5
22:17
Ngakho-ke kwavela koyedwa, yena enjengosewafa, abangangezinkanyezi zezulu ngobuningi, bengangesihlabathi esisogwini lolwandle esingenakubalwa.

13

11:13
Gen. 23:4
1 IziKr. 29:16
AmaH. 39:12
Bonke laba bafa bekholiwe, bengazamukeliswanga izithembiso, kepha bezibonile, bezithakazele zikude, bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambi emhlabeni. 14Ngokuba abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo. 15Uma kambe bebecabanga ngalelo ababephuma kulo, bebeyakuba nethuba lokubuyela kulo; 16
11:16
Eks. 3:6
Mark. 12:26
Heb. 2:11
kepha manje balangazelela elihle kunalelo, okungukuthi elasezulwini. Ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo ukuba abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo, ngokuba ubalungisele umuzi.

17

11:17
Gen. 22:1
Jak. 2:21
Ngokukholwa u-Abrahama evivinywa wanikela ngo-Isaka, yebo, yena owayamukele izithembiso, wanikela ngozelwe yedwa wakhe, 18
11:18
Gen. 21:12
Rom. 9:7
okwathiwa kuye: “Inzalo yakho iyakubizwa ngo-Isaka,” 19ethi uNkulunkulu unamandla okuvusa nakwabafileyo; ngokulinganisa wabuye wamthola futhi evela khona.

20

11:20
Gen. 27:27
Ngokukholwa u-Isaka wabusisa oJakobe no-Esawu ngezinto ebezizakuza.

21

11:21
Gen. 47:31
Ngokukholwa uJakobe esezakufa wabusisa leyo naleyo yamadodana kaJosefa, wakhuleka encikile esihlokweni sodondolo lwakhe.

22

11:22
Gen. 50:24
Ngokukholwa uJosefa esezakufa wakhuluma ngokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli, wayaleza ngamathambo akhe.

23

11:23
Eks. 1:16
Ngokukholwa uMose esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe izinyanga ezintathu, ngokuba bembona engumntwana omuhle; abawesabanga umyalo wenkosi.

24

11:24
Eks. 2:10
Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro; 25
11:25
AmaH. 84:10
kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni, 26
11:26
AmaH. 69:9
89:14
Heb. 13:13
ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibithe, ngokuba wayebheke umvuzo. 27
11:27
Eks. 2:15
Joh. 20:29
Ngokukholwa washiya iGibithe engesabi ulaka lwenkosi; ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo. 28
11:28
Eks. 12:1
Ngokukholwa wamisa iPhasika nokufafaza ngegazi, ukuze umbhubhisi angathinti amazibulo abo.

29

11:29
Eks. 14:21
Ngokukholwa badabula uLwandle Olubomvu kungathi kusemhlabathini owomileyo, okwathi abaseGibithe bekulinga lokho, baminza.

30

11:30
Josh. 6:20
Ngokukholwa izingange zaseJeriko zawa, sezizungeziwe izinsuku eziyisikhombisa.

31

11:31
Josh. 2:1
Jak. 2:25
Ngokukholwa, uRahabi isifebe, akabhubhanga kanye nabangalalelanga, esezamukele izinhloli ngokuthula.

32

11:32
AbAhl. 4:1
1 Sam. 1:1
Ngisezakuthini futhi na? Isikhathi kambe sizakungishiya, uma ngibalisa ngoGideyoni, noBaraki, noSamsoni, noJefta, noDavide, noSamuweli nabaprofethi, 33
11:33
AbAhl. 14:5
1 Sam. 17:34
2 Sam. 7:12
1 AmaKh. 9:4
Dan. 6:1
abathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza ukulunga, bazuza izithembiso, bavimba imilomo yezingonyama, 34
11:34
AbAhl. 16:29
1 Sam. 18:10
1 AmaKh. 19:1
2 AmaKh. 6:8
2 IziKr. 20:1
Isaya 38:1
Dan. 3:1
bacima amandla omlilo, baphepha osikweni lwenkemba, baphiwa amandla ebuthakathakeni, baba yiziqhwaga empini, baxosha izimpi zabezizwe. 35
11:35
1 AmaKh. 17:17
2 AmaKh. 4:17
Abesifazane bamukeliswa abafileyo babo bevusiwe; abanye bahlushwa, kabavuma ukukhululwa, ukuze bathole ukuvuka okuhle; 36
11:36
Jer. 20:1
abanye balingwa ngokujivazwa nokushaywa, yebo, nokuboshwa nokufakwa etilongweni; 37
11:37
1 AmaKh. 21:13
2 IziKr. 24:20
bakhandwa ngamatshe, banqunywa ngesaha, balingwa, babulawa ngenkemba, bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezezimbuzi, beswela, behlushwa, bephathwa kabi, 38
11:38
1 AmaKh. 18:4
izwe elingabafanele bona, behamba emahlane, nasezintabeni, nasemihumeni, nasemigedeni yomhlaba.

39Labo bonke, befakazelwe ngokukholwa, abazuzanga isithembiso, 40ngokuba uNkulunkulu wayesibonele okuhle kunalokho, ukuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu.

12

Ukubekezela ezinhluphekweni

121

12:1
Rom. 7:21
1 Kor. 9:24
Fil. 3:13
1 Pet. 2:1
Ngalokho-ke nathi, lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisihaqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo, 2
12:2
Heb. 1:3
2:10
sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. 3
12:3
Luk. 2:34
Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka yizoni, ukuze ningakhathali, niphele amandla emiphefumulweni yenu.

4Anikamelani nezono nilwa kuze kube segazini; 5

12:5
Jobe 5:17
IzA. 3:11
IsAmb. 3:19
senikhohliwe umyalo okhuluma kinina njengakubantwana wokuthi:

“Ndodana yami,

ungadeleli ukulaya kweNkosi,

uphele amandla, nxa usolwa yiyo,

6ngokuba iNkosi iyamlaya emthandayo

ishaye yileyo naleyo ndodana eyamukelayo.”

7Bekezelani ekulayweni; uNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana, ngokuba yiyiphi indodana engalaywa nguyise na? 8Kepha uma ningalaywa, abathe bonke benziwa abahlanganyeli kukho, khona-ke ningabesihlahla, anisiwo amadodana. 9

12:9
Num. 16:22
Isaya 57:16
Futhi-ke sasinawobaba bethu benyama abasilayayo, sabazisa; pho, asiyikuthobela uYise wawomoya kakhulu kunalokho, siphile, na? 10Ngokuba bona kambe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo, kepha yena kube yinsizakalo, size sithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe. 11
12:11
2 Kor. 4:17
Ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho okwentokozo, kepha kungokosizi, kodwa ngasemuva kuyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho.

Qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo

12

12:12
Isaya 35:3
Ngakho-ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo, 13
12:13
IzA. 4:26
nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuba okuqhugayo kungaphinyizeki, kepha kunalokho kuphulukiswe.

14

12:14
AmaH. 34:14
Math. 5:8
Rom. 12:18
2 Thim. 2:22
Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongenakho angeyibone iNkosi; 15
12:15
Dut. 29:18
2 Kor. 6:1
Heb. 3:12
niqaphelisise kungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu, funa kumile impande imbe ebabayo, inixobise, kungcoliswe abaningi yiyo, 16
12:16
Gen. 25:31
Ef. 5:3
kungabikho oyisifebe noma odumazayo njengo-Esawu owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. 17
12:17
Gen. 27:30
Ngokuba niyazi ukuthi, nokuba ngasemuva ethanda ukudla ifa lesibusiso, waliwa, ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka, noma ekufunisisa ngezinyembezi.

18

12:18
Eks. 19:12
Dut. 4:11
Ngokuba anizanga entabeni ephathekayo nesha umlilo, nasekufiphaleni, nasebumnyameni, nasesivunguvungwini, 19
12:19
Eks. 20:18
nasekukhaleni kwecilongo, nasekuzwakaleni kwamazwi, abathe ukukuzwa, bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kubo, 20ngokuba babengenakukuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi: “Ngisho nesilwane, uma sithinta intaba, siyakukhandwa ngamatshe,” 21
12:21
Dut. 9:19
yebo, umbono wesabeka kangaka, waze wathi uMose: “Nginovalo olukhulu, ngiyathuthumela,” 22
12:22
Isaya 2:2
Dan. 7:10
Gal. 4:26
IsAmb. 3:12
5:11
14:1
21:2
kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, 23
12:23
Gen. 18:26
Luk. 10:20
nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu, uMahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, 24
12:24
Gen. 4:10
1 Thim. 2:5
Heb. 8:6
9:15
10:22
11:4
1 Pet. 1:2
nakuJesu, umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika-Abela.

25

12:25
Heb. 2:1
10:28
Bhekani, ningamali okhulumayo; ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lowo owabaxwayisa emhlabeni, kakhulu asiyikuphunyuka thina esimfulathelayo oxwayisa esezulwini, 26
12:26
Hag. 2:7
ozwi lakhe lanyakazisa umhlaba ngaleso sikhathi, kepha manje uthembisile wathi: “Kusezakuba kanye ngizamazamise kungabi ngumhlaba wodwa, kepha nezulu futhi.” 27
12:27
AmaH. 102:25
Math. 24:35
2 Pet. 3:10
Lokho kokuthi: “Kusezakuba kanye” kutshengisa ukuguqulwa kwezinto ezinyakaziswayo, njengokuba zenziwe, ukuze lezo ezinganyakaziswayo zime.

28

12:28
Fil. 2:12
Ngakho-ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakunyakaziswa, masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa, nangokumhlonipha, nangokuthuthumela, 29
12:29
Dut. 4:24
9:3
Isaya 30:27
33:14
ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo.

13

Imiyalo eyizinhlobonhlobo

131

13:1
Joh. 13:34
Rom. 12:10
1 Pet. 1:22
3:8
2 Pet. 1:7
Malume njalo uthando lobuzalwane. 2
13:2
Gen. 18:1
Rom. 12:13
1 Pet. 4:9
Ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. 3
13:3
Math. 25:36
Rom. 12:15
Kol. 4:18
Bakhumbuleni ababoshiweyo kungathi niboshiwe kanye nabo, nabaphethwe kabi, njengalokhu nani nisemzimbeni.

4

13:4
1 Kor. 6:9
Ukuganana makuhlonishwe yibo bonke, umbhede ungabi nasisihla, ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. 5
13:5
Dut. 31:6
Josh. 1:5
Math. 6:25
Fil. 4:11
1 Thim. 6:6
Ukwenza kwenu makungabi ngokokufisa imali; yaneliswani ngeninakho; ngokuba yena ushilo wathi: “Angisoze ngakuyeka, angisoze ngakushiya,” 6
13:6
AmaH. 56:4
118:6
ukuze sisho ngesibindi, sithi:

“INkosi ingumsizi wami, angiyikwesaba;

umuntu angangenzani na?”

7

13:7
1 Kor. 4:16
Bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini, niqonda ukuphela kokuhamba kwabo, nilingise ukukholwa kwabo. 8
13:8
IsAmb. 1:17
UJesu Kristu nguyena izolo nanamuhla, yebo, naphakade.

9

13:9
Jer. 29:8
Math. 24:4
Joh. 6:27
Rom. 14:17
2 Kor. 1:21
Ef. 4:14
Ningadukiswa yizifundiso eziyizinhlobonhlobo nezingaziwayo; ngokuba kuhle ukuba inhliziyo iqiniswe ngomusa, kungabi ngokudla, abangasizakalanga ngakho abahamba ngakho. 10
13:10
1 Kor. 9:13
Sine-altare thina, abangenalungelo lokudla kulo abakhonza etabernakele*.

11

13:11
Eks. 29:14
Lev. 4:11
16:27
Ngokuba izidumbu zalezo zilwane ezigazi lazo lingeniswa ngumpristi omkhulu endaweni engcwele ngenxa yezono zishiswa ngaphandle kwekamu*. 12
13:12
Math. 27:32
Joh. 19:17
Ngakho-ke naye uJesu, ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe, wahlupheka ngaphandle kwesango. 13Masiphumele kuye ngaphandle kwekamu*, sithwale ihlazo lakhe. 14
13:14
Fil. 3:20
Heb. 11:10
1 Pet. 2:11
Ngokuba lapha asinamuzi omiyo, kepha siyawufuna ozayo.

15

13:15
Lev. 7:12
AmaH. 50:14
51:17
Isaya 57:19
Hos. 14:3
Ef. 5:20
1 Pet. 2:5
Masinikele njalonjalo kuNkulunkulu ngaye umhlatshelo wokubonga, okungukuthi isithelo sezindebe ezivuma igama lakhe. 16
13:16
Rom. 12:13
Fil. 4:18
Kepha maningakhohlwa ukwenza okuhle nokuphana, ngokuba iminikelo enjalo uNkulunkulu uthokoziswa yiyo.

17

13:17
Hez. 3:17
33:2
Fil. 2:29
Lalelani abaniholayo, nibathobele, ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabazakulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bangabubuli, ngokuba lokhu akunakunisiza.

Isigcino

18

13:18
IzE. 24:16
2 Kor. 1:12
Ef. 6:18
Sikhulekeleni, ngokuba siyethemba ukuthi sinonembeza omuhle, sithanda ukuhamba kahle ezintweni zonke. 19Ngiyaniyala kakhulu ukuba nenze lokho, ukuze ngibuyiselwe kini masinyane.

20

13:20
Isaya 55:3
63:11
Jer. 32:40
Zak. 9:11
Joh. 10:11
1 Pet. 2:25
Kepha uNkulunkulu wokuthula owakhuphula kwabafileyo umalusi omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwano esimiyo njalo, iNkosi yethu uJesu, 21
13:21
2 Kor. 3:5
makaniphelelise kukho konke okuhle, ukuze nenze intando yakhe, esebenza phakathi kwethu khona lokho okuthokozisayo emehlweni akhe ngoJesu Kristu; makube kuye inkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen.

22Ngiyaniyala, bazalwane, lamukeleni kahle izwi lokuyala, ngokuba nginilobele ngokufushane.

23Yazini ukuthi umfowethu uThimothewu ukhululiwe; uma efika masinyane, ngiyakunibona sinaye.

24Khonzani kubo bonke abaniholayo nakubo bonke abangcwele. Abase-Italiya bayakhonza kini.

25Umusa mawube nani nonke. Amen.