IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

Ukubekezela ezinhluphekweni

121

12:1
Rom. 7:21
1 Kor. 9:24
Fil. 3:13
1 Pet. 2:1
Ngalokho-ke nathi, lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisihaqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo, 2
12:2
Heb. 1:3
2:10
sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. 3
12:3
Luk. 2:34
Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka yizoni, ukuze ningakhathali, niphele amandla emiphefumulweni yenu.

4Anikamelani nezono nilwa kuze kube segazini; 5

12:5
Jobe 5:17
IzA. 3:11
IsAmb. 3:19
senikhohliwe umyalo okhuluma kinina njengakubantwana wokuthi:

“Ndodana yami,

ungadeleli ukulaya kweNkosi,

uphele amandla, nxa usolwa yiyo,

6ngokuba iNkosi iyamlaya emthandayo

ishaye yileyo naleyo ndodana eyamukelayo.”

7Bekezelani ekulayweni; uNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana, ngokuba yiyiphi indodana engalaywa nguyise na? 8Kepha uma ningalaywa, abathe bonke benziwa abahlanganyeli kukho, khona-ke ningabesihlahla, anisiwo amadodana. 9

12:9
Num. 16:22
Isaya 57:16
Futhi-ke sasinawobaba bethu benyama abasilayayo, sabazisa; pho, asiyikuthobela uYise wawomoya kakhulu kunalokho, siphile, na? 10Ngokuba bona kambe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo, kepha yena kube yinsizakalo, size sithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe. 11
12:11
2 Kor. 4:17
Ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho okwentokozo, kepha kungokosizi, kodwa ngasemuva kuyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho.

Qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo

12

12:12
Isaya 35:3
Ngakho-ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo, 13
12:13
IzA. 4:26
nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuba okuqhugayo kungaphinyizeki, kepha kunalokho kuphulukiswe.

14

12:14
AmaH. 34:14
Math. 5:8
Rom. 12:18
2 Thim. 2:22
Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongenakho angeyibone iNkosi; 15
12:15
Dut. 29:18
2 Kor. 6:1
Heb. 3:12
niqaphelisise kungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu, funa kumile impande imbe ebabayo, inixobise, kungcoliswe abaningi yiyo, 16
12:16
Gen. 25:31
Ef. 5:3
kungabikho oyisifebe noma odumazayo njengo-Esawu owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. 17
12:17
Gen. 27:30
Ngokuba niyazi ukuthi, nokuba ngasemuva ethanda ukudla ifa lesibusiso, waliwa, ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka, noma ekufunisisa ngezinyembezi.

18

12:18
Eks. 19:12
Dut. 4:11
Ngokuba anizanga entabeni ephathekayo nesha umlilo, nasekufiphaleni, nasebumnyameni, nasesivunguvungwini, 19
12:19
Eks. 20:18
nasekukhaleni kwecilongo, nasekuzwakaleni kwamazwi, abathe ukukuzwa, bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kubo, 20ngokuba babengenakukuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi: “Ngisho nesilwane, uma sithinta intaba, siyakukhandwa ngamatshe,” 21
12:21
Dut. 9:19
yebo, umbono wesabeka kangaka, waze wathi uMose: “Nginovalo olukhulu, ngiyathuthumela,” 22
12:22
Isaya 2:2
Dan. 7:10
Gal. 4:26
IsAmb. 3:12
5:11
14:1
21:2
kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, 23
12:23
Gen. 18:26
Luk. 10:20
nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu, uMahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, 24
12:24
Gen. 4:10
1 Thim. 2:5
Heb. 8:6
9:15
10:22
11:4
1 Pet. 1:2
nakuJesu, umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika-Abela.

25

12:25
Heb. 2:1
10:28
Bhekani, ningamali okhulumayo; ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lowo owabaxwayisa emhlabeni, kakhulu asiyikuphunyuka thina esimfulathelayo oxwayisa esezulwini, 26
12:26
Hag. 2:7
ozwi lakhe lanyakazisa umhlaba ngaleso sikhathi, kepha manje uthembisile wathi: “Kusezakuba kanye ngizamazamise kungabi ngumhlaba wodwa, kepha nezulu futhi.” 27
12:27
AmaH. 102:25
Math. 24:35
2 Pet. 3:10
Lokho kokuthi: “Kusezakuba kanye” kutshengisa ukuguqulwa kwezinto ezinyakaziswayo, njengokuba zenziwe, ukuze lezo ezinganyakaziswayo zime.

28

12:28
Fil. 2:12
Ngakho-ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakunyakaziswa, masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa, nangokumhlonipha, nangokuthuthumela, 29
12:29
Dut. 4:24
9:3
Isaya 30:27
33:14
ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo.