IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

Inkonzo yobupristi endala nentsha

101

10:1
Kol. 2:17
Heb. 7:19
8:5
Ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, ungesiwo umfanekiso wazo uqobo, ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalonjalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo; 2uma kwakungenjalo, nga ingayekwanga ukunikelwa na? lokhu phela abakhonzayo sebehlanjululwe kanye babengasayikuba novalo ngezono. 3
10:3
Lev. 16:21
Kodwa kuleyo mihlatshelo kukhona ukukhunjulwa kwezono iminyaka ngeminyaka; 4ngokuba akunakwenzeka ukuba igazi lezinkunzi nelezimbuzi lisuse izono.

5

10:5
AmaH. 40:6
Isaya 1:11
Jer. 7:22
Am. 5:21
Ngalokho-ke esefika ezweni uthi:

“Umhlatshelo nomnikelo awuwuthandanga,

kodwa ungilungisele umzimba.

6Iminikelo yokushiswa nemihlatshelo

ngenxa yesono awuyithokozelanga.

7Ngase ngithi: ‘Bheka, ngiyeza –

emqulwini wencwadi kulotshiwe ngami –

ukuba ngiyenze, Nkulunkulu,

intando yakho.’ ”

8Eseshilo ngasenhla ukuthi: “Imihlatshelo, neminikelo, neminikelo yokushiswa, nemihlatshelo ngenxa yezono awuyithandanga, awuyithokozelanga,” eyona ilethwa ngokomthetho, 9ubuye wathi: “Bheka, ngiyeza ukwenza intando yakho.” Ususa okokuqala, ukuze amise okwesibili. 10
10:10
Heb. 9:12
Ngaleyo ntando singcwelisiwe ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela.

11

10:11
Eks. 29:38
Abapristi bonke kambe bemi bekhonza imihla ngemihla, benikela kaningi ngayona leyo mihlatshelo engasoze yaba namandla okususa izono; 12
10:12
AmaH. 110:1
Heb. 1:3
kepha yena, esenikele ngomhlatshelo waba munye ngenxa yezono, wahlala phakade ngakwesokunene sikaNkulunkulu, 13
10:13
Heb. 9:26
usalindele izitha zakhe zize zenziwe isenabelo sezinyawo zakhe. 14Ngokuba ngomnikelo munye uphelelise njalonjalo labo abangcwelisiweyo.

15Kepha noMoya oNgcwele uyafakaza kithina, ngokuba emva kokusho kwakhe ukuthi:

16

10:16
Jer. 31:33
Rom. 11:27
Heb. 8:10
“Yilesi sivumelwano engizakusenza nabo,

emva kwalezo zinsuku, isho iNkosi:

Ngiyakufaka imithetho yami ezinhliziyweni zabo,

ngiyilobe engqondweni yabo,

17nezono zabo nobubi babo

angisoze ngakukhumbula futhi.”

18Kepha lapho kukhona ukuthethelelwa kwalokho, akusadingeki ukunikela ngenxa yesono.

Umyalo wokukholwa nokuthembeka

19

10:19
Math. 27:51
Joh. 10:9
Ef. 2:13
Heb. 9:7
Ngakho-ke, bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu 20ngendlela asivulela yona, indlela entsha ephilayo, edabula isihenqo, okungukuthi inyama yakhe, 21
10:21
Heb. 4:14
sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu, 22
10:22
Hez. 36:25
Ef. 5:26
Heb. 12:24
Jak. 1:6
masisondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa, zifafaziwe izinhliziyo zethu kungasekho valo lokubi, umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo; 23
10:23
1 Kor. 1:9
masibambisise isivumo sethemba lethu singaxegi, ngokuba ukholekile lowo owethembisayo; 24
10:24
Heb. 13:1
masiqaphelane, ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle, 25
10:25
Rom. 13:11
1 Kor. 10:11
Kol. 3:16
Heb. 3:13
singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane, ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondela.

26

10:26
Num. 15:30
Heb. 6:4
Ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso, akusekho umnikelo ngezono, 27
10:27
Isaya 26:11
Zef. 1:18
3:8
kepha kuphela ukulindela okwesabekayo ukwahlulelwa nomlilo oshisayo ozakuqeda amaphikankani. 28
10:28
Num. 35:30
Dut. 17:6
19:15
Odelele umthetho kaMose uyakufa engahawukelwa ngezwi lawofakazi ababili noma bebathathu; 29
10:29
1 Kor. 11:25
Heb. 2:3
12:25
pho, nithi ufanele ukushaywa kangakanani kunalokho lowo onyathele phansi iNdodana kaNkulunkulu, wadelela igazi lesivumelwano angcweliswa ngalo, wahlambalaza uMoya womusa, na? 30
10:30
Dut. 32:36
Rom. 12:19
Ngokuba siyamazi owathi: “Ngeyami impindiselo, yimina engiyakubuyisela,” futhi-ke: “INkosi iyakubahlulela abantu bayo.” 31Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo.

32

10:32
Fil. 1:29
Kepha khumbulani izinsuku zakuqala okwathi ngazo senikhanyisiwe nakhuthazela empini enkulu yezinhlupheko, 33
10:33
1 Kor. 4:9
kokunye ngokuba ngumbukwane ngezinhlamba nangezimbandezeko, kokunye ngokuba ngabahlanganyeli nababephathwa kanjalo. 34
10:34
Math. 5:12
IzE. 5:41
Ngokuba nazwelana nababoshiweyo, navuma ngokuthokoza ukuphangwa kwempahla yenu, nazi ukuthi nina ninempahla enhle kunaleyo, nemiyo njalo.

35

10:35
Math. 10:32
Ngakho-ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu. 36
10:36
Luk. 21:19
Heb. 6:12
Jak. 5:8
Ngokuba nidinga ukubekezela, ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukele isithembiso. 37
10:37
Hab. 2:3
2 Pet. 3:9
Ngokuba kuse yisikhashana nje, ozayo uyeza, akayikulibala; 38
10:38
Rom. 1:17
kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa; kepha uma ehlehla nyovane, umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. 39Kepha thina asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa, kuze kube ngukusindiswa komphefumulo.

11

Amaqhawe enkolo esivumelwaneni esidala

111

11:1
2 Kor. 5:7
Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. 2Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho.

3

11:3
Gen. 1:1
AmaH. 33:6
2 Pet. 3:5
Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu, kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo.

4

11:4
Gen. 4:4
Ngokukholwa u-Abela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKayini, athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile, uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe; nangakho usakhuluma, noma efile.

5

11:5
Gen. 5:24
Ngokukholwa u-Enoke wathathwa, ukuze angaboni ukufa, akabe esafunyanwa, ngokuba uNkulunkulu wayemthabathile. Ngokuba engakathathwa ufakazelwe ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu; 6
11:6
Heb. 10:35
kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa; ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo.

7

11:7
Gen. 6:8
Ngokukholwa uNowa exwayisiwe ngezinto ebezingakabonwa, esaba uNkulunkulu, wakha umkhumbi wokusindisa indlu yakhe, okungakho walahla izwe, waba yindlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa.

8

11:8
Gen. 12:1
Ngokukholwa u-Abrahama walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abezakuyamukeliswa ibe yifa lakhe; waphuma engazi lapho eya khona. 9Ngokukholwa waba ngumfokazi ezweni lesithembiso kwangathi ngelezizwe, ehlala ematendeni, beno-Isaka noJakobe, beyizindlalifa kanye naye zaleso sithembiso, 10
11:10
AmaH. 87:2
Heb. 12:22
IsAmb. 21:2
ngokuba wayebheke umuzi onezisekelo, omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu.

11

11:11
Gen. 17:19
Rom. 4:19
Ngokukholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe yisikhathi, ngokuba wathi ukholekile owethembisayo. 12
11:12
Gen. 15:5
22:17
Ngakho-ke kwavela koyedwa, yena enjengosewafa, abangangezinkanyezi zezulu ngobuningi, bengangesihlabathi esisogwini lolwandle esingenakubalwa.

13

11:13
Gen. 23:4
1 IziKr. 29:16
AmaH. 39:12
Bonke laba bafa bekholiwe, bengazamukeliswanga izithembiso, kepha bezibonile, bezithakazele zikude, bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambi emhlabeni. 14Ngokuba abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo. 15Uma kambe bebecabanga ngalelo ababephuma kulo, bebeyakuba nethuba lokubuyela kulo; 16
11:16
Eks. 3:6
Mark. 12:26
Heb. 2:11
kepha manje balangazelela elihle kunalelo, okungukuthi elasezulwini. Ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo ukuba abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo, ngokuba ubalungisele umuzi.

17

11:17
Gen. 22:1
Jak. 2:21
Ngokukholwa u-Abrahama evivinywa wanikela ngo-Isaka, yebo, yena owayamukele izithembiso, wanikela ngozelwe yedwa wakhe, 18
11:18
Gen. 21:12
Rom. 9:7
okwathiwa kuye: “Inzalo yakho iyakubizwa ngo-Isaka,” 19ethi uNkulunkulu unamandla okuvusa nakwabafileyo; ngokulinganisa wabuye wamthola futhi evela khona.

20

11:20
Gen. 27:27
Ngokukholwa u-Isaka wabusisa oJakobe no-Esawu ngezinto ebezizakuza.

21

11:21
Gen. 47:31
Ngokukholwa uJakobe esezakufa wabusisa leyo naleyo yamadodana kaJosefa, wakhuleka encikile esihlokweni sodondolo lwakhe.

22

11:22
Gen. 50:24
Ngokukholwa uJosefa esezakufa wakhuluma ngokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli, wayaleza ngamathambo akhe.

23

11:23
Eks. 1:16
Ngokukholwa uMose esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe izinyanga ezintathu, ngokuba bembona engumntwana omuhle; abawesabanga umyalo wenkosi.

24

11:24
Eks. 2:10
Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro; 25
11:25
AmaH. 84:10
kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni, 26
11:26
AmaH. 69:9
89:14
Heb. 13:13
ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibithe, ngokuba wayebheke umvuzo. 27
11:27
Eks. 2:15
Joh. 20:29
Ngokukholwa washiya iGibithe engesabi ulaka lwenkosi; ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo. 28
11:28
Eks. 12:1
Ngokukholwa wamisa iPhasika nokufafaza ngegazi, ukuze umbhubhisi angathinti amazibulo abo.

29

11:29
Eks. 14:21
Ngokukholwa badabula uLwandle Olubomvu kungathi kusemhlabathini owomileyo, okwathi abaseGibithe bekulinga lokho, baminza.

30

11:30
Josh. 6:20
Ngokukholwa izingange zaseJeriko zawa, sezizungeziwe izinsuku eziyisikhombisa.

31

11:31
Josh. 2:1
Jak. 2:25
Ngokukholwa, uRahabi isifebe, akabhubhanga kanye nabangalalelanga, esezamukele izinhloli ngokuthula.

32

11:32
AbAhl. 4:1
1 Sam. 1:1
Ngisezakuthini futhi na? Isikhathi kambe sizakungishiya, uma ngibalisa ngoGideyoni, noBaraki, noSamsoni, noJefta, noDavide, noSamuweli nabaprofethi, 33
11:33
AbAhl. 14:5
1 Sam. 17:34
2 Sam. 7:12
1 AmaKh. 9:4
Dan. 6:1
abathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza ukulunga, bazuza izithembiso, bavimba imilomo yezingonyama, 34
11:34
AbAhl. 16:29
1 Sam. 18:10
1 AmaKh. 19:1
2 AmaKh. 6:8
2 IziKr. 20:1
Isaya 38:1
Dan. 3:1
bacima amandla omlilo, baphepha osikweni lwenkemba, baphiwa amandla ebuthakathakeni, baba yiziqhwaga empini, baxosha izimpi zabezizwe. 35
11:35
1 AmaKh. 17:17
2 AmaKh. 4:17
Abesifazane bamukeliswa abafileyo babo bevusiwe; abanye bahlushwa, kabavuma ukukhululwa, ukuze bathole ukuvuka okuhle; 36
11:36
Jer. 20:1
abanye balingwa ngokujivazwa nokushaywa, yebo, nokuboshwa nokufakwa etilongweni; 37
11:37
1 AmaKh. 21:13
2 IziKr. 24:20
bakhandwa ngamatshe, banqunywa ngesaha, balingwa, babulawa ngenkemba, bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezezimbuzi, beswela, behlushwa, bephathwa kabi, 38
11:38
1 AmaKh. 18:4
izwe elingabafanele bona, behamba emahlane, nasezintabeni, nasemihumeni, nasemigedeni yomhlaba.

39Labo bonke, befakazelwe ngokukholwa, abazuzanga isithembiso, 40ngokuba uNkulunkulu wayesibonele okuhle kunalokho, ukuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu.

12

Ukubekezela ezinhluphekweni

121

12:1
Rom. 7:21
1 Kor. 9:24
Fil. 3:13
1 Pet. 2:1
Ngalokho-ke nathi, lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisihaqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo, 2
12:2
Heb. 1:3
2:10
sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. 3
12:3
Luk. 2:34
Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka yizoni, ukuze ningakhathali, niphele amandla emiphefumulweni yenu.

4Anikamelani nezono nilwa kuze kube segazini; 5

12:5
Jobe 5:17
IzA. 3:11
IsAmb. 3:19
senikhohliwe umyalo okhuluma kinina njengakubantwana wokuthi:

“Ndodana yami,

ungadeleli ukulaya kweNkosi,

uphele amandla, nxa usolwa yiyo,

6ngokuba iNkosi iyamlaya emthandayo

ishaye yileyo naleyo ndodana eyamukelayo.”

7Bekezelani ekulayweni; uNkulunkulu uyaniphathisa okwabantwana, ngokuba yiyiphi indodana engalaywa nguyise na? 8Kepha uma ningalaywa, abathe bonke benziwa abahlanganyeli kukho, khona-ke ningabesihlahla, anisiwo amadodana. 9

12:9
Num. 16:22
Isaya 57:16
Futhi-ke sasinawobaba bethu benyama abasilayayo, sabazisa; pho, asiyikuthobela uYise wawomoya kakhulu kunalokho, siphile, na? 10Ngokuba bona kambe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo, kepha yena kube yinsizakalo, size sithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe. 11
12:11
2 Kor. 4:17
Ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho okwentokozo, kepha kungokosizi, kodwa ngasemuva kuyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho.

Qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo

12

12:12
Isaya 35:3
Ngakho-ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo, 13
12:13
IzA. 4:26
nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuba okuqhugayo kungaphinyizeki, kepha kunalokho kuphulukiswe.

14

12:14
AmaH. 34:14
Math. 5:8
Rom. 12:18
2 Thim. 2:22
Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongenakho angeyibone iNkosi; 15
12:15
Dut. 29:18
2 Kor. 6:1
Heb. 3:12
niqaphelisise kungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu, funa kumile impande imbe ebabayo, inixobise, kungcoliswe abaningi yiyo, 16
12:16
Gen. 25:31
Ef. 5:3
kungabikho oyisifebe noma odumazayo njengo-Esawu owathengisa ubuzibulo bakhe ngesidlo sinye nje. 17
12:17
Gen. 27:30
Ngokuba niyazi ukuthi, nokuba ngasemuva ethanda ukudla ifa lesibusiso, waliwa, ngokuba akalitholanga ithuba lokuphenduka, noma ekufunisisa ngezinyembezi.

18

12:18
Eks. 19:12
Dut. 4:11
Ngokuba anizanga entabeni ephathekayo nesha umlilo, nasekufiphaleni, nasebumnyameni, nasesivunguvungwini, 19
12:19
Eks. 20:18
nasekukhaleni kwecilongo, nasekuzwakaleni kwamazwi, abathe ukukuzwa, bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kubo, 20ngokuba babengenakukuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi: “Ngisho nesilwane, uma sithinta intaba, siyakukhandwa ngamatshe,” 21
12:21
Dut. 9:19
yebo, umbono wesabeka kangaka, waze wathi uMose: “Nginovalo olukhulu, ngiyathuthumela,” 22
12:22
Isaya 2:2
Dan. 7:10
Gal. 4:26
IsAmb. 3:12
5:11
14:1
21:2
kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, 23
12:23
Gen. 18:26
Luk. 10:20
nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu, uMahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, 24
12:24
Gen. 4:10
1 Thim. 2:5
Heb. 8:6
9:15
10:22
11:4
1 Pet. 1:2
nakuJesu, umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika-Abela.

25

12:25
Heb. 2:1
10:28
Bhekani, ningamali okhulumayo; ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lowo owabaxwayisa emhlabeni, kakhulu asiyikuphunyuka thina esimfulathelayo oxwayisa esezulwini, 26
12:26
Hag. 2:7
ozwi lakhe lanyakazisa umhlaba ngaleso sikhathi, kepha manje uthembisile wathi: “Kusezakuba kanye ngizamazamise kungabi ngumhlaba wodwa, kepha nezulu futhi.” 27
12:27
AmaH. 102:25
Math. 24:35
2 Pet. 3:10
Lokho kokuthi: “Kusezakuba kanye” kutshengisa ukuguqulwa kwezinto ezinyakaziswayo, njengokuba zenziwe, ukuze lezo ezinganyakaziswayo zime.

28

12:28
Fil. 2:12
Ngakho-ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakunyakaziswa, masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa, nangokumhlonipha, nangokuthuthumela, 29
12:29
Dut. 4:24
9:3
Isaya 30:27
33:14
ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo.