IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

Inkonzo yobupristi endala nentsha

101

10:1
Kol. 2:17
Heb. 7:19
8:5
Ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, ungesiwo umfanekiso wazo uqobo, ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalonjalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo; 2uma kwakungenjalo, nga ingayekwanga ukunikelwa na? lokhu phela abakhonzayo sebehlanjululwe kanye babengasayikuba novalo ngezono. 3
10:3
Lev. 16:21
Kodwa kuleyo mihlatshelo kukhona ukukhunjulwa kwezono iminyaka ngeminyaka; 4ngokuba akunakwenzeka ukuba igazi lezinkunzi nelezimbuzi lisuse izono.

5

10:5
AmaH. 40:6
Isaya 1:11
Jer. 7:22
Am. 5:21
Ngalokho-ke esefika ezweni uthi:

“Umhlatshelo nomnikelo awuwuthandanga,

kodwa ungilungisele umzimba.

6Iminikelo yokushiswa nemihlatshelo

ngenxa yesono awuyithokozelanga.

7Ngase ngithi: ‘Bheka, ngiyeza –

emqulwini wencwadi kulotshiwe ngami –

ukuba ngiyenze, Nkulunkulu,

intando yakho.’ ”

8Eseshilo ngasenhla ukuthi: “Imihlatshelo, neminikelo, neminikelo yokushiswa, nemihlatshelo ngenxa yezono awuyithandanga, awuyithokozelanga,” eyona ilethwa ngokomthetho, 9ubuye wathi: “Bheka, ngiyeza ukwenza intando yakho.” Ususa okokuqala, ukuze amise okwesibili. 10
10:10
Heb. 9:12
Ngaleyo ntando singcwelisiwe ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela.

11

10:11
Eks. 29:38
Abapristi bonke kambe bemi bekhonza imihla ngemihla, benikela kaningi ngayona leyo mihlatshelo engasoze yaba namandla okususa izono; 12
10:12
AmaH. 110:1
Heb. 1:3
kepha yena, esenikele ngomhlatshelo waba munye ngenxa yezono, wahlala phakade ngakwesokunene sikaNkulunkulu, 13
10:13
Heb. 9:26
usalindele izitha zakhe zize zenziwe isenabelo sezinyawo zakhe. 14Ngokuba ngomnikelo munye uphelelise njalonjalo labo abangcwelisiweyo.

15Kepha noMoya oNgcwele uyafakaza kithina, ngokuba emva kokusho kwakhe ukuthi:

16

10:16
Jer. 31:33
Rom. 11:27
Heb. 8:10
“Yilesi sivumelwano engizakusenza nabo,

emva kwalezo zinsuku, isho iNkosi:

Ngiyakufaka imithetho yami ezinhliziyweni zabo,

ngiyilobe engqondweni yabo,

17nezono zabo nobubi babo

angisoze ngakukhumbula futhi.”

18Kepha lapho kukhona ukuthethelelwa kwalokho, akusadingeki ukunikela ngenxa yesono.

Umyalo wokukholwa nokuthembeka

19

10:19
Math. 27:51
Joh. 10:9
Ef. 2:13
Heb. 9:7
Ngakho-ke, bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu 20ngendlela asivulela yona, indlela entsha ephilayo, edabula isihenqo, okungukuthi inyama yakhe, 21
10:21
Heb. 4:14
sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu, 22
10:22
Hez. 36:25
Ef. 5:26
Heb. 12:24
Jak. 1:6
masisondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa, zifafaziwe izinhliziyo zethu kungasekho valo lokubi, umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo; 23
10:23
1 Kor. 1:9
masibambisise isivumo sethemba lethu singaxegi, ngokuba ukholekile lowo owethembisayo; 24
10:24
Heb. 13:1
masiqaphelane, ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle, 25
10:25
Rom. 13:11
1 Kor. 10:11
Kol. 3:16
Heb. 3:13
singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane, ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondela.

26

10:26
Num. 15:30
Heb. 6:4
Ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso, akusekho umnikelo ngezono, 27
10:27
Isaya 26:11
Zef. 1:18
3:8
kepha kuphela ukulindela okwesabekayo ukwahlulelwa nomlilo oshisayo ozakuqeda amaphikankani. 28
10:28
Num. 35:30
Dut. 17:6
19:15
Odelele umthetho kaMose uyakufa engahawukelwa ngezwi lawofakazi ababili noma bebathathu; 29
10:29
1 Kor. 11:25
Heb. 2:3
12:25
pho, nithi ufanele ukushaywa kangakanani kunalokho lowo onyathele phansi iNdodana kaNkulunkulu, wadelela igazi lesivumelwano angcweliswa ngalo, wahlambalaza uMoya womusa, na? 30
10:30
Dut. 32:36
Rom. 12:19
Ngokuba siyamazi owathi: “Ngeyami impindiselo, yimina engiyakubuyisela,” futhi-ke: “INkosi iyakubahlulela abantu bayo.” 31Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo.

32

10:32
Fil. 1:29
Kepha khumbulani izinsuku zakuqala okwathi ngazo senikhanyisiwe nakhuthazela empini enkulu yezinhlupheko, 33
10:33
1 Kor. 4:9
kokunye ngokuba ngumbukwane ngezinhlamba nangezimbandezeko, kokunye ngokuba ngabahlanganyeli nababephathwa kanjalo. 34
10:34
Math. 5:12
IzE. 5:41
Ngokuba nazwelana nababoshiweyo, navuma ngokuthokoza ukuphangwa kwempahla yenu, nazi ukuthi nina ninempahla enhle kunaleyo, nemiyo njalo.

35

10:35
Math. 10:32
Ngakho-ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu. 36
10:36
Luk. 21:19
Heb. 6:12
Jak. 5:8
Ngokuba nidinga ukubekezela, ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukele isithembiso. 37
10:37
Hab. 2:3
2 Pet. 3:9
Ngokuba kuse yisikhashana nje, ozayo uyeza, akayikulibala; 38
10:38
Rom. 1:17
kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa; kepha uma ehlehla nyovane, umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. 39Kepha thina asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa, kuze kube ngukusindiswa komphefumulo.