IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

UKristu mkhulu kunezingelosi zonke

11

1:1
Num. 12:6
Luk. 1:70
UNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi, 2
1:2
Joh. 1:3
Gal. 4:4
Kol. 1:15
ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngeNdodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke, owadala ngayo futhi izwe. 3
1:3
Mark. 16:19
2 Kor. 4:4
Heb. 8:1
Yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene soMkhulu kweliphezulu, 4
1:4
Fil. 2:9
seyaba nkulu kunezingelosi, njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo.

UKristu uyiNdodana kaNkulunkulu

5

1:5
2 Sam. 7:14
AmaH. 2:7
IzE. 13:33
Heb. 5:5
Ngokuba yiyiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi:

“UyiNdodana yami wena,

namuhla ngikuzele,” na?

nokuthi:

“Ngiyakuba nguYise kuyona,

yona ibe yiNdodana kimina,” na?

6
1:6
AmaH. 97:7
Rom. 8:29
Futhi mhla engenisa oyizibulo emhlabeni uthi:

“Nezingelosi zonke zikaNkulunkulu mazikhuleke kuye.”

7
1:7
AmaH. 104:4
Ngezingelosi uthi:

“Owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya,

izikhonzi zakhe zibe ngamalangabi omlilo.”

8
1:8
AmaH. 45:6
Kepha ngeNdodana uthi:

“Isihlalo sakho sobukhosi, Nkulunkulu,

singesaphakade naphakade;

intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho.

9

1:9
IzE. 10:38
Uthandile ukulunga,

wazonda ububi;

ngalokho-ke uNkulunkulu,

uNkulunkulu wakho,

ukugcobile ngamafutha enjabulo

ngaphezu kwabafowenu,”

10
1:10
AmaH. 102:25
nokuthi:

“Wena Nkosi,

ekuqaleni wabeka isisekelo somhlaba;

amazulu angumsebenzi wezandla zakho.

11

1:11
Isaya 51:6
Luk. 21:33
Wona ayakubhubha,

kepha wena umi njalo;

wona onke ayakuguga njengengubo.

12Njengesambatho uyakuwagoqonga,

njengengubo ayakuguquka.

Kepha wena unguye njalo,

iminyaka yakho ayiyukuphela.”

13
1:13
AmaH. 110:1
Ef. 1:20
Kepha yiyiphi yezingelosi ake asho kuyo ukuthi:

“Hlala ngakwesokunene sami,

ngize ngenze izitha zakho

zibe yisenabelo sezinyawo zakho,” na?

14
1:14
AmaH. 34:7
Dan. 7:10
Azisibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabayakudla ifa lokusindiswa na?