IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukwahlulelwa kwezizwe

21

2:1
Isaya 21:8
Hez. 3:17
33:7
Ngiyakuma endaweni yami yokulinda,

ngigcule enqabeni,

ngikhangele ukubona ukuthi uyakukhulumani kimi

nokuthi ngiyakuphendulani ngokusola kwami.

2

2:2
Isaya 8:1
30:8
UJehova wangiphendula wathi:

“Wulobe umbono,

uwuqophe ezibhebheni ukuba kufundwe kalula.

3Ngokuba umbono usengowesikhathi esimisiweyo;

uphuthuma ekupheleni, awuyikukhohlisa;

noma ulibala, wulindele,

ngokuba uyakufika nokufika,

awuyikwephuza.

4

2:4
IzA. 11:4
Isaya 13:1
Rom. 1:17
Gal. 3:11
Heb. 10:38
“Bheka, umphefumulo wakhe uziphakamisile,

awuqotho phakathi kwakhe,

kepha olungileyo uzakuphila ngokukholwa kwakhe.

5

2:5
IzA. 27:20
Isaya 5:14
Yebo, iwayini liyakhohlisa,

lingumuntu okhukhumeleyo ongayikuma,

owandisa ukufisa kwakhe njengendawo yabafileyo;

unjengokufa: akasuthi;

uyazibuthela zonke izizwe,

uziqoqela bonke abantu.

6“Bona abayikuphakamisa isaga nomfanekiso wemfumbe ngaye, bathi:

“ ‘Wo kuyena owandisa okungesikho okwakhe

koze kube nini na? –

nozisindisa ngezibambiso!’

7Abayikuvuka ngokuzumayo abakulumayo,

bavuke abakuthuthumelisayo,

ube yimpango yabo, na?

8

2:8
Isaya 33:1
Jer. 51:24
Ngokuba wena uphangile izizwe eziningi,

bonke abanye abantu bayakuphanga wena,

ngenxa yezingazi zabantu nendluzula eyenziwe ezweni,

nasemzini, nakubo bonke abakhe kuwo.

9

2:9
IzA. 15:27
Dan. 4:27
“Wo kozuzela indlu yakhe inzuzo embi

ukuba abeke isidleke sakhe phezulu ukuyophulwa esandleni sobubi!

10Ucebele indlu yakho okubi ngokuchitha abantu abaningi,

wona kuwo umphefumulo wakho.

11

2:11
Gen. 4:10
Ngokuba amatshe ayakukhala esodongeni,

nomshayo uyakuwaphendula usemithini.

12

2:12
Jer. 22:13
Mika 3:10
“Wo kowakha umuzi ngezingazi,

aqinise idolobha ngobubi!

13

2:13
Jer. 51:58
Bheka, akuveli kuJehova Sebawoti

ukuthi abantu bakhandlekela umlilo,

izizwe zizikhathaze ngokuyize, na?

14

2:14
Isaya 11:9
Ngokuba umhlaba uyakugcwala ukwazi inkazimulo kaJehova,

njengamanzi asibekela ulwandle.

15“Wo komphuzisa umngane wakhe,

axube nokufutheka, amdakise,

ukuze abuke ubunqunu bakhe!

16

2:16
Jer. 25:15,27
Nah. 3:5,11
Uyakusuthiswa ngehlazo esikhundleni senkazimulo,

uphuze nawe, wambule ijwabu,

indebe yesandla sokunene sikaJehova siphendulelwe kuwe,

kube yihlazo phezu kodumo lwakho.

17

2:17
Isaya 14:8
Ngokuba indluzula eyenziwe eLebanoni iyakukusibekela,

ukuchithwa kwezilwane kukwesabise,

ngenxa yezingazi zabantu nendluzula eyenziwe ezweni,

nasemzini, nakubo bonke abakhe kuwo.

18

2:18
Isaya 44:9
Jer. 10:3,14
“Sisizani isithombe esibaziweyo,

lokhu umbumbi waso esibaza,

nesithombe esibunjiweyo nomfundisi wamanga,

lokhu umbumbi waso ethemba kuso,

ukuze enze izithombe eziyizimungulu, na?

19Wo koshoyo kumuthi ukuthi: ‘Vuka!’

nakulo itshe eliyisimungulu: ‘Phaphama!’

Lokhu kungafundisa na?

Bheka, kunamekwe ngegolide nangesiliva,

kungekho neze umoya phakathi kwakho.

20

2:20
AmaH. 11:4
46:10
Zef. 1:7
Zak. 2:13
Kepha uJehova usethempelini lakhe elingcwele;

thula phambi kwakhe,

mhlaba wonke.”

3

Umkhuleko nendumiso

31Umkhuleko kaHabakuki umprofethi; ngeShigiyonoti.*

2Jehova, ngizwile umbiko ngawe,

ngiyesaba izenzo zakho;

zivuselele phakathi kwale minyaka,

wenze ukuba zaziwe kule minyaka,

ukhumbule umusa nasolakeni.

3

3:3
Eks. 19:16
Dut. 33:2
AbAhl. 5:4
UNkulunkulu uvela eThemani,

oNgcwele uphuma entabeni yasePharanu. Sela*

Udumo lwakhe lusibekela amazulu,

nomhlaba ugcwele indumiso yakhe.

4

3:4
Eks. 24:17
Kuqhamuka ukubengezela kunjengokukhanya;

imisebe ivela esandleni sakhe,

efihla lapho amandla akhe.

5

3:5
Eks. 9:3
12:29
Ngaphambi kwakhe kuhamba isifo,

amalangabi aphuma ezinyathelweni zakhe.

6

3:6
AmaH. 68:7
Uyema, uzamazamisa umhlaba;

ubuka, uthuthumelisa izizwe;

izintaba zaphakade ziyahlakazwa,

namagquma amandulo akhothama yizindlela zakhe zaphakade.

7Ngibona amatende aseKushani ephansi kosizi,

izilenge zezwe lakwaMidiyani ziyathuthumela.

8

3:8
Eks. 14:26
15:3
UJehova uyathukuthelela imifula na?

Ulaka lwakho luvuthela imifula,

nentukuthelo yakho ulwandle,

lokhu ukhwele amahhashi akho,

nezinqola zakho zokunqoba, na?

9

3:9
Dut. 32:41
Umnsalo wakho uvele obala,

wambuliwe,

usuthile ngemicibisholo yesambo sakho. Sela*

Uqhekeza umhlaba ube yimifula.

10

3:10
AmaH. 77:18
Izintaba ziyakubona, zithuthumele;

isikhukhula samanzi siyadlula;

utwa luzwakalisa izwi lalo,

luphakamisela phezulu izandla zalo.

11

3:11
Josh. 10:12
Ilanga nenyanga kwema endaweni yakho

ngokukhanya kwemicibisholo yakho egijimayo

nangokubengezela kwemikhonto yakho ecwebezelayo.

12Udabula umhlaba ngokuthukuthela,

ubhula izizwe ngolaka.

13Uphumela ukusindiswa kwabantu bakho,

yebo, ukusindiswa kogcotshiweyo wakho;

uphohloza uphahla endlini yababi,

wambula isisekelo kuze kube sentanyeni. Sela*

14Ugwaza ikhanda lomholi wabo ngeyakhe imicibisholo,

lapho besondela njengesivunguvungu ukungihlakaza,

bejabula njengabayakudla ompofu ngasese.

15

3:15
AmaH. 77:19
Unyathela ulwandle ngamahhashi akho,

inqaba yamanzi amaningi.

16Ngiyezwa, kuyathuthumela okuphakathi kwami,

izindebe zami ziyaqhaqhazela ngenhlokomo;

ukubola kungena emathanjeni ami,

ngithuthumela endaweni lapha ngimi khona,

ngilindela usuku lokuhlupheka ukuze kukhuphuke lokhu

okuyakucindezela abantu.

17Noma umkhiwane ungakhahleli,

kungabikho izithelo emvinini,

umsebenzi womnqumo uphuthe,

amasimu angavezi ukudla,

izimvu zinqunywe esibayeni,

kungabikho nkomo ezibayeni,

18

3:18
AmaH. 46:1
nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova,

ngijabulele uNkulunkulu wokusindiswa kwami.

19

3:19
2 Sam. 22:34
AmaH. 18:33
UJehova, iNkosi yami,

ungamandla ami,

wenza izinyawo zami zibe njengezezindluzelekazi,

angenze ukuba ngihambe ezindaweni zami eziphakemeyo.

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu.