IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Umkhuleko nendumiso

31Umkhuleko kaHabakuki umprofethi; ngeShigiyonoti.*

2Jehova, ngizwile umbiko ngawe,

ngiyesaba izenzo zakho;

zivuselele phakathi kwale minyaka,

wenze ukuba zaziwe kule minyaka,

ukhumbule umusa nasolakeni.

3

3:3
Eks. 19:16
Dut. 33:2
AbAhl. 5:4
UNkulunkulu uvela eThemani,

oNgcwele uphuma entabeni yasePharanu. Sela*

Udumo lwakhe lusibekela amazulu,

nomhlaba ugcwele indumiso yakhe.

4

3:4
Eks. 24:17
Kuqhamuka ukubengezela kunjengokukhanya;

imisebe ivela esandleni sakhe,

efihla lapho amandla akhe.

5

3:5
Eks. 9:3
12:29
Ngaphambi kwakhe kuhamba isifo,

amalangabi aphuma ezinyathelweni zakhe.

6

3:6
AmaH. 68:7
Uyema, uzamazamisa umhlaba;

ubuka, uthuthumelisa izizwe;

izintaba zaphakade ziyahlakazwa,

namagquma amandulo akhothama yizindlela zakhe zaphakade.

7Ngibona amatende aseKushani ephansi kosizi,

izilenge zezwe lakwaMidiyani ziyathuthumela.

8

3:8
Eks. 14:26
15:3
UJehova uyathukuthelela imifula na?

Ulaka lwakho luvuthela imifula,

nentukuthelo yakho ulwandle,

lokhu ukhwele amahhashi akho,

nezinqola zakho zokunqoba, na?

9

3:9
Dut. 32:41
Umnsalo wakho uvele obala,

wambuliwe,

usuthile ngemicibisholo yesambo sakho. Sela*

Uqhekeza umhlaba ube yimifula.

10

3:10
AmaH. 77:18
Izintaba ziyakubona, zithuthumele;

isikhukhula samanzi siyadlula;

utwa luzwakalisa izwi lalo,

luphakamisela phezulu izandla zalo.

11

3:11
Josh. 10:12
Ilanga nenyanga kwema endaweni yakho

ngokukhanya kwemicibisholo yakho egijimayo

nangokubengezela kwemikhonto yakho ecwebezelayo.

12Udabula umhlaba ngokuthukuthela,

ubhula izizwe ngolaka.

13Uphumela ukusindiswa kwabantu bakho,

yebo, ukusindiswa kogcotshiweyo wakho;

uphohloza uphahla endlini yababi,

wambula isisekelo kuze kube sentanyeni. Sela*

14Ugwaza ikhanda lomholi wabo ngeyakhe imicibisholo,

lapho besondela njengesivunguvungu ukungihlakaza,

bejabula njengabayakudla ompofu ngasese.

15

3:15
AmaH. 77:19
Unyathela ulwandle ngamahhashi akho,

inqaba yamanzi amaningi.

16Ngiyezwa, kuyathuthumela okuphakathi kwami,

izindebe zami ziyaqhaqhazela ngenhlokomo;

ukubola kungena emathanjeni ami,

ngithuthumela endaweni lapha ngimi khona,

ngilindela usuku lokuhlupheka ukuze kukhuphuke lokhu

okuyakucindezela abantu.

17Noma umkhiwane ungakhahleli,

kungabikho izithelo emvinini,

umsebenzi womnqumo uphuthe,

amasimu angavezi ukudla,

izimvu zinqunywe esibayeni,

kungabikho nkomo ezibayeni,

18

3:18
AmaH. 46:1
nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova,

ngijabulele uNkulunkulu wokusindiswa kwami.

19

3:19
2 Sam. 22:34
AmaH. 18:33
UJehova, iNkosi yami,

ungamandla ami,

wenza izinyawo zami zibe njengezezindluzelekazi,

angenze ukuba ngihambe ezindaweni zami eziphakemeyo.

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu.