IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ukwahlulelwa kwezizwe

21

2:1
Isaya 21:8
Hez. 3:17
33:7
Ngiyakuma endaweni yami yokulinda,

ngigcule enqabeni,

ngikhangele ukubona ukuthi uyakukhulumani kimi

nokuthi ngiyakuphendulani ngokusola kwami.

2

2:2
Isaya 8:1
30:8
UJehova wangiphendula wathi:

“Wulobe umbono,

uwuqophe ezibhebheni ukuba kufundwe kalula.

3Ngokuba umbono usengowesikhathi esimisiweyo;

uphuthuma ekupheleni, awuyikukhohlisa;

noma ulibala, wulindele,

ngokuba uyakufika nokufika,

awuyikwephuza.

4

2:4
IzA. 11:4
Isaya 13:1
Rom. 1:17
Gal. 3:11
Heb. 10:38
“Bheka, umphefumulo wakhe uziphakamisile,

awuqotho phakathi kwakhe,

kepha olungileyo uzakuphila ngokukholwa kwakhe.

5

2:5
IzA. 27:20
Isaya 5:14
Yebo, iwayini liyakhohlisa,

lingumuntu okhukhumeleyo ongayikuma,

owandisa ukufisa kwakhe njengendawo yabafileyo;

unjengokufa: akasuthi;

uyazibuthela zonke izizwe,

uziqoqela bonke abantu.

6“Bona abayikuphakamisa isaga nomfanekiso wemfumbe ngaye, bathi:

“ ‘Wo kuyena owandisa okungesikho okwakhe

koze kube nini na? –

nozisindisa ngezibambiso!’

7Abayikuvuka ngokuzumayo abakulumayo,

bavuke abakuthuthumelisayo,

ube yimpango yabo, na?

8

2:8
Isaya 33:1
Jer. 51:24
Ngokuba wena uphangile izizwe eziningi,

bonke abanye abantu bayakuphanga wena,

ngenxa yezingazi zabantu nendluzula eyenziwe ezweni,

nasemzini, nakubo bonke abakhe kuwo.

9

2:9
IzA. 15:27
Dan. 4:27
“Wo kozuzela indlu yakhe inzuzo embi

ukuba abeke isidleke sakhe phezulu ukuyophulwa esandleni sobubi!

10Ucebele indlu yakho okubi ngokuchitha abantu abaningi,

wona kuwo umphefumulo wakho.

11

2:11
Gen. 4:10
Ngokuba amatshe ayakukhala esodongeni,

nomshayo uyakuwaphendula usemithini.

12

2:12
Jer. 22:13
Mika 3:10
“Wo kowakha umuzi ngezingazi,

aqinise idolobha ngobubi!

13

2:13
Jer. 51:58
Bheka, akuveli kuJehova Sebawoti

ukuthi abantu bakhandlekela umlilo,

izizwe zizikhathaze ngokuyize, na?

14

2:14
Isaya 11:9
Ngokuba umhlaba uyakugcwala ukwazi inkazimulo kaJehova,

njengamanzi asibekela ulwandle.

15“Wo komphuzisa umngane wakhe,

axube nokufutheka, amdakise,

ukuze abuke ubunqunu bakhe!

16

2:16
Jer. 25:15,27
Nah. 3:5,11
Uyakusuthiswa ngehlazo esikhundleni senkazimulo,

uphuze nawe, wambule ijwabu,

indebe yesandla sokunene sikaJehova siphendulelwe kuwe,

kube yihlazo phezu kodumo lwakho.

17

2:17
Isaya 14:8
Ngokuba indluzula eyenziwe eLebanoni iyakukusibekela,

ukuchithwa kwezilwane kukwesabise,

ngenxa yezingazi zabantu nendluzula eyenziwe ezweni,

nasemzini, nakubo bonke abakhe kuwo.

18

2:18
Isaya 44:9
Jer. 10:3,14
“Sisizani isithombe esibaziweyo,

lokhu umbumbi waso esibaza,

nesithombe esibunjiweyo nomfundisi wamanga,

lokhu umbumbi waso ethemba kuso,

ukuze enze izithombe eziyizimungulu, na?

19Wo koshoyo kumuthi ukuthi: ‘Vuka!’

nakulo itshe eliyisimungulu: ‘Phaphama!’

Lokhu kungafundisa na?

Bheka, kunamekwe ngegolide nangesiliva,

kungekho neze umoya phakathi kwakho.

20

2:20
AmaH. 11:4
46:10
Zef. 1:7
Zak. 2:13
Kepha uJehova usethempelini lakhe elingcwele;

thula phambi kwakhe,

mhlaba wonke.”