IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

UHabakuki ukhala kuNkulunkulu

11Isiprofetho owasibonayo uHabakuki umprofethi.

2Ngiyakukuncenga kuze kube nini,

Jehova, ungezwa,

ngikhala ngendluzula, ungasindisi, na?

3Ungiboniselani ububi,

ungibhekise ukukhathazeka na?

Ngokuba ukuchitheka nendluzula kuphambi kwami;

kukhona ukulwa,

ukuxabana kuyaqhamuka.

4Ngalokho umthetho uba buthakathaka,

nokwahlulela akuphumi kuze kube nini,

ngokuba omubi uhaqa olungileyo;

ngalokho ukwahlulela kuphuma kuhlanekezelwe.

UNkulunkulu uvusela u-Israyeli amaKaledi

5

1:5
IzE. 13:41
“Bonani phakathi kwabezizwe,

nibheke,

nimangale nokumangala,

ngokuba wenza isenzo ezinsukwini zenu

eningayikukholwa yiso,

lapho silandwa.

6Ngokuba bhekani,

ngiyavusa amaKaledi,

isizwe esibabayo nesiphulukundlelayo,

esidabula ebubanzini bomhlaba

ukuyokudla izindawo zokuhlala ezingeyizo ezaso.

7Siyethusa, siyesabeka;

kuphuma kuso ukwahlulela kwaso nesithunzi saso.

8

1:8
Jer. 4:13
5:6
Zef. 3:3
Math. 24:28
Amahhashi aso anejubane kunezingwe,

anonya kunezimpisi zakusihlwa;

abamahhashi baso bayaqinisela;

yebo, bavela kude abamahhashi baso,

bandiza njengokhozi oluphuthuma ukudla.

9Zonke zifikela indluzula,

ubuso bazo bujonga phambili;

zibutha abathunjwa njengesihlabathi.

10Yebo, sibhinqa amakhosi,

nababusi balusulu kuso;

sihleka zonke izinqaba,

sinqwabela uthuli, sizithathe.

11Bese sikhukhula njengomoya, sidlule,

sizitholele icala,

sona esimandla aso angunkulunkulu waso.”

12

1:12
Dut. 32:4
Wena Jehova Nkulunkulu wami, oNgcwele,

awungowasendulo na?

Asiyikufa;

Jehova, usinqumele ukwahlulelwa;

wena Dwala, usimisele ukujeziswa.

13

1:13
Jobe 21:7
AmaH. 5:4
Jer. 12:1
Wena omehlo akho ahlambulukile ukuba ungaboni okubi,

ungenakubheka ukuhlanekezela,

ubhekelani abakhohlisayo,

uthulelani lapho omubi egwinya olungileyo kunaye,

14wenze abantu babe njengezinhlanzi zaselwandle,

njengezilwanyana ezinwabuzelayo ezingenambusi phezu kwazo na?

15Uyabakhipha bonke ngodobo,

abadonse ngenetha,

ababuthe ngenetha lakhe elihudulwayo;

ngalokho uyathokoza, uyajabula.

16Ngalokho uyahlabela inetha lakhe,

ashisele inetha lakhe elihudulwayo impepho,

ngokuba isabelo sakhe siyanona ngakho,

kube mnandi ukudla kwakhe.

17Ngalokho uyakuthulula inetha lakhe,

abulale njalo izizwe ngokunganqamukiyo, na?