IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
49

UJakobe ubusisa amadodana akhe

491

49:1
Dut. 33:1
UJakobe wabiza amadodana akhe, wathi: “Buthanani, nginitshele okuzakunehlela ezinsukwini ezizayo.

2“Qoqanani, nizwe,

nina madodana kaJakobe,

nimlalele u-Israyeli uyihlo.

3“Rubeni, uyizibulo lami wena,

amandla ami,

ukuqala kwezikhwepha zami,

ingqongqo ngesithunzi,

ingqongqo ngamandla.

4

49:4
Gen. 35:22
1 IziKr. 5:1
Gen. 34:25
Uyachichima njengamanzi,

awuyikuba nabungqongqo,

ngokuba wakhwela embhedeni kayihlo, wawona;

wakhwela okhukhweni lwami.

5“OSimeyoni noLevi bayizelamani;

izinkemba zabo ziyizikhali zobudlwangudlwangu.

6

49:6
AmaH. 1:1
Ungangeni emkhandlwini wabo,

mphefumulo wami;

ungahlangani nebandla labo,

nhliziyo yami,

ngokuba ngolaka lwabo babulala abantu;

ngobudlova babo basika izinkabi umsipha.

7

49:7
Josh. 19:1
21:2
Makuqalekiswe ulaka lwabo, ngokuba

lwalunamandla,

nentukuthelo yabo,

ngokuba yayinonya;

ngizakubahlukanisa kwaJakobe,

ngibasakaze kwa-Israyeli.

8“Juda,

abafowenu bazakukudumisa wena;

isandla sakho siyakuba sesijingweni sezitha zakho;

amadodana kayihlo ayakukukhothamela.

9

49:9
Num. 24:9
1 IziKr. 5:2
UJuda uyibhongo lengonyama.

Wenyuke empangweni,

ndodana yami.

Uguqile, ulele njengengonyama nanjengengonyamakazi;

ngubani oyakumvusa na?

10

49:10
Math. 2:6
Intonga yobukhosi ayiyikusuka kuJuda,

nozime lokubusa phakathi kwezinyawo zakhe,

aze afike yena olufanele lona;

nezizwe ziyakumlalela.

11Ubopha ithole lembongolo yakhe emvinini,

ithole lembongolokazi yakhe emvinini omuhle;

uhlanza izingubo zakhe ewayinini,

nezambatho zakhe egazini lezithelo zomvini.

12Amehlo akhe ayaklwela iwayini,

amazinyo akhe amhlophe ubisi.

13

49:13
Dut. 33:18
Josh. 19:10
Isaya 9:1
Math. 4:15
“UZebuloni uyakwakha ngasogwini lolwandle,

abe sosebeni lwemikhumbi;

umkhawulo wakhe uzakuba ngaseSidoni.

14“U-Isakare uyimbongolo enamandla,

elala phakathi kwezibaya.

15Wabona indawo yakuphumula ukuthi inhle,

nezwe ukuthi limnandi;

wafolisa ihlombe ukuba athwale,

waba yinceku yempoqo.

16

49:16
AbAhl. 13:24
16:31
“UDani uyakuthetha amacala abantu bakhe,

njengesinye sezizwe zakwa-Israyeli.

17UDani uyakuba yinyoka endleleni,

inhlangwana emkhondweni eluma izithende zehhashi,

awe nyovane olikhweleyo.

18

49:18
AmaH. 119:166,174
“Ngiyihalele insindiso yakho, Jehova.

19“UGadi, iviyo liyakumcindezela,

kepha yena uyakucindezela isithende salo.

20

49:20
Dut. 33:24
“Ku-Asheri kuvela amanoni abe ngukudla kwakhe;

uyakuveza isilovela samakhosi.

21

49:21
AbAhl. 4:6
5:1
UNafetali uyindluzelekazi ethukululekileyo;

uveza amazwi amnandi.

22“UJosefa uyingatsha entsha ethelayo,

ingatsha ethela ngasemthonjeni;

amagatsha akhe akhwela odongeni.

23Abacibishelayo bayamkhathaza,

bayamdubula, bayamzingela;

24kepha umnsalo wakhe uhlala uqinile;

amandla ezandla zakhe aqiniswa

ngezandla zoMninimandla kaJakobe,

okuvela kuye uMalusi netshe lika-Israyeli,

25

49:25
Dut. 33:13
ngoNkulunkulu kayihlo ozakukusiza,

ngoSomandla ozakukubusisa

ngezibusiso zasezulwini phezulu,

nangezibusiso zasotweni olukhona phansi,

nangezibusiso zamabele nezesizalo.

26Izibusiso zikayihlo zinamandla

kunezibusiso zawokhokho bami,

kuze kube semkhawulweni wokugcina wezintaba ezimiyo;

ziyakuba phezu kwekhanda likaJosefa phakade,

nasokhakhayini lwakhe owahlukaniswa nabafowabo.

27

49:27
AbAhl. 20:25
1 Sam. 9:1
14:47
“UBenjamini uyimpisi ehomfuzayo;

ekuseni uyadla impango,

kusihlwa uyahlukanisa akuphangileyo.”

28Bonke labo bayizizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli; yilokhu uyise akukhuluma kubo, wababusisa; wababusisa, kwaba yilowo ngokwesibusiso sakhe.

29Wabayala, wathi kubo: “Mina sengiyakubuthelwa kubantu bami; ngimbeleni kobaba emhumeni osensimini ka-Efroni umHeti, 30

49:30
Gen. 23:16
50:13
umhume osensimini yaseMakaphela eliphambi kweMamre ezweni laseKhanani, awuthenga u-Abrahama kanye nensimu ku-Efroni umHeti, ube yindawo yakhe yokumbela; 31
49:31
Gen. 23:19
25:9
35:29
lapho bembela o-Abrahama noSara umkakhe; lapho bembela o-Isaka noRebeka umkakhe; lapho ngembela uLeya; 32insimu nomhume okuyo okwathengwa kubantwana bakwaHeti.”

33UJakobe eseqedile ukuyala amadodana akhe waqoqela izinyawo zakhe embhedeni, wagqibuka, wabuthelwa kubantu bakhe.

50

Ukumbelwa kukaJakobe

501

50:1
Gen. 46:4
UJosefa wawa ebusweni bukayise, wakhala phezu kwakhe, wamanga. 2UJosefa wayala izinceku zakhe izinyanga ukuba zimgqumise uyise ngemithi; izinyanga zamgqumisa-ke u-Israyeli ngemithi. 3Zaphelela izinsuku zakhe ezingamashumi amane, ngokuba ziphelela kanjalo izinsuku zokugqumisa ngemithi; abaseGibithe bamkhalela izinsuku ezingamashumi ayisikhombisa.

4Sezidlulile izinsuku zokumkhalela, uJosefa wakhuluma kuyo indlu kaFaro, wathi: “Uma ngifumene umusa emehlweni enu, ake nikhulume ezindlebeni zikaFaro ngokuthi 5

50:5
Gen. 47:29
ubaba wangifungisa wathi: ‘Bheka, ngiyafa; ethuneni engizimbele lona ezweni laseKhanani uzakungingcwaba kulo.’ Ngalokho ake ngikhuphuke, ngimmbele ubaba, bese ngibuya.”

6Wayesethi uFaro: “Khuphuka, ummbele uyihlo njengokukufungisa kwakhe.”

7Khona uJosefa wakhuphuka ukuyommbela uyise; zakhuphuka naye zonke izinceku zikaFaro, nezikhulu zendlu yakhe, nezikhulu zonke zezwe laseGibithe, 8nendlu yonke kaJosefa, nabafowabo, nendlu kayise; bashiya ezweni laseGosheni izingane zabo, nezimvu zabo, nezinkomo zabo kuphela. 9Kwakhuphuka nabo nezinqola, nabamahhashi; kwaba yibandla elikhulu impela.

10Baya, bafika eGoreni Hathadi elingaphesheya kweJordani; lapho bakhala nokukhala impela, okunzima kakhulu; wamenzela uyise isililo izinsuku eziyisikhombisa. 11Abakhileyo ezweni, amaKhanani, sebebone isililo eGoreni Hathadi bathi: “Lokhu kuyisililo esinzima sabaseGibithe.” Ngalokho igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi i-Abela Misirayimi* elingaphesheya kweJordani.

12Amadodana akhe amenzela njengalokho ewayalile; 13

50:13
Gen. 23:16
ngokuba amadodana akhe amyisa ezweni laseKhanani, ammbela emhumeni wasensimini yaseMakaphela, u-Abrahama awuthenga kanye nensimu ku-Efroni umHeti, ube yindawo yokumbela, ngaphambi kweMamre. 14UJosefa wayesebuyela eGibithe, yena nabafowabo, nabo bonke ababekhuphuke naye ukummbela uyise, emva kokungcwaba kwakhe uyise.

15Sebebonile abafowabo bakaJosefa ukuthi uyise ufile, bathi: “Mhlawumbe uJosefa uzakusizonda, asiphindisele nokusiphindisela konke okubi esakwenza kuyena.” 16Base bethumela kuJosefa, bethi: “Uyihlo wayala engakafi, wathi: 17‘Niyakusho kuJosefa ukuthi: Ake uthethelele abafowenu isiphambeko sabo nesono sabo, ngokuba bakwenzela okubi.’ Manje siyakucela ukuthi: Ake uthethelele isiphambeko sezinceku zikaNkulunkulu kayihlo.” UJosefa wakhala, besakhuluma kuye.

18

50:18
Gen. 44:16
Base befika nabafowabo, bawa phansi ebusweni bakhe, bathi: “Bheka, siyizinceku zakho.”

19UJosefa wayesethi kubo: “Ningesabi; kanti ngisesikhundleni sikaNkulunkulu na? 20

50:20
Gen. 45:5
Yebo, nina nangisongozela okubi, kepha uNkulunkulu wakuceba kwaba kuhle ukuba akwenze kube njenganamuhla, asindise abantu abaningi. 21Ngalokho ningesabi; mina ngiyakunondla, nina nezingane zenu.” Wabaduduza, wakhuluma kuzo izinhliziyo zabo.

Ukufa kukaJosefa

22UJosefa wahlala eGibithe, yena nendlu kayise; uJosefa wahamba iminyaka eyikhulu neshumi. 23UJosefa wabona abantwana bakwa-Efrayimi besizukulwane sesithathu; nabantwana bakwaMakiri indodana kaManase bazalelwa emathangeni kaJosefa.

24

50:24
Eks. 3:16
Wayesethi uJosefa kubafowabo: “Mina sengiyafa, kepha uNkulunkulu uzakunihambela nokunihambela, anikhuphule kuleli zwe, aniyise ezweni alifungela o-Abrahama, no-Isaka, noJakobe.” 25
50:25
Eks. 13:19
Josh. 24:32
Heb. 11:22
UJosefa wayesefungisa amadodana ka-Israyeli, ethi: “UNkulunkulu uzakunihambela nokunihambela, nina nikhuphule amathambo ami lapha.”

26Wayesefa uJosefa eneminyaka eyikhulu neshumi; bamgqumisa ngemithi, wafakwa ebhokisini eGibithe.