IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
49

UJakobe ubusisa amadodana akhe

491

49:1
Dut. 33:1
UJakobe wabiza amadodana akhe, wathi: “Buthanani, nginitshele okuzakunehlela ezinsukwini ezizayo.

2“Qoqanani, nizwe,

nina madodana kaJakobe,

nimlalele u-Israyeli uyihlo.

3“Rubeni, uyizibulo lami wena,

amandla ami,

ukuqala kwezikhwepha zami,

ingqongqo ngesithunzi,

ingqongqo ngamandla.

4

49:4
Gen. 35:22
1 IziKr. 5:1
Gen. 34:25
Uyachichima njengamanzi,

awuyikuba nabungqongqo,

ngokuba wakhwela embhedeni kayihlo, wawona;

wakhwela okhukhweni lwami.

5“OSimeyoni noLevi bayizelamani;

izinkemba zabo ziyizikhali zobudlwangudlwangu.

6

49:6
AmaH. 1:1
Ungangeni emkhandlwini wabo,

mphefumulo wami;

ungahlangani nebandla labo,

nhliziyo yami,

ngokuba ngolaka lwabo babulala abantu;

ngobudlova babo basika izinkabi umsipha.

7

49:7
Josh. 19:1
21:2
Makuqalekiswe ulaka lwabo, ngokuba

lwalunamandla,

nentukuthelo yabo,

ngokuba yayinonya;

ngizakubahlukanisa kwaJakobe,

ngibasakaze kwa-Israyeli.

8“Juda,

abafowenu bazakukudumisa wena;

isandla sakho siyakuba sesijingweni sezitha zakho;

amadodana kayihlo ayakukukhothamela.

9

49:9
Num. 24:9
1 IziKr. 5:2
UJuda uyibhongo lengonyama.

Wenyuke empangweni,

ndodana yami.

Uguqile, ulele njengengonyama nanjengengonyamakazi;

ngubani oyakumvusa na?

10

49:10
Math. 2:6
Intonga yobukhosi ayiyikusuka kuJuda,

nozime lokubusa phakathi kwezinyawo zakhe,

aze afike yena olufanele lona;

nezizwe ziyakumlalela.

11Ubopha ithole lembongolo yakhe emvinini,

ithole lembongolokazi yakhe emvinini omuhle;

uhlanza izingubo zakhe ewayinini,

nezambatho zakhe egazini lezithelo zomvini.

12Amehlo akhe ayaklwela iwayini,

amazinyo akhe amhlophe ubisi.

13

49:13
Dut. 33:18
Josh. 19:10
Isaya 9:1
Math. 4:15
“UZebuloni uyakwakha ngasogwini lolwandle,

abe sosebeni lwemikhumbi;

umkhawulo wakhe uzakuba ngaseSidoni.

14“U-Isakare uyimbongolo enamandla,

elala phakathi kwezibaya.

15Wabona indawo yakuphumula ukuthi inhle,

nezwe ukuthi limnandi;

wafolisa ihlombe ukuba athwale,

waba yinceku yempoqo.

16

49:16
AbAhl. 13:24
16:31
“UDani uyakuthetha amacala abantu bakhe,

njengesinye sezizwe zakwa-Israyeli.

17UDani uyakuba yinyoka endleleni,

inhlangwana emkhondweni eluma izithende zehhashi,

awe nyovane olikhweleyo.

18

49:18
AmaH. 119:166,174
“Ngiyihalele insindiso yakho, Jehova.

19“UGadi, iviyo liyakumcindezela,

kepha yena uyakucindezela isithende salo.

20

49:20
Dut. 33:24
“Ku-Asheri kuvela amanoni abe ngukudla kwakhe;

uyakuveza isilovela samakhosi.

21

49:21
AbAhl. 4:6
5:1
UNafetali uyindluzelekazi ethukululekileyo;

uveza amazwi amnandi.

22“UJosefa uyingatsha entsha ethelayo,

ingatsha ethela ngasemthonjeni;

amagatsha akhe akhwela odongeni.

23Abacibishelayo bayamkhathaza,

bayamdubula, bayamzingela;

24kepha umnsalo wakhe uhlala uqinile;

amandla ezandla zakhe aqiniswa

ngezandla zoMninimandla kaJakobe,

okuvela kuye uMalusi netshe lika-Israyeli,

25

49:25
Dut. 33:13
ngoNkulunkulu kayihlo ozakukusiza,

ngoSomandla ozakukubusisa

ngezibusiso zasezulwini phezulu,

nangezibusiso zasotweni olukhona phansi,

nangezibusiso zamabele nezesizalo.

26Izibusiso zikayihlo zinamandla

kunezibusiso zawokhokho bami,

kuze kube semkhawulweni wokugcina wezintaba ezimiyo;

ziyakuba phezu kwekhanda likaJosefa phakade,

nasokhakhayini lwakhe owahlukaniswa nabafowabo.

27

49:27
AbAhl. 20:25
1 Sam. 9:1
14:47
“UBenjamini uyimpisi ehomfuzayo;

ekuseni uyadla impango,

kusihlwa uyahlukanisa akuphangileyo.”

28Bonke labo bayizizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli; yilokhu uyise akukhuluma kubo, wababusisa; wababusisa, kwaba yilowo ngokwesibusiso sakhe.

29Wabayala, wathi kubo: “Mina sengiyakubuthelwa kubantu bami; ngimbeleni kobaba emhumeni osensimini ka-Efroni umHeti, 30

49:30
Gen. 23:16
50:13
umhume osensimini yaseMakaphela eliphambi kweMamre ezweni laseKhanani, awuthenga u-Abrahama kanye nensimu ku-Efroni umHeti, ube yindawo yakhe yokumbela; 31
49:31
Gen. 23:19
25:9
35:29
lapho bembela o-Abrahama noSara umkakhe; lapho bembela o-Isaka noRebeka umkakhe; lapho ngembela uLeya; 32insimu nomhume okuyo okwathengwa kubantwana bakwaHeti.”

33UJakobe eseqedile ukuyala amadodana akhe waqoqela izinyawo zakhe embhedeni, wagqibuka, wabuthelwa kubantu bakhe.