IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
48

UJakobe ubusisa uJosefa namadodana akhe

481Kwathi emva kwalezo zinto kwathiwa kuJosefa: “Bheka, uyihlo uyagula.” Wayesethatha amadodana akhe omabili, oManase no-Efrayimi. 2Kwase kushiwo kuJakobe ukuthi: “Bheka, indodana yakho uJosefa iyeza kuwe.” Wayeseziqinisa u-Israyeli, wahlala embhedeni.

3

48:3
Gen. 28:12
35:6
UJakobe wathi kuJosefa: “UNkulunkulu uSomandla wabonakala kimi eLuze ezweni laseKhanani, wangibusisa, 4wathi kimi: ‘Bheka, ngizakukuchumisa, ngikwandise, ngikwenze izizwe eziningi, ngiyiphe inzalo yakho leli zwe emva kwakho libe yifa elingunaphakade.’

5

48:5
Gen. 41:50
Josh. 13:7
16:1
“Manje amadodana akho amabili owazalelwa wona ezweni laseGibithe, ngingakafiki kuwe eGibithe, angawami; o-Efrayimi noManase njengoRubeni noSimeyoni bazakuba ngabami. 6Kepha inzalo yakho oyizala emva kwabo izakuba ngeyakho; iyakubizwa ngegama labafowabo efeni lalabo. 7
48:7
Gen. 35:19
Kepha mina ekusukeni kwami ePhadani Aramu ngafelwa nguRaheli endleleni ezweni laseKhanani, kuse yibangana ukuya e-Efrati; ngammbela khona endleleni eya e-Efrati” (eliyiBetlehema).

8U-Israyeli wabona amadodana kaJosefa, wathi: “Ngobani laba na?”

9UJosefa wathi kuye: “Ngamadodana ami angiphe wona lapha uNkulunkulu.”

Wayesethi: “Ake uwalethe kimi, ngiwabusise.”

10Kepha amehlo ka-Israyeli ayefiphele ngobudala, engasenakubona; wawasondeza kuye; wawanga, wawagona.

11Wayesethi u-Israyeli kuJosefa: “Ngangingacabanganga ukuthi ngizakubona ubuso bakho; bheka, uNkulunkulu ungibonise nenzalo yakho.”

12UJosefa wawakhipha emathangeni akhe; wakhothama, ubuso bakhe bubheke phansi. 13UJosefa wayesebathatha bobabili, u-Efrayimi ngesokunene, engakwesokhohlo sika-Israyeli, noManase ngesokhohlo, engakwesokunene sika-Israyeli, wabasondeza kuye. 14U-Israyeli wayeselula isandla sakhe sokunene, wasibeka ekhanda lika-Efrayimi, kanti ungomncane, nesokhohlo ekhanda likaManase, ephambanisa izandla zakhe, ngokuba uManase wayeyizibulo.

15

48:15
Gen. 26:5
AmaH. 23:1
Heb. 11:21
Wambusisa uJosefa, wathi:

“UNkulunkulu abahamba ebusweni bakhe

obaba o-Abrahama no-Isaka,

uNkulunkulu ongondlile konke ukuhamba kwami

kuze kube namuhla,

16

48:16
Eks. 1:7
ingelosi engisindise ebubini bonke mayibusise abafana;

mababizwe ngegama lami nangegama lawobaba o-Abrahama no-Isaka;

mabande, babe baningi phakathi kwezwe.”

17Wabona uJosefa ukuthi uyise wabeka isandla sakhe sokunene ekhanda lika-Efrayimi, kwaba kubi emehlweni akhe; wasibamba isandla sikayise ukuba asisuse ekhanda lika-Efrayimi, asibeke ekhanda likaManase. 18Wayesethi uJosefa kuyise: “Kungabi njalo, ngokuba lo uyizibulo; beka esokunene sakho ekhanda lakhe.”

19

48:19
Num. 1:32
Kepha uyise wala, wathi: “Ngiyazi, ndodana yami, ngiyazi; naye uyakuba yisizwe, abe mkhulu naye; kodwa umfowabo uyakuba mkhulu kunaye, inzalo yakhe ibe yizizwe eziningi.” 20Wayesebabusisa ngalolo suku ngokuthi:

“Ngawe u-Israyeli uyakubusisa ethi:

‘UNkulunkulu makakwenze

ube njengo-Efrayimi nanjengoManase.’ ”

Wayesembeka-ke u-Efrayimi ngaphambi kukaManase.

21Wayesethi u-Israyeli kuJosefa: “Bheka, mina ngiyafa, kepha uNkulunkulu uyakuba nani, anibuyisele ezweni lawoyihlo. 22

48:22
Gen. 34:27
Joh. 4:5
Wena ngikunike olunye ukhalo ngaphezu kwabafowenu engaluthatha esandleni sama-Amori ngenkemba yami nangomnsalo wami.”