IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
47

UJakobe ephambi kukaFaro

471UJosefa wayesengena, wamtshela uFaro, wathi: “Ufikile ubaba nabafowethu, nezimvu zabo, nezinkomo zabo, nakho konke abanakho, bephuma ezweni laseKhanani; bheka, sebesezweni laseGosheni.” 2Phakathi kwabafowabo wathatha amadoda ayisihlanu, wawabeka phambi kukaFaro.

3UFaro wayesethi kubafowabo: “Uyini umsebenzi wenu na?”

Bathi kuFaro: “Izinceku zakho zingabelusi, thina nawobaba.” 4Bathi kuFaro: “Size ukugogobala ezweni, ngokuba akukho dlelo lemihlambi yezinceku zakho, lokhu indlala inzima ezweni laseKhanani; ngalokho izinceku zakho mazakhe ezweni laseGosheni.”

5Wayesekhuluma uFaro kuJosefa, ethi: “Uyihlo nabafowenu beze kuwe; 6izwe laseGibithe lisebusweni bakho; mhlalise uyihlo nabafowenu ezweni elihle kunalo lonke, ubahlalise ezweni laseGosheni; uma uwazi phakathi kwabo amadoda anamandla, wabeke abe yizinduna zezinkomo zami.”

7UJosefa wayesemngenisa uJakobe uyise, wambeka phambi kukaFaro; uJakobe wambusisa uFaro. 8Wathi uFaro kuJakobe: “Zingaki izinsuku zeminyaka yokuhamba kwakho na?”

9

47:9
1 IziKr. 29:15
UJakobe wathi kuFaro: “Izinsuku zeminyaka yokugogobala kwami ziyiminyaka eyikhulu namashumi amathathu; ziyingcosana, zimbi izinsuku zeminyaka yokuhamba kwami, azifinyelelanga ezinsukwini zeminyaka yokuhamba kwawobaba emihleni yokugogobala kwabo.” 10UJakobe wayesembusisa uFaro, wasuka ebusweni bukaFaro.

11UJosefa wabahlalisa uyise nabafowabo, wabapha indawo ezweni laseGibithe, izwe elihle kunalo lonke, izwe likaRamesesi, njengalokho uFaro ebayalile. 12UJosefa wamondla uyise, nabafowabo, nendlu yonke kayise ngokudla ngokwemilomo yezingane zabo.

Izwe laseGibithe nabantu abakulo babekwa phansi kukaFaro nguJosefa

13Ukudla kwakungekho ezweni lonke, ngokuba indlala yayinzima kakhulu; izwe laseGibithe nezwe laseKhanani afa indlala. 14UJosefa waqoqa yonke imali eyatholakala ezweni laseGibithe nasezweni laseKhanani ngamabele ababewathengile; uJosefa wayiyisa imali endlini kaFaro. 15Isiphelile imali ezweni laseGibithe nasezweni laseKhanani, bonke abaseGibithe beza kuJosefa, bathi: “Siphe ukudla; siyakufelani phambi kwakho na? Ngokuba isiphelile imali.”

16Wayesethi uJosefa: “Lethani izinkomo zenu; ngizakuninika ngezinkomo zenu, uma imali ingekho.” 17Baletha-ke izinkomo zabo kuJosefa; uJosefa wabenanela ukudla ngamahhashi, nangezimvu, nangezinkomo, nagezimbongolo; wabapha ukudla ngezinkomo zabo zonke ngalowo mnyaka.

18Usuphelile lowo mnyaka, beza kuye ngomnyaka wesibili, bathi kuye: “Asiyikufihlela inkosi ukuthi imali yethu yonke isiphelile; imihlambi yezinkomo isingeyenkosi; akukho okuseleyo emehlweni enkosi ngaphandle kwemizimba yethu namazwe ethu. 19Siyakufelani phambi kwakho thina namazwe ethu na? Sithenge thina namazwe ethu ngokudla, sibe yizinceku zikaFaro thina namazwe ethu; siphe imbewu ukuba siphile, singafi, izwe lingachitheki.”

20UJosefa wamthengela uFaro izwe lonke laseGibithe, ngokuba bonke abaseGibithe bathengisa ngamasimu abo, lokhu indlala yayinzima phezu kwabo; izwe lase liba ngelikaFaro. 21Abantu wabayisa emizini, ebasusa komunye umncele wezwe laseGibithe kwaze kwaba komunye umncele walo. 22Yizwe labapristi kuphela angalithenganga, ngokuba abapristi babethole isabelo kuFaro, badla isabelo sabo abapha sona uFaro; ngalokho abathengisanga ngezwe labo.

23UJosefa wayesethi kubantu: “Bhekani, namuhla nginithengile nibe ngabakaFaro nina nezwe lenu; nansi imbewu yenu, nize nihlwanyele emhlabathini. 24Kuyakuthi ezithelweni nimnike uFaro okwesihlanu, izinxenye ezine zibe ngezenu, kube yimbewu yamasimu, nokudla kwenu nokwabendlu yenu, nokudla kwezingane zenu.”

25Base bethi: “Usisindisile; masifumane umusa emehlweni enkosi, sibe yizinceku zikaFaro.”

26UJosefa washaya umthetho ngezwe laseGibithe kuze kube namuhla wokuthi uFaro uzakuba nokwesihlanu; kuphela izwe labapristi bodwa alibanga yilo elikaFaro.

27

47:27
Eks. 1:7
U-Israyeli wahlala ezweni laseGibithe ezweni laseGosheni; bafuya khona, bazala, banda kakhulu.

28UJakobe wahlala ezweni laseGibithe iminyaka eyishumi nesikhombisa; izinsuku zikaJakobe, iminyaka yokuhamba kwakhe, zaziyiminyaka eyikhulu namashumi amane nesikhombisa. 29

47:29
Gen. 50:5
Kwase kusondela isikhathi ayesezakufa ngaso u-Israyeli; wayesebiza indodana yakhe uJosefa, wathi kuye: “Uma ngifumene umusa emehlweni akho, ake ubeke isandla sakho phansi kwethanga lami, ungenzele umusa neqiniso: ake ungangimbeli eGibithe. 30
47:30
Gen. 25:9
35:27
49:29
Kepha lapho sengilele kobaba, uze ungikhiphe eGibithe, ungimbele ethuneni labo.”

Wathi: “Ngizakwenza njengezwi lakho.”

31

47:31
Heb. 11:21
Wayesethi kuye: “Funga kimi.” Wayesefunga kuye. U-Israyeli wakhothama esihlokweni sombhede.

48

UJakobe ubusisa uJosefa namadodana akhe

481Kwathi emva kwalezo zinto kwathiwa kuJosefa: “Bheka, uyihlo uyagula.” Wayesethatha amadodana akhe omabili, oManase no-Efrayimi. 2Kwase kushiwo kuJakobe ukuthi: “Bheka, indodana yakho uJosefa iyeza kuwe.” Wayeseziqinisa u-Israyeli, wahlala embhedeni.

3

48:3
Gen. 28:12
35:6
UJakobe wathi kuJosefa: “UNkulunkulu uSomandla wabonakala kimi eLuze ezweni laseKhanani, wangibusisa, 4wathi kimi: ‘Bheka, ngizakukuchumisa, ngikwandise, ngikwenze izizwe eziningi, ngiyiphe inzalo yakho leli zwe emva kwakho libe yifa elingunaphakade.’

5

48:5
Gen. 41:50
Josh. 13:7
16:1
“Manje amadodana akho amabili owazalelwa wona ezweni laseGibithe, ngingakafiki kuwe eGibithe, angawami; o-Efrayimi noManase njengoRubeni noSimeyoni bazakuba ngabami. 6Kepha inzalo yakho oyizala emva kwabo izakuba ngeyakho; iyakubizwa ngegama labafowabo efeni lalabo. 7
48:7
Gen. 35:19
Kepha mina ekusukeni kwami ePhadani Aramu ngafelwa nguRaheli endleleni ezweni laseKhanani, kuse yibangana ukuya e-Efrati; ngammbela khona endleleni eya e-Efrati” (eliyiBetlehema).

8U-Israyeli wabona amadodana kaJosefa, wathi: “Ngobani laba na?”

9UJosefa wathi kuye: “Ngamadodana ami angiphe wona lapha uNkulunkulu.”

Wayesethi: “Ake uwalethe kimi, ngiwabusise.”

10Kepha amehlo ka-Israyeli ayefiphele ngobudala, engasenakubona; wawasondeza kuye; wawanga, wawagona.

11Wayesethi u-Israyeli kuJosefa: “Ngangingacabanganga ukuthi ngizakubona ubuso bakho; bheka, uNkulunkulu ungibonise nenzalo yakho.”

12UJosefa wawakhipha emathangeni akhe; wakhothama, ubuso bakhe bubheke phansi. 13UJosefa wayesebathatha bobabili, u-Efrayimi ngesokunene, engakwesokhohlo sika-Israyeli, noManase ngesokhohlo, engakwesokunene sika-Israyeli, wabasondeza kuye. 14U-Israyeli wayeselula isandla sakhe sokunene, wasibeka ekhanda lika-Efrayimi, kanti ungomncane, nesokhohlo ekhanda likaManase, ephambanisa izandla zakhe, ngokuba uManase wayeyizibulo.

15

48:15
Gen. 26:5
AmaH. 23:1
Heb. 11:21
Wambusisa uJosefa, wathi:

“UNkulunkulu abahamba ebusweni bakhe

obaba o-Abrahama no-Isaka,

uNkulunkulu ongondlile konke ukuhamba kwami

kuze kube namuhla,

16

48:16
Eks. 1:7
ingelosi engisindise ebubini bonke mayibusise abafana;

mababizwe ngegama lami nangegama lawobaba o-Abrahama no-Isaka;

mabande, babe baningi phakathi kwezwe.”

17Wabona uJosefa ukuthi uyise wabeka isandla sakhe sokunene ekhanda lika-Efrayimi, kwaba kubi emehlweni akhe; wasibamba isandla sikayise ukuba asisuse ekhanda lika-Efrayimi, asibeke ekhanda likaManase. 18Wayesethi uJosefa kuyise: “Kungabi njalo, ngokuba lo uyizibulo; beka esokunene sakho ekhanda lakhe.”

19

48:19
Num. 1:32
Kepha uyise wala, wathi: “Ngiyazi, ndodana yami, ngiyazi; naye uyakuba yisizwe, abe mkhulu naye; kodwa umfowabo uyakuba mkhulu kunaye, inzalo yakhe ibe yizizwe eziningi.” 20Wayesebabusisa ngalolo suku ngokuthi:

“Ngawe u-Israyeli uyakubusisa ethi:

‘UNkulunkulu makakwenze

ube njengo-Efrayimi nanjengoManase.’ ”

Wayesembeka-ke u-Efrayimi ngaphambi kukaManase.

21Wayesethi u-Israyeli kuJosefa: “Bheka, mina ngiyafa, kepha uNkulunkulu uyakuba nani, anibuyisele ezweni lawoyihlo. 22

48:22
Gen. 34:27
Joh. 4:5
Wena ngikunike olunye ukhalo ngaphezu kwabafowenu engaluthatha esandleni sama-Amori ngenkemba yami nangomnsalo wami.”

49

UJakobe ubusisa amadodana akhe

491

49:1
Dut. 33:1
UJakobe wabiza amadodana akhe, wathi: “Buthanani, nginitshele okuzakunehlela ezinsukwini ezizayo.

2“Qoqanani, nizwe,

nina madodana kaJakobe,

nimlalele u-Israyeli uyihlo.

3“Rubeni, uyizibulo lami wena,

amandla ami,

ukuqala kwezikhwepha zami,

ingqongqo ngesithunzi,

ingqongqo ngamandla.

4

49:4
Gen. 35:22
1 IziKr. 5:1
Gen. 34:25
Uyachichima njengamanzi,

awuyikuba nabungqongqo,

ngokuba wakhwela embhedeni kayihlo, wawona;

wakhwela okhukhweni lwami.

5“OSimeyoni noLevi bayizelamani;

izinkemba zabo ziyizikhali zobudlwangudlwangu.

6

49:6
AmaH. 1:1
Ungangeni emkhandlwini wabo,

mphefumulo wami;

ungahlangani nebandla labo,

nhliziyo yami,

ngokuba ngolaka lwabo babulala abantu;

ngobudlova babo basika izinkabi umsipha.

7

49:7
Josh. 19:1
21:2
Makuqalekiswe ulaka lwabo, ngokuba

lwalunamandla,

nentukuthelo yabo,

ngokuba yayinonya;

ngizakubahlukanisa kwaJakobe,

ngibasakaze kwa-Israyeli.

8“Juda,

abafowenu bazakukudumisa wena;

isandla sakho siyakuba sesijingweni sezitha zakho;

amadodana kayihlo ayakukukhothamela.

9

49:9
Num. 24:9
1 IziKr. 5:2
UJuda uyibhongo lengonyama.

Wenyuke empangweni,

ndodana yami.

Uguqile, ulele njengengonyama nanjengengonyamakazi;

ngubani oyakumvusa na?

10

49:10
Math. 2:6
Intonga yobukhosi ayiyikusuka kuJuda,

nozime lokubusa phakathi kwezinyawo zakhe,

aze afike yena olufanele lona;

nezizwe ziyakumlalela.

11Ubopha ithole lembongolo yakhe emvinini,

ithole lembongolokazi yakhe emvinini omuhle;

uhlanza izingubo zakhe ewayinini,

nezambatho zakhe egazini lezithelo zomvini.

12Amehlo akhe ayaklwela iwayini,

amazinyo akhe amhlophe ubisi.

13

49:13
Dut. 33:18
Josh. 19:10
Isaya 9:1
Math. 4:15
“UZebuloni uyakwakha ngasogwini lolwandle,

abe sosebeni lwemikhumbi;

umkhawulo wakhe uzakuba ngaseSidoni.

14“U-Isakare uyimbongolo enamandla,

elala phakathi kwezibaya.

15Wabona indawo yakuphumula ukuthi inhle,

nezwe ukuthi limnandi;

wafolisa ihlombe ukuba athwale,

waba yinceku yempoqo.

16

49:16
AbAhl. 13:24
16:31
“UDani uyakuthetha amacala abantu bakhe,

njengesinye sezizwe zakwa-Israyeli.

17UDani uyakuba yinyoka endleleni,

inhlangwana emkhondweni eluma izithende zehhashi,

awe nyovane olikhweleyo.

18

49:18
AmaH. 119:166,174
“Ngiyihalele insindiso yakho, Jehova.

19“UGadi, iviyo liyakumcindezela,

kepha yena uyakucindezela isithende salo.

20

49:20
Dut. 33:24
“Ku-Asheri kuvela amanoni abe ngukudla kwakhe;

uyakuveza isilovela samakhosi.

21

49:21
AbAhl. 4:6
5:1
UNafetali uyindluzelekazi ethukululekileyo;

uveza amazwi amnandi.

22“UJosefa uyingatsha entsha ethelayo,

ingatsha ethela ngasemthonjeni;

amagatsha akhe akhwela odongeni.

23Abacibishelayo bayamkhathaza,

bayamdubula, bayamzingela;

24kepha umnsalo wakhe uhlala uqinile;

amandla ezandla zakhe aqiniswa

ngezandla zoMninimandla kaJakobe,

okuvela kuye uMalusi netshe lika-Israyeli,

25

49:25
Dut. 33:13
ngoNkulunkulu kayihlo ozakukusiza,

ngoSomandla ozakukubusisa

ngezibusiso zasezulwini phezulu,

nangezibusiso zasotweni olukhona phansi,

nangezibusiso zamabele nezesizalo.

26Izibusiso zikayihlo zinamandla

kunezibusiso zawokhokho bami,

kuze kube semkhawulweni wokugcina wezintaba ezimiyo;

ziyakuba phezu kwekhanda likaJosefa phakade,

nasokhakhayini lwakhe owahlukaniswa nabafowabo.

27

49:27
AbAhl. 20:25
1 Sam. 9:1
14:47
“UBenjamini uyimpisi ehomfuzayo;

ekuseni uyadla impango,

kusihlwa uyahlukanisa akuphangileyo.”

28Bonke labo bayizizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli; yilokhu uyise akukhuluma kubo, wababusisa; wababusisa, kwaba yilowo ngokwesibusiso sakhe.

29Wabayala, wathi kubo: “Mina sengiyakubuthelwa kubantu bami; ngimbeleni kobaba emhumeni osensimini ka-Efroni umHeti, 30

49:30
Gen. 23:16
50:13
umhume osensimini yaseMakaphela eliphambi kweMamre ezweni laseKhanani, awuthenga u-Abrahama kanye nensimu ku-Efroni umHeti, ube yindawo yakhe yokumbela; 31
49:31
Gen. 23:19
25:9
35:29
lapho bembela o-Abrahama noSara umkakhe; lapho bembela o-Isaka noRebeka umkakhe; lapho ngembela uLeya; 32insimu nomhume okuyo okwathengwa kubantwana bakwaHeti.”

33UJakobe eseqedile ukuyala amadodana akhe waqoqela izinyawo zakhe embhedeni, wagqibuka, wabuthelwa kubantu bakhe.