IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
38

Amadodana kaJuda

381Kwathi ngaleso sikhathi uJuda wasuka kubafowabo, wehla, waya kumuntu wase-Adulamu ogama lakhe linguHira. 2UJuda wabona lapho indodakazi yomuntu waseKhanani ogama lakhe linguShuwa; wayithatha, wangena kuyo. 3Yakhulelwa, yazala indodana, yaqamba igama layo ngokuthi u-Eri. 4Yabuye yakhulelwa, yazala indodana, yaqamba igama layo ngokuthi u-Onani. 5Yabuye yazala futhi indodana, yaqamba igama layo ngokuthi uShela; uJuda wayeseKesibi ekuyizaleni kwayo.

6UJuda wamthathela u-Eri izibulo lakhe umfazi ogama lakhe linguTamari. 7

38:7
Num. 26:19
U-Eri izibulo likaJuda wayemubi emehlweni kaJehova; uJehova wambulala.

8

38:8
Dut. 25:5
Ruthe 4:5
Math. 22:24
Lev. 18:15
UJuda wathi ku-Onani: “Yiya kumkamfowenu, umngene, umvusele umfowenu inzalo.” 9U-Onani wayekwazi ukuthi inzalo ayiyikuba ngeyakhe; kwathi nxa engena kumkamfowabo, wachitha emhlabathini ukuba angamniki umfowabo inzalo. 10Kwaba kubi emehlweni kaJehova lokho akwenzileyo; wambulala naye futhi.

11UJuda wayesethi kuTamari umalokazana wakhe: “Hlala ungumfelokazi endlini kayihlo, aze akhule uShela indodana yami,” ngokuba wathi: “Ukuba angafi njengabafowabo.” UTamari waya wahlala kwabo.

OJuda noTamari

12Emva kwezinsuku eziningi yafa indodakazi kaShuwa umkaJuda; eseduduzekile uJuda wakhuphuka, waya kubo abagundi bezimvu zakhe eThimna, yena kanye nomhlobo wakhe uHira wase-Adulamu.

13Kwatshelwa uTamari ukuthi: “Bheka, uyihlozala uyakhuphukela eThimna ukuyogunda izimvu zakhe.” 14Wayesekhumula izingubo zakhe zobufelokazi, wagubuzela, wazimboza, wahlala esangweni lase-Enayimi ngasendleleni eya eThimna, ngokuba wabona ukuthi uShela usekhulile, engamnikwa nokho abe ngumkakhe.

15UJuda esembona wacabanga ukuthi uyisifebe, ngokuba wayegubuzele ubuso. 16Waphambukela kuye endleleni, wathi: “Woza, ake ngingene kuwe,” ngokuba wayengazi ukuthi ungumalokazana wakhe.

Wathi: “Uyakungiphani ukuba ungene kimi na?”

17Wayesethi: “Mina ngizakukuthumela izinyane lembuzi elisemhlambini.”

Wathi: “Uzakunginika isibambiso, uze ulithume, na?”

18Wathi: “Ngikuphe sibambiso sini na?”

Wathi: “Indandatho yakho, nentambo yakho, nodondolo lwakho olusesandleni sakho.” Wamupha, wangena kuye; wakhuliselwa nguye. 19Wasuka, wahamba, wakhumula iveli lakhe, wembatha izingubo zakhe zobufelokazi.

20UJuda wathuma izinyane lembuzi ngesandla somhlobo wakhe wase-Adulamu ukuba athathe isibambiso esandleni sowesifazane, kepha akamfumananga. 21Wayesebuza abantu bendawo yakhe, wathi: “Siphi isifebe esasise-Enayimi ngasendleleni na?”

Bathi: “Akuzange kube khona isifebe lapha.”

22Wayesebuyela kuJuda, ethi: “Angisifumananga; nabantu bendawo bathi: ‘Akuzange kube khona isifebe lapha.’ ”

23Wathi uJuda: “Masizithathele sona, funa sibe nehlazo; bheka, ngithume leli zinyane, kepha awusifumananga.”

24Kwathi emva kwezinyanga ezintathu uJuda watshelwa ukuthi: “UTamari umalokazana wakho ufebile; bheka, futhi ukhulelwe ngokufeba kwakhe.”

UJuda wathi: “Mletheni, ashiswe.”

25Eselethiwe wathumela kuyisezala, wathi: “Ngikhuleliswe yile ndoda engumnini walezi zinto.” Wathi futhi: “Ake ubone ukuthi ngokukabani le ndandatho, nale ntambo, nalolu dondolo na?”

26Wakuvuma uJuda, wathi: “Ulungile kunami, njengokuba ngingamnikanga uShela indodana yami.” Akabange esamazi futhi.

27Kwathi ngesikhathi sokubeletha kwakhe, bheka, ngamawele asesiswini sakhe. 28Kwathi esabeletha, omunye wakhipha isandla; umbelethisi wathatha, wabopha esandleni sakhe ngentambo ebomvu, wathi: “Lo uphume kuqala.” 29

38:29
1 IziKr. 2:4
Math. 1:3
Kwathi ukuba afinyeze isandla sakhe, nangu umfowabo ephuma; wathi: “Ufuzuleleni na?” Ngalokho igama lakhe laqanjwa ngokuthi uPheresi.* 30Ngasemuva waphuma umfowabo owayenentambo ebomvu esandleni sakhe; igama lakhe lathiwa uZera.