IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
35

UJakobe eseBethele

351

35:1
Gen. 28:12
UNkulunkulu wathi kuJakobe: “Suka ukhuphukele eBethele, uhlale khona, umenzele lapho uNkulunkulu i-altare, yena owabonakala kuwe mhla ubalekela u-Esawu umfowenu.”

2

35:2
Gen. 31:19
Josh. 24:2,23
1 Sam. 7:3
Wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe nakubo bonke ababe naye: “Lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu, nizihlambulule nina, niziphendulele izingubo zenu, 3sisuke, sikhuphukele eBethele; ngiyakumenzela khona uNkulunkulu i-altare, yena owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami, waba nami endleleni engangiyihamba.” 4Bamnika-ke uJakobe izithixo zonke zabezizwe ezazisezandleni zabo, namacici ayesezindlebeni zabo; uJakobe wakuthukusa phansi kwe-oki* elalingaseShekemi. 5Base bemuka; ukumesaba uNkulunkulu kwakuphezu kwemizi eyayikhona nxazonke; abawaxoshanga amadodana kaJakobe.

6UJakobe wafika eLuze elisezweni laseKhanani eliyiBethele, yena kanye nabantu bonke ababe naye. 7

35:7
Gen. 28:19
Wakha khona i-altare, wayibiza indawo ngokuthi i-Eli Bethele, ngokuba uNkulunkulu wabonakala kuye khona mhla ebaleka ebusweni bomfowabo.

8

35:8
Gen. 24:59
UDebora umzanyana kaRebeka wafa, wembelwa ngenzansi neBethele phansi kwe-oki;* igama lalo labizwa ngokuthi i-Alonibakuti.*

Ukuzalwa kukaBenjamini nokufa kukaRaheli

9UNkulunkulu wabuye wabonakala kuJakobe, lapho evela ePhadani Aramu, wambusisa.

10

35:10
Gen. 32:28
1 AmaKh. 18:31
UNkulunkulu wathi kuye:

“Igama lakho linguJakobe,

igama lakho alisayikuthiwa uJakobe;

igama lakho lizakuba ngu-Israyeli,”

wayeseqamba igama lakhe ngokuthi u-Israyeli.

11

35:11
Gen. 48:4
UNkulunkulu wathi kuye:

“NginguNkulunkulu uSomandla;

mawuzale, wande;

isizwe, yebo, ibandla lezizwe liyakuvela kuwe;

amakhosi ayakuphuma okhalweni lwakho;

12

35:12
Gen. 12:7
26:3
izwe engabapha lona o-Abrahama

no-Isaka,

ngiyakulinika wena;

nenzalo yakho emva kwakho ngiyakuyinika lona.”

13UNkulunkulu wenyuka esuka kuye endaweni lapho ebekhulume naye khona.

14UJakobe wayesemisa insika endaweni lapho abekhulume naye khona, insika yetshe; wathela phezu kwayo umnikelo wokuphuzwa, wathela namafutha phezu kwayo. 15UJakobe wayiqamba indawo lapho uNkulunkulu akhuluma naye khona ngokuthi iBethele.

16Base besuka eBethele; kwakuse yibangana ukuya e-Efrati; uRaheli wayesebeletha, wabeletha enemihelo enzima. 17Kwathi esenemihelo enzima, umbelethisi wathi kuye: “Ungesabi, ngokuba uzakuba nenye indodana futhi.” 18Usuzakuphuma umphefumulo wakhe, ngokuba wafa, waqamba igama lakhe ngokuthi uBenoni; kepha uyise wamqamba ngokuthi uBenjamini.

19

35:19
Gen. 48:7
Wafa uRaheli, wembelwa ngasendleleni eya e-Efrati eliyiBetlehema. 20UJakobe wamisa insika ethuneni lakhe, eyinsika yethuna likaRaheli kuze kube namuhla.

21U-Israyeli wasuka, wamisa itende lakhe ngaphambi kombhoshongo wase-Edere. 22

35:22
Gen. 49:4
1 IziKr. 5:1
Kwathi u-Israyeli esehlala kulelo zwe, uRubeni waya walala noBiliha isancinza sikayise; u-Israyeli wakuzwa lokho.

Amadodana kaJakobe nokufa kuka-Isaka

Amadodana kaJakobe ayeyishumi nambili.

23Amadodana kaLeya ayenguRubeni, izibulo likaJakobe, noSimeyoni, noLevi, noJuda, no-Isakare, noZebuloni. 24Amadodana kaRaheli ayengoJosefa noBenjamini. 25Amadodana kaBiliha incekukazi kaRaheli ayengoDani noNafetali. 26Amadodana kaZilipa incekukazi kaLeya ayengoGadi no-Asheri; lawo angamadodana kaJakobe awazalelwa ePhadani Aramu.

27UJakobe wafika ku-Isaka uyise eMamre ngaseKiriyati Araba, okuyiHebroni, lapho o-Abrahama no-Isaka kade bebegogobele khona. 28Izinsuku zika-Isaka zaziyiminyaka eyikhulu namashumi ayisishiyagalombili. 29

35:29
Gen. 25:8
U-Isaka wagqibuka wafa, wabuthelwa kubantu bakhe, emdala esanelisiwe yizinsuku. O-Esawu noJakobe amadodana akhe bammbela.