IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
33

UJakobe uhlangana no-Esawu

331UJakobe waphakamisa amehlo akhe, wabheka, nango u-Esawu eza enamadoda angamakhulu amane. Abantwana wabahlukanisela oLeya, noRaheli, nezincekukazi zombili. 2Wabeka izincekukazi nabantwana bazo ngaphambili, uLeya nabantwana bakhe ngasemuva, oRaheli noJosefa ngasekugcineni. 3Yena uqobo wadlulela phambi kwabo, wakhothamela emhlabathini kasikhombisa, waze wafika kumfowabo.

4U-Esawu wagijima ukumhlangabeza, wamgona, wawa ngasentanyeni yakhe, wamanga; bakhala.

5

33:5
AmaH. 127:3
Waphakamisa amehlo akhe, wabona abesifazane nabantwana, wathi: “Bangobani laba onabo na?”

Wathi: “Bangabantwana uNkulunkulu ayiphe bona inceku yakho ngomusa.”

6Zase zisondela izincekukazi, zona nabantwana bazo, bakhothama. 7Wasondela noLeya nabantwana bakhe, bakhothama; ngasemuva wafika uJosefa enoRaheli, bakhothama.

8Wayesethi: “Uqondeni ngawo wonke lombonda engihlangana nawo na?”

Wathi: “Ukuba ngifumane umusa emehlweni enkosi yami.”

9Kepha u-Esawu wathi: “Nginokuningi, mfowethu; okwakho makube ngokwakho.”

10UJakobe wathi: “Hhayi bo; uma ngifumene umusa emehlweni akho, samukele isipho sami esandleni sami, ngokuba ngibone ubuso bakho esengathi ngibona ubuso bukaNkulunkulu, wathokoza ngami. 11Mawusamukele isibusiso sami esilethwa kuwe, ngokuba uNkulunkulu ungenzele umusa nangokuba nginakho konke.” Wamcindezela; wasamukela-ke.

12Wayesethi: “Asisuke sihambe, ngihambe phambi kwakho.”

13Wathi kuye: “Inkosi yami iyazi ukuthi abantwana bancane nokuthi izimvu nezinkomazi ezinami ziyizindlezane; uma bezishishinga usuku olulodwa, umhlambi wonke uyakufa. 14Ake idlule inkosi phambi kwenceku yayo, mina ngiseseze njengokuhamba kwempahla ephambi kwami nanjengokuhamba kwabantwana, ngize ngifike enkosini yami eSeyiri.”

15U-Esawu wathi: “Ake ngishiye kuwe abanye abantu bami.”

Wathi: “Ngani na? Mangifumane umusa emehlweni enkosi.”

16U-Esawu wayesebuyela endleleni yakhe ngalolo suku, waya eSeyiri. 17UJakobe wasuka waya eSukoti, wazakhela indlu, wenzela izinkomo zakhe amathanga; ngalokho igama laleyo ndawo lathiwa iSukoti.*

18UJakobe wafika kahle emzini waseShekemi osezweni laseKhanani, evela ePhadani Aramu; wamisa itende lakhe phambi komuzi. 19

33:19
Josh. 24:32
Wathenga isiqephu sezwe, lapho ebemise khona itende lakhe, esandleni samadodana kaHamori uyise kaShekemi ngamakesita* ayikhulu. 20Wakha khona i-altare, walibiza ngokuthi i-Eli Elohe Israyeli.*