IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
32

UJakobe uyazilungiselela ukuhlangana no-Esawu

321UJakobe wahamba indlela yakhe; izingelosi zikaNkulunkulu zamhlangabeza. 2

32:2
2 AmaKh. 6:17
AmaH. 34:7
UJakobe ezibona wathi: “Lokhu kuyibandla likaNkulunkulu.” Waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iMahanayimi.*

3UJakobe wathuma izithunywa phambi kwakhe ku-Esawu umfowabo ezweni laseSeyiri, izwe lakwa-Edomi. 4Waziyala ngokuthi: “Niyakukhuluma kanje enkosini yami u-Esawu, nithi: ‘Inceku yakho uJakobe ithi: Ngigogobele kuLabani, ngilibele kuze kube manje; 5nginezinkabi, nezimbongolo, nezimvu, nezinceku, nezincekukazi; sengithumele ukubika enkosini yami ukuba ngithole umusa emehlweni akho.’ ”

6Izithunywa zabuyela kuJakobe, zathi: “Safika kumfowenu u-Esawu, naye uyeza ukukuhlangabeza enamadoda angamakhulu amane.”

7UJakobe wayeseshaywa luvalo kakhulu, ekhathazeka; wahlukanisa abantu ababenaye, nezimvu, nezinkomo, namakamela, kwaba ngamaqembu amabili, 8wathi: “Uma u-Esawu efika kwelinye iqembu, alichithe, iqembu eliseleyo liyakubaleka.”

9

32:9
Gen. 31:13
Wathi uJakobe: “Nkulunkulu kababa u-Abrahama, Nkulunkulu kababa u-Isaka, Jehova, wena owathi kimi: ‘Buyela ezweni lakho nasezihlotsheni zakho,’ ngikwenzele okuhle, 10angifanele neze wonke umusa nalo lonke iqiniso okwenzele inceku yakho, ngokuba ngawela leli Jordani ngodondolo lwami kuphela, manje sengingamaqembu amabili. 11Ake ungophule esandleni somfowethu, esandleni sika-Esawu, ngokuba mina ngiyamesaba, funa eze angichithe kanye nawonina nabantwana. 12
32:12
Gen. 28:13
Wathi wena: ‘Impela ngiyakukwenzela okuhle, ngenze inzalo yakho ibe ngangesihlabathi solwandle esingebalwe ngobuningi.’ ”

13Walala khona lobo busuku; kulokho okwakusesandleni sakhe wathathela u-Esawu umfowabo isipho: 14izimbuzikazi ezingamakhulu amabili, nezimpongo ezingamashumi amabili, nezimvukazi ezingamakhulu amabili, nezinqama ezingamashumi amabili, 15namakamela asengwayo angamashumi amathathu namathole awo, nezinkomazi ezingamashumi amane, nezinkunzi eziyishumi, nezimbongolokazi ezingamashumi amabili, namathole ayishumi. 16Wazinikela esandleni sezinceku amaqambi ngamaqambi, wathi ezincekwini zakhe: “Dlulani ngaphambi kwami, nenze ibanga phakathi kweqambi neqambi.”

17Wamyala ophambili, wathi: “Nxa u-Esawu umfowethu ehlangana nawe, ekubuza ethi: ‘Ungokabani wena? Uyangaphi na? Ngezikabani lezi eziphambi kwakho na?’ 18wothi: ‘Ngezenceku yakho uJakobe; kuyisipho esithunywa enkosini yami u-Esawu; bheka, naye uyeza, ungasemuva kwethu.’ ”

19Wayala nowesibili, nowesithathu, nabo bonke ababelandela amaqembu, wathi: “Niyakusho njalo ku-Esawu, lapho nimfumana. 20Niyakukhuluma nithi: ‘Futhi bheka, inceku yakho uJakobe iyeza, isemva kwethu.’ ” Ngokuba wathi: “Ngizakumthoba ngalesi sipho esihamba phambi kwami, andukuba ngibone ubuso bakhe; mhlawumbe angangamukela.” 21Sase sihamba isipho phambi kwakhe, kepha yena wahlala ekamu* lobo busuku.

UJakobe ubambana noNkulunkulu

22Wavuka ebusuku, wathatha omkakhe ababili, nezincekukazi zakhe ezimbili, nabantwana bakhe abayishumi nanye, wawela ezibukweni elithiwa iJaboki. 23Wabathatha, wabawelisa emfuleni, wakuwelisa nalokho anakho. 24

32:24
Hos. 12:3
Wasala yedwa uJakobe; kwabambana naye umuntu, kwaze kwasa. 25Esebona ukuthi akamahluli, wathinta esikhoxeni senyonga yakhe, waphinyazeka uJakobe esikhoxeni senyonga esebambene naye. 26Wayesethi: “Angihambe, ngokuba sekuyasa.”

Kepha wathi: “Anginakukuyeka ukuba uhambe ungangibusisanga.”

27Wathi kuye: “Ungubani igama lakho na?”

Wathi: “NginguJakobe.”

28

32:28
Gen. 35:10
Wathi: “Igama lakho alisayikuthiwa uJakobe, kepha u-Israyeli,* ngokuba ulwile noNkulunkulu nabantu, wanqoba.”

29

32:29
AbAhl. 13:17
UJakobe wayesembuza ethi: “Ake ungitshele igama lakho.”

Wathi: “Ubuzelani igama lami na?” Wayesembusisa khona.

30

32:30
Eks. 33:20
UJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iPheniyeli,* ngokuba wathi: “Sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso, nokho umphefumulo wami wophulwa.”

31Ilanga lamphumela esadlula iPheniyeli, waqhuga enyongeni yakhe. 32Ngalokho abantwana bakwa-Israyeli abawudli umsipha wenqulu osesikhoxeni senyonga kuze kube namuhla, ngokuba wathinta isikhoxo senyonga kaJakobe emsipheni wenqulu.