IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
27

UJakobe uyazitholela ngenkohliso isibusiso sikayise

271Kwathi u-Isaka esemdala namehlo akhe efiphele engasaboni, wabiza u-Esawu indodana yakhe enkulu, wathi kuye: “Ndodana yami!”

Wathi kuye: “Ngilapha.”

2Wayesethi: “Bheka, sengimdala, angilwazi usuku lokufa kwami. 3Ngalokho awuthathe manje izikhali zakho, umgodla wakho nomnsalo wakho, uye endle, ungizingelele inyamazane, 4ungilungisele isilovela engisithandayo, usilethe kimi ukuba ngidle, umphefumulo wami ukubusise ngingakafi.”

5URebeka wezwa u-Isaka ekhuluma no-Esawu indodana yakhe. U-Esawu waya endle ukuyozingela inyamazane, abuye nayo. 6URebeka wakhuluma kuJakobe indodana yakhe, wathi: “Bheka, ngizwe uyihlo ekhuluma no-Esawu umnewenu, ethi: 7‘Ngilethele inyamazane, ungilungisele isilovela, ukuze ngidle, ngikubusise ebusweni bukaJehova ngingakafi.’ 8Ngalokho, ndodana yami, lalela izwi lami kulokhu engikuyala ngakho. 9Yana emhlambini, ungithathele khona amazinyane amabili amahle ezimbuzi, ngilungisele uyihlo isilovela njengalokho akuthandayo, 10wena usiyise kuyihlo, aze adle, akubusise engakafi.”

11

27:11
Gen. 25:25
UJakobe wathi kuRebeka unina: “Bheka, umnewethu ungumuntu oyinundu, mina ngiluqwatha. 12Mhlawumbe ubaba uyakungiphatha, ngibe ngokhohlisayo emehlweni akhe, ngizilethele isiqalekiso, kungabi yisibusiso.”

13Unina wayesethi kuye: “Isiqalekiso sakho, ndodana yami, masibe phezu kwami; lalela izwi lami, uhambe ukungithathela wona.”

14Wayesehamba-ke, wawathatha, wawayisa kunina; unina walungisa isilovela njengalokho akuthandayo uyise. 15URebeka wayesethatha izingubo ezinhle zika-Esawu indodana yakhe enkulu ezazikuye endlini, wamembathisa zona uJakobe indodana yakhe encane. 16Wamnqwambisa izikhumba zamazinyane ezimbuzi ezandleni zakhe nasocwatheni lwentamo. 17Wanikela esandleni sikaJakobe indodana yakhe isilovela nesinkwa akulungisileyo.

18Yena waya kuyise, wathi: “Baba!”

Wathi yena: “Ngilapha; ungubani wena ndodana yami na?”

19UJakobe wathi kuyise: “Ngingu-Esawu izibulo lakho; ngenze njengalokho ungitshelile; mawuvuke, uhlale, udle ukuba umphefumulo wakho ungibusise.”

20U-Isaka wathi kuyo indodana yakhe: “Kwenzeke kanjani ukuba usheshe kangaka ukuyithola, ndodana yami, na?”

Wathi: “Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyenze ukuba ize phambi kwami.”

21U-Isaka wayesethi kuJakobe: “Ake usondele, ngikuphathe, ndodana yami, uma uyindodana yami u-Esawu uqobo noma ungesiyo na?”

22UJakobe wasondela ku-Isaka uyise; wamphatha, wathi: “Izwi liyizwi likaJakobe, kepha izandla ziyizandla zika-Esawu.” 23Akamazanga, ngokuba izandla zakhe zazinoboya njengezandla zomnewabo u-Esawu; wayeseyakumbusisa. 24Kepha wayesethi: “Uyindodana yami u-Esawu uqobo na?”

Wathi: “Nginguye.”

25Wayesethi: “Sondeza kimi, ngidle inyamazane yendodana yami ukuba umphefumulo wami ukubusise.” Wayeseyisondeza kuye, wadla; wayisa kuye iwayini, waphuza. 26Uyise u-Isaka wathi kuye: “Ake usondele ungange, ndodana yami.”

27

27:27
Heb. 11:20
Wasondela wamanga, wahogela iphunga lezingubo zakhe, wambusisa wathi:

“Bheka, iphunga lendodana yami

linjengephunga lensimu ebusisiwe nguJehova.

28UNkulunkulu makakuphe amazolo ezulu,

namanoni omhlaba,

nenala yamabele neyewayini.

29

27:29
Gen. 12:3
25:23
Num. 24:9
Ob. 10
Abantu mabakukhonze,

izizwe zikukhothamele;

yiba yinkosi yabafowenu,

amadodana kanyoko akukhothamele;

makaqalekiswe okuqalekisayo,

abusiswe okubusisayo.”

30Kwathi u-Isaka eseqede ukumbusisa uJakobe, uJakobe esand' ukuphuma ebusweni buka-Isaka uyise, wafika u-Esawu umnewabo evela ekuzingeleni kwakhe. 31Naye wenza isilovela, wasiyisa kuyise; wathi kuyise: “Ubaba makavuke, adle inyamazane yendodana yakhe ukuba umphefumulo wakho ungibusise.”

32U-Isaka uyise wathi kuye: “Ungubani wena na?”

Wathi: “Ngiyindodana yakho, izibulo lakho, u-Esawu.”

33U-Isaka wayesethuthumela nokuthuthumela kakhulu impela, wathi: “Ngubani, pho, othathe inyamazane, wayiletha kimi, ngayidla yonke ungakafiki, ngambusisa, na? Yena uyakuba ngobusisiweyo.”

34U-Esawu esezwa amazwi kayise wakhala nokukhala kamunyu impela, wathi kuyise: “Ngibusise nami, baba!”

35Wayesethi: “Umfowenu ufike ngenkohliso, wathatha isibusiso sakho.”

36

27:36
Gen. 25:31
Wathi: “Aliqanjwanga kahle igama lakhe ngokuthi uJakobe na? Ngokuba sekukabili engiqinela; wathatha ubuzibulo bami; bheka, manje usethathe isibusiso sami.” Wathi: “Mina, awungigodlelanga sibusiso na?”

37U-Isaka waphendula, wathi ku-Esawu: “Bheka, ngimmisile abe yinkosi yakho, nabafowabo bonke ngimnike bona babe yizinceku zakhe; ngimphasile ngamabele nangewayini; ngingase ngikwenzeleni wena ndodana yami na?”

38

27:38
Heb. 12:17
Wayesethi u-Esawu kuyise: “Baba, sinye nje isibusiso sakho na? Ngibusise nami, baba!” U-Esawu wadazuluka, wakhala.

39U-Isaka uyise waphendula, wathi kuye:

“Bheka, umuzi wakho uyakuba kude namanoni omhlaba

namazolo ezulu avela phezulu.

40

27:40
2 AmaKh. 8:20
Uyakuphila ngenkemba yakho,

umkhonze umfowenu;

kuyakuthi lapho udlubulunda,

uhluzule ijoka lakhe entanyeni yakho.”

41U-Esawu wayesemzonda uJakobe ngenxa yesibusiso uyise ambusise ngaso; u-Esawu wathi enhliziyweni yakhe: “Izinsuku zokulilela ubaba sezisondele; khona ngiyakumbulala umfowethu uJakobe.”

42URebeka watshelwa amazwi ka-Esawu indodana yakhe enkulu; wathuma wambiza uJakobe indodana yakhe encane, wathi kuye: “Bheka, umnewenu u-Esawu uyaziduduza ngawe ngokuthi uyakukubulala. 43

27:43
Gen. 24:29
Ngalokho, ndodana yami, lalela izwi lami: vuka ubalekele kuLabani umfowethu eHarana, 44uhlale kuye izinsukwana ezithile, kuze kubohle ukufutheka komfowenu, 45
27:45
Gen. 9:6
kusuke kuwe ukuthukuthela komnewenu, akhohlwe lokho okwenze kuye, bese ngithuma ngikulande khona; ngizakwaphucwa ngani nina nobabili ngalusuku lunye na?”

46

27:46
Gen. 26:34
URebeka wayesethi ku-Isaka: “Ngidiniwe ukuphila ngenxa yamadodakazi kaHeti; uma uJakobe ethatha umfazi kuwo amadodakazi kaHeti onjengalawa, kuwo amadodakazi aleli zwe, kuyakungisiza ngani ukuphila na?”