IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
22

Ukuyalezwa kuka-Abrahama kokunikela ngo-Isaka

221

22:1
Heb. 11:17
Kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvinvinya u-Abrahama, wathi kuye: “Abrahama!” Yena wathi: “Ngilapha.” 2
22:2
2 IziKr. 3:1
Wayesethi: “Thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo, u-Isaka, uye ezweni laseMoriya, unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engizakukutshela yona.”

3U-Abrahama wavuka ekuseni, wabophela imbongolo yakhe, wathatha ezimbili ezincekwini zakhe, no-Isaka indodana yakhe; wacanda izinkuni zomnikelo obuzakushiswa, wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. 4Ngosuku lwesithathu u-Abrahama waphakamisa amehlo akhe, wayibona indawo isekude. 5U-Abrahama wathi ezincekwini zakhe: “Hlalani lapha nembongolo; mina nomfana sisaya laphaya, sikhuleke, sibuye size kini.”

6U-Abrahama wathatha izinkuni zomnikelo obuzakushiswa, wazibeka phezu kuka-Isaka indodana yakhe, waphatha esandleni sakhe umlilo nomese; bahamba bobabili kanyekanye. 7U-Isaka wathi ku-Abrahama uyise: “Baba.”

Wathi yena: “Ngilapha, ndodana yami.”

Wayesethi: “Bheka, nanku umlilo nezinkuni, kepha iphi imvu yomnikelo ezakushiswa na?”

8U-Abrahama wathi: “UNkulunkulu uzakuzibonela imvu yomnikelo ezakushiswa, ndodana yami,” bahamba bobabili kanyekanye.

9Bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona; u-Abrahama wakha khona i-altare, walungisa izinkuni, wambopha u-Isaka indodana yakhe, wambeka e-altare phezu kwezinkuni. 10U-Abrahama waselula isandla sakhe, wathatha umese ukuba ahlabe indodana yakhe. 11Kwase kumemeza kuye ingelosi kaJehova isezulwini, ithi: “Abrahama, Abrahama!”

Yena wathi: “Ngilapha.”

12

22:12
Jak. 2:21
Yayisithi: “Ungabeki isandla sakho kumfana, ungenzi lutho kuye, ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu, lokhu ungagodlanga kimi nandodana eyodwa yakho.”

13U-Abrahama waphakamisa amehlo akhe, wabona; bheka, ngemuva yinqama, ibhajiwe esihlahleni ngezimpondo zayo; u-Abrahama waya wayithatha inqama, wanikela ngayo umnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe. 14U-Abrahama waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi uJehova uyabonelela, njengalokhu kuthiwa nanamuhla: Entabeni kaJehova kuyakubonelelwa.

15Ingelosi kaJehova yayisimemeza ku-Abrahama ngokwesibili isezulwini, 16

22:16
Luk. 1:73
Heb. 6:13
ithi: “Ngizifungile, usho uJehova, ukuthi njengokuba ukwenzile lokhu, ungagodlanga indodana yakho eyodwa, 17
22:17
Gen. 13:16
15:5
Heb. 11:12
ngiyakukubusisa nokukubusisa, ngandise nokwandisa inzalo yakho, ibe ngangezinkanyezi zezulu nangangesihlabathi sasogwini lolwandle, inzalo yakho inqobe isango lezitha zayo, 18
22:18
Gen. 12:3
18:18
26:4
Isaya 65:16
Gal. 3:8
nangenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba, ngokuba ulalele izwi lami.”

19U-Abrahama wayesebuyela ezincekwini zakhe; basuka, baya eBeri Sheba; u-Abrahama wakha eBeri Sheba.

Inzalo kaNahori

20

22:20
Gen. 11:29
Kwathi emva kwalokho kwabikwa ku-Abrahama ukuthi: “Bheka, naye uMilka umzalele uNahori umfowenu abantwana: 21Ngu-Use izibulo lakhe, noBusi umfowabo, noKemuweli uyise ka-Aramu, 22noKesede, noHazo, noPilidashe, noJidilafe, noBetuweli,” 23uBetuweli wazala uRebeka; laba abayisishiyagalombili uMilka wabazalela uNahori umfowabo ka-Abrahama. 24Nesancinza sakhe esigama laso lalinguRewuma sazala oTheba, noGahamu, noTahashi, noMahakha.