IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

Inzalo yamadodana kaNowa

101

10:1
1 IziKr. 1:4
Lezi ziyizizukulwane zamadodana kaNowa: ngoShemi, noHamu, noJafete; bazalelwa amadodana emva kukazamcolo. 2Amadodana kaJafete: ngoGomere, noMagoge, noMadayi, noJavani, noThubali, noMesheke, noTirase. 3Amadodana kaGomere: ngo-Ashikenaze, noRifate, noThogarma. 4Amadodana kaJavani: ngo-Elisha, noTharishishi, noKitimi, noDodanimi. 5Kuvela kulabo iziqhingi zabezizwe zahlukaniselwa amazwe abo, kwaba yilelo nalelo ngolimi lwalo, nangemindeni yalo, nangezizwe zalo. 6Amadodana kaHamu: ngoKushe, noMisirayimi, noPhuthi, noKhanani. 7Amadodana kaKushe: ngoSeba, noHavila, noSabita, noRama, noSabitheka. Amadodana kaRama: ngoSheba noDedani.

8UKushe wazala uNimrode; yena waqala ukuba ngonamandla emhlabeni. 9Wayeyiphisi elinamandla ebusweni bukaJehova; ngalokho kuthiwa: “Iphisi elinamandla njengoNimrode ebusweni bukaJehova.” 10Ukubusa kwakhe kwaqala eBabele, nase-Ereke, nase-Akade, naseKaline, ezweni laseShineyari. 11Waphuma kulelo zwe, waya e-Asiriya, wakha iNineve, neRehoboti-Ire, neKhala, 12

10:12
Jona 3:2
neResene phakathi kweNineve neKhala; lo ungumuzi omkhulu.

13UMisirayimi wazala amaLudi, nama-Anami, namaLehabi, namaNafetuhi, 14namaPatrusi, namaKasuluhi, lapho kwavela khona amaFilisti namaKafitori.

15UKhanani wazala uSidoni, izibulo lakhe, noHeti, 16namaJebusi, nama-Amori, namaGirigashi, 17namaHivi, nama-Arki, namaSini, 18nama-Arvadi, namaSemari, namaHamati; ngasemuva imindeni yamaKhanani yahlakazeka.

19Umkhawulo wamaKhanani wawususukela eSidoni, waya ngaseGerari waze wafika eGaza; waya ngaseSodoma naseGomora nase-Adima naseSeboyimi waze wafika eLasha.

20Labo babe ngamadodana kaHamu ngemindeni yawo nangezilimi zawo emazweni awo nasezizweni zawo.

21NoShemi uyise wabantwana bonke baka-Ebere, umnewabo omkhulu kaJafete, wazala abantwana. 22Amadodana kaShemi: ngo-Elamu, no-Ashuri, no-Arapakishade, noLude, no-Aramu. 23Amadodana ka-Aramu: ngo-Use, noHule, noGeteri, noMashe. 24

10:24
Gen. 11:12
U-Arpakishade wazala uShela; uShela wazala u-Ebere. 25
10:25
Gen. 11:8
U-Ebere wazala amadodana amabili; igama lomunye lalinguPhelege,* ngokuba emihleni yakhe izwe ladatshulwa. Igama lomfowabo lalinguJokothane. 26UJokothane wazala o-Alimodade, noShelefe, noHasaramavete, noJere, 27noHadoramu, no-Uzali, noDikila, 28no-Obale, no-Abimayele, noSheba, 29no-Ofiri, noHavila, noJababi; bonke laba babengamadodana kaJokothane. 30Ukwakha kwabo kwasukela eMesha kwaze kwafika ngaseSefare, intaba yasempumalanga.

31Laba babe ngamadodana kaShemi ngemindeni yawo nangezilimi zawo, emazweni awo nasezizweni zawo.

32Lezi ziyimindeni yamadodana kaNowa ngezizukulwane zawo ezizweni zawo; ngalawo izizwe zahlakazeka emhlabeni emva kukazamcolo.

11

Umbhoshongo waseBabele

111Umhlaba wonke wawunolimi lunye nokukhuluma kunye. 2Kwathi ekusukeni kwabo empumalanga bafumana ithafa ezweni laseShineyari; bakha khona.

3Base bethi omunye komunye: “Wozani, ake senze izitini, sizishisise.” Izitini zaba ngamatshe abo, nebitume* laba ludaka lwabo. 4Bathi: “Wozani, asakhe umuzi nombhoshongo osiqongo sawo sisezulwini, sizenzele igama, funa sihlakazeke ebusweni bomhlaba wonke.”

5UJehova wehla ukuba abone umuzi nombhoshongo okwakhiwa ngabantwana babantu. 6UJehova wathi: “Bheka, bonke basizwe sinye nolimi lunye; yikho abaqala ngakho; manje abayikunqanyulelwa lutho abahlosa ukulwenza. 7Wozani sehle, siye ukusanganisa ulimi lwabo ukuba bangezwani, kube yilowo nalowo ulimi lomunye.”

8Kanjalo uJehova wabahlakazela emhlabeni wonke, bephuma lapho; bayeka ukwakha umuzi. 9Ngalokho igama lawo lathiwa iBabele,* ngokuba uJehova wasanganisa khona ulimi lomhlaba wonke; wabahlakazela emhlabeni wonke.

Inzalo kaShemi

10

11:10
1 IziKr. 1:17
Luk. 3:36
Lezi ziyizizukulwane zikaShemi; uShemi wayeneminyaka eyikhulu, wazala u-Arpakishade iminyaka emibili emva kukazamcolo. 11Emva kokuzalwa kuka-Arpakishade uShemi wahamba iminyaka engamakhulu ayisihlanu, wazala amadodana namadodakazi.

12

11:12
Gen. 10:24
U-Arpakishade wahamba iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu, wazala uShela. 13Emva kokuzalwa kukaShela u-Arpakishade wahamba iminyaka engamakhulu amane nantathu, wazala amadodana namadodakazi.

14UShela wahamba iminyaka engamashumi amathathu, wazala u-Ebere. 15Emva kokuzalwa kuka-Ebere uShela wahamba iminyaka engamakhulu amane nantathu, wazala amadodana namadodakazi.

16U-Ebere wahamba iminyaka engamashumi amathathu nane, wazala uPhelege. 17Emva kokuzalwa kukaPhelege u-Ebere wahamba iminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, wazala amadodana namadodakazi.

18UPhelege wahamba iminyaka engamashumi amathathu, wazala uRehu. 19Emva kokuzalwa kukaRehu uPhelege wahamba iminyaka engamakhulu amabili nesishiyagalolunye, wazala amadodana namadodakazi.

20URehu wahamba iminyaka engamashumi amathathu nambili, wazala uSerugi. 21Emva kokuzalwa kukaSerugi uRehu wahamba iminyaka engamakhulu amabili nesikhombisa, wazala amadodana namadodakazi.

22USerugi wahamba iminyaka engamashumi amathathu, wazala uNahori. 23Emva kokuzalwa kukaNahori uSerugi wahamba iminyaka engamakhulu amabili, wazala amadodana namadodakazi.

24UNahori wahamba iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye, wazala uThera. 25Emva kokuzalwa kukaThera uNahori wahamba iminyaka eyikhulu neshumi nesishiyagalolunye, wazala amadodana namadodakazi.

26UThera wahamba iminyaka engamashumi ayisikhombisa, wazala o-Abrama, noNahori, noHarana.

27Lezi ziyizizukulwane zikaThera.

UThera wazala o-Abrama, noNahori, noHarana; uHarana wazala uLoti. 28UHarana wafa phambi kukayise uThera ezweni lokuzalwa kwakhe, i-Uri lamaKaledi. 29O-Abrama noNahori bazithathela abafazi; igama lomka-Abrama lalinguSarayi; igama lomkaNahori lalinguMilka, indodakazi kaHarana, uyise kaMilka noyise kaJiska. 30USarayi wayeyinyumba, engenamntwana.

31

11:31
Josh. 24:2
Neh. 9:7
UThera wathatha u-Abrama indodana yakhe, noLoti indodana kaHarana, indodana yendodana yakhe, noSarayi umalokazana wakhe, umka-Abrama indodana yakhe, waphuma nabo e-Uri lamaKaledi ukuya ezweni laseKhanani; bafika eHarana, bakha khona.

32Izinsuku zikaThera zaziyiminyaka engamakhulu amabili nanhlanu; uThera wafela eHarana.

12

Ukubizwa kuka-Abrama

121

12:1
Heb. 11:8
UJehova wathi ku-Abrama: “Phuma ezweni lakini, nasezihlotsheni zakho, nasendlini kayihlo, uye ezweni engiyakukukhombisa lona. 2Ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. 3
12:3
Gen. 18:18
22:18
26:4
28:14
Gal. 3:8
Ngiyakubabusisa abakubusisayo, nokuqalekisayo ngiyakumqalekisa; imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe.”

4Wayesesuka u-Abrama, njengalokho uJehova emtshelile; uLoti wahamba naye; u-Abrama wayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu mhla ephuma eHarana. 5U-Abrama wathatha uSarayi umkakhe, noLoti indodana yomfowabo, nempahla yonke ababeyibuthile, nezinceku ababezitholile eHarana; basuka ukuya ezweni laseKhanani; bafika-ke ezweni laseKhanani.

Ukufika kuka-Abrama eKhanani

6U-Abrama wadabula izwe, waze wafika endaweni yaseShekemi nase-okini* laseMore; amaKhanani ayesekhona ezweni. 7

12:7
Gen. 13:15
Dut. 34:4
Neh. 9:8
Gal. 3:16
UJehova wabonakala ku-Abrama, wathi: “Leli zwe ngiyakulinika inzalo yakho.” Wamakhela khona i-altare uJehova owayebonakele kuye.

8

12:8
Gen. 4:26
Wayesesuka lapho, waya entabeni ngasempumalanga kwaseBethele, wamisa itende lakhe, iBethele lingasentshonalanga ne-Ayi lingasempumalanga; wamakhela khona uJehova i-altare, wakhuleka egameni likaJehova. 9Ngasemuva u-Abrama wahamba waqonda njalo ngaseningizimu.

Ukuhamba kuka-Abrama ukuya eGibithe

10Kwakukhona indlala ezweni; u-Abrama wehlela eGibithe ukuba agogobale khona, ngokuba indlala yayinzima ezweni. 11Kwathi esasondela ukungena eGibithe, wathi kuSarayi umkakhe: “Bheka-ke, ngiyazi ukuthi ungowesifazane omuhle, obukekayo. 12Kuyakuthi ukuba abaseGibithe bakubone, bathi: ‘Ngumkakhe lowo,’ bazakungibulala mina, bakulonde wena. 13

12:13
Gen. 20:2
26:7
Mawuthi ungudadewethu, ukuze kube kuhle kimi ngenxa yakho, umphefumulo wami uphile ngenxa yakho.”

14Kwathi u-Abrama efika eGibithe, abaseGibithe babona owesifazane ukuthi muhle kakhulu. 15Izinduna zikaFaro zambona, zambabaza phambi kukaFaro; owesifazane wangeniswa endlini kaFaro. 16U-Abrama waphathwa kahle ngenxa yakhe; waba nezimvu, nezinkabi, nezimbongolo, nezinceku, nezincekukazi, nezimbongolokazi, namakamela.

17

12:17
AmaH. 105:4
Kepha uJehova wamshaya uFaro nendlu yakhe ngezinhlupho ezinkulu ngenxa kaSarayi umka-Abrama. 18UFaro wayesembiza u-Abrama, wathi: “Kuyini lokho okwenze kimi na? Awungitshelanga ngani ukuthi ungumkakho na? 19Usholoni ukuthi: ‘Ungudadewethu,’ ngize ngimthathe abe ngumkami, na? Bheka manje, nangu umkakho; mthathe, uhambe.” 20UFaro wayala amadoda ngaye; ammukisa kanye nomkakhe nakho konke anakho.