IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

Inzalo yamadodana kaNowa

101

10:1
1 IziKr. 1:4
Lezi ziyizizukulwane zamadodana kaNowa: ngoShemi, noHamu, noJafete; bazalelwa amadodana emva kukazamcolo. 2Amadodana kaJafete: ngoGomere, noMagoge, noMadayi, noJavani, noThubali, noMesheke, noTirase. 3Amadodana kaGomere: ngo-Ashikenaze, noRifate, noThogarma. 4Amadodana kaJavani: ngo-Elisha, noTharishishi, noKitimi, noDodanimi. 5Kuvela kulabo iziqhingi zabezizwe zahlukaniselwa amazwe abo, kwaba yilelo nalelo ngolimi lwalo, nangemindeni yalo, nangezizwe zalo. 6Amadodana kaHamu: ngoKushe, noMisirayimi, noPhuthi, noKhanani. 7Amadodana kaKushe: ngoSeba, noHavila, noSabita, noRama, noSabitheka. Amadodana kaRama: ngoSheba noDedani.

8UKushe wazala uNimrode; yena waqala ukuba ngonamandla emhlabeni. 9Wayeyiphisi elinamandla ebusweni bukaJehova; ngalokho kuthiwa: “Iphisi elinamandla njengoNimrode ebusweni bukaJehova.” 10Ukubusa kwakhe kwaqala eBabele, nase-Ereke, nase-Akade, naseKaline, ezweni laseShineyari. 11Waphuma kulelo zwe, waya e-Asiriya, wakha iNineve, neRehoboti-Ire, neKhala, 12

10:12
Jona 3:2
neResene phakathi kweNineve neKhala; lo ungumuzi omkhulu.

13UMisirayimi wazala amaLudi, nama-Anami, namaLehabi, namaNafetuhi, 14namaPatrusi, namaKasuluhi, lapho kwavela khona amaFilisti namaKafitori.

15UKhanani wazala uSidoni, izibulo lakhe, noHeti, 16namaJebusi, nama-Amori, namaGirigashi, 17namaHivi, nama-Arki, namaSini, 18nama-Arvadi, namaSemari, namaHamati; ngasemuva imindeni yamaKhanani yahlakazeka.

19Umkhawulo wamaKhanani wawususukela eSidoni, waya ngaseGerari waze wafika eGaza; waya ngaseSodoma naseGomora nase-Adima naseSeboyimi waze wafika eLasha.

20Labo babe ngamadodana kaHamu ngemindeni yawo nangezilimi zawo emazweni awo nasezizweni zawo.

21NoShemi uyise wabantwana bonke baka-Ebere, umnewabo omkhulu kaJafete, wazala abantwana. 22Amadodana kaShemi: ngo-Elamu, no-Ashuri, no-Arapakishade, noLude, no-Aramu. 23Amadodana ka-Aramu: ngo-Use, noHule, noGeteri, noMashe. 24

10:24
Gen. 11:12
U-Arpakishade wazala uShela; uShela wazala u-Ebere. 25
10:25
Gen. 11:8
U-Ebere wazala amadodana amabili; igama lomunye lalinguPhelege,* ngokuba emihleni yakhe izwe ladatshulwa. Igama lomfowabo lalinguJokothane. 26UJokothane wazala o-Alimodade, noShelefe, noHasaramavete, noJere, 27noHadoramu, no-Uzali, noDikila, 28no-Obale, no-Abimayele, noSheba, 29no-Ofiri, noHavila, noJababi; bonke laba babengamadodana kaJokothane. 30Ukwakha kwabo kwasukela eMesha kwaze kwafika ngaseSefare, intaba yasempumalanga.

31Laba babe ngamadodana kaShemi ngemindeni yawo nangezilimi zawo, emazweni awo nasezizweni zawo.

32Lezi ziyimindeni yamadodana kaNowa ngezizukulwane zawo ezizweni zawo; ngalawo izizwe zahlakazeka emhlabeni emva kukazamcolo.