IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Iziyalezo zokugcina

61

6:1
Math. 18:15
Rom. 14:1
1 Kor. 3:1
10:12
Jak. 5:19
Bazalwane, uma umuntu ehlelwa yisiphambeko, nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene; uzibheke wena, funa uyengwe nawe. 2
6:2
Joh. 15:12
Rom. 15:1
1 Kor. 9:20
1 Thes. 5:14
1 Joh. 4:21
Thwalisanani imithwalo yenu, nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. 3
6:3
1 Kor. 8:2
Ngokuba uma umuntu ezishaya utho, engelutho, uyazikhohlisa. 4Kepha makube yilowo nalowo ahlole owakhe umsebenzi, yikhona eyakuba nokubongwa ngokungokwakhe yedwa, kungengokomunye, 5
6:5
Rom. 14:12
ngokuba yilowo nalowo uyakuthwala owakhe umthwalo.

6

6:6
Rom. 15:27
1 Kor. 9:11
Kepha yena ofundiswa izwi makahlanganyele nalowo omfundisayo kuzo zonke izinto ezinhle.

7

6:7
AmaH. 62:12
Jer. 17:10
Math. 16:27
Rom. 2:6
IsAmb. 2:23
Ningaduki; uNkulunkulu akahlekwa. Ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu, lokho wokuvuna. 8
6:8
IzA. 22:8
Rom. 8:13
1 Kor. 6:9
Ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama; kepha ohlwanyelela uMoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kuMoya. 9
6:9
1 Thes. 3:13
Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo, uma singadangali. 10Ngakho-ke njengokuba sinethuba, asenze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa.

Isigcino

11Ake nibone ukuloba okungaka enginilobele ngakho ngesami isandla.

12

6:12
Gal. 5:11
Fil. 3:18
Bonke abafuna ukubukeka enyameni, yibona abaniphoqela ukusoka, kuphela ukuba bangayikuzingelwa ngenxa yesiphambano sikaKristu. 13Ngokuba ngisho bona abasokayo nabo kabawugcini umthetho, kodwa bathanda ukuba nisoke, ukuze bazibonge ngenyama yenu. 14
6:14
Jer. 9:23
Rom. 6:6
1 Kor. 1:31
2:2
Gal. 2:19
Kepha kimi makungabikho nakanye ukuzibonga, kuphela ngesiphambano seNkosi yethu uJesu Kristu, okubethelwe ngaye izwe kimi nami kulo izwe. 15
6:15
1 Kor. 7:19
2 Kor. 5:17
Gal. 5:5
Kol. 3:11
Ngokuba nakusoka nakungasoki akulutho, isidalwa esisha kuphela. 16
6:16
AmaH. 125:4
128:6
Bonke abahamba ngale ndlela makube kubo ukuthula nesihawu, yebo, ku-Israyeli kaNkulunkulu.

17

6:17
2 Kor. 4:10
11:23
Mangingabe ngisakhathazwa muntu, ngokuba ngiphethe emzimbeni wami izimpawu zikaJesu.

18

6:18
Fil. 4:23
Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nomoya wenu, bazalwane. Amen.