IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

NgoKristu sithola ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu

41Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane, kayahlukile ngalutho encekwini, ingani iyinkosi yakho konke; 2kodwa iphansi kwabaphathi nababonisi, kuze kube yisikhathi esamiswa nguyise ngaphambili. 3

4:3
Kol. 2:20
Kanjalo nathi, lapho siseyizingane, sasisebugqileni phansi kwezifundiso zobungane zezwe; 4
4:4
Mark. 1:15
Gal. 3:23
Ef. 1:10
kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe, izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho, 5
4:5
Joh. 1:12
Rom. 8:14
Gal. 3:13,26
ukuze ihlenge abaphansi komthetho ukuba samukele ukuma kwamadodana. 6
4:6
Mark. 14:36
Lokhu ningamadodana, uNkulunkulu uthumile uMoya weNdodana yakhe ezinhliziyweni zenu omemeza ethi: “Aba, Baba!” 7
4:7
Gal. 3:28
Njalo-ke awuseyiyo inceku, kepha usuyindodana; kepha uma uyindodana, uyindlalifa futhi ngaye uNkulunkulu.

8

4:8
Dut. 32:21
1 Kor. 8:4
12:2
Ef. 2:11
Kepha ngaleso sikhathi ningamazi uNkulunkulu naniyizigqila phansi kwalabo abangesibo onkulunkulu ngemvelo; 9
4:9
Rom. 8:29
11:2
1 Kor. 8:3
13:12
Kol. 2:8
kepha manje, njengalokhu senimazi uNkulunkulu, yebo, phezu kwalokho, niyaziwa nguNkulunkulu, kukanjani ukuba nibuyele ezifundisweni zobungane ezilulana nezingelutho, enithanda ukuphinda nibe yizigqila zazo na? 10
4:10
Rom. 14:5
Kol. 2:16
Nigcina izinsuku, nezinyanga, nezikhathi, neminyaka. 11
4:11
Gal. 3:4
Nginovalo ngani ukuthi mhlawumbe nginihluphekele ngeze.

12

4:12
1 Kor. 4:16
11:1
Yibani njengami, ngokuba nami nginjengani; bazalwane, ngiyanincenga. Aningonanga ngalutho; 13
4:13
IzE. 16:6
1 Kor. 2:3
kepha niyazi ukuthi kwaba ngenxa yobuthakathaka benyama ukuba ngishumayele ivangeli kini okokuqala, 14
4:14
Math. 10:40
Joh. 13:20
nokulingwa kwenu ngenyama yami anikudelelanga, aninengwanga yikho, kodwa nangamukela ngokungathi ngiyingelosi kaNkulunkulu, ngokungathi nginguKristu Jesu. 15Pho, sekwayaphi ukuzihalalisela kwenu na? Ngokuba ngiyanifakazela ngokuthi, uma kwakungenzeka, nanizakukhipha amehlo enu, ninginike wona. 16
4:16
Am. 5:10
Konje sengaba yisitha kini ngokunishumayeza iqiniso na?

17

4:17
Gal. 1:7
Banishisekela ngokungekuhle, yebo, bafuna ukunivalela ngaphandle, ukuze nishisekele bona. 18Kepha kuhle ukushisekelelwa ngento enhle njalonjalo, kungabi nxa ngikhona kini kuphela, 19
4:19
Rom. 8:29
1 Kor. 4:15
Filem. 10
Jak. 1:18
bantwana bami, enginemihelo futhi ngani, uKristu aze abunjwe phakathi kini; 20kepha bengingathanda ngibe khona kini manje, ngiguqule izwi lami, ngokuba ngididekile ngani.

OSara noHagari bayimifanekiso yezivumelwano ezimbili

21Ngitsheleni nina enithanda ukuba phansi komthetho, aniwuzwa yini umthetho na? 22

4:22
Gen. 16:15
21:2
Ngokuba kulotshiwe ukuthi u-Abrahama wayenamadodana amabili, enye kuso isigqilakazi nenye kokhululekileyo. 23
4:23
Gen. 17:16
Rom. 9:7
Kodwa eyesigqilakazi izelwe ngokwenyama, kepha eyokhululekileyo izelwe ngesithembiso.

24

4:24
Jer. 31:31
Gal. 5:1
Lokhu kungukufanekisa; ngokuba laba bayizivumelwano ezimbili, esinye ngesasentabeni yaseSinayi, esizalela ubugqila, esinguHagari. 25Kepha uHagari lo uyintaba yaseSinayi e-Arabiya, eqondene neJerusalema lakalokhu, ngokuba lisebugqileni nabantwana balo. 26
4:26
Heb. 12:22
IsAmb. 3:12
21:2,10
Kepha iJerusalema eliphezulu likhululekile, lona lingumame wethu. 27
4:27
Isaya 54:1
Ngokuba kulotshiwe ukuthi:

“Thokoza wena nyumba ongazaliyo;

mpompoloza wena ongenamihelo;

ngokuba abantwana boyisikhwebu baningi

kunabakhe onendoda.”

28Kepha nina bazalwane, njengo-Isaka ningabantwana besithembiso. 29Kepha njengakuleso sikhathi owazalwa ngokwenyama wazingela owazalwa ngokoMoya, kunjalo-ke namanje. 30

4:30
Gen. 21:10
Joh. 8:34
Kodwa umbhalo uthini na? Uthi: “Xosha isigqilakazi nendodana yaso, ngokuba indodana yesigqilakazi ayisoze yalidla ifa kanye nendodana yokhululekileyo.” 31
4:31
Gal. 3:29
Ngakho-ke, bazalwane, asisibo abantwana besigqilakazi, singabokhululekileyo.

5

Isiyalezo sokuphatha kahle inkululeko engobuKristu

51

5:1
Isaya 9:4
Joh. 8:32
Rom. 8:1
1 Kor. 6:12
Gal. 4:5,31
1 Pet. 2:16
UKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko; ngakho-ke yimani niqine, ningabe nisaboshelwa ejokeni lobugqila. 2
5:2
IzE. 15:1,7
Bhekani, mina Pawulu ngithi kini, uma nisoka, uKristu kayikunisiza ngalutho. 3
5:3
Dut. 27:26
Ngiyaphinda ngiqinisa kumuntu wonke osokayo ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke. 4
5:4
Gal. 2:21
Nahlukene noKristu nina nonke enifuna ukulungisiswa ngomthetho; niwile emseni. 5
5:5
Rom. 15:13
Ngokuba thina ngaye uMoya sihlalela ithemba lokulungisiswa ngokukholwa. 6
5:6
1 Kor. 7:19
Gal. 6:15
Kol. 3:11
Ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki, kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando.

7Benigijima kahle; pho, nithiywe ngubani ukuba ningalaleli iqiniso na? 8Lokho kuyenga akuveli konibizayo. 9

5:9
1 Kor. 5:6
Imvubelo eyingcosana ibilisa inhlama yonke. 10Nginethemba ngani eNkosini ukuthi aniyikuba nawo omunye umqondo; kepha onikhathazayo uyakuthwala ukwahlulelwa kwakhe, noma engubani. 11
5:11
1 Kor. 1:23
Kepha mina, bazalwane, uma ngisashumayela ukusoka, ngisazingelelwani na? Ngabe siphelile isikhubekiso sesiphambano. 12Sengathi bangazihuna abaninyakazisayo.

Imisebenzi yenyama nezithelo zikaMoya

13

5:13
1 Kor. 8:9
9:19
Gal. 6:1
Ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhululekeni. Kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando. 14
5:14
Lev. 19:18
Math. 22:39
Rom. 13:9
Jak. 2:8
Ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi: “Wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena.” 15Kepha uma nilumana, nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani.

16

5:16
Rom. 6:12
8:4,12
1 Pet. 2:11
Kepha ngithi: Hambani ngoMoya, khona aniyikufeza izinkanuko zenyama. 17
5:17
Rom. 7:14
Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene noMoya, kepha uMoya ukhanuka okuphambene nenyama; ngokuba lezi zinto ziyamelana, ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. 18Kepha uma niholwa nguMoya, aniphansi komthetho.

19

5:19
Rom. 13:13
1 Kor. 3:3
6:9
Ef. 5:3
Kol. 3:5
IsAmb. 22:15
Kepha imisebenzi yenyama isobala, engukuthi: ubufebe, nokungcola, namanyala, 20nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, 21
5:21
Luk. 21:34
nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu.

22

5:22
Ef. 5:9
Kol. 3:12
Kepha izithelo zikaMoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, 23
5:23
1 Thim. 1:9
nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. 24
5:24
Rom. 6:6
Gal. 2:19
6:14
Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. 25Uma siphila ngoMoya, masihambe futhi ngoMoya. 26
5:26
Fil. 2:3
Masingafuni udumo oluze, siqalana, sifelane umhawu.

6

Iziyalezo zokugcina

61

6:1
Math. 18:15
Rom. 14:1
1 Kor. 3:1
10:12
Jak. 5:19
Bazalwane, uma umuntu ehlelwa yisiphambeko, nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene; uzibheke wena, funa uyengwe nawe. 2
6:2
Joh. 15:12
Rom. 15:1
1 Kor. 9:20
1 Thes. 5:14
1 Joh. 4:21
Thwalisanani imithwalo yenu, nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. 3
6:3
1 Kor. 8:2
Ngokuba uma umuntu ezishaya utho, engelutho, uyazikhohlisa. 4Kepha makube yilowo nalowo ahlole owakhe umsebenzi, yikhona eyakuba nokubongwa ngokungokwakhe yedwa, kungengokomunye, 5
6:5
Rom. 14:12
ngokuba yilowo nalowo uyakuthwala owakhe umthwalo.

6

6:6
Rom. 15:27
1 Kor. 9:11
Kepha yena ofundiswa izwi makahlanganyele nalowo omfundisayo kuzo zonke izinto ezinhle.

7

6:7
AmaH. 62:12
Jer. 17:10
Math. 16:27
Rom. 2:6
IsAmb. 2:23
Ningaduki; uNkulunkulu akahlekwa. Ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu, lokho wokuvuna. 8
6:8
IzA. 22:8
Rom. 8:13
1 Kor. 6:9
Ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama; kepha ohlwanyelela uMoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kuMoya. 9
6:9
1 Thes. 3:13
Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo, uma singadangali. 10Ngakho-ke njengokuba sinethuba, asenze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa.

Isigcino

11Ake nibone ukuloba okungaka enginilobele ngakho ngesami isandla.

12

6:12
Gal. 5:11
Fil. 3:18
Bonke abafuna ukubukeka enyameni, yibona abaniphoqela ukusoka, kuphela ukuba bangayikuzingelwa ngenxa yesiphambano sikaKristu. 13Ngokuba ngisho bona abasokayo nabo kabawugcini umthetho, kodwa bathanda ukuba nisoke, ukuze bazibonge ngenyama yenu. 14
6:14
Jer. 9:23
Rom. 6:6
1 Kor. 1:31
2:2
Gal. 2:19
Kepha kimi makungabikho nakanye ukuzibonga, kuphela ngesiphambano seNkosi yethu uJesu Kristu, okubethelwe ngaye izwe kimi nami kulo izwe. 15
6:15
1 Kor. 7:19
2 Kor. 5:17
Gal. 5:5
Kol. 3:11
Ngokuba nakusoka nakungasoki akulutho, isidalwa esisha kuphela. 16
6:16
AmaH. 125:4
128:6
Bonke abahamba ngale ndlela makube kubo ukuthula nesihawu, yebo, ku-Israyeli kaNkulunkulu.

17

6:17
2 Kor. 4:10
11:23
Mangingabe ngisakhathazwa muntu, ngokuba ngiphethe emzimbeni wami izimpawu zikaJesu.

18

6:18
Fil. 4:23
Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nomoya wenu, bazalwane. Amen.