IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Isiyalezo sokuphatha kahle inkululeko engobuKristu

51

5:1
Isaya 9:4
Joh. 8:32
Rom. 8:1
1 Kor. 6:12
Gal. 4:5,31
1 Pet. 2:16
UKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko; ngakho-ke yimani niqine, ningabe nisaboshelwa ejokeni lobugqila. 2
5:2
IzE. 15:1,7
Bhekani, mina Pawulu ngithi kini, uma nisoka, uKristu kayikunisiza ngalutho. 3
5:3
Dut. 27:26
Ngiyaphinda ngiqinisa kumuntu wonke osokayo ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke. 4
5:4
Gal. 2:21
Nahlukene noKristu nina nonke enifuna ukulungisiswa ngomthetho; niwile emseni. 5
5:5
Rom. 15:13
Ngokuba thina ngaye uMoya sihlalela ithemba lokulungisiswa ngokukholwa. 6
5:6
1 Kor. 7:19
Gal. 6:15
Kol. 3:11
Ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki, kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando.

7Benigijima kahle; pho, nithiywe ngubani ukuba ningalaleli iqiniso na? 8Lokho kuyenga akuveli konibizayo. 9

5:9
1 Kor. 5:6
Imvubelo eyingcosana ibilisa inhlama yonke. 10Nginethemba ngani eNkosini ukuthi aniyikuba nawo omunye umqondo; kepha onikhathazayo uyakuthwala ukwahlulelwa kwakhe, noma engubani. 11
5:11
1 Kor. 1:23
Kepha mina, bazalwane, uma ngisashumayela ukusoka, ngisazingelelwani na? Ngabe siphelile isikhubekiso sesiphambano. 12Sengathi bangazihuna abaninyakazisayo.

Imisebenzi yenyama nezithelo zikaMoya

13

5:13
1 Kor. 8:9
9:19
Gal. 6:1
Ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhululekeni. Kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando. 14
5:14
Lev. 19:18
Math. 22:39
Rom. 13:9
Jak. 2:8
Ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi: “Wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena.” 15Kepha uma nilumana, nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani.

16

5:16
Rom. 6:12
8:4,12
1 Pet. 2:11
Kepha ngithi: Hambani ngoMoya, khona aniyikufeza izinkanuko zenyama. 17
5:17
Rom. 7:14
Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene noMoya, kepha uMoya ukhanuka okuphambene nenyama; ngokuba lezi zinto ziyamelana, ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. 18Kepha uma niholwa nguMoya, aniphansi komthetho.

19

5:19
Rom. 13:13
1 Kor. 3:3
6:9
Ef. 5:3
Kol. 3:5
IsAmb. 22:15
Kepha imisebenzi yenyama isobala, engukuthi: ubufebe, nokungcola, namanyala, 20nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, 21
5:21
Luk. 21:34
nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu.

22

5:22
Ef. 5:9
Kol. 3:12
Kepha izithelo zikaMoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, 23
5:23
1 Thim. 1:9
nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. 24
5:24
Rom. 6:6
Gal. 2:19
6:14
Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. 25Uma siphila ngoMoya, masihambe futhi ngoMoya. 26
5:26
Fil. 2:3
Masingafuni udumo oluze, siqalana, sifelane umhawu.