IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

UMoya uyamukelwa ngokukholwa

31O nina maGalathiya angaqondiyo! Ngubani oniloyileyo nina enalotshelwa phambi kwamehlo enu umfanekiso kaJesu Kristu ebethelwe esiphambanweni na? 2

3:2
IzE. 2:38
8:15
15:5
Rom. 10:17
Ef. 1:13
Yilokhu kuphela engithanda ukukwazi kinina ukuthi: Namukeliswa uMoya ngemisebenzi yomthetho noma ngezwi lokukholwa na? 3Niwulekile kangaka na? Niqalile kuMoya seniyakugcina enyameni na? 4
3:4
2 Joh. 8
Nahlupheka kangaka ngeze na? uma kambe kungeze. 5Ngakho yena oninikayo uMoya noveza imisebenzi yamandla phakathi kwenu ukwenza ngemisebenzi yomthetho noma ngezwi lokukholwa na?

Umuntu uyalungisiswa ngokukholwa

6

3:6
Gen. 15:5
Jak. 2:23
Njengalokho u-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi ngukulunga. 7
3:7
Rom. 4:11
Yazini-ke ukuthi abokukholwa yibona abangamadodana ka-Abrahama. 8
3:8
Gen. 12:3
Kepha umbhalo, ubona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu uzakulungisisa abezizwe ngokukholwa, walishumayela ngaphambili ivangeli ku-Abrahama, wathi: “Izizwe zonke ziyakubusiswa kuwe.” 9Njalo-ke abokukholwa bayabusiswa kanye no-Abrahama okholwayo.

10

3:10
Dut. 27:26
Ngokuba bonke abemisebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso, ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomthetho ukuba bakwenze.” 11
3:11
Hab. 2:4
Rom. 1:17
Gal. 2:16
Heb. 10:38
Kepha ukuthi ngomthetho akukho muntu olungisiswayo phambi kukaNkulunkulu kusobala, ngokuba olungileyo uzakuphila ngokukholwa; 12
3:12
Lev. 18:5
Hez. 20:11
Rom. 10:5
ngokuba umthetho awusiwo owokukholwa, kodwa owenza lokho uyakuphila ngakho. 13
3:13
Dut. 21:23
Rom. 8:3
2 Kor. 5:21
UKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho, ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu, ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Baqalekisiwe bonke abalenga emthini,” 14
3:14
Isaya 32:15
44:3
Hez. 36:27
ukuba isibusiso sika-Abrahama ngoKristu Jesu sifike kubo abezizwe, ukuze samukeliswe isithembiso sikaMoya ngokukholwa.

Isithembiso asichithwa ngumthetho

15

3:15
Heb. 9:17
Bazalwane, ngikhulumisa okwabantu: nokuba kuyintando yokugcina yomuntu eyaqiniswayo, akakho oyichithayo noma enezele kuyo. 16
3:16
Gen. 12:7
13:14
17:7
22:18
24:7
Manje-ke izithembiso zanikwa u-Abrahama nenzalo yakhe; akasho ukuthi: “Ezinzalweni,” kungathi ngeziningi, kepha kungathi ngeyodwa ukuthi: Nasenzalweni yakho enguKristu. 17
3:17
Gen. 15:13,16
Eks. 12:40
IzE. 7:6
Kepha ngisho lokhu ukuthi isivumelwano esaqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili, umthetho owavela emva kweminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, awusesuli, uze usichithe isithembiso; 18
3:18
Rom. 4:13
11:6
ngokuba uma ifa likhona ngomthetho, alikho ngesithembiso; kepha uNkulunkulu umnikile lona u-Abrahama ngesithembiso.

19

3:19
Joh. 1:17
IzE. 7:38,53
Rom. 4:15
5:20
Heb. 2:2
Pho, umthetho uyini na? Wenezelwa ngenxa yeziphambeko, kuze kufike inzalo enikiwe isithembiso, umisiwe ngezingelosi, ngesandla somlamuleli. 20
3:20
Dut. 6:4
1 Kor. 8:4
1 Thim. 2:5
Kepha umlamuleli kasiye owamunye; kepha uNkulunkulu munye.

21Pho-ke, umthetho uphambene nezithembiso zikaNkulunkulu na? Qha nakanye. Ngokuba uma wawunikiwe umthetho onamandla okuphilisa, ngempela ukulungisiswa ngakuya ngomthetho. 22

3:22
Rom. 3:9
11:32
Kepha umbhalo uvalele konke phansi kwesono, ukuze isithembiso ngokukholwa nguJesu Kristu siphiwe abakholwayo.

Umthetho ongumlayi uyisa kuKristu

23

3:23
Gal. 4:3
Kepha kungakafiki ukukholwa, sasigcinwa phansi komthetho, sivalelwe kuze kufike ukukholwa obekuzakwambulwa. 24
3:24
IzE. 13:39
Rom. 10:4
Njalo-ke umthetho sewaba ngumlayi wethu wokusiyisa kuKristu, ukuze silungisiswe ngokukholwa. 25Kepha-ke sekufikile ukukholwa, asisephansi komlayi.

26

3:26
Isaya 56:4
Joh. 1:12
Rom. 8:15
Gal. 4:5
Ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu. 27
3:27
Rom. 6:3
13:14
Ngokuba nonke enabhapathizelwa kuKristu nembatha uKristu. 28
3:28
Joh. 17:21
Rom. 10:12
1 Kor. 12:13
Ef. 2:14
Kol. 3:11
Akakho umJuda nomGreki, akakho oboshiweyo nokhululekileyo, akakho owesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu Jesu. 29
3:29
Gen. 21:12
Rom. 9:7
Kepha uma ningabakaKristu, seniyinzalo ka-Abrahama, niyizindlalifa ngokwesithembiso.

4

NgoKristu sithola ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu

41Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane, kayahlukile ngalutho encekwini, ingani iyinkosi yakho konke; 2kodwa iphansi kwabaphathi nababonisi, kuze kube yisikhathi esamiswa nguyise ngaphambili. 3

4:3
Kol. 2:20
Kanjalo nathi, lapho siseyizingane, sasisebugqileni phansi kwezifundiso zobungane zezwe; 4
4:4
Mark. 1:15
Gal. 3:23
Ef. 1:10
kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe, izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho, 5
4:5
Joh. 1:12
Rom. 8:14
Gal. 3:13,26
ukuze ihlenge abaphansi komthetho ukuba samukele ukuma kwamadodana. 6
4:6
Mark. 14:36
Lokhu ningamadodana, uNkulunkulu uthumile uMoya weNdodana yakhe ezinhliziyweni zenu omemeza ethi: “Aba, Baba!” 7
4:7
Gal. 3:28
Njalo-ke awuseyiyo inceku, kepha usuyindodana; kepha uma uyindodana, uyindlalifa futhi ngaye uNkulunkulu.

8

4:8
Dut. 32:21
1 Kor. 8:4
12:2
Ef. 2:11
Kepha ngaleso sikhathi ningamazi uNkulunkulu naniyizigqila phansi kwalabo abangesibo onkulunkulu ngemvelo; 9
4:9
Rom. 8:29
11:2
1 Kor. 8:3
13:12
Kol. 2:8
kepha manje, njengalokhu senimazi uNkulunkulu, yebo, phezu kwalokho, niyaziwa nguNkulunkulu, kukanjani ukuba nibuyele ezifundisweni zobungane ezilulana nezingelutho, enithanda ukuphinda nibe yizigqila zazo na? 10
4:10
Rom. 14:5
Kol. 2:16
Nigcina izinsuku, nezinyanga, nezikhathi, neminyaka. 11
4:11
Gal. 3:4
Nginovalo ngani ukuthi mhlawumbe nginihluphekele ngeze.

12

4:12
1 Kor. 4:16
11:1
Yibani njengami, ngokuba nami nginjengani; bazalwane, ngiyanincenga. Aningonanga ngalutho; 13
4:13
IzE. 16:6
1 Kor. 2:3
kepha niyazi ukuthi kwaba ngenxa yobuthakathaka benyama ukuba ngishumayele ivangeli kini okokuqala, 14
4:14
Math. 10:40
Joh. 13:20
nokulingwa kwenu ngenyama yami anikudelelanga, aninengwanga yikho, kodwa nangamukela ngokungathi ngiyingelosi kaNkulunkulu, ngokungathi nginguKristu Jesu. 15Pho, sekwayaphi ukuzihalalisela kwenu na? Ngokuba ngiyanifakazela ngokuthi, uma kwakungenzeka, nanizakukhipha amehlo enu, ninginike wona. 16
4:16
Am. 5:10
Konje sengaba yisitha kini ngokunishumayeza iqiniso na?

17

4:17
Gal. 1:7
Banishisekela ngokungekuhle, yebo, bafuna ukunivalela ngaphandle, ukuze nishisekele bona. 18Kepha kuhle ukushisekelelwa ngento enhle njalonjalo, kungabi nxa ngikhona kini kuphela, 19
4:19
Rom. 8:29
1 Kor. 4:15
Filem. 10
Jak. 1:18
bantwana bami, enginemihelo futhi ngani, uKristu aze abunjwe phakathi kini; 20kepha bengingathanda ngibe khona kini manje, ngiguqule izwi lami, ngokuba ngididekile ngani.

OSara noHagari bayimifanekiso yezivumelwano ezimbili

21Ngitsheleni nina enithanda ukuba phansi komthetho, aniwuzwa yini umthetho na? 22

4:22
Gen. 16:15
21:2
Ngokuba kulotshiwe ukuthi u-Abrahama wayenamadodana amabili, enye kuso isigqilakazi nenye kokhululekileyo. 23
4:23
Gen. 17:16
Rom. 9:7
Kodwa eyesigqilakazi izelwe ngokwenyama, kepha eyokhululekileyo izelwe ngesithembiso.

24

4:24
Jer. 31:31
Gal. 5:1
Lokhu kungukufanekisa; ngokuba laba bayizivumelwano ezimbili, esinye ngesasentabeni yaseSinayi, esizalela ubugqila, esinguHagari. 25Kepha uHagari lo uyintaba yaseSinayi e-Arabiya, eqondene neJerusalema lakalokhu, ngokuba lisebugqileni nabantwana balo. 26
4:26
Heb. 12:22
IsAmb. 3:12
21:2,10
Kepha iJerusalema eliphezulu likhululekile, lona lingumame wethu. 27
4:27
Isaya 54:1
Ngokuba kulotshiwe ukuthi:

“Thokoza wena nyumba ongazaliyo;

mpompoloza wena ongenamihelo;

ngokuba abantwana boyisikhwebu baningi

kunabakhe onendoda.”

28Kepha nina bazalwane, njengo-Isaka ningabantwana besithembiso. 29Kepha njengakuleso sikhathi owazalwa ngokwenyama wazingela owazalwa ngokoMoya, kunjalo-ke namanje. 30

4:30
Gen. 21:10
Joh. 8:34
Kodwa umbhalo uthini na? Uthi: “Xosha isigqilakazi nendodana yaso, ngokuba indodana yesigqilakazi ayisoze yalidla ifa kanye nendodana yokhululekileyo.” 31
4:31
Gal. 3:29
Ngakho-ke, bazalwane, asisibo abantwana besigqilakazi, singabokhululekileyo.

5

Isiyalezo sokuphatha kahle inkululeko engobuKristu

51

5:1
Isaya 9:4
Joh. 8:32
Rom. 8:1
1 Kor. 6:12
Gal. 4:5,31
1 Pet. 2:16
UKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko; ngakho-ke yimani niqine, ningabe nisaboshelwa ejokeni lobugqila. 2
5:2
IzE. 15:1,7
Bhekani, mina Pawulu ngithi kini, uma nisoka, uKristu kayikunisiza ngalutho. 3
5:3
Dut. 27:26
Ngiyaphinda ngiqinisa kumuntu wonke osokayo ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke. 4
5:4
Gal. 2:21
Nahlukene noKristu nina nonke enifuna ukulungisiswa ngomthetho; niwile emseni. 5
5:5
Rom. 15:13
Ngokuba thina ngaye uMoya sihlalela ithemba lokulungisiswa ngokukholwa. 6
5:6
1 Kor. 7:19
Gal. 6:15
Kol. 3:11
Ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho ukusoka nokungasoki, kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando.

7Benigijima kahle; pho, nithiywe ngubani ukuba ningalaleli iqiniso na? 8Lokho kuyenga akuveli konibizayo. 9

5:9
1 Kor. 5:6
Imvubelo eyingcosana ibilisa inhlama yonke. 10Nginethemba ngani eNkosini ukuthi aniyikuba nawo omunye umqondo; kepha onikhathazayo uyakuthwala ukwahlulelwa kwakhe, noma engubani. 11
5:11
1 Kor. 1:23
Kepha mina, bazalwane, uma ngisashumayela ukusoka, ngisazingelelwani na? Ngabe siphelile isikhubekiso sesiphambano. 12Sengathi bangazihuna abaninyakazisayo.

Imisebenzi yenyama nezithelo zikaMoya

13

5:13
1 Kor. 8:9
9:19
Gal. 6:1
Ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhululekeni. Kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando. 14
5:14
Lev. 19:18
Math. 22:39
Rom. 13:9
Jak. 2:8
Ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi: “Wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena.” 15Kepha uma nilumana, nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani.

16

5:16
Rom. 6:12
8:4,12
1 Pet. 2:11
Kepha ngithi: Hambani ngoMoya, khona aniyikufeza izinkanuko zenyama. 17
5:17
Rom. 7:14
Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene noMoya, kepha uMoya ukhanuka okuphambene nenyama; ngokuba lezi zinto ziyamelana, ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. 18Kepha uma niholwa nguMoya, aniphansi komthetho.

19

5:19
Rom. 13:13
1 Kor. 3:3
6:9
Ef. 5:3
Kol. 3:5
IsAmb. 22:15
Kepha imisebenzi yenyama isobala, engukuthi: ubufebe, nokungcola, namanyala, 20nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, 21
5:21
Luk. 21:34
nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu.

22

5:22
Ef. 5:9
Kol. 3:12
Kepha izithelo zikaMoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, 23
5:23
1 Thim. 1:9
nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. 24
5:24
Rom. 6:6
Gal. 2:19
6:14
Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. 25Uma siphila ngoMoya, masihambe futhi ngoMoya. 26
5:26
Fil. 2:3
Masingafuni udumo oluze, siqalana, sifelane umhawu.