IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

NgoKristu sithola ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu

41Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane, kayahlukile ngalutho encekwini, ingani iyinkosi yakho konke; 2kodwa iphansi kwabaphathi nababonisi, kuze kube yisikhathi esamiswa nguyise ngaphambili. 3

4:3
Kol. 2:20
Kanjalo nathi, lapho siseyizingane, sasisebugqileni phansi kwezifundiso zobungane zezwe; 4
4:4
Mark. 1:15
Gal. 3:23
Ef. 1:10
kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, uNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe, izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho, 5
4:5
Joh. 1:12
Rom. 8:14
Gal. 3:13,26
ukuze ihlenge abaphansi komthetho ukuba samukele ukuma kwamadodana. 6
4:6
Mark. 14:36
Lokhu ningamadodana, uNkulunkulu uthumile uMoya weNdodana yakhe ezinhliziyweni zenu omemeza ethi: “Aba, Baba!” 7
4:7
Gal. 3:28
Njalo-ke awuseyiyo inceku, kepha usuyindodana; kepha uma uyindodana, uyindlalifa futhi ngaye uNkulunkulu.

8

4:8
Dut. 32:21
1 Kor. 8:4
12:2
Ef. 2:11
Kepha ngaleso sikhathi ningamazi uNkulunkulu naniyizigqila phansi kwalabo abangesibo onkulunkulu ngemvelo; 9
4:9
Rom. 8:29
11:2
1 Kor. 8:3
13:12
Kol. 2:8
kepha manje, njengalokhu senimazi uNkulunkulu, yebo, phezu kwalokho, niyaziwa nguNkulunkulu, kukanjani ukuba nibuyele ezifundisweni zobungane ezilulana nezingelutho, enithanda ukuphinda nibe yizigqila zazo na? 10
4:10
Rom. 14:5
Kol. 2:16
Nigcina izinsuku, nezinyanga, nezikhathi, neminyaka. 11
4:11
Gal. 3:4
Nginovalo ngani ukuthi mhlawumbe nginihluphekele ngeze.

12

4:12
1 Kor. 4:16
11:1
Yibani njengami, ngokuba nami nginjengani; bazalwane, ngiyanincenga. Aningonanga ngalutho; 13
4:13
IzE. 16:6
1 Kor. 2:3
kepha niyazi ukuthi kwaba ngenxa yobuthakathaka benyama ukuba ngishumayele ivangeli kini okokuqala, 14
4:14
Math. 10:40
Joh. 13:20
nokulingwa kwenu ngenyama yami anikudelelanga, aninengwanga yikho, kodwa nangamukela ngokungathi ngiyingelosi kaNkulunkulu, ngokungathi nginguKristu Jesu. 15Pho, sekwayaphi ukuzihalalisela kwenu na? Ngokuba ngiyanifakazela ngokuthi, uma kwakungenzeka, nanizakukhipha amehlo enu, ninginike wona. 16
4:16
Am. 5:10
Konje sengaba yisitha kini ngokunishumayeza iqiniso na?

17

4:17
Gal. 1:7
Banishisekela ngokungekuhle, yebo, bafuna ukunivalela ngaphandle, ukuze nishisekele bona. 18Kepha kuhle ukushisekelelwa ngento enhle njalonjalo, kungabi nxa ngikhona kini kuphela, 19
4:19
Rom. 8:29
1 Kor. 4:15
Filem. 10
Jak. 1:18
bantwana bami, enginemihelo futhi ngani, uKristu aze abunjwe phakathi kini; 20kepha bengingathanda ngibe khona kini manje, ngiguqule izwi lami, ngokuba ngididekile ngani.

OSara noHagari bayimifanekiso yezivumelwano ezimbili

21Ngitsheleni nina enithanda ukuba phansi komthetho, aniwuzwa yini umthetho na? 22

4:22
Gen. 16:15
21:2
Ngokuba kulotshiwe ukuthi u-Abrahama wayenamadodana amabili, enye kuso isigqilakazi nenye kokhululekileyo. 23
4:23
Gen. 17:16
Rom. 9:7
Kodwa eyesigqilakazi izelwe ngokwenyama, kepha eyokhululekileyo izelwe ngesithembiso.

24

4:24
Jer. 31:31
Gal. 5:1
Lokhu kungukufanekisa; ngokuba laba bayizivumelwano ezimbili, esinye ngesasentabeni yaseSinayi, esizalela ubugqila, esinguHagari. 25Kepha uHagari lo uyintaba yaseSinayi e-Arabiya, eqondene neJerusalema lakalokhu, ngokuba lisebugqileni nabantwana balo. 26
4:26
Heb. 12:22
IsAmb. 3:12
21:2,10
Kepha iJerusalema eliphezulu likhululekile, lona lingumame wethu. 27
4:27
Isaya 54:1
Ngokuba kulotshiwe ukuthi:

“Thokoza wena nyumba ongazaliyo;

mpompoloza wena ongenamihelo;

ngokuba abantwana boyisikhwebu baningi

kunabakhe onendoda.”

28Kepha nina bazalwane, njengo-Isaka ningabantwana besithembiso. 29Kepha njengakuleso sikhathi owazalwa ngokwenyama wazingela owazalwa ngokoMoya, kunjalo-ke namanje. 30

4:30
Gen. 21:10
Joh. 8:34
Kodwa umbhalo uthini na? Uthi: “Xosha isigqilakazi nendodana yaso, ngokuba indodana yesigqilakazi ayisoze yalidla ifa kanye nendodana yokhululekileyo.” 31
4:31
Gal. 3:29
Ngakho-ke, bazalwane, asisibo abantwana besigqilakazi, singabokhululekileyo.