IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ivangeli elishunyayelwa nguPawulu lamukelwa ngabaphostoli baseJerusalema

21

2:1
IzE. 15:2
Kwathi emva kweminyaka eyishumi nane ngabuye ngenyukela eJerusalema kanye noBarnaba, ngithatha noThithu futhi. 2
2:2
Fil. 2:16
Kepha ngenyukela ngambulelwe; ngabalandisa ivangeli engilishumayela phakathi kwabezizwe, kepha phambi kwabadumileyo bebodwa, funa mhlawumbe kungaba ngukuthi ngigijimela ize, noma sengagijimela ize. 3
2:3
IzE. 16:3
1 Kor. 9:21
Kepha ngisho noThithu owayenami engumGreki kaphoqwanga ukuba asoke. 4
2:4
IzE. 15:5
Kepha kwaba ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngasese, abangena ngokunyenya, bezakuhlola ukukhululeka kwethu esinakho kuKristu Jesu, ukuze basenze izigqila, 5esingabahlehlelanga nasikhashana ngokubathobela, ukuze iqiniso levangeli lime njalo kinina.

6

2:6
Dut. 10:17
Rom. 2:11
Kepha kwabadumile ngokuthi bayinto – nokuba babe yini, akulutho kimi; uNkulunkulu akakhethi ubuso bamuntu – ngokuba kimi abadumileyo abenezelanga lutho. 7
2:7
IzE. 9:15
13:2
22:21
Rom. 11:13
Gal. 1:16
Ef. 3:8
1 Thim. 2:7
2 Thim. 1:11
Kepha kunalokho, lapho bebona ukuthi ngithenjiwe ngevangeli kwabangasokiyo njengoPetru kwabasokayo, 8
2:8
IzE. 2:38
ngokuba yena owanika uPetru amandla ukuba abe ngumphostoli wabasokayo wanginika nami amandla ukuba ngibe ngumphostoli wabezizwe, 9
2:9
Joh. 1:42
bathi ukubona umusa engiwuphiweyo, oJakobe noKhefase noJohane, ababaziswa ngokuthi bayizinsika, banika mina noBarnaba isandla sokunene sokuhlangana ukuba thina siye kwabezizwe, kepha bona baye kwabasokayo, 10
2:10
IzE. 11:29
24:17
Rom. 15:25
1 Kor. 16:1
2 Kor. 8:1
9:1
kuphela ukuba sikhumbule abampofu, eyonanto nami ebengikhuthalele ukuyenza.

UPawulu walwela ivangeli emelene noPetru e-Antiyokiya

11Kepha ekufikeni kukaKhefase e-Antiyokiya ngamelana naye ubuso nobuso, ngokuba wayenecala. 12

2:12
IzE. 11:3
Ngokuba bengakafiki abanye ababevela kuJakobe, wayedla nabezizwe; kepha kuthe ukuba kufike bona, wamonyuka, wazahlukanisa nabo, esaba abokusoka. 13Nabanye abaJuda futhi bazenzisa kanye naye, waze wathatheka noBarnaba ngokuzenzisa kwabo.

14

2:14
IzE. 10:28
15:7
1 Thim. 5:20
Kepha kuthe sengibonile ukuthi kabahambisi ngokweqiniso levangeli, ngathi kuKhefase phambi kwabo bonke: “Uma wena ongumJuda uhamba ngokwabezizwe, ungahambi ngokwabaJuda, ubaphoqa kanjani abezizwe ukuba bahambe ngokwabaJuda na?

15“Thina singabaJuda ngemvelo, singesizo izoni zabezizwe; 16

2:16
AmaH. 143:2
IzE. 13:38
15:10
Rom. 1:17
3:20
4:5
8:3
Gal. 3:11
Ef. 2:8
kepha lokhu sazi ukuthi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi yomthetho, kuphela ngokukholwa nguKristu Jesu, nathi sakholwa nguKristu Jesu ukuba silungisiswe ngokukholwa nguKristu kungengemisebenzi yomthetho; ngokuba ngemisebenzi yomthetho akuyikulungisiswa nyama.

17“Kepha uma thina, lapho sifuna ukulungisiswa ngoKristu, nathi uqobo safunyanwa siyizoni, kanti uKristu uyisikhonzi sesono na? Qha nakanye. 18Ngokuba uma ngibuye ngakhe engikudilizileyo, ngifakaza ukuthi ngingoweqa umthetho. 19

2:19
Rom. 7:4,6,11
Gal. 5:24
6:14
Ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho, ukuze ngiphilele uNkulunkulu. Ngibethelwe kanye noKristu; 20
2:20
Joh. 15:13
17:23
Rom. 6:6
14:7
2 Kor. 5:15
Gal. 1:14
Ef. 5:2
1 Thes. 5:10
1 Thim. 2:6
Thith. 2:14
1 Joh. 3:16
IsAmb. 1:5
akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi; kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungukukholwa yiNdodana kaNkulunkulu eyangithandayo, yazinikela ngenxa yami. 21
2:21
Heb. 7:11
Angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu, ngokuba uma ukulunga kuya ngomthetho, khona uKristu wafela ize.”