IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

Isibingelelo

11

1:1
IzE. 2:24
Thith. 1:3
UPawulu, umphostoli ongaveli kubantu noma ngomuntu, kodwa ngoJesu Kristu noNkulunkulu uYise owamvusa kwabafileyo, 2nabazalwane bonke abanami kuwo amabandla aseGalathiya:

3

1:3
Rom. 1:7
1 Kor. 1:3
2 Kor. 1:2
Ef. 1:2
Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini yethu uJesu Kristu 4
1:4
Math. 20:28
Gal. 2:20
Ef. 5:2,25
Thith. 2:14
Heb. 9:14
1 Joh. 5:19
owazinikela ngenxa yezono zethu, ukuze asophule kuleli zwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu; 5makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen.

Ukuhlubuka kwabaseGalathiya kulo ivangeli eliyilo

6

1:6
Gal. 5:7
1 Thim. 1:6
Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emuseni kaKristu, niye kwelinye ivangeli, 7
1:7
IzE. 15:1
2 Kor. 11:3
elingesilo elinye, kuphela ukuba bakhona abanididayo, bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. 8
1:8
1 Kor. 16:22
Kepha-ke noma kungaba yithina noma ingelosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona, makabe ngoqalekisiweyo. 9Njengalokho sesishilo, ngisaphinda nakalokhu, ngithi: Uma umuntu enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo enalamukelayo, makabe ngoqalekisiweyo.

UPawulu wathola ubuphostoli kuNkulunkulu

10

1:10
1 Kor. 10:33
1 Thes. 2:4
Jak. 4:4
Ngokuba manje ngizincengela kubantu noma kuNkulunkulu na? Kukho, ngifuna ukuzikholekisa kubantu yini? Uma bengisazikholekisa kubantu, kungaba angisiyo inceku kaKristu.

11

1:11
1 Kor. 15:1
Ngokuba ngiyanazisa, bazalwane, ukuba ivangeli elishunyayelwe yimina alisilo elingokwabantu. 12
1:12
1 Kor. 11:23
Ef. 3:2
Ngokuba nami angilamukeliswanga ngumuntu, futhi angilifundiswanga, kepha ngilithole ngokwambulelwa nguJesu Kristu.

13

1:13
IzE. 8:3
9:1
22:4
26:9
Fil. 3:6
1 Thim. 1:13
Nizwile phela lokhu ngenkambo yami yakuqala ebuJudeni ukuthi ngalizingela kakhulu ibandla likaNkulunkulu, ngalichitha, 14futhi ebuJudeni ngabadlula abaningi abayintanga yami kwabakithi, ngishisekela kakhulu kunabo amasiko awokhokho. 15
1:15
Isaya 49:1
Jer. 1:5
IzE. 9:15
13:2
Rom. 1:1
Kepha-ke mhla kwaba kuhle kuNkulunkulu owangahlukanisela kwasesiswini sikamame, wangibiza ngomusa wakhe 16
1:16
Gal. 2:7
Ef. 3:8
ukuba ayambule iNdodana yakhe kimi, ukuze ngiyishumayele phakathi kwabezizwe, khona lapho angibuzananga nenyama negazi, 17futhi angenyukelanga eJerusalema kubona ababe ngabaphostoli ngaphambi kwami, kodwa ngamuka ngaya e-Arabiya, ngaphinda ngabuyela eDamaseku.

18

1:18
IzE. 9:26
Kwathi emva kweminyaka emithathu ngenyukela eJerusalema ukubona uKhefase; ngahlala kuye izinsuku eziyishumi nanhlanu. 19
1:19
Mark. 6:3
Kepha angibonanga omunye wabaphostoli, kuphela uJakobe umnawe weNkosi. 20
1:20
Rom. 1:9
9:1
2 Kor. 11:31
1 Thes. 2:5
Kulokhu-ke enginilobela khona bhekani, phambi kukaNkulunkulu, angiqambi amanga. 21
1:21
IzE. 9:30
Emva kwalokho ngeza emazweni aseSiriya naseKhilikhiya. 22Ngangisengongaziwayo ngobuso emabandleni aseJudiya akuKristu, 23
1:23
IzE. 9:21
abesezwile nje ukuthi: “Lowo okade esizingela useshumayela ukukholwa akade ekuchitha.” 24Ayesedumisa uNkulunkulu ngami.