IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
1

UKoresi inkosi yasePheresiya uvumela abaJuda ukuba babuyele ezweni lakubo

11

1:1
2 IziKr. 36:22
Jer. 25:12
29:10
Ngomnyaka wokuqala kaKoresi, inkosi yasePheresiya, ukuba kufezeke izwi likaJehova, ngomlomo kaJeremiya uJehova wavusa umoya kaKoresi, inkosi yasePheresiya, ukuba amemezele embusweni wakhe wonke, alobe futhi ngokuthi: 2“Usho kanje uKoresi inkosi yasePheresiya, uthi:

“ ‘UJehova uNkulunkulu wezulu unginikile yonke imibuso yomhlaba; ungiyalile ukumakhela indlu eJerusalema lakwaJuda. 3

1:3
Ezra 4:3
5:13
AmaH. 76:1
Noma ngumuphi phakathi kwenu kubo bonke abantu bakhe, uNkulunkulu wakhe makabe naye, akhuphukele eJerusalema lakwaJuda, akhe indlu kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, yena onguNkulunkulu waseJerusalema. 4Bonke abaseleyo, nakuziphi izindawo lapho begogobele khona, mabasizwe ngabantu bendawo yabo ngesiliva, nangegolide, nangempahla, nangezinkomo kanye nomnikelo wesihle wendlu kaNkulunkulu eseJerusalema.’ ”

5Kwase kusuka izinhloko zawoyise bakwaJuda noBenjamini, nabapristi, namaLevi, bonke abamoya wabo uNkulunkulu ayewuvusile ukuba bakhuphuke bakhe indlu kaJehova eseJerusalema. 6Bonke ababazungezayo basekela izandla zabo ngezitsha zesiliva, nangegolide, nangempahla, nangezinkomo, nangamagugu, kanye nakho konke okwanikelwa ngakho ngenhliziyo.

7

1:7
2 AmaKh. 24:13
25:14
2 IziKr. 36:7,18
Ezra 5:14
UKoresi inkosi wakhipha izinto zendlu kaJehova, uNebukadinesari ayezikhiphile eJerusalema wazibeka endlini yawonkulunkulu bakhe, 8yebo, zona uKoresi inkosi yasePheresiya wazikhipha ngesandla sikaMithiredati umphathisikhwama, wazibalela kuSheshebasari isikhulu sakwaJuda.

9Nanku umumo wazo: izingqwembe ezingamashumi amathathu zegolide, nezingqwembe eziyinkulungwane zesiliva, nawomese abangamashumi amabili nesishiyagalolunye, 10nezindebe ezingamashumi amathathu zegolide, nezindebe zesiliva zohlobo lwesibili ezingamakhulu amane neshumi, nezinye izitsha eziyinkulungwane.

11Zonke izitsha zegolide nezesiliva zaziyizinkulungwane eziyisihlanu namakhulu amane. Zonke lezo uSheshebasari wazikhuphula ekukhushulweni kwabathunjwa eBabele ukuya eJerusalema.

2

Ababuyayo

21

2:1
Ezra 8:1
Neh. 7:5
Nampa abantwana bezwe abakhuphuka ekuthunjweni kwababethunjiwe bayiswa eBabele nguNebukadinesari, inkosi yaseBabele, babuyela eJerusalema nakwaJuda, kwaba yilowo nalowo emzini wakubo, 2bafika noZerubabele, noJeshuwa, noNehemiya, noSeraya, noRehelaya, noMoridekayi, noBilishani, noMisipari, noBigivayi, noRehumi, noBahana.

Umumo wamadoda abantu bakwa-Israyeli nanku: 3abantwana bakwaPharoshi: yizinkulungwane ezimbili nekhulu namashumi ayisikhombisa nambili; 4abantwana bakwaShefathiya: ngamakhulu amathathu namashumi ayisikhombisa nambili; 5abantwana bakwa-Ara: ngamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu; 6abantwana bakwaPhakati Mowabi babantwana bakwaJeshuwa noJowabe: yizinkulungwane ezimbili namakhulu ayisishiyagalombili neshumi nambili; 7abantwana bakwa-Elamu: yinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane; 8abantwana bakwaZathu: ngamakhulu ayisihiyagalolunye namashumi amane nanhlanu; 9abantwana bakwaZakayi: ngamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha; 10abantwana bakwaBani: ngamakhulu ayisithupha namashumi amane nambili; 11abantwana bakwaBebayi: ngamakhulu ayisithupha namashumi amabili nantathu; 12abantwana bakwa-Azigadi: yinkulungwane namakhulu amabili namashumi amabili nambili; 13abantwana bakwa-Adonikamu ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha; 14abantwana bakwaBigivayi: yizinkulungwane ezimbili namashumi ayisihlanu nesithupha; 15abantwana bakwa-Adini: ngamakhulu amane namashumi ayisihlanu nane; 16abantwana bakwa-Atheri kaHezekiya: ngamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili; 17abantwana bakwaBesayi: ngamakhulu amathathu namashumi amabili nantathu; 18abantwana bakwaJora: yikhulu neshumi nambili; 19abantwana bakwaHashumi: ngamakhulu amabili namashumi amabili nantathu; 20abantwana bakwaGibari: ngamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu; 21abantwana baseBetlehema: yikhulu namashumi amabili nantathu; 22amadoda aseNethofa; ngamashumi ayisihlanu nesithupha; 23amadoda ase-Anathoti: yikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili; 24abantwana base-Azimaveti: ngamashumi amane nambili; 25abantwana baseKiriyati Arimi, naseKhefira, naseBeyeroti: ngamakhulu ayisikhombisa namashumi amane nantathu; 26abantwana baseRama naseGeba: ngamakhulu ayisithupha namashumi amabili nanye; 27amadoda aseMikimasi: yikhulu namashumi amabili nambili; 28amadoda aseBethele nase-Ayi: ngamakhulu amabili namashumi amabili nantathu; 29abantwana baseNebo: ngamashumi ayisihlanu nambili; 30abantwana baseMagibishi: yikhulu namashumi ayisihlanu nesithupha; 31abantwana bakwa-Elamu omunye: yinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane; 32abantwana bakwaHarimi: ngamakhulu amathathu namashumi amabili; 33abantwana baseLodi naseHadidi nase-Ono: ngamakhulu ayisikhombisa namashumi amabili nanhlanu; 34abantwana baseJeriko: ngamakhulu amathathu namashumi amane nanhlanu; 35abantwana baseSenawa; yizinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha namashumi amathathu.

36Abapristi: abantwana bakwaJedaya bendlu kaJeshuwa: ngamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nantathu; 37abantwana bakwa-Imeri: yinkulungwane namashumi ayisihlanu nambili; 38abantwana bakwaPhashuri: yinkulungwane namakhulu amabili namashumi amane nesikhombisa; 39abantwana bakwaHarimi: yinkulungwane neshumi nesikhombisa.

40AmaLevi: abantwana bakwaJeshuwa noKadimiyeli babantwana bakwaHodaviya: ngamashumi ayisikhombisa nane;

41Abahlabeleli: abantwana bakwa-Asafa: yikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili; 42abantwana babalindisango: abantwana bakwaShalumi, nabantwana bakwa-Atheri, nabantwana bakwaThalimoni, nabantwana bakwa-Akubi, nabantwana bakwaHathita, nabantwana bakwaShobayi, bonke beyikhulu namashumi amathathu nesishiyagalolunye.

43AmaNethini:* ngabantwana bakwaSiha, nabantwana bakwaHasufa, nabantwana bakwaThabawoti, 44nabantwana bakwaKerosi, nabantwana bakwaSiyaha, nabantwana bakwaPhadoni, 45nabantwana bakwaLebana, nabantwana bakwaHagaba, nabantwana bakwa-Akubi, 46nabantwana bakwaHagabi, nabantwana bakwaShamulayi, nabantwana bakwaHanani, 47nabantwana bakwaGideli, nabantwana bakwaGahari, nabantwana bakwaRewaya, 48nabantwana bakwaResini, nabantwana bakwaNekhoda, nabantwana bakwaGazamu, 49nabantwana bakwa-Uza, nabantwana bakwaPhaseya, nabantwana bakwaBesayi, 50nabantwana bakwa-Asina, nabantwana bakwaMehuni, nabantwana bakwaNefisimi, 51nabantwana bakwaBakibuki, nabantwana bakwaHakufa, nabantwana bakwaHarihuri, 52nabantwana bakwaBasiluthi, nabantwana bakwaMehida, nabantwana bakwaHarisha, 53nabantwana bakwaBarikhosi, nabantwana bakwaSisera, nabantwana bakwaThema, 54nabantwana bakwaNesiya, nabantwana bakwaHathifa.

55Abantwana bezinceku zikaSolomoni: ngabantwana bakwaSothayi, nabantwana bakwaHasofereti, nabantwana bakwaPheruda, 56nabantwana bakwaJahala, nabantwana bakwaDarikoni, nabantwana bakwaGideli, 57nabantwana bakwaShefathiya, nabantwana bakwaHathili, nabantwana bakwaPhokereti Hasebayimi, nabantwana bakwa-Ami.

58Onke amaNethini* nabantwana bezinceku zikaSolomoni babe ngamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye nambili.

59Nampa abakhuphuka eTheli Mela, naseTheli Harisha, naseKherubi, nase-Adani, nase-Imeri, kepha babengenakusho izindlu zawoyise nozalo lwabo ukuba babengabakwa-Israyeli yini: 60ngabantwana bakwaDelaya, nabantwana bakwaThobiya, nabantwana bakwaNekhoda, bengamakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu nambili. 61

2:61
2 Sam. 19:31
Abantwana babapristi: ngabantwana bakwaHabaya, nabantwana bakwaHakhosi, nabantwana bakwaBarizilayi, owathatha umfazi emadodakazini kaBarizilayi wakwaGileyadi, wabizwa ngegama lawo. 62Labo bafuna ukubhalwa kwabo phakathi kwababhaliweyo ngezizukulwane, kepha kabafunyanwanga; ngalokho bakhishwa ebupristini, kwathiwa bangcolile. 63
2:63
Eks. 28:30
Num. 27:21
Umbusi washo kubo ukuba bangadli okungcwelengcwele, kuze kuvele umpristi one-Urimi neThumini.*

64Lonke ibandla selihlangene laliyizinkulungwane ezingamashumi amane nambili namakhulu amathathu namashumi ayisithupha, 65ngaphandle kwezinceku zabo nezincekukazi zabo ezaziyizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa; babe nabahlabeleli besilisa nabesifazane abangamakhulu amabili. 66Amahhashi abo ayengamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu nesithupha; iminyuzi* yabo yayingamakhulu amabili namashumi amane nanhlanu; 67amakamela abo ayengamakhulu amane namashumi amathathu nanhlanu; izimbongolo zaziyizinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi amabili.

68Ezinye izinhloko zawoyise ekufikeni kwazo endlini kaJehova eseJerusalema zanikelela ngenhliziyo indlu kaNkulunkulu ukuba imiswe endaweni yayo; 69zanikelela isikhwama somsebenzi njengokwamandla azo amadarike* ayizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nanye egolide, namamane* ayizinkulungwane eziyisihlanu esiliva, nezambatho zabapristi eziyikhulu.

70Base behlala abapristi, namaLevi, nabanye abantu abathile, nabahlabeleli, nabalindisango, namaNethini* emizini yabo, bonke abakwa-Israyeli emizini yabo.

3

I-altare leminikelo yokushiswa. Umkhosi wamadokodo. Isisekelo sethempeli

31

3:1
AbAhl. 20:1
Neh. 8:1
Lapho isisondela inyanga yesikhombisa, abantwana bakwa-Israyeli besemizini, abantu babuthana eJerusalema njengomuntu munye. 2
3:2
Lev. 6:9
Dut. 12:13
Math. 1:12
Kwase kusuka uJeshuwa indodana kaJosadaki, nabafowabo abapristi, noZerubabele indodana kaSheyalitiyeli, nabafowabo, bakha i-altare likaNkulunkulu ka-Israyeli ukuba banikele ngeminikelo yokushiswa phezu kwalo njengokulotshiweyo emthethweni kaMose umuntu kaNkulunkulu. 3
3:3
Num. 28:3
Balimisa i-altare endaweni yalo, ngokuba babe novalo ngenxa yabantu balawo mazwe, banikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova phezu kwalo, yebo, iminikelo yokushiswa ekuseni nakusihlwa. 4
3:4
Lev. 23:34
Num. 29:12
Bagcina umkhosi wamadokodo njengokulotshiweyo, banikela ngeminikelo yokushiswa imihla ngemihla ngomumo njengokomthetho nanjengokwesiyalezo sezinsuku ngezinsuku, 5
3:5
Neh. 10:32
nangasemuva umnikelo oshiswa imihla yonke, neyokwethwasa kwenyanga, neyemikhosi yonke emisiweyo kaJehova eyayingcwelisiwe, neyabo bonke abanikela ngenhliziyo ngeminikelo yesihle kuJehova.

6Ngosuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa baqala ukunikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova; kepha isisekelo sethempeli sasingakabekwa. 7

3:7
2 IziKr. 2:16
Banika nababazi bamatshe imali kanye nababazi bemithi; banika amaSidoni nabaseTire ukudla nokuphuza namafutha ukuba balande imisedari* eLebanoni, bayiyise elwandle eJopha ngemvume kaKoresi inkosi yasePheresiya kubo.

8Ngomnyaka wesibili wokufika kwabo endlini kaNkulunkulu eJerusalema ngenyanga yesibili uZerubabele, indodana kaSheyalitiyeli, noJeshuwa indodana kaJosadaki, nensali yabafowabo abapristi, namaLevi, nabo bonke abafike eJerusalema bevela ekuthunjweni baqala ukumisa amaLevi, kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu ukuba babonise umsebenzi wendlu kaJehova. 9

3:9
Ezra 2:40
Base bema uJeshuwa namadodana akhe nabafowabo, noKadimiyeli namadodana akhe, amadodana akwaJuda, njengomuntu munye ukuba babonise izisebenzi endlini kaJehova, kanye namadodana kaHenadadi namadodana awo nabafowabo amaLevi.

10

3:10
2 IziKr. 29:25
Lapho abakhi sebebeka isisekelo sethempeli likaJehova, bamisa abapristi begqokile benamacilongo kanye namaLevi, amadodana ka-Asafa, enamasimbali* ukuba badumise uJehova njengehlelo likaDavide inkosi yakwa-Israyeli. 11
3:11
2 IziKr. 5:13
7:3
AmaH. 136:1
Baphendulana ngokumdumisa nangokumbonga uJehova, bathi: “Ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade phezu kuka-Israyeli.” Bonke abantu bakhamuluka ngokukhamuluka okukhulu ekumdumiseni kwabo uJehova, ngokuba isisekelo sendlu kaJehova sase sibekiwe. 12
3:12
Hag. 2:2
Abaningi babapristi namaLevi, nezinhloko zawoyise, abadala ababeyibonile indlu yokuqala, bakhala ngezwi elikhulu ekubekweni kwesisekelo saleyo ndlu phambi kwamehlo abo; abaningi bakhamuluka ngentokozo, 13ngangokuba abantu babengenakwahlukanisa izwi lokukhamuluka kwentokozo nezwi lokukhala kwabantu, ngokuba abantu bakhamuluka ngokukhamuluka okukhulu, umsindo wezwakala kude.