IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
30

301Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2“Ndodana yomuntu, profetha uthi: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Hhewulani, nithi:

“Wo ngalolo suku!”

3

30:3
Joweli 2:1
Zef. 1:14
Ngokuba usuku luseduze,

usuku lukaJehova luseduze;

luyakuba lusuku lwamafu nesikhathi sabezizwe.

4

30:4
Isaya 20:3
Inkemba iyakulehlela iGibithe,

kube yimihelo eKushe,

lapho abagwaziweyo bewa eGibithe;

bayakususa ingcebo yalo,

kudilizwe izisekelo zalo.

5IKushe, noPhuthi, noLude,

nayo yonke ingxubevange yezizwe,

neKhubi, nabamazwe ahlangeneyo bayakuwa nabo ngenkemba.

6

30:6
Hez. 29:10
“ ‘Usho kanje uJehova, uthi:

“ ‘Nabo abaliphasa iGibithe bayakuwa,

ukukhukhumala kwamandla alo kuyakwehla;

kusukela eMigidoli kuze kube seSevene

bayakuwa kulo ngenkemba,

isho iNkosi uJehova.

7

30:7
Hez. 29:12
“ ‘Bayakuchithakala phakathi kwamazwe achithekileyo,

imizi yalo ibe phakathi kwemizi echithekileyo.

8Bayakwazi ukuthi nginguJehova,

lapho sengiphembe umlilo eGibithe,

bachotshozwe bonke abasizi balo.

9“ ‘Ngalolo suku kuyakuphuma izithunywa phambi kwami ngemikhumbi ukwesabisa amaKushe anokwethemba, kube yimihelo phezu kwawo ngosuku lweGibithe, ngokuba bheka, luyeza.

10“ ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Ngiyakuqeda isixuku saseGibithe

ngesandla sikaNebukadinesari,

inkosi yaseBabele.

11

30:11
Hez. 28:7
Yena nabantu bakhe kanye naye,

abesabekayo bezizwe,

bayakulethwa ukuba bachithe izwe,

bahoshele iGibithe izinkemba zabo,

bagcwalise izwe ngabagwaziweyo.

12

30:12
Isaya 19:5
Ngiyakwenza imifula ishe,

ngithengise ngezwe esandleni sababi,

ngichithe izwe nokugcwala kwalo ngesandla sabafokazi;

mina Jehova ngikukhulumile.

13

30:13
Isaya 19:16
“ ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Ngiyakuzichitha izithombe,

ngiqede onkulunkulu eNofi;

akusayikubakho sikhulu esivela ezweni laseGibithe,

ngibeke ukwesaba ezweni laseGibithe.

14Ngiyakwenza ize iPhatirosi,

ngiphembe umlilo eSowani,

ngenze ukwahlulela eNo.

15Ngiyakuthulula ukufutheka kwami phezu kweSini,

inqaba yaseGibithe,

nginqume isixuku saseNo.

16Ngiyakuphemba umlilo eGibithe,

iSini libe nemihelo emikhulu,

iNo lifohlwe,

iNofi lihlaselwe emini.

17Izinsizwa zase-Aveni nasePhi Beseti ziyakuwa ngenkemba,

imizi iye ekuthunjweni.

18EThehafenehesi usuku luyakuba mnyama,

lapho ngaphula khona amajoka aseGibithe,

nokukhukhumala kwamandla kuyakuphela kulo;

lona-ke, ifu liyakulisibekela,

namadodakazi alo ayakuya ekuthunjweni.

19Ngiyakwenza-ke izahlulelo eGibithe,

bazi ukuthi nginguJehova.’ ”

20Kwathi ngomnyaka weshumi nanye ngenyanga yokuqala ngolwesikhombisa lwenyanga lafika kimi izwi likaJehova, lathi: 21“Ndodana yomuntu, ngaphulile ingalo kaFaro inkosi yaseGibithe; bheka, ayiboshiwe ukuba kuthelwe imithi, kufakwe umzongolozelo wokubopha, ukuze iqiniselwe ukubamba inkemba. 22Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngimelene noFaro inkosi yaseGibithe; ngiyakwaphula izingalo zakhe, eqinileyo neyaphukileyo, ngenze ukuba inkemba iwe esandleni sakhe. 23Ngiyakubahlakazela abaseGibithe ezizweni, ngibasabalalisele emazweni. 24Ngiyakuqinisa izingalo zenkosi yaseBabele, ngibeke inkemba yami esandleni sayo; kepha ngiyakwaphula izingalo zikaFaro, abubule phambi kwami ngokububula kogwaziweyo. 25Yebo, ngiyakuqinisa izingalo zenkosi yaseBabele, izingalo zikaFaro ziwe, bazi ukuthi nginguJehova, lapho ngibeka inkemba yami esandleni senkosi yaseBabele; yona iyakuyelula phezu kwezwe laseGibithe. 26Ngiyakubahlakazela abaseGibithe ezizweni, ngibasabalalisele emazweni, bazi ukuthi nginguJehova.”

31

311Kwathi ngomnyaka weshumi nanye ngenyanga yesithathu ngolokuqala lwenyanga lafika kimi izwi likaJehova, lathi: 2“Ndodana yomuntu, thana kuFaro inkosi yaseGibithe nasesixukwini sakhe:

“ ‘Ufana nobani ebukhulwini bakho na?

3Bheka, ungumkhoba,

ungumsedari* waseLebanoni;

unamagatsha amahle,

namaqabunga anomthunzi,

nesiqu esiphakemeyo;

isihloko sawo siphakathi kwamafu.

4Amanzi awukhulisa,

utwa lwawuphakamisa;

imifula yawo yahamba yazungeza indawo yokutshalwa kwawo;

yayisithuma imisele yayo kuyo yonke imithi yasendle.

5Ngalokho isiqu sawo sasiphakeme kunayo yonke imithi yasendle;

izingatsha zawo zandiswa,

namagatsha awo elulwa

ngamanzi amaningi ekuwaxhantiseni kwawo.

6

31:6
Dan. 4:9
Zonke izinyoni zezulu zakha emagatsheni awo,

zonke izilwane zasendle zazalela phansi kwezingatsha zawo;

emthunzini wawo zahlala zonke izizwe ezinkulu.

7Wawusumuhle ebukhulwini bawo,

ngobude bamagatsha awo,

ngokuba impande yawo yayingasemanzini amaningi.

8Imisedari* yasensimini kaNkulunkulu yayingenakuwusitha,

imisayipuresi* yayingafani nezingatsha zawo,

nemipelatani* yayingenjengamagatsha awo,

futhi kwakungekho nowodwa umuthi ensimini kaNkulunkulu ofana nawo ngobuhle.

9Ngawenza waba muhle ngobuningi bamagatsha awo,

imithi yonke yase-Edene eyayisensimini kaNkulunkulu

yaze yaba nomhawu.

10“ ‘Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Ngenxa yokuba uphakeme ngobude, wabeka isihloko sawo phakathi kwamafu, nenhliziyo yakhukhumala ngokuphakama kwawo, 11ngiyakuwunikela esandleni sonamandla wezizwe uyakwenza nokwenza kuye njengobubi bawo ngiwuxoshe. 12

31:12
Hez. 28:7
30:11
Abafokazi, abesabekayo bezizwe, bawunqumile, bawushiya. Amagatsha awo awele ezintabeni nasezigodini, nezingatsha zawo zaphukile kuyo yonke imifudlana yezwe, nabo bonke abantu behlile emthunzini wawo, bawushiya. 13Encithakalweni yawo kuyakuhlala zonke izinyoni zezulu, zonke izilwane zasendle zibe semagatsheni awo 14ukuba kungabikho muthi ngasemanzini okhukhumala ngokuphakama kwawo, ungabeki isihloko sawo emafwini, yebo, nenamandla ingemi ngokuziphakamisa, yonke ephuze amanzi; ngokuba yonke inikelwe ekufeni kokuphansi komhlaba phakathi kwabantwana babantu, kwabehlelayo egodini.

15“ ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Ngosuku owehlela ngalo endaweni yabafileyo ngalwenza utwa ukuba lulile, ngalusibekela, ngavimba imifula yalo, namanzi amaningi avalelwa; ngalenza iLebanoni libe mnyama ngenxa yawo; imithi yonke yasendle yadangala ngenxa yawo. 16

31:16
Isaya 14:9
Hez. 32:18,31
Ngomdumo wokuwa kwawo ngathuthumelisa izizwe, lapho ngiwehlisela endaweni yabafileyo kanye nabehlela egodini; yonke imithi yase-Edene ekhethekileyo nemihle yaseLebanoni, yonke ephuze amanzi, yaduduzwa kokuphansi komhlaba. 17Nayo yehlela kanye nawo endaweni yabafileyo kwabagwaziweyo ngenkemba, ababe yingalo yawo, ababehlela emthunzini wawo phakathi kwezizwe.

18

31:18
Hez. 28:10
32:19
“ ‘Pho, ufana nobani ngodumo nangobukhulu phakathi kwemithi yase-Edene na? Nokho uyakwehliselwa kokuphansi komhlaba kanye nemithi yase-Edene, ulale phakathi kwabangasokile nabagwazwe ngenkemba. Lo unguFaro nesixuku sakhe sonke, isho iNkosi uJehova.’ ”

32

321Kwathi ngomnyaka weshumi nambili, ngenyanga yeshumi nambili, ngolokuqala lwenyanga lafika kimi izwi likaJehova, lathi: 2

32:2
Hez. 29:3
“Ndodana yomuntu, yenza isililiselo ngoFaro inkosi yaseGibithe, uthi kuye:

“ ‘Wazifanisa nebhongo lengonyama phakathi kwezizwe,

kepha unjengodrako* elwandle,

lapho ufohlela emifudlaneni yakho,

unyakazisa amanzi ngasezinyaweni zakho,

udunga izikhukhula zawo.

3

32:3
Hez. 12:13
17:20
“ ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Ngiyakweneka inetha lami phezu kwakho

ngesixuku sabantu abaningi,

bakukhuphule ngenetha lami.

4

32:4
Hez. 29:5
31:13
Ngiyakukuphonsa emhlabathini,

ngikuntshinge endle,

ngihlalise phezu kwakho zonke izinyoni zezulu,

ngisuthise zonke izilwane zomhlaba ngawe.

5Ngiyakubeka inyama yakho ezintabeni,

ngigcwalise izigodi ngezidumbu zakho.

6Ngiyakuliminzisa izwe lokukhukhula kwakho

ngegazi lakho kuze kube sezintabeni,

imifudlana igcwale ngawe.

7

32:7
Isaya 13:10
14:12
Hez. 31:15
Joweli 2:10,31
3:15
Math. 24:29
Luk. 21:25
Lapho ngikucisha,

ngiyakusibekela izulu,

ngenze mnyama izinkanyezi,

ngimboze ilanga ngefu,

inyanga ingakhanyisi ngokukhanya kwayo.

8Ngiyakwenza mnyama phezu kwakho

zonke izinkanyiso zezulu ezikhanyayo,

ngibeke ubumnyama ezweni lakho, isho iNkosi uJehova.

9

32:9
Hez. 26:15
Ngiyakukhathaza izinhliziyo zabantu abaningi,

lapho sengiletha ukwaphulwa kwakho ezizweni

emazweni ongawazanga.

10Ngiyakwenza ukuba abantu abaningi bamangale ngawe,

amakhosi abo aqhakanyeke,

lapho ngisikaza ngenkemba phambi kwawo,

aqhaqhazele imizuzwana yonke,

kube yileyo naleyo ngokuphila kwayo ngosuku lokuwa kwakho.

11“ ‘Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Inkemba yenkosi yaseBabele iyakukwehlela.

12

32:12
Hez. 28:7
Ngezinkemba zamaqhawe ngiyakuwisa isixuku sakho,

bonke bengabesabekayo bezizwe;

bayakuchitha ukuziphakamisa kweGibithe,

sonke isixuku salo sichitheke.

13

32:13
Hez. 29:11
Ngiyakuqothula zonke izinkomo zalo ezingasemanzini amaningi,

angabe esanyakaziswa lunyawo lomuntu,

anganyakaziswa yizinselo zezinkomo.

14Ngiyakwenza ukuba amanzi abo abohle,

ngihambise imifula yabo njengamafutha, isho iNkosi uJehova.

15Lapho ngiyakwenza izwe laseGibithe libe yincithakalo nehlane,

izwe elingasenokugcwala kwalo,

lapho ngibulala bonke abakhe kulo,

khona bayakwazi ukuthi nginguJehova.’

16“Lokhu kuyisililo abayakulila ngaso; amadodakazi ezizwe ayakulilisela ngaso, alilele iGibithe nesixuku salo ngaso, isho iNkosi uJehova.”

17Kwathi ngomnyaka weshumi nambili, ngolweshumi nanhlanu lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 18

32:18
Isaya 14:3
“Ndodana yomuntu, khalela isixuku saseGibithe, usehlisele ezindaweni eziphansi komhlaba, sona namadodakazi ezizwe ezidumileyo, kanye nabehlela egodini. 19
32:19
Hez. 28:10
Udlula bani ngobuhle na? Yehla, ulaliswe phakathi kwabangasokile. 20Bayakuwa phakathi kwabagwazwe ngenkemba; linikelwe enkembeni; lihuduleni nazo zonke izixuku zalo. 21
32:21
Isaya 14:9
Abanamandla bamaqhawe bayakukhuluma ngalo nangabasizi balo, bephakathi kwendawo yabafileyo, bathi: ‘Sebehlile, sebelele abangasokile, bebulewe ngenkemba.’

22“Lapho kukhona i-Asiriya neviyo lalo lonke, amathuna alo engakulo nxazonke, bonke bebulewe bewe ngenkemba, 23amathuna alo engaphakathi kwegodi, iviyo lalo lizungeza ithuna nxazonke, bonke balo bebulewe bewe ngenkemba, labo ababebanga ukuba besatshwe ezweni labaphilayo.

24“Lapho kukhona i-Elamu nesixuku sonke salo nxazonke zethuna, bebulewe bonke bewe ngenkemba, abehlele ezindaweni eziphansi komhlaba bengasokile, ababebanga ukuba besatshwe ezweni labaphilayo; sebethwala amahloni abo kanye nabehlela egodini. 25Phakathi kwabagwaziweyo balibekele umbhede kanye naso sonke isixuku salo, amathuna aso engakulo nxazonke, bonke balo bengabangasokile, bebulewe ngenkemba, ngokuba kwabangwa ukuba besatshwe ezweni labaphilayo; sebethwala amahloni abo kanye nabehlela egodini; yebo, libekiwe phakathi kwababuleweyo.

26

32:26
Hez. 27:13
“Lapho kukhona oMesheke noThubali naso sonke isixuku sabo, amathuna abo engakubo nxazonke, bonke babo bengabangasokile, bebulewe ngenkemba, ngokuba babebanga ukuba besatshwe ezweni labaphilayo. 27Laba babangasokile abawileyo abayikulala namaqhawe ehlela endaweni yabafileyo enezikhali zawo zokulwa, abekwa izinkemba zawo phansi kwamakhanda, nezihlangu zawo ziphezu kwamathambo awo, ngokuba besabisa amaqhawe ezweni labaphilayo.

28“Nawe uyakwaphulwa phakathi kwabangasokile, ulale nababulewe ngenkemba.

29“Lapho kukhona u-Edomi, amakhosi akhe nazo zonke izikhulu zakhe, abathe nakuba bebe nobuqhawe babekwa nababulewe ngenkemba; bayakulala nabangasokile nabehlela egodini.

30“Lapho kukhona izikhulu zasenyakatho, zonke zazo, nabo bonke abaseSidoni, abehlile nabagwaziweyo; nakuba bebesatshwa ngenxa yobuqhawe babo, sebejabhile, balele bengasokile nababulewe ngenkemba, bethwala amahloni kanye nabehlela egodini.

31

32:31
Hez. 31:16
“UFaro uyakubabona, aduduzeke ngaso sonke isixuku sakhe; ubulewe ngenkemba uFaro nayo yonke impi yakhe, isho iNkosi uJehova. 32Ngenza ukuba esatshwe ezweni labaphilayo, kepha useyakulaliswa uFaro naso sonke isixuku sakhe phakathi kwabangasokile nababulewe ngenkemba, isho iNkosi uJehova.”