IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
29

Isiprofetho ngeGibithe

291Ngomnyaka weshumi, ngenyanga yeshumi, ngolweshumi nambili lwenyanga lafika kimi izwi likaJehova, lathi: 2

29:2
Isaya 19:1
Jer. 43:8
44:30
46:2
“Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kuFaro inkosi yaseGibithe, uprofethe ngaye nangalo lonke iGibithe, 3
29:3
Isaya 51:9
Hez. 32:2
ukhulume uthi: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Bheka, ngimelene nawe Faro, nkosi yaseGibithe,

drako* omkhulu, obuthisa phakathi kwemifula yakho

uthi: “Umfula ungowami,

mina ngiwenzile.”

4Ngiyakufaka izindobo emihlathini yakho,

nginamathelise izinhlanzi zemifula yakho

ezingcwecweni zakho,

ngikukhuphule phakathi kwemifula yakho

kanye nazo zonke izinhlanzi zemifula yakho

ezinamathela ezingcwecweni zakho.

5Ngiyakukulahla ehlane,

wena nazo zonke izinhlanzi zemifula yakho,

uwe ebusweni bomhlabathi;

awuyikubuthwa, ulandwe;

ngiyakukunika ube ngukudla kwezilwane zomhlaba

nokwezinyoni zezulu.

6

29:6
2 AmaKh. 18:21
Isaya 36:6
Bonke abakhileyo eGibithe bayakwazi ukuthi nginguJehova,

ngokuba bebeludondolo lohlanga

kuyo indlu yakwa-Israyeli.

7Lapho bekubamba ngesandla, uyaphuka,

uklebhula zonke izinhlangothi zabo;

nalapho bencika kuwe, uyaphuka,

untengantengise zonke izinkalo zabo.

8“ ‘Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngiyakwehlisela phezu kwakho inkemba, nginqume kuwe abantu nezilwane. 9

29:9
Joweli 3:19
Izwe laseGibithe liyakuba yincithakalo nehlane, bazi ukuthi nginguJehova, ngokuba wathi: “Umfula ungowami, mina ngiwenzile.” 10
29:10
Hez. 30:6
Bheka, ngalokho ngimelene nawe nemifula yakho; ngiyakwenza izwe laseGibithe libe yihlane lamahlane nencithakalo, kusukela eMigidoli kuze kube seSevene, kuze kube semkhawulweni waseKushe. 11Akuyikudabula kulo unyawo lomuntu, akuyikudabula kulo unyawo lwesilwane, aliyikuhlalwa iminyaka engamashumi amane. 12Ngiyakwenza izwe laseGibithe libe yincithakalo phakathi kwamazwe ayincithakalo, imizi yalo phakathi kwemizi echithekileyo ibe yincithakalo iminyaka engamashumi amane, ngihlakazele abaseGibithe ezizweni, ngibasabalalisele emazweni.

13“ ‘Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Ngasekupheleni kweminyaka engamashumi amane ngiyakubabutha abaseGibithe kubantu abahlakazekele kubo, 14

29:14
Isaya 11:11
ngibuyise ukuthunjwa kwaseGibithe, ngibabuyisele ezweni lasePhatirosi, izwe lokudabuka kwabo, babe ngumbuso ophansi khona. 15Liyakuba phansi emibusweni, alisayikuziphakamisa phezu kwezizwe; futhi ngizakubanciphisa ukuba bangabusi izizwe. 16Alisayikuba yithemba kuyo indlu yakwa-Israyeli, likhumbuza ngokona lapho bebaphendukela, bazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.’ ”

17Kwathi ngomnyaka wamashumi amabili nesikhombisa ngenyanga yokuqala, ngolokuqala lwenyanga, lafika kimi izwi likaJehova, lathi: 18“Ndodana yomuntu, uNebukadinesari inkosi yaseBabele wasebenzisa impi yakhe umsebenzi omkhulu ngeTire; onke amakhanda aphuculwa, onke amahlombe acothulwa, nokho yena nempi yakhe babengenankokhelo evela eTire ngomsebenzi abalenzela wona. 19Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngizakunika uNebukadinesari, inkosi yaseBabele, izwe laseGibithe; uyakuyisusa ingcebo yalo, aphange impango yalo, agcugce ingcugco yalo, kube yinkokhelo yempi yakhe. 20Ngiyamnika izwe laseGibithe ngomsebenzi owakhonza ngawo, abawenza kimi, isho iNkosi uJehova.

21

29:21
Isaya 33:22
“Ngalolo suku ngiyakuhlumisa uphondo endlini ka-Israyeli, ngikuvumele ukuba uvule umlomo phakathi kwabo, bazi ukuthi nginguJehova.”