IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
27

271Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2

27:2
Isaya 23:1
Am. 1:9
“Wena ndodana yomuntu, yenza isililiselo ngeTire, 3
27:3
AmaH. 50:2
IsiLilo 2:15
uthi kulo iTire: Wena ohlala ekungeneni kolwandle, ongumthengi wabantu eziqhingini eziningi, iNkosi uJehova isho kanje, ithi:

“ ‘Tire, wena ushilo ukuthi:

“Ngiphelele ebuhleni.”

4Imikhawulo yakho isenhliziyweni yolwandle;

abakhi bakho baphelelisile ubuhle bakho.

5

27:5
Dut. 3:9
Ngemisayipuresi* yaseSeniri benzile onke amapulangwe akho;

balandile umsedari* eLebanoni ukwenza insika yakho.

6Ngama-oki* aseBashani benzile amaphini akho;

indeki* yakho bayenzile ngophondo lwendlovu,

lufakelwe emthini womkhoba ovela eziqhingini zaseKitimi.

7Ilineni elicolekileyo elifekethisiweyo elivela eGibithe

lalinguseyili* wakho,

laze laba yibhanela* kuwe;

isimbozo sakho sasiluhlaza sibubende,

sivela eziqhingini zase-Elisha.

8

27:8
Gen. 10:18
Abakhileyo eSidoni nase-Arvadi babe ngabagwedli bakho;

izihlakaniphi zakho, Tire,

zazikuwe, zazingabashayeli bakho.

9

27:9
1 AmaKh. 5:18
AmaH. 83:8
Amalunga aseGebali nezihlakaniphi zalo

babe ngabavimbi zimfa bakho kuwe.

Yonke imikhumbi yaselwandle namatilosi* ayo

babe kuwe ukuba bathengise ngempahla yakho.

10

27:10
Isaya 66:19
Jer. 46:9
Nah. 3:9
“ ‘AbasePheresiya noLude noPhuthi babe sempini yakho, amadoda empi yakho; baphanyeka izihlangu nezigqoko kuwe; baveza ubuhle bakho. 11Abantu base-Arvadi kanye nempi yakho babe sezingangeni zakho nxazonke, nabaseGamadi babe semibhoshongweni yakho; baphanyeka izihlangu zabo ezingangeni zakho nxazonke; baphelelisa ubuhle bakho.

12“ ‘ITharishishi lalingumthengi wakho ngenxa yobuningi bayo yonke ingcebo yakho; benana impahla yakho ngesiliva nangensimbi nangethini* nangomthofu.

13

27:13
Gen. 10:2
“ ‘IJavani noThubali noMesheke bona babe ngabathengi bakho, benana abantu boqobo nezitsha zethusi ngempahla yakho.

14“ ‘Abendlu yaseThogarma benana impahla yakho ngamahhashi nangamahhashi empi nangeminyuzi.*

15“ ‘Abantu baseDedani babe ngabathengi bakho, iziqhingi eziningi zaziyizindawo zokuthengelana zesandla sakho; babuyisela kuwe uphondo lwendlovu ne-eboni,* kwaba yisipho sakho.

16“ ‘I-Aramu lalingumthengi wakho ngenxa yobuningi bemisebenzi yakho; benana impahla yakho ngama-emeralidu,* nangokububende, nangokufekethisiweyo, nangelineni elicolekileyo, nangekorali,* nangamarubi.*

17

27:17
AbAhl. 11:33
“ ‘UJuda nezwe lakwa-Israyeli babe ngabathengi bakho; benana impahla yakho ngokolweni waseMiniti, nangawojeqe, nangezinyosi, nangamafutha, nangebhalisamu.*

18“ ‘IDamaseku lalingumthengi wakho ngenxa yobuningi bemisebenzi yakho, ngobuningi bayo yonke ingcebo, linewayini laseHeliboni noboya obumhlophe bezimvu.

19“ ‘IVedani neJavani enana impahla yakho ngotwayibana; insimbi ekhandiweyo, nekasiya,* nomhlanga kwakuphakathi kwempahla yakho.

20“ ‘IDedani lalingumthengi wakho ngezindwangu ezinhle zokugibela.

21

27:21
Gen. 25:13
AmaH. 120:5
“ ‘I-Arabiya nazo zonke izikhulu zaseKedari zazingabathengi besandla sakho; zazingabathengi bakho ngamawundlu, nangezinqama, nangezimpongo.

22“ ‘Abathengi baseSheba naseRama babe ngabathengi bakho, benana impahla yakho ngawo onke amakha aphambili, nangawo onke amatshe anqabileyo, nangegolide.

23“ ‘IHarana neKhane ne-Edene, abathengi baseSheba, ne-Asiriya, neKilimadi babe ngabathengi bakho. 24Bona babe ngabathengi bakho ngempahla enhle, ngezambatho eziluhlaza nezifekethisiweyo, nangezindwangu ezimibalabala, nangezintambo ezalukiweyo eziqinileyo, ezindaweni zakho zokuthengelana.

25“ ‘Imikhumbi yaseTharishishi yayihambisa impahla yakho.

Wagcwaliswa, wadunyiswa kakhulu enhliziyweni yolwandle.

26

27:26
Hez. 17:10
Abagwedli bakho bakuyisa emanzini amaningi;

umoya wasempumalanga wawusukwaphula

usenhliziyweni yolwandle.

27Ingcebo yakho, nempahla yakho,

nentutho yakho,

amatilosi* akho, nabashayeli bakho,

abavimbi zimfa bakho, nabaphathi bakho bokuthenga,

nawo onke amadoda akho empi akuwe, naso sonke isixuku esiphakathi kwakho

kuyakuwela enhliziyweni yolwandle ngosuku lokuwa kwakho.

28Ngezwi lokukhala kwabashayeli bakho amaza ayazamazama.

29Bonke ababambe amaphini,

amatilosi* nabo bonke abashayeli baselwandle,

bayakwehla emikhunjini yabo,

beme emhlabathini,

30bezwakalise izwi labo phezu kwakho,

bakhale ngomunyu,

bathele uthuli emakhanda abo,

bahuquzele emlotheni,

31

27:31
Jer. 48:37
baziphucule izimpandla ngenxa yakho,

babhince izindwangu zamasaka,

bakukhalele izinyembezi ngomunyu womphefumulo.

32Ekulileni kwabo bayakwenza isililiselo ngawe,

bakulilele, bathi:

“Ngubani onjengeTire,

njengalo eselithulisiwe phakathi kolwandle, na?”

33Ekuphumeni kwempahla yakho elwandle

wasuthisa abantu abaningi;

ngobuningi bengcebo yakho nempahla yakho

wacebisa amakhosi omhlaba.

34Ngesikhathi sokwaphulwa kwakho ngamanzi

ekujuleni kolwandle

impahla yakho naso sonke isixuku sakho kwawela phakathi kwakho.

35Bonke abakhileyo eziqhingini bamangala ngawe;

amakhosi azo ayaqhakanyeka,

aphaphatheke ebusweni.

36

27:36
Hez. 26:21
28:19
Abathengi phakathi kwabantu bayakuncimfela;

usuyincithakalo;

awusayikubakho kuze kube phakade.’ ”

28

281Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2

28:2
Isaya 31:3
Hez. 27:4
Dan. 5:20
IzE. 12:22
“Ndodana yomuntu, thana kuso isikhulu saseTire: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Ngokuba inhliziyo yakho iziphakamisile,

wathi: “Ngingunkulunkulu, ngihlala esihlalweni sikaNkulunkulu

enhliziyweni yolwandle,”

ingani ungumuntu, ungesiye uNkulunkulu,

noma umise inhliziyo yakho njengenhliziyo kaNkulunkulu

3

28:3
Dan. 1:17,20
bheka, uhlakaniphile kunoDaniyeli,

ayikho imfihlakalo abangakufihlela yona;

4ngokuhlakanipha kwakho nangokuqonda kwakho

uzizuzele imfuyo,

wafaka igolide nesiliva engcebeni yakho;

5ngokuhlakanipha kwakho okukhulu kokuthenga

wandisile imfuyo yakho;

inhliziyo yakho iziphakamisile ngenxa yengcebo yakho.

6“ ‘Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Ngenxa yokuba umisile inhliziyo yakho

njengenhliziyo kaNkulunkulu,

7

28:7
Hez. 26:7
30:11
ngalokho bheka,

ngiyakukwehlisela abafokazi,

abesabekayo bezizwe;

bayakuhoshela ubuhle bokuhlakanipha kwakho

izinkemba zabo,

bangcolise ukukhazimula kwakho.

8

28:8
Isaya 14:15
Bayakukwehlisela egodini,

ufe ukufa kwabagwaziweyo enhliziyweni yolwandle.

9Usasho phambi kokubulalayo ukuthi:

“Ngingunkulunkulu mina,”

ingani ungumuntu,

ungesiye uNkulunkulu,

esandleni sokugwazayo, na?

10

28:10
Hez. 32:24
Uyakufa ukufa kwabangasokile ngesandla sabafokazi,

ngokuba mina ngikhulumile, isho iNkosi uJehova.’ ”

11Izwi likaNkulunkulu lafika kimi, lathi: 12

28:12
Hez. 27:2,4
“Ndodana yomuntu, yenza isililiselo ngenkosi yaseTire, uthi kuyo: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Wawuluphawu lokupheleleyo;

wawugcwele ukuhlakanipha,

wawuphelele ngobuhle.

13Wawuse-Edene,

insimu kaNkulunkulu;

onke amatshe anqabileyo ayeyisisibekelo sakho,

isardiyu,* netopazi,* nedayimani,*

neshohamu,* nejaspi,* nesafire,*

nesimaragidu,* nekrisolithe;*

nezivunulo zakho nezisekelo zamatshe zaziyigolide,

zilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho.

14

28:14
Eks. 25:20
Isaya 14:13
Wawuyikherubi* eligcotshiweyo elisibekelayo;

ngakubeka, waba sentabeni engcwele kaNkulunkulu,

wahamba phakathi kwamatshe omlilo.

15Wawuphelele ezindleleni zakho

kusukela osukwini lokudalwa kwakho

kwaze kwafumaniseka ukungalungi kuwe.

16Ngobuningi bokuthenga kwakho wagcwaliswa ngobudlova, wonile;

ngalokho ngakulahla ungcolile entabeni kaNkulunkulu,

ngakuchitha wena kherubi* elisibekelayo,

ungabikho phakathi kwamatshe omlilo.

17Inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho,

wonakalisa ukuhlakanipha kwakho ngokukhazimula kwakho;

ngikulahlele phansi,

ngikubeke phambi kwamakhosi ukuba akubone.

18

28:18
AbAhl. 9:20
Hez. 19:14
Ngobuningi bobubi bakho ekuthengeni kwakho okungalungile

ungcolisile izindlu zakho ezingcwele;

ngase ngiphumisa umlilo phakathi kwakho, wakuqeda;

ngakwenza umlotha emhlabeni

emehlweni abo bonke abakubonayo.

19

28:19
Hez. 26:16
27:36
Bonke abakubonayo phakathi kwabantu bamangala ngawe;

usuluvalo, awusayikubakho kuze kube phakade.’ ”

Isiprofetho ngeSidoni

20Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 21

28:21
Isaya 23:2,4
“Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kulo iSidoni, uprofethe ngalo, 22uthi: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Bheka, ngimelene nawe Sidoni;

ngiyakudunyiswa phakathi kwakho,

bazi ukuthi nginguJehova,

lapho ngenza ukwahlulela kulo,

ngingcweliswe phakathi kwalo.

23Ngiyakuthuma kulo isifo negazi ezitaladini zalo;

abagwaziweyo bayakuwa phakathi kwalo

ngenkemba ephezu kwalo nxazonke,

bazi ukuthi nginguJehova.

24“ ‘Akusayikubakho ikhakhasi elihlabayo neva elilimazayo kuyo indlu yakwa-Israyeli kubo ababahaqayo nababenza okwamafundululu kubo, bazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.

25“ ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Lapho ngibutha indlu yakwa-Israyeli ezizweni abahlakazekele phakathi kwazo, ngingcweliswe kubo emehlweni ezizwe, bayakuhlala ezweni labo engalinika inceku yami uJakobe. 26Bayakuhlala kulo belondekile, bakhe izindlu, batshale izivini, yebo, bahlale ngokulondeka, lapho ngenza ukwahlulela kubo bonke abanamafundululu kubo phakathi kwababahaqayo, bazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo.’ ”

29

Isiprofetho ngeGibithe

291Ngomnyaka weshumi, ngenyanga yeshumi, ngolweshumi nambili lwenyanga lafika kimi izwi likaJehova, lathi: 2

29:2
Isaya 19:1
Jer. 43:8
44:30
46:2
“Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kuFaro inkosi yaseGibithe, uprofethe ngaye nangalo lonke iGibithe, 3
29:3
Isaya 51:9
Hez. 32:2
ukhulume uthi: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Bheka, ngimelene nawe Faro, nkosi yaseGibithe,

drako* omkhulu, obuthisa phakathi kwemifula yakho

uthi: “Umfula ungowami,

mina ngiwenzile.”

4Ngiyakufaka izindobo emihlathini yakho,

nginamathelise izinhlanzi zemifula yakho

ezingcwecweni zakho,

ngikukhuphule phakathi kwemifula yakho

kanye nazo zonke izinhlanzi zemifula yakho

ezinamathela ezingcwecweni zakho.

5Ngiyakukulahla ehlane,

wena nazo zonke izinhlanzi zemifula yakho,

uwe ebusweni bomhlabathi;

awuyikubuthwa, ulandwe;

ngiyakukunika ube ngukudla kwezilwane zomhlaba

nokwezinyoni zezulu.

6

29:6
2 AmaKh. 18:21
Isaya 36:6
Bonke abakhileyo eGibithe bayakwazi ukuthi nginguJehova,

ngokuba bebeludondolo lohlanga

kuyo indlu yakwa-Israyeli.

7Lapho bekubamba ngesandla, uyaphuka,

uklebhula zonke izinhlangothi zabo;

nalapho bencika kuwe, uyaphuka,

untengantengise zonke izinkalo zabo.

8“ ‘Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngiyakwehlisela phezu kwakho inkemba, nginqume kuwe abantu nezilwane. 9

29:9
Joweli 3:19
Izwe laseGibithe liyakuba yincithakalo nehlane, bazi ukuthi nginguJehova, ngokuba wathi: “Umfula ungowami, mina ngiwenzile.” 10
29:10
Hez. 30:6
Bheka, ngalokho ngimelene nawe nemifula yakho; ngiyakwenza izwe laseGibithe libe yihlane lamahlane nencithakalo, kusukela eMigidoli kuze kube seSevene, kuze kube semkhawulweni waseKushe. 11Akuyikudabula kulo unyawo lomuntu, akuyikudabula kulo unyawo lwesilwane, aliyikuhlalwa iminyaka engamashumi amane. 12Ngiyakwenza izwe laseGibithe libe yincithakalo phakathi kwamazwe ayincithakalo, imizi yalo phakathi kwemizi echithekileyo ibe yincithakalo iminyaka engamashumi amane, ngihlakazele abaseGibithe ezizweni, ngibasabalalisele emazweni.

13“ ‘Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Ngasekupheleni kweminyaka engamashumi amane ngiyakubabutha abaseGibithe kubantu abahlakazekele kubo, 14

29:14
Isaya 11:11
ngibuyise ukuthunjwa kwaseGibithe, ngibabuyisele ezweni lasePhatirosi, izwe lokudabuka kwabo, babe ngumbuso ophansi khona. 15Liyakuba phansi emibusweni, alisayikuziphakamisa phezu kwezizwe; futhi ngizakubanciphisa ukuba bangabusi izizwe. 16Alisayikuba yithemba kuyo indlu yakwa-Israyeli, likhumbuza ngokona lapho bebaphendukela, bazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.’ ”

17Kwathi ngomnyaka wamashumi amabili nesikhombisa ngenyanga yokuqala, ngolokuqala lwenyanga, lafika kimi izwi likaJehova, lathi: 18“Ndodana yomuntu, uNebukadinesari inkosi yaseBabele wasebenzisa impi yakhe umsebenzi omkhulu ngeTire; onke amakhanda aphuculwa, onke amahlombe acothulwa, nokho yena nempi yakhe babengenankokhelo evela eTire ngomsebenzi abalenzela wona. 19Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngizakunika uNebukadinesari, inkosi yaseBabele, izwe laseGibithe; uyakuyisusa ingcebo yalo, aphange impango yalo, agcugce ingcugco yalo, kube yinkokhelo yempi yakhe. 20Ngiyamnika izwe laseGibithe ngomsebenzi owakhonza ngawo, abawenza kimi, isho iNkosi uJehova.

21

29:21
Isaya 33:22
“Ngalolo suku ngiyakuhlumisa uphondo endlini ka-Israyeli, ngikuvumele ukuba uvule umlomo phakathi kwabo, bazi ukuthi nginguJehova.”