IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
24

Ikhanzi elibilayo

241Izwi likaJehova lafika kimi ngomnyaka wesishiyagalolunye, ngenyanga yeshumi ngolweshumi lwenyanga, lathi: 2

24:2
2 AmaKh. 25:1
Jer. 52:4
“Ndodana yomuntu, zilobele igama losuku, lona lolo suku; inkosi yaseBabele ihlasele iJerusalema ngalolu suku. 3
24:3
Jer. 1:13
Hez. 11:3
Fanekisa ngomfanekiso kuyo indlu ehlubukayo, uthi kubo: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Beka ikhanzi, libeke,

uthele amanzi kulo,

4uqoqele kulo izinqamu zalo,

zonke izinqamu ezinhle,

ithanga nehlombe,

uligcwalise ngamathambo akhethekileyo.

5Thatha okukhethekileyo komhlambi,

ubungele izinkuni phansi kwalo,

ulibilise nokulibilisa,

kuphekwe namathambo phakathi kwalo.

6

24:6
Hez. 22:2
“ ‘Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Maye kumuzi wezingazi,

kulo ikhanzi elinokugqwala,

nokugqwala kwalo kungaphumanga kulo!

Khipha kulo izinqamu ngezinqamu;

alidliwanga yinkatho.

7

24:7
Jobe 16:18
“ ‘Ngokuba izingazi zawo ziphakathi kwawo;

wazibeka edwaleni eliyinyabule;

akazithelanga emhlabathini ukuzisibekela ngothuli.

8

24:8
Lev. 17:13
Dut. 12:16,24
Ukuze kuvuswe ukufutheka kube yimpindiselo,

ngabeka izingazi zawo edwaleni eliyinyabule

ukuba zingasitshekelwa.

9

24:9
Hez. 21:32
Nah. 3:1
Hab. 2:12
“ ‘Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi:

“ ‘Maye kumuzi wezingazi!

Nami ngiyakwandisa ukubungela izinkuni.

10Fumbela izinkuni, ukhwezele umlilo,

uqede inyama, wome umhluzi,

amathambo ashiswe.

11Besewulibeka emalahleni awo lingenalutho,

ukuze lishise, kushe ithusi lalo,

kuncibilikiswe ukungcola kwalo phakathi kwalo

ukuba kuqedwe ukugqwala kwalo.

12Ngizikhathazile ngeze,

nokho ukugqwala kwalo okuningi akuphumanga kulo;

ukugqwala kwalo kumelwe kube semlilweni.

13

24:13
Hez. 5:13
16:42
“ ‘Ngokungcola kobufebe bakho nangokuba ngikuhlambululile ungahlanjululwanga kodwa awusayikuhlanjululwa ekungcoleni kwakho, ngize nganelise ukufutheka kwami kuwe.

14“ ‘Mina Jehova ngikukhulumile; kuyakwenzeka, ngiyakukwenza; angiyikuyekela, angiyikuhawukela, angiyikuzisola; bayakukwahlulela njengezindlela zakho nezenzo zakho, isho iNkosi uJehova.’ ”

15Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 16“Ndodana yomuntu, bheka, ngiyasusa okunxanelekayo emehlweni akho ngesishayo, kepha awuyikudabuka, awuyikukhala, nezinyembezi aziyikwehla. 17

24:17
Lev. 10:6
13:45
2 Sam. 15:30
Jer. 16:7
Mika 3:7
Bubula, uthule; ungenzi isililo sabafileyo, uzibophele isigqoko sakho, ufake izicathulo zakho ezinyaweni zakho, ungambozi amadevu akho, ungadli isinkwa sabantu.”

18Ngase ngikhuluma kubantu ekuseni; kusihlwa wafa umkami; kusasa ngenza njengalokho ngiyaliwe.

19Abantu bathi kimi: “Ungesitshele yini ukuthi lezi zinto ziyini kithina, njengokuba wenze njalo, na?”

20Ngathi kubo: “Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 21

24:21
Jer. 7:4
Yisho kuyo indlu yakwa-Israyeli, uthi: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngiyakuyingcolisa indlu yami engcwele, ukuziqhenya kwamandla enu, okunxanelekayo emehlweni enu, okuhawukelwa ngumphefumulo wenu; amadodakazi enu eniwashiyile ayakuwa ngenkemba. 22Niyakwenza njengami: aniyikumboza amadevu enu, ningadli isinkwa sabantu. 23
24:23
Jer. 16:6
Hez. 4:17
Izigqoko zenu ziyakuba semakhanda enu nezicathulo ezinyaweni zenu; aniyikudabuka, ningakhali, kepha niyakonda ebubini benu, nibubulelane omunye nomunye. 24
24:24
Hez. 12:6
UHezekeli uyakuba yisibonakaliso kini; niyakwenza njengakho konke ukwenza kwakhe; lapho kufikile lokhu, niyakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.’

25“Wena ndodana yomuntu, angithi kuyakwenzeka mhla ngisusa inqaba yabo, intokozo nobuhle babo, okunxanelekayo emehlweni abo, nababeke umphefumulo wabo kukho, amadodana abo namadodakazi abo, 26

24:26
Hez. 33:21
ngalolo suku obalekayo uyakufika kuwe, akuzwise lokhu ngezindlebe zakho, na? 27
24:27
Hez. 3:26
Ngalolo suku umlomo wakho uyakuvulwa kobalekileyo; wena uyakukhuluma, ungabe usaba yisimungulu; uyakuba yisibonakaliso kubo, bazi ukuthi nginguJehova.”

25

Iziprofetho ngo-Amoni, noMowabi, no-Edomi, namaFilisti

251Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2

25:2
Jer. 49:1
Hez. 21:28
Am. 1:13
“Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kwabakwa-Amoni, uprofethe ngabo, 3uthi kubantwana bakwa-Amoni: ‘Zwanini izwi leNkosi uJehova; isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Ngokuba wathi ashila ngendlu yami engcwele lapho yangcoliswa, nangezwe lapho lachithwa, nangendlu yakwaJuda lapho beya ekuthunjweni, 4bheka, ngalokho ngiyakukunikela kwabasempumalanga, ube yifa labo, bamise amakamu* abo phakathi kwakho, babeke amakhaya abo kuwe, badle isithelo sakho, baphuze ubisi lwakho. 5Ngiyakwenza iRaba libe yindawo yokuhlala amakamela, abantwana bakwa-Amoni babe yindawo yokubuthisa kwezimvu, nazi ukuthi nginguJehova. 6Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Ngokuba ushaye ihlombe, wadubhuza ngezinyawo, wathokozela izwe lakwa-Israyeli ngawo onke amafundululu akho emphefumulweni, 7bheka, ngalokho ngiyakwelulela isandla sami kuwe, ngikunikele ukuba ube yimpango yezizwe, ngikunqume kubantu, ngikuchithe emazweni, ngikuqothule, wazi ukuthi nginguJehova.’ ”

8

25:8
Isaya 15:1
16:1
Jer. 48:1
Am. 2:1
“Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: ‘Ngenxa yokuba oMowabi noSeyiri besho ukuthi: “Bheka, indlu yakwaJuda injengazo zonke izizwe,” 9bheka, ngalokho ngiyakuvula umthambeka kaMowabi angabe esaba nemizi, kusukela emizini yasemikhawulweni, ubukhosi bezwe: iBeti Jeshimoti, neBali Mehoni, neKiriyatayimi, 10ngiwunike abasempumalanga kanye nabantwana bakwa-Amoni, ube yifa labo, ukuze abantwana bakwa-Amoni bangabe besakhunjulwa phakathi kwezizwe, 11ngenze ukwahlulela kuMowabi, bazi ukuthi nginguJehova.’ ”

12

25:12
Jer. 49:7
Hez. 35:1
36:5
Am. 1:11
Ob. 1
“Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: ‘Ngenxa yokuba u-Edomi ephathe indlu yakwaJuda ngokuphindisela, wacunula nokucunula, waziphindisela kubo, 13ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Ngiyakwelulela isandla sami ku-Edomi, nginqume kuye abantu nezilwane, ngimenze ize kusukela eThemani, bawe ngenkemba kuze kube seDedani. 14Ngiyakubeka impindiselo yami phezu kuka-Edomi ngesandla sabantu bami u-Israyeli, benze kwa-Edomi njengentukuthelo yami nokufutheka kwami, bazi impindiselo yami, isho iNkosi uJehova.’ ”

15

25:15
2 IziKr. 28:18
Isaya 14:29
Jer. 47:1
Am. 1:6
Zak. 9:5
“Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: ‘Ngenxa yokuba amaFilisti enze impindiselo, ephindisele nokuphindisela ngamafundululu emphefumulweni ukuchitha ngobutha obungapheliyo, 16ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngiyakwelulela isandla sami kumaFilisti, nginqume amaKhereti, ngichithe insali yasogwini lolwandle. 17Ngiyakwenza impindiselo enkulu kubo ngezijeziso ezifuthayo, bazi ukuthi nginguJehova, lapho ngibeka impindiselo yami kubo.’ ”

26

Isiprofetho ngeTire

261Kwathi ngomnyaka weshumi nanye ngolokuqala lwenyanga izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2“Ndodana yomuntu, ngenxa yokuba iTire lishilo ngeJerusalema ukuthi: ‘Ashila; laphukile ebe liyisango labantu; seliphendukele kimi; ngiyakugcwala lapho selichithekile,’ 3

26:3
Isaya 23:1
Jer. 47:4
Am. 1:9
ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngiphezu kwakho, Tire; ngiyakwenyusela kuwe izizwe eziningi njengolwandle lukhuphula amaza alo. 4Ziyakuchitha izingange zaseTire, zibhidlize imibhoshongo yalo; ngiyakukhukhuza umhlabathi walo kulo, ngilenze idwala eliyinyabule. 5Liyakuba yindawo yokweneka amanetha phakathi kolwandle, ngokuba mina ngikukhulumile, isho iNkosi uJehova; liyakuba yimpango yezizwe. 6Amadodakazi alo asendle ayakubulawa ngenkemba, bazi ukuthi nginguJehova.

7

26:7
Dan. 2:37
“Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngiyakuyisa eTire uNebukadinesari inkosi yaseBabele, evela enyakatho, eyinkosi yamakhosi, enamahhashi, nezinqola, nabamahhashi, nesixuku sabantu abaningi. 8Uyakubulala amadodakazi akho endle ngenkemba, enze inqaba ngakuwe, akunqwabele iduli, akumisele ihawu. 9Uyakubekisa izinqama zakhe zokungqubuza ezingangeni zakho, abhidlize imibhoshongo yakho ngamazembe akhe. 10Ngenxa yobuningi bamahhashi akhe ibhuqu lawo liyakukusibekela, izingange zakho zizamazame ngomdumo wabamahhashi, nowokunamasondo, nowezinqola, lapho engena esangweni lakho njengalokhu kungenwa emzini ofohliweyo. 11
26:11
Isaya 5:28
Jer. 47:3
Ngezinselo zamahhashi akhe uyakunyathela zonke izitaladi zakho, abulale abantu bakho ngenkemba, kuwe phansi izinsika zemandla akho. 12Bayakuphanga imfuyo yakho, bagcugce impahla yakho ethengiswayo, babhidlize izingange zakho, badilize izindlu zakho ezinhle, babeke amatshe akho nemithi yakho nesihlabathi sakho phakathi kwamanzi. 13
26:13
Isaya 24:8
Jer. 7:34
16:9
Am. 5:23
Ngiyakwenza ukuba isiho sezihlabelelo zakho siphele, nezwi lamahabhu* akho alisayikuzwakala. 14Ngiyakukwenza idwala eliyinyabule, ube yindawo yokweneka amanetha; awusayikwakhiwa, ngokuba mina Jehova ngikukhulumile, isho iNkosi uJehova.

15“Isho kanje iNkosi uJehova kulo iTire, ithi: Ngomdumo wokuwa kwakho, lapho abagwaziweyo bebubula nabafayo bebulawa phakathi kwakho, iziqhingi ziyakuzamazama. 16

26:16
IsAmb. 18:9
Zonke izikhulu zolwandle ziyakwehla ezihlalweni zazo zobukhosi, zikhumule izingubo zazo, zihlubule izambatho zazo ezifekethisiweyo, zembathe ukuthuthumela, zihlale emhlabathini, zithuthumele njalonjalo, zimangale ngawe. 17Ziyakwenza isililiselo ngawe, zithi kuwe:

“Yeka ukuchitheka kwakho,

wena owahlalwa ngabasolwandle,

muzi odumileyo,

owawunamandla olwandle,

wena nabakhileyo kuwe,

owenza ukuba besatshwe bonke abakhileyo kuwe.

18Manje iziqhingi ziyakuzamazama ngosuku lokuwa kwakho;

iziqhingi ezisolwandle ziyakuphela amandla

ngokumuka kwakho.

19“Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Lapho ngiyakukwenza umuzi ochithekileyo njengemizi engahlalwayo, nalapho ngiyakukhuphulela utwa phezu kwakho, amanzi amaningi akusibekele, 20ngiyakukwehlisa nabehlela egodini, kubantu basendulo, ngikuhlalise ekujuleni komhlaba kanye nabehlela egodini njengasezindaweni ezichithekileyo kwasendulo, ukuze ungahlalwa, ngisabeka udumo ezweni labaphilayo. 21

26:21
Hez. 27:36
28:19
Ngiyakukwenza incithakalo, ungabe usabakho; uyakufunwa, kepha awusayikufunyanwa kuze kube phakade, isho iNkosi uJehova.”