IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
18

Ukulunga kukaNkulunkulu okuphindiselayo

181Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2

18:2
Jer. 31:29
“Kuyini kini ukuba nilinganise ngalesi saga ezweni lakwa-Israyeli sokuthi:

“ ‘Oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu, amazinyo abantwana aba bushelezi,’ na?

3“Kuphila kwami, isho iNkosi uJehova, akusayikubakho ukulinganisa ngalesi saga kwa-Israyeli. 4

18:4
Gen. 18:25
Bheka, yonke imiphefumulo ingeyami, umphefumulo kayise njengomphefumulo womntwana; ingeyami; umphefumulo owonayo uyakufa.

5“Kepha uma umuntu olungileyo enza ukwahlulela nokulunga, 6

18:6
Lev. 18:19
20:10
engadli ezintabeni, engaphakamisi amehlo akhe ezithombeni zendlu yakwa-Israyeli, engangcolisi umkamakhelwane wakhe, engasondeli kowesifazane ekungcoleni kwakhe; 7
18:7
Eks. 22:26
Dut. 24:10
Isaya 58:6
Math. 25:35
engacindezeli muntu, ebuyisela kotshelekayo isibambiso sakhe, engaphangi nokuphanga, kepha enika abalambileyo isinkwa sakhe, embathisa abanqunu izingubo; 8
18:8
Eks. 22:25
Dut. 23:19
AmaH. 15:5
enganiki ngenzalo, engamukeli inzuzo, ebuyisa isandla sakhe ebubini, enza ukwahlulela okuqinisileyo phakathi komuntu nomuntu; 9ehamba ngezimiso zami, egcina izahlulelo zami ukuba enze iqiniso, ulungile, uyakuphila nokuphila, isho iNkosi uJehova.

10“Uma ezala indodana engumphangi nomchithi wegazi, ikwenza okunye kwalokho, 11yena engakwenzanga kodwa: Idla ezintabeni, ingcolisa umkamakhelwane wayo, 12

18:12
Am. 2:8
icindezela abampofu nabaswelayo, iphanga nokuphanga, ingabuyisi isibambiso, iphakamisa amehlo ayo ezithombeni, yenza izinengiso; 13
18:13
Lev. 20:9
inika ngenzalo, yamukela inzuzo. Iyakuphila na? Cha, ayiyikuphila. Yenzile zonke lezi zinengiso; iyakubulawa nokubulawa, igazi layo libe phezu kwayo.

14“Bheka, uma ezala indodana ebona zonke izono zikayise azenzileyo, ibone ingenzi njengazo: 15Ingadli ezintabeni, ingaphakamisi amehlo ayo ezithombeni zendlu yakwa-Israyeli, ingangcolisi umkamakhelwane wayo; 16ingacindezeli muntu, ingamukeli isibambiso, ingaphangi nokuphanga, kepha inika abampofu isinkwa sayo, yembathisa abanqunu izingubo. 17Ibuyisa isandla sayo kwabampofu, ingamukeli inzalo nenzuzo, yenza izahlulelo zami, ihamba ngezimiso zami. Yona ayiyikufa ngokona kukayise, iyakuphila nokuphila. 18Uyise, ngokuba wacindezela nokucindezela, waphanga nokuphanga umfowabo, wenza okungekuhle phakathi kwabantu bakhe, bheka, yena uyakufa ngokona kwakhe.

19“Kepha nithi: ‘Indodana ayithwali ngani ukona kukayise na?’ Indodana isikwenzile ukwahlulela nokulunga, yagcina zonke izimiso zami, yazenza, iyakuphila nokuphila. 20

18:20
Dut. 24:16
2 AmaKh. 14:16
2 IziKr. 25:4
Umphefumulo owonayo uyakufa; indodana ayiyikuthwala ukona kukayise, uyise angathwali ukona kwendodana; ukulunga kolungileyo kuyakuba phezu kwakhe, nobubi bomubi buyakuba phezu kwakhe.

21“Kepha uma omubi ebuya kuzo zonke izono zakhe azenzileyo, agcine zonke izimiso zami, enze ukwahlulela nokulunga, uyakuphila nokuphila; kayikufa. 22Iziphambeko zakhe, nesisodwa asenzileyo asiyikukhunjulelwa kuye, aphile ngokulunga akwenzileyo. 23

18:23
Hez. 33:11
2 Pet. 3:9
Ngiyenamela nokwenamela ukufa komubi yini, isho iNkosi uJehova, kungabi ukuba abuye endleleni yakhe, aphile, na?

24

18:24
Hez. 3:20
33:12
“Kepha lapho olungileyo ephenduka ekulungeni kwakhe, enze okubi, enze zonke izinengiso azenzayo omubi, uyakuphila na? Izenzo zakhe ezilungileyo, nesisodwa asenzileyo asiyikukhunjulwa, afele ezeqweni eqe ngazo nasezonweni one ngazo.

25

18:25
Hez. 33:17
“Kodwa nithi: ‘Indlela yeNkosi ayilingani.’ Yizwani nina ndlu yakwa-Israyeli: Indlela yami ayilingani na? Angithi yizindlela zenu ezingalingani na? 26Lapho olungileyo ephenduka ekulungeni kwakhe, enze okubi, uyakufa ngakho, afe ngenxa yokubi akwenzileyo. 27Lapho omubi ephenduka ebubini bakhe abenzileyo, enze ukwahlulela nokulunga, uyakusindisa umphefumulo wakhe. 28Ngokuba ebona, abuye ezeqweni zakhe zonke azenzileyo, uyakuphila nokuphila, angafi. 29Kepha indlu yakwa-Israyeli ithi: ‘Indlela yeNkosi ayilingani.’ Wena ndlu yakwa-Israyeli, izindlela zami azilingani na? Angithi yizindlela zenu ezingalingani na?

30“Ngalokho ngiyakunahlulela nina ndlu yakwa-Israyeli, kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe, isho iNkosi uJehova. Phendukani, nibuye ezeqweni zenu zonke, ububi bungabi yisikhubekiso senu. 31

18:31
AmaH. 51:10
Hez. 11:19
Lahlani kini zonke izeqo zenu eneqe ngazo, nizenzele inhliziyo entsha nomoya omusha, ngokuba uyakufelani wena ndlu yakwa-Israyeli na? 32Ngokuba angenameli ukufa kofayo, isho iNkosi uJehova; ngalokho buyani, niphile.”

19

Isililo ngendlu yakwa-Israyeli

191“Phakamisa wena isililo ngezikhulu zakwa-Israyeli, uthi:

2

19:2
Gen. 49:9
“ ‘Unyoko wayeyingonyamakazi enjani

phakathi kwezingonyama!

Yabuthisa phakathi kwamabhongo,

yondla amawundlu ayo.

3

19:3
2 AmaKh. 23:31
Jer. 22:10
Yakhulisa elinye lamawundlu ayo,

laba yibhongo;

lafunda ukubamba impango,

ladla abantu.

4Izizwe zezwa ngalo,

labanjwa emgodini wazo;

zaliyisa ngezingwegwe ezweni laseGibithe.

5

19:5
2 AmaKh. 24:18
“ ‘Nxa isilindile,

yabona ukuthi ithemba layo liphelile;

yathatha elinye lamawundlu ayo,

yalenza ibhongo.

6Lahambahamba phakathi kwezingonyama, liyibhongo;

lafunda ukubamba impango,

ladla abantu.

7Labhidliza izinqaba zabo,

lachitha imizi yabo,

izwe lachitheka nokugcwala kwalo ngomsindo wokubhonga kwalo.

8Izizwe zase zilihlelela nxazonke,

zivela emazweni,

zeneka phezu kwalo inetha,

labanjwa emgodini wazo.

9

19:9
2 AmaKh. 25:6
Zalifaka endlwaneni evaliweyo ngezingwegwe,

zaliyisa enkosini yaseBabele,

zalingenisa ezinqabeni

ukuba izwi lalo lingabe lisezwakala ezintabeni zakwa-Israyeli.

10“ ‘Unyoko wayenjengomvini,

usahlezi ngokuthula,

utshalwe ngasemanzini;

wawunezithelo namahlumela ngenxa yamanzi amaningi.

11Wawunezingatsha ezinamandla ezaba yizintonga zababusayo;

isiqu sawo sasiphakeme phakathi kwamaqabunga amaningi,

waze wabonakala phezulu phakathi kwamahlumela awo amaningi.

12

19:12
Hez. 17:10
Hos. 13:15
Kepha wasishulwa ngokufutheka,

waphonselwa phansi,

umoya wasempumalanga womisa izithelo zawo;

isiqu sawo esiqinileyo saphulwa,

sabuna, umlilo wasiqeda.

13Manje usutshaliwe ehlane ezweni elishileyo nelomileyo.

14

19:14
2 IziKr. 36:11,19
Umlilo uphumile esiqwini sawo,

wadla amagatsha awo nezithelo zawo,

kwaze kwangabe kusaba khona kuwo igatsha eliqinileyo,

nantonga yokubusa.’

Lokhu kuyisililo; makube yisililo.”

20

Ukuphathwa kuka-Israyeli nguNkulunkulu

201

20:1
Hez. 14:1
Kwathi ngomnyaka wesikhombisa, ngenyanga yesihlanu, ngolweshumi lwenyanga kwafika amadoda athile amalunga akwa-Israyeli ukuba abuze kuJehova; ahlala phambi kwami.

2Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 3“Ndodana yomuntu, khuluma emalungeni akwa-Israyeli, uthi kuwo: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Nifike ukubuza kimi na? Kuphila kwami, isho iNkosi uJehova, angiyikubuzwa yinina.’

4“Uma ubahlulela, uma ubahlulela, ndodana yomuntu, bazise izinengiso zawoyise, 5

20:5
Eks. 6:8
Dut. 7:6
uthi kubo: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Ngosuku engakhetha ngalo u-Israyeli ngaphakamisela inzalo yendlu yakwaJakobe isandla sami, ngazazisa kubo ezweni laseGibithe, ngabaphakamisela isandla sami, ngathi: “NginguJehova uNkulunkulu wenu.” 6
20:6
Eks. 3:8
Jer. 3:19
Ngalolo suku ngabaphakamisela isandla sami ukuba ngibakhiphe ezweni laseGibithe, ngibayise ezweni engangibafunele lona, lichichima ubisi nezinyosi, elihle kunawo onke amazwe. 7
20:7
Lev. 18:3
Josh. 24:14
Hez. 23:3
Ngathi kubo: “Lahlani, kube yilowo nalowo okuzondekayo kwamehlo akhe, ningazingcolisi ngezithombe zaseGibithe. NginguJehova uNkulunkulu wenu.”

8

20:8
Dut. 9:7,24
“ ‘Kepha bangihlubuka, abangilalelanga, abalahlanga, kwaba yilowo nalowo okuzondekayo kwamehlo akhe, abazishiyanga izithombe zaseGibithe; ngase ngithi ngiyakuthulula ukufutheka kwami phezu kwabo, ngifeze intukuthelo yami kubo phakathi kwezwe laseGibithe. 9Ngakwenza ngenxa yegama lami ukuba lingangcoliswa emehlweni ezizwe ababephakathi kwazo, nengazazisa emehlweni azo kubo ngokubakhipha ezweni laseGibithe. 10Ngase ngibakhipha ezweni laseGibithe, ngabangenisa ehlane. 11
20:11
Eks. 15:26
20:1
Lev. 18:5
Dut. 5:1
30:6
Rom. 10:5
Gal. 3:12
Ngabanika izimiso zami, ngabazisa izahlulelo zami umuntu ayakuphila ngazo uma ezenza. 12
20:12
Eks. 16:23
20:8
31:13,17
Isaya 58:13
Ngabanika futhi amasabatha ami abe yisibonakaliso phakathi kwami nabo, ukuze bazi ukuthi nginguJehova obangcwelisayo.

13

20:13
Num. 14:2
15:32
“ ‘Kepha indlu yakwa-Israyeli yangihlubuka ehlane; abahambanga ngezimiso zami, balahla izahlulelo zami umuntu ayakuphila ngazo uma ezenza; amasabatha ami bawona kakhulu; ngase ngithi ngiyakuthulula ukufutheka kwami phezu kwabo ehlane ukuba kubaqede. 14
20:14
Num. 14:13
Dut. 9:28
Ngakwenza ngenxa yegama lami ukuba lingangcoliswa emehlweni ezizwe engabakhipha emehlweni azo. 15
20:15
Num. 14:21
Dut. 1:34
Yebo, ngabaphakamisela isandla sami ehlane ukuba ngingabangenisi ezweni engangibanike lona, lichichima ubisi nezinyosi, elihle kunawo onke amazwe, 16ngokuba balahla izahlulelo zami, abahambanga ngezimiso zami, bawona amasabatha ami, ngokuba izinhliziyo zabo zalandela izithombe zabo. 17Nokho iso lami labahawukela ukuze bangachithwa, angibaqedanga ngokupheleleyo ehlane. 18Ngathi kubantwana babo ehlane: “Ningahambi ngezimiso zawoyihlo, ningagcini izahlulelo zabo, ningazingcolisi ngezithombe zabo. 19
20:19
Dut. 4:1
NginguJehova uNkulunkulu wenu: hambani ngezimiso zami, nigcine izahlulelo zami, nizenze, 20ningcwelise amasabatha ami, abe yisibonakaliso phakathi kwami nani, ukuze nazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu.”

21“ ‘Kepha abantwana bangihlubuka, abahambanga ngezimiso zami, abagcinanga izahlulelo zami ukuba bazenze, umuntu ayakuphila ngazo uma ezenza; bawona amasabatha ami; ngase ngithi ngiyakuthulula ukufutheka kwami phezu kwabo, ngifeze intukuthelo yami kubo ehlane. 22Nokho ngabuyisa isandla sami, ngakwenza ngenxa yegama lami ukuba lingangcoliswa emehlweni ezizwe engabakhipha emehlweni azo. 23

20:23
Lev. 26:39
Dut. 28:64
Futhi ngabaphakamisela isandla sami ehlane ukuba ngibahlakazele phakathi kwezizwe, ngibasabalalisele emazweni, 24ngenxa yokuba bengenzanga izahlulelo zami, belahla izimiso zami, bewona amasabatha ami, amehlo abo elandela izithombe zawoyise. 25
20:25
Jer. 8:8
IzE. 7:42
Rom. 1:24
2 Thes. 2:10
Nami ngabanika izimiso ezazingezinhle nezahlulelo ababengayikuphila ngazo. 26
20:26
2 IziKr. 33:6
Hez. 16:20
Ngabangcolisa eminikelweni yabo ngokudabulisa emlilweni konke okuvula izizalo, ukuze ngibachithe, bazi ukuthi nginguJehova.’

27“Ngalokho, ndodana yomuntu, khuluma kuyo indlu yakwa-Israyeli, uthi kubo: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, uthi: Kulokho oyihlo bangihlambalazile ngokwenza isiphambeko kimi. 28

20:28
Isaya 57:5
Lapho ngangibangenise ezweni engaphakamisela isandla sami ukubanika lona, bebona amagquma onke aphakemeyo nayo yonke imithi edumbileyo, bese benikela khona ngemihlatshelo yabo, banika khona isicunulo somnikelo wabo, babeka lapho iphunga labo elimnandi, bathulula khona iminikelo yabo yokuphuzwa. 29Ngase ngithi kubo: Iyini indawo ephakemeyo eniya kuyo na?’ ” Lase libizwa igama layo ngokuthi indawo ephakemeyo kuze kube namuhla.

30“Ngalokho thana kuyo indlu yakwa-Israyeli: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Niyakuzingcolisa ngendlela yawoyihlo, nilandele ngokuphinga okuzondekayo kwabo, na? 31Ekuletheni iminikelo yenu nasekudabuliseni amadodana enu emlilweni niyazingcolisa ngazo zonke izithombe zenu kuze kube namuhla. Mina ngiyakubuzwa yinina, nina ndlu yakwa-Israyeli, na? Qha, kuphila kwami, isho iNkosi uJehova, angiyikubuzwa yinina.

32

20:32
Dut. 4:28
“ ‘Okungenayo ezinhliziyweni zenu akuyikuba khona impela, lokhu enikushoyo ukuthi: “Siyakuba njengezizwe, njengemindeni yamazwe, ukuba sikhonze umuthi namatshe.” 33Kuphila kwami, isho iNkosi uJehova, impela ngesandla esinamandla, nangengalo eyeluliweyo, nangokufutheka okuthululiweyo ngiyakuba yinkosi phezu kwenu. 34
20:34
Hez. 11:17
Ngiyakunikhipha phakathi kwabantu, nginibuthe emazweni lapho nihlakazekele khona ngesandla esinamandla, nangengalo eyeluliweyo, nangokufutheka okuthululiweyo, 35
20:35
Hos. 2:14
nginiyise ehlane labantu, ngahlulelane nani khona ubuso nobuso. 36Njengalokho ngahlulelana nawoyihlo ehlane lezwe laseGibithe, kanjalo ngiyakwahlulelana nani, isho iNkosi uJehova. 37Ngiyakunidlulisa phansi kwentonga, nginingenise phansi kwesibopho sesivumelwano, 38ngihlunge kini abahlubuki nabeqayo kimi, ngibakhiphe ezweni lapho begogobele khona, bangangeni ezweni lakwa-Israyeli kodwa, nazi ukuthi nginguJehova.

39“ ‘Nina ndlu yakwa-Israyeli, isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Hambani nikhonze, kube yilowo isithombe sakhe, kepha impela ngasemuva niyakungilalela, ningabe nisalingcolisa igama lami elingcwele ngeminikelo yenu nangezithombe zenu. 40Ngokuba entabeni yami engcwele, empakameni yentaba yakwa-Israyeli, isho iNkosi uJehova, indlu yonke yakwa-Israyeli, yonke yayo, iyakungikhonza ezweni; ngiyakubamukela khona, ngibize iminikelo yenu, nolibo lweminikelo yenu, nakho konke okungcwele kwenu. 41Ngephunga elimnandi ngiyakunamukela, lapho nginikhipha kubantu, nginibuthe emazweni lapho nihlakazekele khona, ngingcweliswe kini emehlweni ezizwe. 42Niyakwazi ukuthi nginguJehova, lapho nginingenisa ezweni lakwa-Israyeli, izwe engaliphakamisela isandla sami ukuba ngilinike oyihlo. 43

20:43
Hez. 6:9
16:61
36:31
Niyakukhumbula khona izindlela zenu, nazo zonke izenzo zenu enizingcolise ngazo, ninengeke emehlweni enu ngakho konke okubi enikwenzileyo. 44Niyakwazi ukuthi nginguJehova, lapho ngisebenza kini ngokwegama lami kungengokwezindlela zenu ezimbi nezenzo zenu ezonakeleyo nina ndlu yakwa-Israyeli, isho iNkosi uJehova.’ ”

Umlilo wasehlathini

45Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 46“Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho ngaseningizimu, izwi liconsele ngenzansi, uprofethe ngehlathi lasendle eningizimu, 47

20:47
Isaya 10:17
uthi kulo ihlathi laseningizimu: ‘Yizwa izwi likaJehova elithi: Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Bheka, ngiyakuphemba umlilo kuwe, udle yonke imithi eluhlaza kuwe nayo yonke imithi eyomileyo, ilangabi elivuthayo lingacimeki, kuhwamuke ngalo bonke ubuso kusukela eningizimu kuye enyakatho. 48Inyama yonke iyakubona ukuthi mina Jehova ngiwuphembile, awuyikucimeka.’ ”

49Ngathi: “Awu, Nkosi Jehova! Bathi ngami: ‘Asithi uyalinganisa ngezaga na?’ ”