IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Izinkozi nomvini

171Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2“Ndodana yomuntu, yisho imfumbe, ukhulume ngomfanekiso kuyo indlu yakwa-Israyeli, 3

17:3
Jer. 48:40
49:22
uthi: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Ukhozi olukhulu olunamaphiko amakhulu noluzimpaphe zalo zinkulu, lugcwele izimpaphe ezinemibala eyahlukeneyo, lweza eLebanoni, lwathatha isihloko somsedari*, 4lwanquma igatsha elisha eliphezulu, lwaliyisa ezweni labahwebi, lwalibeka emzini wabathengi.

5“ ‘Lwathatha nasembewini yezwe, lwayitshala emhlabathini othelayo, lwayibeka ngasemanzini amaningi, lwayifaka njengomnyezane. 6Yamila, yaba ngumvini owenabayo, omfushane ngesimo, ukuze amagatsha awo abhekane nalo, nezimpande zawo zibe phansi kwalo; waba ngumvini-ke, waveza amagatsha, wakhipha amahlumela.

7“ ‘Kepha kwakukhona nolunye ukhozi olukhulu olunamaphiko amakhulu nezimpaphe eziningi; bheka, lo mvini wabhekisa izimpande zawo kulo, waphumisela kulo amagatsha awo ukuba luwunisele kunemisele lapho wawutshalwe khona. 8Wawusemhlabathini omuhle ngasemanzini amaningi ukuba uveze amagatsha, uthele izithelo, ube ngumvini omuhle.’

9“Thana: ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Uyakuphumelela na? Aluyikusiphula izimpande zawo, lunqume izithelo zawo, ukuze ubune, kubune onke amaqabunga ahlumelelayo, bese kungafuneki amandla amakhulu nabantu abaningi ukuwusiphula ngezimpande zawo, na? 10Bheka, lapho usutshaliwe, uyakuphumelela na? Awuyikubuna nokubuna, lapho umoya wasempumalanga uwuthinta, ubune emiseleni lapho uhlumele khona, na?’ ”

11Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 12

17:12
2 AmaKh. 24:10
“Thana kuyo indlu ehlubukayo: ‘Anazi ukuthi lezi zinto ziyini?’ Yisho ukuthi: ‘Bheka, inkosi yaseBabele yafika eJerusalema, yathatha inkosi yalo nezikhulu zalo, yabayisa kuyo eBabele. 13
17:13
2 AmaKh. 24:17
2 IziKr. 36:10
Yayisithatha owenzalo yobukhosi, yenza isivumelwano naye, yamngenisa phansi kwesifungo, yasusa abakhulu bezwe, 14ukuze umbuso uthotshiswe, ungaziphakamisi, kepha ume ngokugcina isivumelwano sakhe. 15
17:15
Jer. 37:5
Kepha wahlubuka kuyo ngokuthuma izithunywa zakhe eGibithe ukuba aphiwe amahhashi nabantu abaningi. Uyakuphumelela, uyakubaleka yini owenzayo lokho, uyakusaphula isivumelwano, aphunyuke, na?

16“ ‘Kuphila kwami, isho iNkosi uJehova, impela endaweni yenkosi eyambeka inkosi, esifungo sayo wasidelela, nesivumelwano sayo wasaphula, uyakufa naye phakathi kweBabele. 17

17:17
2 AmaKh. 25:1
Hez. 4:2
UFaro akayikumenzela impi enkulu nebandla elikhulu empini, lapho benqwabela iduli, bakhe izinqaba, ukuze banqume abantu abaningi. 18Ngokuba udelele isifungo ngokusaphula isivumelwano, wakwenza konke lokhu, noma enikile isithembiso sakhe; bheka, kayikuphunyuka.

19“ ‘Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Kuphila kwami, impela isifungo sami asideleleyo nesivumelwano sami asaphulileyo ngiyakukwehlisela phezu kwekhanda lakhe. 20

17:20
Hez. 12:13
32:3,22
Isaya 11:1
Jer. 23:5
33:15
Ngiyakweneka inetha lami, abanjwe ogibeni lwami, ngimyise eBabele, ngimahlulele khona ngeseqo sakhe eqe ngaso kimi. 21Bonke ababalekayo bakhe kuwo onke amaviyo akhe bayakuwa ngenkemba, nabaseleyo bayakuhlakazelwa kuyo imimoya yonke, nazi ukuthi mina Jehova ngikukhulumile.

22“ ‘Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Nami ngiyakuthatha esihlokweni somsedari* omude, ngisitshale, nginqume emagatsheni amasha aphezulu elithambileyo, ngilitshale entabeni ende ephakemeyo, 23

17:23
Isaya 2:2
Math. 13:31
ngilitshale empakameni yentaba yakwa-Israyeli, liveze amagatsha, lithele izithelo, libe ngumsedari* omuhle, kuhlale phansi kwamagatsha onke izinyoni zezinhlobo zonke, zihlale ethunzini lamagatsha alo. 24Yonke imithi yasendle iyakwazi ukuthi mina Jehova ngiwisile umuthi omude, ngiphakamisile umuthi omfushane; ngomisile umuthi oluhlaza, ngihlumisile umuthi owomileyo.

“ ‘Mina Jehova ngikukhulumile, ngakwenza.’ ”

18

Ukulunga kukaNkulunkulu okuphindiselayo

181Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2

18:2
Jer. 31:29
“Kuyini kini ukuba nilinganise ngalesi saga ezweni lakwa-Israyeli sokuthi:

“ ‘Oyise badlile izithelo zomvini ezimuncu, amazinyo abantwana aba bushelezi,’ na?

3“Kuphila kwami, isho iNkosi uJehova, akusayikubakho ukulinganisa ngalesi saga kwa-Israyeli. 4

18:4
Gen. 18:25
Bheka, yonke imiphefumulo ingeyami, umphefumulo kayise njengomphefumulo womntwana; ingeyami; umphefumulo owonayo uyakufa.

5“Kepha uma umuntu olungileyo enza ukwahlulela nokulunga, 6

18:6
Lev. 18:19
20:10
engadli ezintabeni, engaphakamisi amehlo akhe ezithombeni zendlu yakwa-Israyeli, engangcolisi umkamakhelwane wakhe, engasondeli kowesifazane ekungcoleni kwakhe; 7
18:7
Eks. 22:26
Dut. 24:10
Isaya 58:6
Math. 25:35
engacindezeli muntu, ebuyisela kotshelekayo isibambiso sakhe, engaphangi nokuphanga, kepha enika abalambileyo isinkwa sakhe, embathisa abanqunu izingubo; 8
18:8
Eks. 22:25
Dut. 23:19
AmaH. 15:5
enganiki ngenzalo, engamukeli inzuzo, ebuyisa isandla sakhe ebubini, enza ukwahlulela okuqinisileyo phakathi komuntu nomuntu; 9ehamba ngezimiso zami, egcina izahlulelo zami ukuba enze iqiniso, ulungile, uyakuphila nokuphila, isho iNkosi uJehova.

10“Uma ezala indodana engumphangi nomchithi wegazi, ikwenza okunye kwalokho, 11yena engakwenzanga kodwa: Idla ezintabeni, ingcolisa umkamakhelwane wayo, 12

18:12
Am. 2:8
icindezela abampofu nabaswelayo, iphanga nokuphanga, ingabuyisi isibambiso, iphakamisa amehlo ayo ezithombeni, yenza izinengiso; 13
18:13
Lev. 20:9
inika ngenzalo, yamukela inzuzo. Iyakuphila na? Cha, ayiyikuphila. Yenzile zonke lezi zinengiso; iyakubulawa nokubulawa, igazi layo libe phezu kwayo.

14“Bheka, uma ezala indodana ebona zonke izono zikayise azenzileyo, ibone ingenzi njengazo: 15Ingadli ezintabeni, ingaphakamisi amehlo ayo ezithombeni zendlu yakwa-Israyeli, ingangcolisi umkamakhelwane wayo; 16ingacindezeli muntu, ingamukeli isibambiso, ingaphangi nokuphanga, kepha inika abampofu isinkwa sayo, yembathisa abanqunu izingubo. 17Ibuyisa isandla sayo kwabampofu, ingamukeli inzalo nenzuzo, yenza izahlulelo zami, ihamba ngezimiso zami. Yona ayiyikufa ngokona kukayise, iyakuphila nokuphila. 18Uyise, ngokuba wacindezela nokucindezela, waphanga nokuphanga umfowabo, wenza okungekuhle phakathi kwabantu bakhe, bheka, yena uyakufa ngokona kwakhe.

19“Kepha nithi: ‘Indodana ayithwali ngani ukona kukayise na?’ Indodana isikwenzile ukwahlulela nokulunga, yagcina zonke izimiso zami, yazenza, iyakuphila nokuphila. 20

18:20
Dut. 24:16
2 AmaKh. 14:16
2 IziKr. 25:4
Umphefumulo owonayo uyakufa; indodana ayiyikuthwala ukona kukayise, uyise angathwali ukona kwendodana; ukulunga kolungileyo kuyakuba phezu kwakhe, nobubi bomubi buyakuba phezu kwakhe.

21“Kepha uma omubi ebuya kuzo zonke izono zakhe azenzileyo, agcine zonke izimiso zami, enze ukwahlulela nokulunga, uyakuphila nokuphila; kayikufa. 22Iziphambeko zakhe, nesisodwa asenzileyo asiyikukhunjulelwa kuye, aphile ngokulunga akwenzileyo. 23

18:23
Hez. 33:11
2 Pet. 3:9
Ngiyenamela nokwenamela ukufa komubi yini, isho iNkosi uJehova, kungabi ukuba abuye endleleni yakhe, aphile, na?

24

18:24
Hez. 3:20
33:12
“Kepha lapho olungileyo ephenduka ekulungeni kwakhe, enze okubi, enze zonke izinengiso azenzayo omubi, uyakuphila na? Izenzo zakhe ezilungileyo, nesisodwa asenzileyo asiyikukhunjulwa, afele ezeqweni eqe ngazo nasezonweni one ngazo.

25

18:25
Hez. 33:17
“Kodwa nithi: ‘Indlela yeNkosi ayilingani.’ Yizwani nina ndlu yakwa-Israyeli: Indlela yami ayilingani na? Angithi yizindlela zenu ezingalingani na? 26Lapho olungileyo ephenduka ekulungeni kwakhe, enze okubi, uyakufa ngakho, afe ngenxa yokubi akwenzileyo. 27Lapho omubi ephenduka ebubini bakhe abenzileyo, enze ukwahlulela nokulunga, uyakusindisa umphefumulo wakhe. 28Ngokuba ebona, abuye ezeqweni zakhe zonke azenzileyo, uyakuphila nokuphila, angafi. 29Kepha indlu yakwa-Israyeli ithi: ‘Indlela yeNkosi ayilingani.’ Wena ndlu yakwa-Israyeli, izindlela zami azilingani na? Angithi yizindlela zenu ezingalingani na?

30“Ngalokho ngiyakunahlulela nina ndlu yakwa-Israyeli, kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe, isho iNkosi uJehova. Phendukani, nibuye ezeqweni zenu zonke, ububi bungabi yisikhubekiso senu. 31

18:31
AmaH. 51:10
Hez. 11:19
Lahlani kini zonke izeqo zenu eneqe ngazo, nizenzele inhliziyo entsha nomoya omusha, ngokuba uyakufelani wena ndlu yakwa-Israyeli na? 32Ngokuba angenameli ukufa kofayo, isho iNkosi uJehova; ngalokho buyani, niphile.”

19

Isililo ngendlu yakwa-Israyeli

191“Phakamisa wena isililo ngezikhulu zakwa-Israyeli, uthi:

2

19:2
Gen. 49:9
“ ‘Unyoko wayeyingonyamakazi enjani

phakathi kwezingonyama!

Yabuthisa phakathi kwamabhongo,

yondla amawundlu ayo.

3

19:3
2 AmaKh. 23:31
Jer. 22:10
Yakhulisa elinye lamawundlu ayo,

laba yibhongo;

lafunda ukubamba impango,

ladla abantu.

4Izizwe zezwa ngalo,

labanjwa emgodini wazo;

zaliyisa ngezingwegwe ezweni laseGibithe.

5

19:5
2 AmaKh. 24:18
“ ‘Nxa isilindile,

yabona ukuthi ithemba layo liphelile;

yathatha elinye lamawundlu ayo,

yalenza ibhongo.

6Lahambahamba phakathi kwezingonyama, liyibhongo;

lafunda ukubamba impango,

ladla abantu.

7Labhidliza izinqaba zabo,

lachitha imizi yabo,

izwe lachitheka nokugcwala kwalo ngomsindo wokubhonga kwalo.

8Izizwe zase zilihlelela nxazonke,

zivela emazweni,

zeneka phezu kwalo inetha,

labanjwa emgodini wazo.

9

19:9
2 AmaKh. 25:6
Zalifaka endlwaneni evaliweyo ngezingwegwe,

zaliyisa enkosini yaseBabele,

zalingenisa ezinqabeni

ukuba izwi lalo lingabe lisezwakala ezintabeni zakwa-Israyeli.

10“ ‘Unyoko wayenjengomvini,

usahlezi ngokuthula,

utshalwe ngasemanzini;

wawunezithelo namahlumela ngenxa yamanzi amaningi.

11Wawunezingatsha ezinamandla ezaba yizintonga zababusayo;

isiqu sawo sasiphakeme phakathi kwamaqabunga amaningi,

waze wabonakala phezulu phakathi kwamahlumela awo amaningi.

12

19:12
Hez. 17:10
Hos. 13:15
Kepha wasishulwa ngokufutheka,

waphonselwa phansi,

umoya wasempumalanga womisa izithelo zawo;

isiqu sawo esiqinileyo saphulwa,

sabuna, umlilo wasiqeda.

13Manje usutshaliwe ehlane ezweni elishileyo nelomileyo.

14

19:14
2 IziKr. 36:11,19
Umlilo uphumile esiqwini sawo,

wadla amagatsha awo nezithelo zawo,

kwaze kwangabe kusaba khona kuwo igatsha eliqinileyo,

nantonga yokubusa.’

Lokhu kuyisililo; makube yisililo.”