IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
23

Imithetho yokulunga neyobumnene

231

23:1
Eks. 20:16
Lev. 19:16
“Awuyikuthutha indaba yamanga, ungafaki isandla sakho kubo ababi, ube ngufakazi wamanga.

2“Awuyikulandela umbimbi ukuyokwenza okubi, ungafakazi ecaleni ngokulandela umbimbi, uphendukezele isahlulelo; 3

23:3
Lev. 19:15
Dut. 1:17
nompofu awuyikumvuna ecaleni lakhe.

4“Uma ufumana inkabi yesitha sakho noma imbongolo yaso iduka, woyibuyisela nokuyibuyisela kuso. 5

23:5
Dut. 22:4
Uma ubona imbongolo yalowo okuzondayo ilele phansi komthwalo wayo, wena-ke bese wukhetha ukuyiyeka, woyikhumula nokuyikhumula ninaye.

6“Awuyikuphendukezela isahlulelo sompofu wakho ecaleni lakhe. 7Deda ube kude nendaba yamanga; ungambulali ongenacala nolungileyo, ngokuba angiyikumyeka owonileyo.

8

23:8
Dut. 16:19
27:25
“Awuyikwamukela isipho, ngokuba isipho siphuphuthekisa ababonayo, siphendukezele amazwi olungileyo. 9
23:9
Eks. 22:21
Lev. 19:33
Dut. 10:19
Awuyikumcindezela umfokazi, ngokuba niyazi inhliziyo yomfokazi, lokhu naningabafokazi ezweni laseGibithe.

10

23:10
Lev. 25:3
“Iminyaka eyisithupha uyakutshala izwe lakho, uvune izithelo zalo, 11kepha ngomnyaka wesikhombisa uyakuliyeka libe yifusi ukuba abampofu babantu bakho badle; abakushiyayo makudliwe yizilwane zasendle; wenze njalo nangesivini sakho nangeminqumo yakho.

12

23:12
Eks. 20:8
“Izinsuku eziyisithupha wosebenza umsebenzi wakho, uphumule ngosuku lwesikhombisa ukuba inkabi yakho nembongolo yakho ziphumule, bahlunyelelwe indodana yencekukazi yakho nomfokazi.

13

23:13
Eks. 20:3
Josh. 23:7
“Qaphelani konke lokho engikushilo kini, ningaphathi igama labanye onkulunkulu; lingezwakali liphuma emlonyeni wakho.

Imithetho yemikhosi emikhulu

14

23:14
Eks. 34:23
Lev. 23:4
Dut. 16:16
“Kathathu ngomnyaka wongigcinela umkhosi.

15

23:15
Eks. 12:14
34:18
“Uzakugcina umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, udle isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa, njengalokho ngakuyala, ngesikhathi esinqunyiweyo senyanga ka-Abibi, ngokuba waphuma ngayo eGibithe, kungabonakali muntu phambi kwami ongaphethe lutho, 16nomkhosi wokuvuna wolibo lwemisebenzi yakho oyihlwanyelayo ensimini, nomkhosi wokubutha ngasekupheleni komnyaka, lapho ubutha imisebenzi yakho ensimini.

17“Kathathu ngomnyaka bonke abesilisa bakho bayakubonakala phambi kweNkosi uJehova.

18

23:18
Eks. 12:10,15
34:15
“Awuyikunikela ngegazi lomhlatshelo wami kanye nesinkwa esivutshelweyo. Amanoni omkhosi wami awayikusala bonke ubusuku kuze kuse.

19

23:19
Eks. 34:26
Dut. 14:21
26:1
“Ukuqala kolibo lwezwe lakho wokuletha endlini kaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikupheka izinyane lembuzi obisini lukanina.

Isithembiso sezwe laseKhanani

20

23:20
Eks. 32:34
33:2
Dut. 31:3
Isaya 63:9
“Bheka, ngiyathuma ingelosi phambi kwakho ukuba ikulondoloze endleleni, ikuyise endaweni engiyilungisileyo. 21
23:21
Josh. 24:19
Yiqaphele, ulalele izwi layo, ungayicunuli, lokhu ayiyikuthethelela iziphambeko zenu, ngokuba igama lami likuyo. 22Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo, ukwenze konke engikukhulumayo, ngiyakuba yisitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. 23Ngokuba ingelosi yami izakuhamba phambi kwakho, ikuyise kuwo ama-Amori, namaHeti, namaPherizi, namaKhanani, namaHivi, namaJebusi. Ngiyakubachitha. 24
23:24
Eks. 20:5
34:13
Dut. 7:5
Awuyikubakhothamela onkulunkulu babo, ungabakhonzi, ungenzi njengokwemisebenzi yabo, kepha wobachitha impela, ubhidlize izithombe zabo. 25
23:25
Eks. 15:26
Dut. 7:15
Niyakumkhonza uJehova uNkulunkulu wenu, abusise ukudla kwenu namanzi enu; ngiyakususa izifo phakathi kwenu. 26
23:26
Dut. 7:14
Akuyikuba khona ophunzayo noyinyumba ezweni lakini; ngiyakuliphelelisa inani lezinsuku zakho.

27

23:27
Dut. 11:25
“Ngiyakuthuma ukwesabeka kwami phambi kwakho, ngibasanganise bonke abantu ozakufika kubo, ngenze ukuba zonke izitha zakho zikufulathele. 28
23:28
Dut. 7:20
Josh. 24:12
Ngiyakuthuma iminyovu phambi kwakho eyakuxosha amaHivi, namaKhanani, namaHeti phambi kwakho. 29Angiyikubaxosha phambi kwakho ngomnyaka owodwa, funa izwe libe yihlane, izilwane zasendle zikwandele. 30Ngiyakubaxosha phambi kwakho kancane kancane, ukuze wande, udle ifa lezwe.

31

23:31
Gen. 15:18
Dut. 11:24
1 AmaKh. 4:21
AmaH. 80:11
“Ngiyakumisa imikhawulo yakho, kusukela eLwandle Olubomvu kuze kufike elwandle lamaFilisti, kusukela ehlane kuze kube semfuleni, ngokuba ngiyakunikela esandleni sakho abakhe kulelo zwe, wena ubaxoshe phambi kwakho. 32
23:32
Eks. 34:12
Dut. 7:2
Josh. 23:12
AbAhl. 2:2
Awuyikwenza sivumelwano nabo nawonkulunkulu babo. 33Abayikuhlala ezweni lakini, funa bakwenze ukuba wone kimi, ngokuba uma ubakhonza onkulunkulu babo, kuyakuba lugibe kuwe.”