IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
20

Imiyalelo eyishumi

201UNkulunkulu wakhuluma onke lawa mazwi, wathi:

2

20:2
Dut. 5:6
AmaH. 81:9
“NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibithe, indlu yobugqila.

3“Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami.

4

20:4
Lev. 26:1
Dut. 4:15
27:15
“Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu, nowokusemhlabeni phansi, nowokusemanzini phansi komhlaba; 5
20:5
Eks. 34:7,14
Lev. 26:39
Num. 14:18
Dut. 24:16
Jer. 31:29
Hez. 18:19
ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo, 6
20:6
Dut. 5:9
7:9
AmaH. 103:17
105:8
Jer. 32:18
kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, bagcine imiyalelo yami.

7

20:7
Lev. 19:12
24:16
Math. 5:33
“Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumyeka oliphatha ngeze igama lakhe.

8

20:8
Eks. 23:12
31:13
34:21
35:2
Jer. 17:21
Hez. 20:12
“Khumbula usuku lwesabatha, ulungcwelise. 9Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho; 10kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho; awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho; 11
20:11
Gen. 2:2
ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba, nolwandle, nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa; ngalokho uJehova walubusisa usuku lwesabatha, walungcwelisa.

12

20:12
Math. 15:4
Mark. 7:10
Ef. 6:2
“Yazisa uyihlo nonyoko, ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona.

13

20:13
Math. 5:21
“Ungabulali.

14

20:14
Lev. 20:10
Math. 5:27
19:9
Heb. 13:4
“Ungaphingi.

15

20:15
Ef. 4:28
“Ungebi.

16“Ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho.

17

20:17
Rom. 7:7
13:9
“Ungafisi indlu yomakhelwane wakho; ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okomakhelwane wakho.”

Ukwesaba kwabantu

18

20:18
Heb. 12:18
Bonke abantu babona ukuduma nokunyazima kombani, nezwi lecilongo, nentaba ithunqa; kwathi abantu sebebonile, bathuthumela, bema kude. 19
20:19
Dut. 5:25
Bathi kuMose: “Khuluma wena kithi, sizwe; kepha uNkulunkulu makangakhulumi kithi, funa sife.”

20UMose wayesethi kubantu: “Ningesabi, ngokuba uNkulunkulu uze ukuba anivivinye, ukumesaba kube semehlweni enu, ukuze ningoni.”

21Abantu bema kude; uMose wasondela ebumnyameni obunzima, lapho ekhona uNkulunkulu.

Umthetho we-altare

22UJehova wayesethi kuMose: “Yisho kanje kubantwana bakwa-Israyeli, uthi: ‘Nibonile nani uqobo ukuthi ngikhulumile kini ngisezulwini. 23Aniyikwenza lutho olungaphandle kwami; onkulunkulu besiliva nawonkulunkulu begolide aniyikuzenzela bona.

24“ ‘Wongenzela i-altare lomhlabathi, unikele phezu kwalo iminikelo yakho yokushiswa neminikelo yakho yokuthula, izimvu zakho nezinkomo zakho; ezindaweni zonke lapho ngilenza ukuba likhunjulwe khona igama lami, ngiyakuza kuwe, ngikubusise. 25

20:25
Dut. 27:5
Josh. 8:31
Uma ungenzela i-altare ngamatshe, awuyikulakha ngamatshe abaziweyo, ngokuba uma uphakamisela kulo ingwedo yakho, ulingcolisile. 26
20:26
Eks. 28:42
Awuyikukhwela e-altare lami ngezikhwelo, funa kwambulwe ubunqunu bakho.’